חוק זכויות הסוכן


הצעת חוק זכויות הסוכן ומעמדו, התשס"ט–2009 (להלן:"חוק זכויות הסוכן")

הגדרות

1.

בחוק זכויות הסוכן –

"הסכם סוכנות" – התקשרות בין ספק לבין סוכן, בכתב או בעל פה, המקנה לסוכן זכות לשיווק טובין עבור הספק;

"טובין" – נכס מוחשי למעט מקרקעין, וכן זכות ונכס בלתי מוחשי אחר לרבות מתן שירותים, למעט זכות במקרקעין או בתאגיד;

"סוכן" – אדם או תאגיד, הפועל בשם ספק לקידום עסקה לממכר טובין בין הספק לבין צד שלישי, בתמורה לעמלה או כל תמורה אחרת מהספק, בלי שמתקיימים בין הצדדים יחסי עובד-מעביד;

"ספק" – אדם או תאגיד, שהוא יצרן טובין או בעל הזכות הבלעדית להשתמש במוניטין ובסימני המסחר הקשורים בהם ולשווק אותם.


מעמד הסוכן

2.

(א) הסוכן הוא שלוח הספק לממכר הטובין ועל פעולותיו יחולו הוראות חוק השליחות, התשכ"ה–1965.

(ב) בלי לגרוע מהוראת סעיף קטן (א), האחריות למעשי סוכן, שנעשו במסגרת הרשאתו, לרבות האחריות לטובין, תחול על הספק בלבד, אלא אם כן הצדדים הסכימו אחרת.

(ג) הצדדים להסכם סוכנות חייבים לפעול זה כלפי זה בנאמנות ובתום לב.


סיום הסכם סוכנות

3.

(א) צד להסכם סוכנות רשאי לסיים את ההסכם בהודעה מוקדמת על סיום ההסכם (בסעיף זה – הודעת סיום), שתינתן לצד השני, לפי הוראות סעיף זה.

(ב) הודעת סיום תינתן בכתב ותציין את יום מתן ההודעה ואת יום פקיעתו של הסכם הסוכנות.

(ג) הודעת סיום תינתן זמן סביר בנסיבות הענין לפני מועד סיום ההסכם, ובלבד שלא תפחת מהתקופות המפורטות להלן:

(1) במהלך שנת ההסכם הראשונה – של חודש ימים;

(2) במהלך שנת ההסכם השניה – של חודשיים;

(3) במהלך שנת ההסכם השלישית – של שלושה חודשים;

(4) במהלך שנת ההסכם הרביעית – של ארבעה חודשים;

(5) במהלך שנת ההסכם החמישית – של חמישה חודשים;

(6) לאחר שנת ההסכם החמישית – של שישה חודשים.

(ד)

(1) ניתנה הודעת סיום, רשאי הספק להורות לסוכן להפסיק לאלתר לשווק את הטובין ולשלם לסוכן דמי הודעה מוקדמת, בגובה הרווח הגולמי הצפוי של הסוכן בתקופה האמורה בסעיף קטן (ג).

(2) הרווח הגולמי הצפוי יחושב לפי כללי החשבונאות המקובלים בישראל, על בסיס הערכה של עסקאות שעתידות היו להתבצע במהלך התקופה ועל בסיס הרווח הגולמי ב-12 החודשים שקדמו להודעת הסיום.

(ה) אין בהודעת הסיום כדי לגרוע מאחריות הספק למתן שירות או אחריות, מכוח התחייבות הסוכן.

(ו) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכות כל צד לסיים את ההסכם עקב הפרתו או פגם בכריתתו.


הסכם סוכנות לתקופה מוגבלת

4.

על אף האמור בסעיף 3, רשאים צדדים להתקשר בהסכם סוכנות לתקופה מוגבלת, במהלכה לא יהיה רשאי צד להסכם לסיימו.


פיצוי עבור מוניטין ופיתוח שוק

5.

(א) בלי לגרוע בהוראות סעיפים 3 ו-4, במקרה של סיום הסכם הסוכנות, ישלם הספק לסוכן פיצוי כספי בגין סיום ההסכם, בסכום שלא יפחת מהמפורט להלן:

(1) נמשכה תקופת הסכם הסוכנות מעל שנה ועד שנתיים – סכום פיצוי בשיעור השווה לרווח הגולמי החודשי של הסוכן ממכירת הטובין במשך שלושה חודשים; הרווח הגולמי החודשי יחושב לפי ממוצע הרווח החודשי הגולמי של הסוכן ממכירת הטובין בכל תקופת ההסכם;

(2) נמשכה תקופת הסכם הסוכנות בין שנתיים ועד חמש שנים – סכום פיצוי בשיעור השווה לרווח הגולמי השנתי של הסוכן ממכירת הטובין; הרווח הגולמי השנתי זה יחושב לפי הרווח הגולמי השנתי הממוצע של הסוכן ממכירת הטובין בכל תקופת ההסכם;

(3) נמשכה תקופת הסכם הסוכנות בין חמש שנים ועד עשר שנים – סכום פיצוי בשיעור השווה לרווח הגולמי השנתי של הסוכן ממכירת הטובין במשך שנתיים; הרווח הגולמי השנתי יחושב לפי הרווח השנתי הגולמי הממוצע של הסוכן ממכירת הטובין במשך חמש השנים הקודמות לסיום ההסכם (בסעיף זה – ממוצע רווח שנתי גולמי);

(4) נמשכה תקופת הסכם הסוכנות בין עשר שנים ועד חמש עשרה שנים – סכום פיצוי בשיעור השווה לממוצע רווח שנתי גולמי במשך ארבע שנים;

(5) נמשכה תקופת הסכם הסוכנות יותר מחמש עשרה שנים – סכום פיצוי בשיעור השווה לממוצע רווח שנתי גולמי במשך חמש שנים.

(ב) רווח גולמי לענין סעיף זה יחושב לפי כללי החשבונאות המקובלים בישראל במועד החישוב.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), לא יהיה חייב ספק בפיצוי, אם ההסכם בוטל על ידי הספק עקב הפרה מהותית של ההסכם על ידי הסוכן או אם בוטל ההסכם על ידי הסוכן שלא עקב נסיבות המונעות את המשך קיום ההסכם באופן סביר.

(ד) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג), בית המשפט יהיה רשאי להפחית את הפיצוי האמור אם ייראה לו צודק ונכון לעשות כן בנסיבות העניין.


התנאה על הוראות החוק

6.

אין להתנות על הוראות חוק זכויות הסוכן אלא לטובת סוכן.


תחולה

7.

(א) הוראות חוק זכויות הסוכן יחולו על הסכם סוכנות אם מקום מושבו של הסוכן בישראל.

(ב) חוק זכויות הסוכן יחול גם על הסכם סוכנות שנחתם לפני תחילת החוק.


תחילה

8.

תחילתו של חוק זכויות הסוכן שישים ימים מיום פרסומו.

דברי הסבר

חלק ניכר מסחר החוץ של מדינת ישראל מבוצע באמצעות הסכמי סוכנות. שלא כמו במדינות האיחוד האירופאי, מעמד הסוכן בישראל אינו מוסדר בחקיקה מיוחדת אלא נתון לתחולת עקרונות המשפט הכלליים.

הייחוד במעמדו של הסוכן בא לידי ביטוי בכך שהסוכן, מחד גיסא, עוסק ומשקיע את עיקר משאביו בפיתוח שוק ובבניית מוניטין עבור הספק, ומאידך גיסא הוא נטול כל זכות בשוק ובמוניטין שבנה והשקעתו עומדת לזכות הספק בלבד. בהקשר זה יודגש כי בהתחשב בהיקף הקטן של השוק בישראל, הספק הוא על פי רוב הצד החזק במערכת היחסים ומכתיב לסוכן את הסכם ההתקשרות.

יישום עקרונות המשפט הכלליים על מעמד ייחודי זה יוצר תוצאה בלתי הוגנת אשר גורמת לסוכן עוול ונזק כלכלי רב. סוכנים רבים נאלצים להתמודד עם הודעות מידיות על ביטול הסכם, גם לאחר שנים של פעילות משותפת, כאשר עמל כפיהם יורד לטמיון באחת והם נותרים ללא כל פיצוי וללא כל מענה בחוק. מצב משפטי זה הוא בבחינת תמריץ שלילי לסוכנים לפיתוח השוק ובכך הוא פוגע אף בפיתוח המשק.

הצעת חוק זו נועדה לעגן זכויות הסוכן בחקיקה על יסוד מתכונת ההגנה המקובלת במדינות מערב אירופה. כבר בשנת 1986, האיחוד האירופי אימץ חוק סוכנים המסדיר זכויות סוכנים וחייב את כל מדינות האיחוד לכלול במסגרת החקיקה הלאומית הגנה במתכונת הקבועה בו.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. זכות הזקיפה

 2. חוק זכויות הפרט

 3. חוק זכויות הסוכן

 4. חוק זכויות יולדת

 5. זכות שביושר

 6. חוק זכויות מטפחים

 7. חוק זכויות מבצעים

 8. הזכות לקיום בכבוד

 9. הזכות לחיים

 10. חוק זכויות המטופל

 11. זכויות תמורת הממכר

 12. זכויות מבצעים

 13. זכות להליך ראוי

 14. מהי זכות אובליגטורית ?

 15. חוק זכויות האזרח הוותיק

 16. דוגמא לתביעה זכויות עבודה

 17. זכויות אובליגטוריות

 18. הצעת חוק זכויות הבעל

 19. מדריך חבורות רחוב - זכויות

 20. אין זכות קנויה לנוף

 21. הצעת חוק זכויות סוכנים

 22. חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות

 23. זכויות מצולמים בתמונה

 24. הצעת חוק זכויות פרמדיקים

 25. צו זכויות מבצעים ומשדרים

 26. חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית

 27. ויתור על זכויות קוגנטיות

 28. הצעת חוק זכויות קרימינולוגים

 29. יתרת זכות גבוה - כרטיסי ספקים

 30. זכויות של מאמן כושר – בית דין לעבודה

 31. צו מחייב להציע לרכוש בחזרה זכות בעלות חלקה

 32. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

 33. הצעת חוק זכויות פיזיותרפיסטים - מרפאים בעיסוק

 34. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התאמות נגישות לשירות

 35. נטען כי העורר אינו בעל זכויות בחלקה, ואין לו כל מעמד משפטי

 36. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון