חוק הגנת השכר
חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958 (להלן:"חוק הגנת השכר")

1. הגדרות (תיקון: תשל"ו, תש"ם, תשמ"ה, תשמ"ז)

בחוק הגנת השכר -

"שכר-עבודה" - לרבות תשלומים בעד חגים, פריון עבודה ושעות נוספות ותשלומים אחרים המגיעים לעובד עקב עבודתו ובמשך עבודתו;

"שכר מולן" - שכר עבודה שלא שולם עד ליום הקובע;

"קופת גמל" - קופת חולים, קופת תגמולים, קרן פנסיה או ביטוח או קרן או קופה כיוצא באלה שהעובד חבר בה, או קופת גמל כמשמעותה בסעיף 47 לפקודת מס הכנסה שהמעביד והעובד או המעביד בלבד חייבים לשלם לה מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבה, או מכוח חוזה עבודה או הסכם אחר בין העובד והמעביד שניתנה להם הסכמת קופת הגמל וכן קופת גמל כאמור שמטרתה ביטוח העובד ושאיריו שהעובד בלבד חייב לשלם לה מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבה, או תאגיד ששר העבודה אישר תשלום לו לענין סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963.

"היום הקובע" - היום התשיעי שלאחר המועד לתשלום שכר העבודה או הקצבה לפי סעיפים 9, 10, 11, 13, 14 ו-16 (ב), לפי הענין, ולגבי עובד שירות בעבודת משק לפי סימן ב'1 לפרק ו' של חוק העונשין, התשל"ז-1977 - היום העשרים ואחד שלאחר המועד האמור;

"הפרשי הצמדה", לגבי תקופה פלונית - הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפי שיעור עליית המדד מן המדד שפורסם לאחרונה לפני תחילת התקופה עד המדד שפורסם לאחרונה לפני סוף התקופה.

2. תשלום במזומנים

(א) שכר-עבודה ישולם במזומנים, אך מותר שישולם בשיק או בהמחאת-דואר, אם דרך תשלום זאת נקבעה בהסכם קיבוצי או בחוזה-עבודה או שהעובד הסכים לה בדרך אחרת, ובלבד שהעובד יכול לקבל מהנמשך פרעון השיק או המחאת-הדואר במועדים הקבועים בסעיפים 9 עד 14, הכל לפי הענין.

(ב) הוצג שיק או המחאת-דואר לפרעון תוך שני חדשים לאחר מסירתם לעובד ולא שולמו, לא תישמע טענת המעביד, שהיה אפשר להשיג תשלום במועד קודם או מאוחר.

3. תשלום בשווה-כסף

מותר, בהסכמת העובד, לשלם חלק משכר-עבודה באוכל ובמשקאות המיועדים לצריכה במקום העבודה, להוציא משקאות משכרים, או בדיור אם דרך-תשלום זאת נקבעה בהסכם קיבוצי או בחוזה-עבודה או שהוא נוהג מקובל בתנאי-עבודה, ובלבד שהשווי המיוחס לכל אלה לא יעלה על המקובל בשוק.

4. איסור הגבלות

(א) לא יחייב מעביד את עובדו לקנות מצרכים ממנו או ממי שקשור בו או במפעלו, או להזדקק לשירותיהם, ולא יגביל מעביד בכל דרך אחרת זכותו של עובד להשתמש בשכר-עבודתו.

(ב) מקום-עבודה שאין העובד יכול להשיג בו מצרכים או לקבל שירותים שהוא זקוק להם, וסיפק אותם המעביד בעצמו או על-ידי מי שקשור בו או במפעלו, יסופקו לעובד מצרכים ושירותים אלה במחיר הוגן שאין בו ריווח; ואם סופקו על דעת המעביד על-ידי אדם מהחוץ - יסופקו במחיר הוגן. המחיר בו יסופקו מצרכים ושירותים כאמור טעון הסכמת העובדים במפעל, ובמקרה של חילוקי דעות יקבע את המחיר מי שהוסמך לכך על-ידי שר העבודה.

5. איסור שכר כולל (תיקון: תש"ל)2

עובד שחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951, חל לגביו ונקבע לו שכר-עבודה הכולל תשלום בעד שעות נוספות או גמול-עבודה במנוחה השבועית כאמור בחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951, או הכולל דמי-חופשה תמורת חופשה או פדיון-חופשה כאמור בחוק חופשה שנתית, תשי"א-1951, רואים את השכר שנקבע כשכר רגיל בלבד, אלא אם נקבע אחרת בהסכם קיבוצי לגבי תשלום בעד שעות נוספות או גמול עבודה במנוחה השבועית וההסכם אושר לענין זה על-ידי שר העבודה.

6. דרך תשלום שכר (תיקון: תשכ"ד, תשמ"ז, תשס"ד, תשס"ו)

(א) שכר עבודה ישולם לידי העובד במישרין, או מותר שישולם לו, על פי הוראתו בכתב, באמצעות בן-זוגו, הורו, ילדו, חבר בעבודה, הקיבוץ שהעובד חבר בו, מוסד בנקאי כמשמעותו בחוק בנק ישראל, תשי"ד-1954, החברה, כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ"ו-1986, בנותנה שירותים לפי סעיף 88א לאותו חוק (בחוק הגנת השכר - חברת הדואר), לשכת עבודה שהוקמה על פי סעיף 23 לחוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959, או כל תאגיד שאושר לכך על ידי שר העבודה בהסכמת ארגון העובדים הגדול ביותר ובאישור ועדת העבודה של הכנסת.

(ב) שכר עבודה לעובד שירות בעבודת משק לפי סימן ב'1 לפרק ו' של חוק העונשין, התשל"ז-1977, ישולם באמצעות שירות בתי הסוהר או באמצעות שירות התעסוקה.

7. שכרו של עובד שנפטר (תיקון: תשל"ז)

נפטר עובד לפני ששולם שכר העבודה המגיע לו, ישולם שכר העבודה, על אף האמור בדיני הירושה , לידי מי שהעובד הורה לענין זה; לא הורה - ישולם לבן-זוגו, ובאין לו בן-זוג - ליורשו.

8. עיקול העברה ושעבוד (תיקון: ס"ח תשכ"ד, תשכ"ט, תשל"ז, תשמ"ה, תשמ"ז, תשס"ג; י"פ תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשס"ד, תשס"ו)

(א) משכר העבודה החדשי לא יהיה ניתן לעיקול, להעברה או לשעבוד סכום השווה לגימלה בשיעור הנקוב בטור ג' בתוספת השניה לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1981, שהיתה משתלמת בחודש שקדם לתשלום השכר לאותו עובד לפי הרכב משפחתו אילו היה זכאי לגימלה כאמור; היה הסכום האמור יותר מ-80% משכר העבודה החדשי, יקטן הסכום שאינו ניתן לעיקול, להעברה או לשעבוד כדי 80% משכר העבודה החדשי; לענין זה, "שכר העבודה החדשי" - שכר העבודה החדשי הנותר אחרי ניכוי תשלום אשר המעביד חייב לנכותו משכר עבודה על פי חיקוק.

(א1) היה שכר העבודה משתלם על בסיס של יום, יהיה הסכום שאינו ניתן לעיקול, להעברה או לשעבוד משכר העבודה היומי - החלק העשרים וחמישה מהסכום כאמור בסעיף קטן (א).

(ב) סעיף קטן (א) אינו חל על עיקול, העברה או שעבוד לשם תשלום מזונות.

(ג) מקום שהשכר משתלם שלא על בסיס של חודש או של יום, רשאי שר העבודה לקבוע בתקנות הוראות בדבר חלק השכר שאינו ניתן לעיקול, להעברה או לשעבוד.

(ד) (בוטל)

(ה) קיצבה המשתלמת מאת מעביד או קופת גמל תיחשב כשכר עבודה לענין סעיף זה; הוראה זו אינה באה לגרוע מהגנה בפני עיקול, העברה או שעבוד, הניתנת לקיצבה כאמור על פי חיקוק.

(ו) ההגבלות שבסעיף זה חלות גם על שכר עבודה שבידי לשכת העבודה, שירות בתי הסוהר או תאגיד כאמור בסעיף 6, שבאמצעותו מבוצע תשלום לעובד, אבל רשאים הם לנכות כל סכום שנתנו לעובד כמקדמה על חשבון שכר העבודה; שולם שכר העבודה באמצעות מוסד בנקאי או חברת הדואר, יחולו ההגבלות שבסעיף זה על שכר העבודה שבידיהם במשך חודש ימים מיום ששולם להם.

(ז) הוראה שבחיקוק הנוגדת הוראת סעיף זה לא ינהגו לפיה.

9. מועד לתשלום שכר חודשי (תיקון: תשמ"ה)

שכר עבודה המשתלם על בסיס של חודש ישולם עם תום החודש בעדו הוא משתלם; בשכר עבודה המשתלם על בסיס תקופה ארוכה מחודש, רואים כאילו היה החלק היחסי לכל חודש משתלם על בסיס של חודש.

10. מועד לתשלום שכר שאינו שכר חודשי (תיקון: תשמ"ה)

שכר עבודה המשתלם על בסיס של שעה, יום, שבוע או לפי כמות התוצרת, ישולם, אם לא נקבע מועד אחר בהסכם קיבוצי או בחוזה עבודה, בתום מחצית החודש בו הועבר העובד; אולם לגבי עובד ששכר עבודתו משתלם על בסיס כאמור, אך הועבר במשך כל החודש האמור, יחול סעיף 9 אם תוך החודש שולמו לו מקדמות בהתאם לקבוע בהסכם קיבוצי או בחוזה עבודה.

11. מועד לתשלום שכר קיבולת (תיקון: תשמ"ה)

שכר עבודה המשתלם בעד ביצוע עבודה מסויימת, שביצועה נמשך יותר מארבעה-עשר יום, ישולם ביום גמר ביצוע העבודה אם שולמו תוך ביצוע העבודה מקדמות בהתאם לקבוע בהסכם קיבוצי או בחוזה עבודה. לא שולמו מקדמות כאמור, יראו את השכר לפי כמות התוצרת.

12. מועד לתשלום השכר למי שחדל להיות מועבד

חדל עובד להיות מועבד על-ידי מעבידו, ישולם שכרו במועד שבו היה משתלם לפי הסעיפים 9, 10 או 11, אילו המשיך לעבוד.

13. מועדים מיוחדים לתשלום שכר (תיקון: תשכ"ד)

שר העבודה רשאי, באישור ועדת העבודה של הכנסת, לקבוע מועד לתשלום שכר עבודה שלא נקבע לו מועד בסעיפים 9 עד 12.

14. הגדלת שכר (תיקון: תשכ"ד, תשל"א, תשמ"ה)

(א) הוסכם בהסכם קיבוצי או בין העובד למעביד על הגדלת השכר לתקופה שעברה או על תוספת על השכר כאמור, ולא הוסכם על המועד לתשלום ההפרשים המגיעים לעובד בעד אותה תקופה לפי ההסכם, ישולמו ההפרשים במועד הקרוב לתשלום שכר העבודה, אך רשאי בית הדין האזורי כמשמעותו בחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969, על פי בקשת המעביד שהוגשה לו לפני אותו מועד, ולאחר שמיעת העובד, לקבוע מועד אחר לתשלום או לקבוע תשלומם לשיעורים.

(ב) הוסכם בהסכם קיבוצי, או בהסכם בכתב שבין ארגון עובדים למעבידים אף שאיננו הסכם קיבוצי, על הגדלת שכר לתקופה עתידה, מותר שתשלום תוספת לשכר יידחה למועדים שייקבעו בהסכם כאמור, ובלבד שלא יידחה למועד מאוחר מששה חדשים לאחר היום שבו צריך היה להשתלם השכר אילמלא נדחה.

15. מקום ושעות לתשלום השכר

שכר העבודה ישולם לעובד במקום העבודה ולכל המאוחר שעתיים לאחר גמר העבודה; אך לעובד במשמרת שניה או במשמרת שלישית, וכן למי שחדל להיות מועבד, מותר לשלם את השכר בשעות שבהן משתלם השכר ליתר העובדים. לא ישולם שכר עבודה במקום בו נמכרים משקאות משכרים חוץ מלעובדים באותו מקום.

16. קצבה ופיצוי הלנת קצבה (תיקון: תשמ"א, תשמ"ה)

(א) "קצבת פרישה" - תשלומים תקופתיים המשתלמים לעובד מאת מעביד או קופת גמל, לאחר פרישה מוחלטת או חלקית של העובד מעבודתו, שלא מחמת נכות או מחלה;

"קצבת נכות" - תשלומים תקופתיים המשתלמים לעובד מאת מעביד או קופת גמל, לאחר פרישה מוחלטת או חלקית של העובד מעבודתו, מחמת נכות או מחלה;

"קצבת שאירים" - תשלומים תקופתיים המשתלמים מאת מעביד או קופת גמל, לשאיר של עובד או לשאיר של מי שהיה עובד ופרש מעבודתו;

"קצבה" - קצבת פרישה, קצבת נכות או קצבת שאירים;

"קצבת מולנת" - קצבה שלא שולמה עד ליום הקובע;

(ב) קצבה חדשית תשולם עם תום החודש שבעדו היא משתלמת, ואם היא משתלמת בעד תקופה אחרת - עם תוך אותה תקופה;

(ג)3 לקצבה מולנת יווסף פיצוי הלנת קצבה והוא יחושב בדרך שמחשבים פיצוי הלנת שכר לפי סעיף 17, בשינויים המחוייבים.

(ג1)3 פיצוי הלנת קיצבה יהיה לכל דבר, פרט לענין סעיף קטן (ג), חלק מהקצבה.

(ד) הוראות סעיפים 14, 17א ו-18 יחולו, בשינויים המחוייבים, על קצבה כאילו היתה שכר עבודה, ובכל מקום בסעיפים האמורים שבו מדובר במעביד, יראו כאילו מדובר במי שחייב בתשלום הקצבה.

(ה) הוראות סעיף 20(ד) יחולו אף על תשלום פיצוי הלנת קצבה כאילו היה פיצוי הלנת פיצויי פיטורים.

16א. תשלום ראשון של קצבה (תיקון: תשמ"א)

(א) על אף האמור בסעיף 16, לא יראו קצבה כמולנת -

(1) לגבי קצבת פרישה שמשלם מעביד לעובד שפרש מעבודתו, והפרישה היתה על פי יזמת העובד - עם תום החודש שלאחר החודש בו נסתיימו מאה ושמונים ימים מיום מסירת הודעת העובד למעביד על הפרישה;

(2) לגבי קצבת פרישה שמשלם מעביד לעובד שפרש מעבודתו, והפרישה מהעבודה היתה שלא על-פי יזמת העובד - עד תום החודש שלאחר החודש שבו נסתיימו ששים ימים מיום הפרישה;

(3) לגבי קצבת פרישה שמשלמת קופת גמל לעובד שפרש מעבודתו - עד תום החודש שלאחר החודש שבו נסתיימו מאה ושמונים ימים מיום שהעובד או המעביד הגיש את הבקשה לקצבה לקופת הגמל;

(4) לגבי קצבת נכות - עד תום החודש שלאחר החודש שבו נסתיימו ששים ימים מיום מתן החלטת הועדה הרפואית שלפיה זכאי העובד לקצבת נכות או מיום הפרישה מהעבודה מחמת נכות, לפי המועד המאוחר יותר;

(5) לגבי קצבת שאירים - עד תום החודש שלאחר החודש שבו נסתיימו תשעים ימים מיום שאחד השאירים הגיש את הבקשה לקצבה, ואם הזכאות לקצבה זו תלויה על פי חיקוק או על פי תקנונה של קופת גמל במתן פסק דין או החלטה של בית משפט או של בית הדין - עד תום החודש שבו נסתיימו שלושים ימים מיום המצאת פסק הדין או ההחלטה הסופיים, הכל לפי המועד המאוחר יותר.

(ב) על אף האמור בפסקאות (1), (3) ו-(5) לסעיף קטן (א), אם היו ברשות מי שחייב בתשלום הקצבה נתונים מספיקים לקביעת הזכאות לקצבה ושיעורה, תוך המועדים האמורים בהן, לא יחולו עליו הפסקאות האמורות החל מתום החודש שלאחר החודש שבו נסתיימו ששים ימים מהיום שבו היו ברשותו הנתונים האמורים.

(ג) לא היו ברשות מי שחייב בתשלום קצבה נתונים מספיקים לחישוב סכום הקצבה המגיעה בארבעת החדשים הראשונים שלאחר המועדים האמורים בפסקאות (1) עד (5) לסעיף קטן (א) ובסעיף קטן (ב), והוא שילם מקדמה על חשבון הקצבה בסכום המתאים לנתונים שהיו ברשותו בחודש שקדם לחודש שבו שולמה המקדמה, לא יראו את יתרת הקצבה כמולנת עד תום החודש שלאחר החודש האחרון לתשלום המקדמה.

16ב. תשלום הפרשים (תיקון: תשמ"א)

על אף האמור בסעיף 16, לגבי הפרש הנובע משינוי בסכום הקצבה לאחר שהוחל בתשלומה, לא יראו קצבה כמולנת עד תום החודש שלאחר החודש שבו נסתיימו ששים ימים לאחר המועד שבו נקבע השינוי האמור או שבו הוא חל, הכל לפי המועד המאוחר יותר.

16ג. הגשת בקשה (תיקון: תשמ"א)

עובד החייב לפרוש מעבודתו, על פי תנאי העסקתו, בהגיעו לגיל פלוני, או אם דרש ממנו מעבידו לפרוש מעבודתו לפני שהגיע לגיל האמור, והוא זכאי עקב פרישתו לקצבת פרישה מקופת גמל - חייב מעבידו להגיש בקשה כאמור בפסקה (3) לסעיף 16א(א) לפחות ששה חדשים לפני מועד הפרישה, ואם לא עשה כן יהיה העובד זכאי לקבל ממעבידו פיצוי הלנת קצבה בעד התקופה שבה היו רואים את הקצבה כמולנת אילולא הוראות הפסקה האמורה.

17. פיצוי הלנת שכר (תיקון: תשמ"ה)3

(א) לשכר מולן יווסף הסכום הגבוה מבין אלה (להלן - פיצוי הלנת שכר):

(1) בעד השבוע הראשון שלאחר המועד לתשלום שכר העבודה - החלק העשרים מהשכר המולן, ובעד כל שבוע או חלק משבוע שלאחריו - החלק העשירי מהשכר המולן;

(2) הפרשי הצמדה לתקופה שמן המועד לתשלום שכר העבודה עד יום תשלומו, בתוספת 20% על הסכום הכולל של השכר המולן והפרשי ההצמדה כאמור בעד כל חודש שבתקופה האמורה; בעד חלק מחודש תשולם התוספת של 20% האמורה באופן יחסי.

(ב) פיצוי הלנת שכר יהיה לכל דבר, פרט לענין סעיף זה, חלק משכר העבודה.

17א. התיישנות (תיקון: תשכ"ד, תשכ"ט, תשמ"ה, תשנ"ג, תשנ"ה)5

(א) הזכות לפיצויי הלנת שכר, להבדיל משכר עבודה, תתיישן אם לא הוגשה תובענה לבית-דין אזורי כמשמעותו בחוק בית-הדין לעבודה, תשכ"ט-1969 (להלן - בית-דין אזורי), תוך שנה מהיום שבו רואים את השכר כמולן, או תוך 60 יום מהיום שקיבל העובד את השכר שבו קשור הפיצוי, הכל לפי המוקדם, אולם בית-הדין האזורי רשאי להאריך את התקופה של 60 יום לתקופה של 90 יום.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), אם הלין המעביד את שכרו של העובד, או חלקו, שלוש פעמים בתקופה של שנים עשר חדשים רצופים שבתוך שלוש השנים הרצופות שלאחר יום תשלום השכר שבו קשור הפיצוי, תהא תקופת ההתיישנות שלוש השנים האמורות.

(ג) הוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו על פיצויי הלנת שכר שחלפה לגביהם תקופת ההתישנות של שנה האמורה בסעיף קטן (א).

18. הפחתת פיצוי (תיקון: תשכ"ד, תשכ"ט)

בית-דין אזורי רשאי להפחית פיצוי הלנת שכר או לבטלו, אם נוכח כי שכר העבודה לא שולם במועדו בטעות כנה, או בגלל נסיבה שלמעביד לא היתה שליטה עליה או עקב חילוקי דעות בדבר עצם החוב, שיש בהם ממש, לדעת בית הדין האזורי, ובלבד שהסכום שלא היה שנוי במחלוקת שולם במועדו.

18א. תחולת חוק פסיקת ריבית והצמדה (תיקון: תשמ"ה)3

התיישנה הזכות לפיצוי הלנת שכר, לפיצוי הלנת קצבה או לפיצוי הלנת פיצויי פיטורים, לפי סעיפים 17א ו-20 (ד), או ביטל בית דין אזורי פיצוי הלנת שכר, פיצוי הלנת קצבה או פיצוי הלנת פיצויי פיטורים לפי סעיפים 18 ו-20 (ד), יחולו הוראות חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, על אף האמור בסעיף 6 לאותו חוק.

19. פשיטת רגל ופירוק תאגיד (תיקון: תשכ"ד, תשכ"ט, תשל"א, תשל"ו, תשל"ז, תשמ"ה, תשמ"ו)4

(א) ניתן לגבי מעביד צו כאמור בסעיף 127נה לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968, לא יהיה המפרק כמשמעותו בסעיף 127סא(א) לחוק האמור חייב בתשלום פיצוי הלנת שכר; אולם בהחלטתו בדבר אישור החוב רשאי הוא לקבוע כי על השכר שהולן יתווספו הפרשי הצמדה לתקופה שמן המועד לתשלום השכר עד יום תשלומו; הפרשים אלה יהיו לכל דבר, פרט לענין סעיף זה, חלק משכר העבודה.

(ב) סעיף קטן (א) לא יחול לענין שכר עבודה שכונס הנכסים הרשמי, נאמן בפשיטת רגל, מנהל עזבון בפשיטת רגל ומפרק תאגיד התחייבו בו אחרי מתן הצו.

19א. חוב קופת גמל כשכר מולן (תיקון: תשל"ג, תשל"ו, תשמ"א, תשמ"ה)3

(א) יראו כשכר מולן גם סכום שמעביד חייב לקופת גמל, בין שהסכום מגיע ממנו במישרין ובין שהמעביד חייב לנכותו משכר העובד, ובלבד שהסכום אשר חייב המעביד לנכות לא שולם לקופה תוך 21 ימים מהיום שבו רואים כמולן את השכר שממנו היה עליו לנכות או שהסכום שהמעביד נתחייב לשלמו שלא בדרך ניכוי לא שולם תוך 21 ימים מהיום שבו היו רואים כמולן את השכר שלגביו קיימת החבות; והוא בין שהשכר הולן ובין שלא הולן.

(ב) פיצוי הלנת השכר לפי סעיף זה יהיה -

(1) לגבי סכום שהמעביד חייב לנכות משכר העובד - לפי סעיף 17;

(2) לגבי סכום שמעביד חייב במישרין לקופת הגמל (להלן - החוב) - הפרשי הצמדה לתקופה שמן המועד לתשלום שכר העבודה שלגביו קיימת החבות לקופת הגמל עד יום תשלומו, בתוספת 20% על הסכום הכולל של החוב והפרשי ההצמדה כאמור בעד כל חודש שבו לא שולם החוב; בעד חלק מחודש תשולם התוספת של 20% האמורה באופן יחסי.

(ג) קופת גמל תנהל לכל עובד המבוטח בה כרטיס אישי ובו הפרטים שנקבעו בתקנות; מעביד ימסור לקופת גמל פרטים לגבי עובדו, כפי שיקבע שר העבודה בתקנות.

(ד) סכום שמעביד חייב לקופת גמל כאמור בסעיף קטן (א), יראו לענין זכויות העובד או חליפו כלפי קופת הגמל כאילו שולם במועדו.

(ה) עברו ששה חדשים מהמועד שנקבע בסעיף קטן (א) ובטרם שולם החוב בשל העובד קרה לו מקרה המזכה אותו או את חליפו בקבלת תשלום או שירות בעין מקופת הגמל, רשאית היא לתבוע מהמעביד סכום השווה לסכום ששילמה לעובד או לחליפו או שהיא עתידה לשלמו ואת השווי הכספי של השירות בעין שניתן או שהיא עתידה לתת לעובד או לחליפו, בניכוי כל סכום שהיה משתלם בשל אותו מקרה לעובד או לחליפו, או למעביד, או לשניהם, בין סכום חד פעמי ובין סכומים עתידים, אילו עזב העובד את קופת הגמל ביום שקרה המקרה המזכה כאמור.

(ו) היוון תשלומים עתידיים או שווים הכספי של שירותים בעין עתידיים לענין סעיפים קטנים (ה) ו-(י) יחושב באותה דרך שבה מחשבים היוון קיצבאות וערכן הכספי של גימלאות בעין מכוח סעיף 185 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשכ"ח-1968, בשינויים המחוייבים.

(ז) בית הדין האזורי לעבודה רשאי להפחית תשלום שמעביד חייב לקופת גמל בחזקת שיפוי כאמור בסעיף קטן (ה), אם ראה נסיבות המצדיקות לעשות כן.

(ח) עברו ששה חדשים מהמועד שנקבע בסעיף קטן (א) ולא שולם חובו של המעביד לקופת הגמל כאמור בסעיף קטן (א), רשאית קופת הגמל להודיע על כך בכתב לעובד, עם העתק למעביד, ומשעברו ששה חדשים נוספים מיום מסירת ההודעה ולא שולם החוב לקופת הגמל, לא יחולו לגבי אותו חוב הוראות סעיף קטן (ד) אם קבע בית הדין האזורי לעבודה שהפיגור בגביית החוב חל שלא עקב רשלנותה או חל עקב נסיבות אחרות המצדיקות את קופת הגמל.

(ט) נוצרה הזכאות לתשלום או לשירות בעין מקופת גמל לעובד או לחליפו בתקופה שבין המועד שנקבע בסעיף קטן (א) לבין תום ששת החדשים הנוספים מיום מסירת ההודעה כאמור בסעיף קטן (ח), לא תהא קופת הגמל זכאית להשתחרר מחבותה על-פי סעיף קטן (ד) אף אם הפיגור חל שלא עקב רשלנות הקופה או חל עקב נסיבות אחרות המצדיקות אותה.

(י) (1) עובד שחלו עליו הסכם קיבוצי כללי או צו הרחבה כמשמעותם בחוק
הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957, המחייב מעביד לשלם בעדו סכום
לקופת גמל, כאמור בסעיף קטן (א), והמעביד לא מסר לקופת גמל
פרטים שנקבעו בתקנות לגבי העובד ולא שילם סכום כלשהו בשל העובד,
לא יחולו על העובד סעיפים קטנים (ד) עד (ט), ואולם מששולם חובו של

המעביד בשל העובד לקופת גמל כאמור תוך שלוש שנים מהמועד האמור
בסעיף קטן (א) ולפני שאירע מקרה המזכה את העובד או חליפו בקבלת
תשלום או שירות בעין מקופת הגמל - יראו לענין זכויות העובד או חליפו
כלפי קופת הגמל כאילו שולם החוב במועד.

(2) שילמה קופת הגמל לעובד או לחליפו תשלום או העניקה לו שירות בעין מכוח פסקה (1) תוך שנה מיום ששולם חובו של המעביד כאמור, רשאי בית הדין האזורי לעבודה לחייב את המעביד לשפות את קופת הגמל בשל כך אם ראה נסיבות המצדיקות לעשות כן.

(יא) שר העבודה רשאי לקבוע בתקנות דרכי מסירת הודעות או פרטים לענין סעיף זה ודרכי הוכחת מסירתם לנמען.

19ב. ביטוח במספר קופות גמל (תיקון: תשל"ו)

(א) הוראות סעיף 19א(ד) עד (יא) (להלן - הוראות) לא יחולו לגבי תשלום או שירות בעין כאמור בהוראות מאת קופת גמל, אם העובד או חליפו זכאים לקבלם במלואם, עקב אותו מקרה המזכה להם, מקופת גמל אחרת מכוח הסכם שבין המעביד והעובד ולא מכוח ההוראות.

(ב) היו העובד או חליפו זכאים מכוח הסכם כאמור בסעיף קטן (א) לתשלום או לשירות בעין שלא במלוא הערך שבו היו ניתנים להם מקופת הגמל הראשונה עקב אותו מקרה המזכה להם, או היו זכאים לתשלום או לשירות בעין כאמור מכוח ההוראות עקב אותו מקרה, ישאו כל קופות הגמל בתשלום במשותף או יתנו במשותף את השירות בעין, וחלוקת הנטל הכרוך בכך תהיה, בהעדר הסכמה ביניהן, כפי שיראה בית הדין האזורי לעבודה לצודק בנסיבות הענין.

(ג) משפנה עובד או חליפו לאחת מקופות הגמל לשם מימוש זכותו לפי ההוראות, תשלם הקופה את התשלום או תתן את השירות בעין, ככל המגיע לו, במלואם, ומשעשתה כן לא יהיה זכאי העובד או חליפו כלפי קופת גמל אחרת לאותו תשלום או שירות בשל אותו מקרה וקופת הגמל ששילמה או נתנה את השירות בעין כאמור זכאית להחזר מקופת גמל אחרת כאמור בסעיף קטן (ב).

19ג. שמירת זכויות (תיקון: תשל"ו)

הוראות סעיפים 19א ו-19ב לא יגרעו מזכויותיו של עובד כלפי מעביד או קופת גמל על פי חיקוק, הסכם או תקנון קופת הגמל, או מחובות וזכויות הדדיות של מעביד וקופת גמל על פי הסכם או תקנון קופת הגמל.

20. פיצויי הלנת פיצוי פיטורים (תיקון: תשל"ז, תשמ"א, תשמ"ה)3

(א) בסעיף זה, "המועד לתשלום פיצויי פיטורים", לגבי עובד או מי שזכאי לפיצויי פיטורים מכוחו - המאוחר שבין המועדים האלה:

(1) יום הפסקת יחסי עובד ומעביד;

(2) המועד שנקבע לתשלום פיצויי הפיטורים על פי הוראת הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי אחר או צו הרחבה החלה על העובד;

(3) אם נקבעה, על פי חוזה עבודה או הסכם אחר, זכות לפיצויי פיטורים העודפת על זו הקבועה בחיקוק, בהסכם קיבוצי, בהסדר קיבוצי אחר או בצו הרחבה - היום שנקבע לתשלום פיצויי הפיטורים על פי אותו חוזה עבודה או הסכם, ואם לא נקבע יום כאמור והזכות כאמור נקבעה לאחר יום הפסקת יחסי עובד ומעביד - היום שבו נקבעה הזכות;

(4) אם נקבעה, על פי הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי אחר או צו הרחבה, זכות לפיצויי פיטורים לאחר יום הפסקת יחסי עובד ומעביד ולא נקבע מועד לתשלומם - היום שבו נקבעה הזכות;

(5) אם הזכות לפיצויי פיטורים מותנית, על פי הוראה שבחיקוק, במילוי תנאי מצד העובד לאחר יום הפסקת יחסי עובד ומעביד או במילוי תנאי במשך תקופה מסויימת שלאחר אותו יום - יום מילוי התנאי האמור או יום תום התקופה האמורה, לפי הענין.

(ב) יראו פיצויי פיטורים כמולנים אם לא שולמו תוך 15 ימים מהמועד לתשלומם; פיצוי הלנת פיצויי פיטורים יהיה כדלקמן:

(1) שולמו פיצויי הפיטורים בתקופה שבין היום הששה עשר לבין היום השלושים שלאחר המועד לתשלומם - הפרשי הצמדה לתקופה שמן המועד לתשלומם עד ליום שבו שולמו;

(2) שולמו פיצויי הפיטורים לאחר היום השלושים שלאחר המועד לתשלומם - הפרשי הצמדה לתקופה שמן המועד לתשלומם עד ליום שבו שולמו, בתוספת 20% על הסכום הכולל של פיצויי הפיטורים והפרשי ההצמדה כאמור בעד כל חודש שבו לא שולמו פיצויי הפיטורים; בעד חלק מחודש תשולם התוספת של 20% האמורה באופן יחסי.

(ב-1) פיצוי הלנת פיצויי פיטורים יהיה לכל דבר, פרט לענין סעיף קטן (ב), חלק מפיצויי הפיטורים.

(ב-2) המעביד רשאי להפחית מפיצויי הפיטורים ומפיצוי ההלנה סכום של חוב שחייב העובד למעביד או סכום שהמעביד חייב או זכאי לנכותו מפיצויי הפיטורים.

(ג) מי שזכאי לפיצויי פיטורים שלא מכוח סעיפים 1(א) או 5 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג1963, לא יחול לגביו המועד לתשלום פיצויי פיטורים כאמור בסעיף קטן (א) אלא לאחר שנמסרה למעביד קודם לכן דרישה בכתב לתשלום הפיצויים תוך ציון העילה לדרישה; נמסרה הדרישה למעביד לאחר המועד האמור יחול לגביו המועד לתשלום הפיצויים ביום מסירת הדרישה.

(ד) הוראות סעיפים 17א, 18 ו-19 יחולו, בשינויים המחוייבים, לגבי הלנת פיצויי פיטורים כאילו היא הלנת שכר, ואולם בית-דין אזורי יהיה מוסמך להפחית או לבטל פיצוי הלנת פיצויי פיטורים, כאמור בסעיף 18, אף אם פיצויי הפיטורים לא שולמו עקב אחד מאלה:

(1) חילוקי דעות בדבר עצם הזכות לפיצויי פיטורים, שיש בהם ממש לדעת בית -הדין;

(2) חילוקי דעות בדבר המועד שבו נפסקו יחסי עובד ומעביד;

(3) הזכאי לקבלת פיצויי הפיטורים לא מסר למעביד לפי דרישתו פרטים הנוגעים לעובד או לזכאי כאמור והדרושים לענין קביעת הזכות לפיצויי הפיטורים או שיעורם.

(ה) מי שזכאי לקבל מקופת גמל את פיצויי הפיטורים או חלק מהם מכוח תשלומים ששילם לה מעביד, לא יהיה זכאי לפיצויי הלנת פיצויי פיטורים על הסכום המגיע לו מקופת הגמל, על פי זכותו האמורה, אם המעביד הודיע לקופת הגמל בכתב, תוך 15 יום מהמועד לתשלום פיצויי הפיטורים, כי הוא מסכים לתשלומם; הוראת סעיף קטן זה אינה באה לגרוע מהוראות סעיפים 14 ו-20 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג -1963.

(ו) נפטר עובד או מי שהיה עובד, והפקיד המעביד בקופת בית-דין אזורי סכום של פיצויי פיטורים על-מנת שבית-דין יעבירו לזכאי לו - יראו, לענין סעיף קטן (ב), כאילו שולם הסכום האמור לזכאי ביום ההפקדה.

21. (בוטל) (תיקון: תשל"א)

21א. (בוטל) (תיקון: תשכ"ט)

22. (בוטל) (תיקון: תשכ"ד)

23. (בוטל) (תיקון: תשכ"ט)

24. פנקס שכר ותלוש שכר (תיקון: תשס"ח) 6

(א) מעביד חייב לנהל פנקס שכר ולמסור לכל עובד, בכתב, תלוש שכר; בחוק הגנת השכר -

"פנקס שכר" - פנקס בדבר שכר העבודה המגיע לעובדים ופרטי השכר ששולם להם;

"תלוש שכר" - רישום נתונים מתוך פנקס השכר, המפרט את פרטי השכר ששולם לעובד.

(ב) פרטי השכר בפנקס השכר ובתלוש השכר יכללו את הפרטים המנויים בתוספת.

(ג) הרישום בפנקס השכר ומסירת תלוש השכר לעובד ייעשו לא יאוחר מהיום הקובע.

(ד) הוראות סעיף זה לא יחולו על יחיד לגבי עובדו שאותו הוא מעסיק שלא במסגרת עסקו או משלח ידו, זולת אם שר התעשיה המסחר והתעסוקה, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, קבע אחרת לגבי סוגי מעבידים או עובדים כאמור ובתנאים ובדרך שקבע.

(ה) שר התעשיה המסחר והתעסוקה רשאי, לאחר התייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ועם ארגוני מעבידים שהם לדעת השר יציגים ונוגעים בדבר, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת -

(1) לשנות, בצו, את התוספת;

(2) לקבוע דרכי מסירה מיוחדות של תלושי שכר, לסוגי מעבידים או עובדים.

25. ניכויים משכר עבודה (תיקון: תשי"ט, תשכ"ד, תשכ"ה, תשכ"ח, תש"ם)

(א) לא ינוכו משכר עבודה אלא סכומים אלה:

(1) סכום שחובה לנכותו, או שמותר לנכותו על פי חיקוק;

(2) תרומות שהעובד הסכים בכתב כי ינוכו;

(3) דמי חבר בארגון עובדים שהעובד חבר בו, שיש לנכותם מן השכר על פי הסכם קיבוצי או חוזה עבודה או שהעובד הסכים בכתב כי ינוכו, והתשלומים הרגילים לוועד העובדים במפעל;

(3א) תוספת לדמי החבר שמותר לנכותם על פי פיסקה (3) המיועדת למימון פעילות מפלגתית, זולת אם הודיע העובד למעבידו בכתב על התנגדותו לתשלום התוספת;

(3ב) דמי טיפול מקצועי ארגוני לטובת הארגון היציג כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957, שיש לנכותם על פי הסכם קיבוצי או חוזה עבודה משכרו של עובד שאיננו חבר בשום ארגון עובדים, או שהעובד הסכים בכתב לניכוי כאמור; שר העבודה, לאחר התייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה, ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, יקבע בתקנות את מקסימום דמי הטיפול המקצועי-ארגוני שמותר לנכותם לפי פיסקה זו;

(4) סכום שהוטל כקנס משמעת בהתאם להסכם קיבוצי או על פי חיקוק;

(5) תשלומים שוטפים לקופת גמל ובלבד שתשלומים כאמור לקופת גמל שהעובד בלבד חייב לשלם לה לא ינוכו משכרו של העובד אם הוא הודיע למעבידו בכתב על התנגדותו לתשלומם.

(6) חוב על פי התחייבות בכתב מהעובד למעביד, בתנאי שלא ינוכה על חשבון חוב כאמור יותר מרבע שכר העבודה;

(7) מקדמות על חשבון שכר עבודה, אם אין המקדמות עולות על שכר עבודה בעד שלושה חדשים; עולות המקדמות על שכר עבודה לשלושה חדשים - חלות על היתרה הוראות פיסקה (6).

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), חדל עובד לעבוד אצל המעביד, רשאי המעביד לנכות משכרו האחרון של העובד כל יתרה של חוב שהעובד חייב לו, לרבות מקדמות.

25א. העברת סכומים שנוכו (תיקון: תשס"ח) 6

(א) סכום שנוכה בהתאם לסעיף 25, יעבירו המעביד למי שלו מיועד הסכום בתוך 30 ימים מהיום שבו רואים כמולן את השכר שממנו נוכה, זולת אם נקבעה בחיקוק דרך אחרת.

25ב. עונשין (תיקון: תשס"ח6, תשס"ט7) (בתוקף עד (31.6.2010)

(א) מעביד העושה אחד מאלה, דינו - מחצית הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (בסעיף זה - חוק העונשין):

(1) לא מוסר לעובדו תלוש שכר עד המועד האמור בסעיף 24(ג), בניגוד להוראות סעיף 24(א); עבירה לפי פסקה זו היא מסוג העבירות של אחריות קפידה;

(2) מוסר לעובדו תלוש שכר שלא נכללים בו פרטי השכר ששולם לעובד, כולם או חלקם, בניגוד להוראות סעיף 24(ב).

(ב) מעביד שניכה סכומים משכרו של עובד, בניגוד להוראות סעיף 25 , דינו - מחצית הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.

(ג) מעביד שניכה סכומים משכרו של עובד ולא העבירם למי שלו יועדו הסכומים, בניגוד להוראות סעיף 25א, דינו - מאסר שנתיים או קנס פי חמישה מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

(ד) מעביד שעבר עבירה לפי ההוראות המפורטות להלן, בנסיבות מחמירות, דינו -

(1) סעיף קטן (א) או (ב) - כפל הקנס הקבוע באותו סעיף קטן, לפי העניין;

(2) סעיף קטן (ג) - מאסר 30 חודשים או קנס פי שישה מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

(ה) בסעיף זה, "נסיבות מחמירות" - כל אחת מאלה:

(1) המעשה נעשה בכוונה להשיג טובת הנאה לנאשם או לאחר, או להימנע מתשלום המגיע לעובד או עבורו;

(2) המעביד מואשם בכתב האישום בשישה אישומים לפחות בשל ביצוע עבירות לפי חוק הגנת השכר, בתוך תקופה שאינה עולה על 12 חודשים, ובלבד ששישה אישומים הם בשל עבירות שנעברו כלפי שני עובדים, שלושה אישומים כלפי כל אחד מהם; במניין האישומים לפי סעיף זה, יראו אישום בעבירה כלפי יותר מעובד אחד כאישום בעבירה כלפי כל אחד מהעובדים

25ב. עונשין (תיקון: תשס"ח6, תשס"ט7) (בתוקף מ 1.7.2010)

(א) מעביד העושה אחד מאלה, דינו - מחצית הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (בסעיף זה - חוק העונשין):

(1) לא מוסר לעובדו תלוש שכר עד המועד האמור בסעיף 24(ג), בניגוד להוראות סעיף 24(א); עבירה לפי פסקה זו היא מסוג העבירות של אחריות קפידה;

(2) מוסר לעובדו תלוש שכר שלא נכללים בו פרטי השכר ששולם לעובד, כולם או חלקם, בניגוד להוראות סעיף 24(ב).

(ב) מעביד שניכה סכומים משכרו של עובד, בניגוד להוראות סעיף 25 , דינו - מחצית הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.

(ב1)(1) מעביד שלא שילם לעובדו שכר וחלף היום הקובע שלאחריו הפך
אותו שכר לשכר מולן, והמעביד לא הוכיח שאי תשלום השכר נבע
מנסיבה שאינה בשליטתו, דינו - מאסר חצי שנה או קנס כאמור
בסעיף 61 (א)(3) לחוק העונשין.

(2) לא יועמד מעביד לדין בשל עבירה לפי פסקה (1), אלא אם כן חלפו
90 ימים מהיום הקובע והשכר לא שולם עד אותו מועד, ובהתאם
לנוהל שיאשר היועץ המשפטי לממשלה.

(ג) מעביד שניכה סכומים משכרו של עובד ולא העבירם למי שלו יועדו הסכומים, בניגוד להוראות סעיף 25א, דינו - מאסר שנתיים או קנס פי חמישה מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

(ד) מעביד שעבר עבירה לפי ההוראות המפורטות להלן, בנסיבות מחמירות, דינו -

(1) סעיף קטן (א) או (ב) - כפל הקנס הקבוע באותו סעיף קטן, לפי העניין;

(2) סעיף קטן (ג) - מאסר 30 חודשים או קנס פי שישה מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

(ה) בסעיף זה, "נסיבות מחמירות" - כל אחת מאלה:

(1) המעשה נעשה בכוונה להשיג טובת הנאה לנאשם או לאחר, או להימנע מתשלום המגיע לעובד או עבורו;

(2) המעביד מואשם בכתב האישום בשישה אישומים לפחות בשל ביצוע עבירות לפי חוק הגנת השכר, בתוך תקופה שאינה עולה על 12 חודשים, ובלבד ששישה אישומים הם בשל עבירות שנעברו כלפי שני עובדים, שלושה אישומים כלפי כל אחד מהם; במניין האישומים לפי סעיף זה, יראו אישום בעבירה כלפי יותר מעובד אחד כאישום בעבירה כלפי כל אחד מהעובדים.

26. אחריות נושא משרה בתאגיד (תיקון: תשכ"ט, תשס"ה, תשס"ו, תשס"ח) 6

(א) (בוטל)

(ב) נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי סעיף 25ב בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו – מחצית הקנס הקבוע לאותה עבירה.

(ג) נעברה עבירה לפי סעיף 25ב בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו האמורה בסעיף קטן (ב), אלא אם כן הוכיח שעשה כל שניתן כדי למנוע את העבירה.

(ד) בסעיף זה, "נושא משרה" - מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל, או בעל תפקיד אחר האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.

26א. סמכות שיפוט ותרופות (תיקון: תשס"ח6, תשס"ט7) (בתוקף עד 31.6.2010)

(א) לבית הדין לעבודה תהא סמכות ייחודית לדון בהליך אזרחי בשל הפרת הוראות חוק הגנת השכר, והוא רשאי לפסוק פיצויים בשיעור שייראה לו בנסיבות העניין, נוסף על כל פיצוי או סעד אחר.

(ב) (1) מצא בית הדין לעבודה כי המעביד לא מסר לעובדו, ביודעין, תלוש
שכר עד המועד האמור בסעיף 24(ג), בניגוד להוראות סעיף 24(א), או
כי המעביד מסר לעובדו, ביודעין, תלוש שכר שלא נכללים בו פרטי
השכר ששולם לעובד, כולם או חלקם, בניגוד להוראות סעיף 24(א), רשאי הוא לפסוק לעובד פיצויים שאינם תלויים בנזק (להלן - פיצויים לדוגמה), בשל כל תלוש שכר שלגביו פעל המעביד כאמור.

(2) מצא בית הדין לעבודה כי המעביד ביצע הפרה כאמור בפסקה (1) בשני חודשים לפחות בתקופה של 24 חודשים, חזקה היא כי המעביד ביצע את ההפרה ביודעין, אלא אם כן הוכיח המעביד אחרת.

(3) פיצויים לדוגמה כאמור בפסקה (1) יהיו בסכום שלא יעלה על 5,000 שקלים חדשים, ואולם רשאי בית הדין לעבודה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לפסוק פיצוי בסכום אחר.

(4) אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מזכותו של עובד לפיצויים או לכל סעד אחר לפי כל דין, בשל אותה הפרה; ואולם בית הדין לעבודה לא יפסוק פיצויים לפי סעיף קטן זה, בתובענה ייצוגית כמשמעותה בחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006.

.26א. סמכות שיפוט ותרופות (תיקון: תשס"ח6, תשס"ט7) (בתוקף מ 1.7.2010)

(א) לבית הדין לעבודה תהא סמכות ייחודית לדון בהליך אזרחי בשל הפרת הוראות חוק הגנת השכר, והוא רשאי לפסוק פיצויים בשיעור שייראה לו בנסיבות העניין, נוסף על כל פיצוי או סעד אחר.

(ב) (1) מצא בית הדין לעבודה כי המעביד לא מסר לעובדו, ביודעין, תלוש
שכר עד המועד האמור בסעיף 24(ג), בניגוד להוראות סעיף 24(א), או
כי המעביד מסר לעובדו, ביודעין, תלוש שכר שלא נכללים בו פרטי
השכר ששולם לעובד, כולם או חלקם, בניגוד להוראות סעיף 24(א), רשאי הוא לפסוק לעובד פיצויים שאינם תלויים בנזק (להלן - פיצויים לדוגמה), בשל כל תלוש שכר שלגביו פעל המעביד כאמור.

(2) מצא בית הדין לעבודה כי המעביד ביצע הפרה כאמור בפסקה (1) בשני חודשים לפחות בתקופה של 24 חודשים, חזקה היא כי המעביד ביצע את ההפרה ביודעין, אלא אם כן הוכיח המעביד אחרת.

(3) פיצויים לדוגמה כאמור בפסקה (1) יהיו בסכום שלא יעלה על 5,000 שקלים חדשים, ואולם רשאי בית הדין לעבודה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לפסוק פיצוי בסכום אחר. הסכום הנקוב בפסקה זו יעודכן ב-1 בינואר בכל שנה (בפסקה זו - יום העדכון), בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; ; לעניין זה -

"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

"המדד הבסיסי" - המדד שפורסם בחודש יולי 2009;

(4) אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מזכותו של עובד לפיצויים או לכל סעד אחר לפי כל דין, בשל אותה הפרה; ואולם בית הדין לעבודה לא יפסוק פיצויים לפי סעיף קטן זה, בתובענה ייצוגית כמשמעותה בחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006.

26ב. נטל הוכחה (תיקון: תשס"ח) 6

(א) בתובענה של עובד לתשלום שכר עבודה, לרבות גמול שעות נוספות או גמול עבודה במנוחה השבועית, שבה שנויות במחלוקת שעות העבודה שבעדן נתבע השכר, תהא חובת ההוכחה על המעביד כי העובד לא עמד לרשות העבודה במשך שעות העבודה השנויות במחלוקת, אם המעביד לא הציג רישומי נוכחות מתוך פנקס שעות עבודה, ככל שהוא חייב לנהלו; בסעיף זה -

"גמול שעות נוספות", "גמול עבודה במנוחה שבועית" - כמשמעותם בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951;

"פנקס שעות עבודה" - פנקס שעות עבודה לפי סעיף 25 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, או פנקס לפי סעיף 31 לחוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), היתה התובענה לתשלום שכר עבודה בעד גמול שעות נוספות, תהא חובת ההוכחה על המעביד כאמור באותו סעיף קטן, רק בעד מספר שעות נוספות שאינו עולה על 15 שעות נוספות שבועיות או שאינו עולה על שישים שעות נוספות חודשיות.

(ג) בתובענה של עובד שעילותיה השנויות במחלוקת הן אי תשלום גמול שעות נוספות, גמול עבודה במנוחה השבועית, דמי חופשה, תמורת חופשה או פדיון חופשה, דמי הבראה או דמי נסיעות, והמעביד שחייב במסירת תלוש שכר לפי הוראות סעיף 24, לא מסר לעובד תלוש שכר, או מסר לעובד תלוש שכר שלא נכללו בו הרכיבים האמורים, חזקה היא כי נקבע לעובד שכר כולל בניגוד להוראות סעיף 5, ככל שהוא חל עליו, ויראו בשכר ששולם לו כשכר רגיל, שהרכיבים האמורים אינם כלולים בו, אלא אם כן הוכיח המעביד אחרת.

26ג.פיצוי הלנת שכר והליך פלילי (תיקון: תשס"ט7) (בתוקף מ 1.7.2010)

(א) בבואו לפסוק פיצוי הלנת שכר למעביד כאמור בסעיף 17, רשאי בית דין לעבודה להתחשב בכך שהמעביד הורשע בשל אותו מעשה, או שהוטל עליו עיצום כספי בשלו לפי חוק הגנת השכר (עיצום כספי), התשס"ט-2009.

(ב) בבואו להטיל קנס על מעביד שהורשע בעבירה לפי סעיף 25 ב(ב1), רשאי בית דין לעבודה או בית משפט להתחשב בכך שנפסק נגד המעביד פיצוי הלנת שכר לפי סעיף 17 בשל המעשה שבשלו הורשע כאמור.

(ג) בבואו לגזור את דינו של מעביד שהורשע בעבירה לפי סעיף 25 ב(ב1), רשאי בית דין לעבודה או בית משפט להתחשב בכך ששכר העבודה לא שולם במועדו בטעות כנה, או ששכר העבודה לא שולם במועדו עקב חילוקי דעות שיש בהם ממש בדבר עצם החוב ובלבד שהחלק שאינו שנוי במחלוקת שולם.

27. (בוטל) (תיקון: תשל"ו)

28. זכות תביעה (תיקון: תשל"ו, תשמ"ז, תשס"ב)

(א) לאלה תהיה זכות תביעה במישרין נגד המעביד:

(1) אדם אשר לו מיועד סכום שנוכה לפי סעיף 25;

(2) קופת גמל - לגבי סכום שהמעביד חייב לה כאמור בסעיף 19א ולגבי פיצויי הלנת שכר בשל סכום כאמור.

(3) שירות בתי הסוהר או שירות התעסוקה - לגבי סכום שהמעביד חייב לשלם לעובד שירות בעבודת משק לפי סימן ב'1 לפרק ו' של חוק העונשין, התשל"ז-1977.

(ב) תביעת עובד לתשלום שכר מולן או לפיצוי הלנת שכר, יכול שתוגש לבית הדין לעבודה גם בידי ארגון העובדים היציג באותו מקום עבודה, ובאין ארגון עובדים כאמור - בידי ארגון העובדים שהעובד חבר בו.

28א. הגנה על עובד (תיקון: תשס"ב)

לא יפגע מעביד בשכרו של עובד, בקידומו בעבודה או בתנאי עבודתו, ולא יפטרו מהעבודה, מחמת תביעה שהגיש העובד או ארגון העובדים כאמור בסעיף 28(ב), בתום לב, לתשלום שכר מולן או לפיצוי הלנת שכר, או מחמת שסייע העובד בתום לב לעובד אחר או לארגון העובדים, בקשר לתביעה כאמור.

29. (בוטל) (תיקון: תשל"א)

30. ערבות מעביד חדש לחוב קודמו

(א) עבר מפעל מיד ליד או חולק או מוזג, אחראי גם המעביד החדש לתשלום שכר עבודה ולתשלומים לקופת גמל המגיעים מן המעביד הקודם, אלא שהמעביד החדש רשאי, על-ידי הודעה שיפרסם במפעל ובעתונות בדרך הקבועה בתקנות, לדרוש שתביעות תשלומים כאמור יוגשו לו תוך שלושה חדשים מיום ההעברה, החלוקה או המיזוג, ואם פירסם את ההודעה אחרי יום זה - מיום הפרסום. המעביד החדש לא יהיה אחראי לתשלום תביעות שיוגשו לו כעבור התקופה של שלושה חדשים כאמור.

(ב) הוראות סעיף זה לא יחולו על העברת מפעל, חלוקתו או מיזוגו עקב פשיטת רגל או עקב פירוק של חברה או אגודה שיתופית בגלל אי-יכלתה לשלם חובותיה.

31. ביצוע ותקנות (תיקון: תשכ"ד, תשכ"ט)

שר העבודה ממונה על ביצוע חוק הגנת השכר והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

32. חובת התייעצות

לא יתקין שר העבודה תקנות לפי סעיף 13 אלא לאחר התייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים ועם ארגונים ארציים יציגים של מעבידים שלדעת השר הם נוגעים בדבר.

33. המדינה כמעביד

לענין חוק הגנת השכר דין המדינה כמעביד כדין כל מעביד אחר.

34. שמירת זכויות

חוק הגנת השכר אינו בא למעט מכל זכות הנתונה לעובד לפי חוק, הסכם קיבוצי, חוזה -עבודה או נוהג.

35. ביטולים

(א) בענינים שחוק הגנת השכר דן בהם לא יחול הספר השני של המג'לה.

(ב) הסעיפים 82 ו-83 לחוק ההוצאה לפועל העותומני - בטלים.

36. תחילה

תחילת חוק הגנת השכר ביום י"א בניסן תשי"ח (1 באפריל 1958).

הוספת תוספת 5. אחרי סעיף 36 לחוק העיקרי יבוא:

תוספת 6

(סעיף 24(ב))

פרטי השכר ששולם לעובד1. פרטים לגבי העובד והמעביד -

(א) שם משפחה ושם פרטי של העובד ומספר הזיהוי שלו;

(ב) שם המעביד, מספר הזיהוי שלו או מספר התאגיד, ומען מקום העבודה או עסקו של המעביד.

2. (א) תאריך תחילת ההעסקה.

(ב) ותק מצטבר אצל המעביד או במקום העבודה, לפי הגבוה.

3. לגבי עובד במשכורת - היקף המשרה; לגבי עובד בשכר - הבסיס שלפיו משולם השכר; לגבי עובד ששכר עבודתו נקבע לפי דירוג, מכוח הסכם קיבוצי או לפיו - גם דירוג העובד ודרגתו.

4. תקופת התשלום -

(1) התקופה הקלנדרית שבעדה שולם השכר;

(2) מספר ימי העבודה ושעות העבודה במקום העבודה בתקופה שבעדה שולם השכר;

(3) מספר ימי העבודה שבהם עבד העובד בפועל בתקופה שבעדה שולם השכר;

(4) מספר שעות העבודה בפועל של העובד בתקופה שבעדה שולם השכר; אם העובד נמנה עם עובדים כאמור בסעיף 30(א)(6) לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, יש לציין זאת במפורש;

(5) מספר ימי החופשה שניתנו בתקופת התשלום ויתרת ימי החופשה;

(6) מספר ימי המחלה שנוצלו בתקופת התשלום ויתרת תקופת המחלה הצבורה;

אם העובד מבוטח על ידי מעבידו בביטוח דמי מחלה לפי סעיף 8 לחוק דמי מחלה, התשל"ו-1976, אין חובה לציין את יתרת תקופת המחלה הצבורה.

5. השכר ששולם לעובד -

(1) ערך השכר המשולם לעובד בעד שעת עבודה רגילה;

(2) השכר הרגיל;

(3) תשלומים אחרים, נוסף על השכר הרגיל, לרבות גמול שעות נוספות ומנוחה שבועית, פריון עבודה, דמי הבראה, דמי חופשה ודמי מחלה, וכיוצא באלה; יש לפרט לגבי תשלומים כאמור בפסקה זו את סוג התשלום, את מספר היחידות שבעבורן שולם - אם הוא משולם לפי יחידות, ואת סכום התשלום;

(4) סך כל השכר והתשלומים האחרים החייבים במס הכנסה, וכן הסכום

המצטבר שלהם בשנת המס;

(5) סך כל השכר והתשלומים האחרים החייבים בדמי ביטוח לאומי, וכן הסכום המצטבר שלהם בשנת המס;

(6) סך כל השכר והתשלומים האחרים המובאים בחשבון לעניין זכויות פנסיוניות או זכויות סוציאליות אחרות, שיפורט לפי סוג הזכויות שלגביהן הוא מובא בחשבון;

שולם תשלום מהתשלומים המפורטים בפרט זה בעד תקופה שאינה התקופה האמורה בפרט 4(1), יש לציין לגבי אותו תשלום את התקופה שבעדה שולם.

6. הניכויים -

(1) ניכוי מס הכנסה;

(2) ניכוי דמי ביטוח לאומי;

(3) ניכוי דמי ביטוח בריאות;

(4) ניכוי לקופת גמל, שיפורט לפי הקופה שאליה הניכוי מיועד וסכומו;

(5) כל ניכוי אחר, שיפורט לפי סוג הניכוי וסכומו;

(6) סך כל הניכויים.

7. תשלומי המעביד בעבור תנאים סוציאליים לעובד, שאינם משולמים ישירות לעובד ואינם מנוכים משכר העובד, לרבות הפרשות המעביד לקופת גמל.

8. פרטי הפירעון -

(1) הסכום הכולל (ברוטו) המגיע לעובד במועד התשלום;

(2) הסכום בפועל (נטו) לתשלום;

(3) דרך תשלום השכר; לעניין שכר המשולם שלא במישרין, בהתאם להוראות סעיף 6 לחוק, יש לציין את הגורם שבאמצעותו משולם השכר, ואם התשלום נעשה באמצעות חשבון בנק, לרבות חברת הדואר - מספר החשבון ופרטי הבנק.

9. שכר מינימום לחודש ושכר מינימום לשעה, לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, המעודכנים לתקופת התשלום; ואולם לגבי עובד שטרם מלאו לו 18 שנים יש לציין בתלוש השכר את שכר המינימום כאמור שנקבע לפי סעיף 16 לחוק האמור, בהתאם לגילו של העובד.


לעמוד הראשינושאים רלוונטיים נוספים

 • עובד פוטב עקב התנהגות אלימה, תקיפת עובד - פיצויי פיטורים ?
 • תביעה לפיצויי פיטורין - מועד סיום העבודה שנוי במחלוקת
 • ביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה - ערעור החלטה רשמת
 • ערעור - לא נקבעו בתקנות כללים שונים לגבי סמכות מקומית
 • סעיף 31 (ד) חוק בית הדין לעבודה
 • מחיקת תביעה מאר והתובע לא הגיש תצהיר גילוי מסמכים
 • תיק נקבע לדיון מהיר ביום הצדדים לא התייצבו
 • תביעה לתשלום דמי טיפול ארגוני - צו הרחבה
 • תביעה לתשלום בגין עבודה בשבתות במונית
 • שומר בסופרמרקט "זיל וזול" פוטר - הפסידה מכרז בקו-אופ
 • דמי ההבראה - טענה כי התובע לא עבד שנה מלאה
 • תביעה - הובטח בעל פה בעת קבלתו לעבודה רכב צמוד
 • כתב תביעה סטודנטית - 150% שעות נוספות, ימי חג, שבתות
 • נשלחה הביתה אינה מתאימה לביצוע פרוייקט פיצויי פיטורים ?
 • צו מניעה אוסר לפרסם מכרז למנות מנהל חדש
 • בקשה להפקיד ערובה להבטחת תשלום הוצאות אם תדחה תביעה
 • טעות חישוב, פליטת קולמוס, השמטה מיקרית תיקון פסק דין ?
 • בקשה לסילוק התובענה על הסף - הנתבעים אינם ישויות משפטיות
 • החלטה לדחות ישיבת שימוע - על מנת לממש את זכות הטיעון
 • לא אושר לעבוד שעות נוספות
 • דמי מחלה עפ"י הסכם קיבוצי 50% משכר
 • הכרה כידועה בציבור כדי שתוכל לקבל פנסיית שארים ממבטחים
 • ערעור דיון מהיר - בקשת רשות ערעור 15 יום מיום קבלת פסק הדין
 • צו מניעה להימנע מפנייה ללקוחות
 • בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין של בית הדין האזורי בבאר שבע
 • צו מניעה זמני - פיטורים משיקולים פוליטיים
 • ערעור על פסק דין בחיפה - פיצויי פיטורים
 • יחסי עובד ומעביד - מנכ"ל
 • עובד צה"ל הלנת שכר
 • תביעות משכורת חודש דמי הבראה פדיון חופשה
 • הפרת חובות נאמנות כעובדים
 • סוכן ספרים עצמאי - פגיעה בעבודה
 • ויכוח בין תובע לשופט
 • משכורת שאינה כוללת מענק עידוד
 • הפרת התחייבות לקבלת אופציות
 • בקשה דחופה לתפיסת מטלטלין ולמינוי כונס נכסים במעמד צד אחד
 • ההלכה המתירה תיקון כתבי טענות בכל שלב משלבי הדיון
 • פסק דין לפי תקנה 49(ב) לתקנות בית הדין לעבודה
 • האם לצורך חישוב פיצויי הפיטורים אין לכלול את העמלות ?
 • נתבעת לא הופיעה לדיון למרות שהוזמנה כדין
 • חוק יסוד כבוד האדם וחירותו - צווי עיקול על דרך השגרה ?
 • תקנה 1 א' לתקנות בית הדין לעבודה (סדר הדין בסכסוך קיבוצי)
 • בקשה למתן סעדים זמניים במסגרת בקשת צד בסכסוך קיבוצי
 • פסק בוררין - הממונה האזורי על יחסי העבודה במשרד העבודה והרווחה
 • גילוי מסמכים ומתן פרטים נוספים
 • פוטר סירב להבדק במכונת אמת לאחר שנחשד בגניבת כסף
 • הצעה להתפטר ולהמשיך לעבוד כקבלני משנה עצמאים
 • תביעה לשכר עבודה שבועיים
 • מה מיועדת להבטיח ערבות בנקאית כתב ערעור ?
 • תקנה 18 תקנות בית הדין לעבודה (אגרות)
 • בקשה לתיקון כתב תביעה כדי להוסיף נתבעת נוספת
 • שחקן מכבי תל אביב נפגע במהלך "משחק ליגה"
 • פסק דין הצהרתי מדיניות המונעת מקציני הים להציג את מועמדותם במכרזים פנימיים
 • ערעור תחום חופש העיסוק והגבלתו
 • ערעור ברשות על החלטת בית הדין האזורי בתל אביב
 • תביעה לקבלת זכויות פנסיה - התיישנות
 • פיצויי פיטורים - מחסנאי
 • רופא תעסוקתי - מסגר
 • עתירה למתן צו מניעה זמני - אוניות
 • המרצת פתיחה - מדינת ישראל שר התחבורה
 • העברת תביעה לדיון בפני המוסד לבוררות מכח חוק הספורט
 • דחיית תביעה החזר 600 ש"ח
 • בכתב ההגנה נאמר כי כלל לא העסיק את התובע
 • פיטורים עקב צימצומים
 • העברת תביעה למוסד לבוררות של התאחדות הספורט בישראל
 • הפרה בוטה של תנאי הסכם העבודה
 • תביעה לתשלום דמי טיפול ארגוני
 • תביעה לשכר עבודה, פדיון חופשה, הודעה מוקדמת, ודמי נסיעות
 • תביעה לשכר עבודה, נסיעות ובונוסים
 • סעיף 5 (ב) חוק פיצויי פיטורים
 • לא היו יחסי עובד ומעביד - בעלות במניות
 • תביעה נמחקה - טען כי אינו הנתבע הנכון
 • תביעה לפיצוי בגין אי הפרשות תגמולים לפוליסת ביטוח מנהלים
 • סוכן מכירות - תביעה לתשלום פיצויי פיטורים
 • תביעה אי ביצוע הפרשות לקופת גמל
 • תביעה לתשלום השלמת פיצויי פיטורים
 • תנאי פרישה של אנשי צבא קבע - עתירה
 • עובד תקף מעביד - הפחתת פיצויים ?
 • חופש העיסוק סוד מסחרי - עבודה של רוקח
 • הסכם זכיינות - יחסי עובד מעביד
 • הסכם סודיות - חשיפה של סוד מסחרי
 • אישור להארכת חל"ת ל-3 שנים נוספות
 • בעל הבית לא נתן מכתב פיטורים - הציע לעבור לחברה אחרת
 • בקשה להטלת עיקול זמני על כלי רכב
 • החזר הוצאות נסיעות
 • תביעה דיון מהיר - שכר עבודה
 • רשימת עובדות - דיון בית דין לעבודה
 • פיצוי בגין מניעת השתכרות
 • דפס - פיצויי הלנת פיצוי פיטורים
 • 9% בגין מענק פרישה
 • אי תשלום מלא של רווחים לעובדים בהתאם לנוהל
 • כתב אישום בגין הפרעה למפקח משרד העבודה והרווחה
 • תשלום תוספות יוקר במהלך תקופת עבודה
 • נושא תביעה עקרוני - מדיון מהיר לדיון רגיל
 • טכנאי מילוי דיו - פיצויי פיטורים
 • פיטורים בהודעה טלפונית
 • עובד שהתפטר וחזר בו מהתפטרותו
 • ערעור גימלאות תוך 60 יום ממועד קבלת החלטה על שיעור הגימלה
 • הפקדת ערובה להבטחת תשלום הוצאות - תושב שטחים
 • תקנה 12 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות)
 • הפקדת ערובה - תושב בשטחי האוטונומיה בשליטת הרשות הפלשתינית
 • הודעה לעובד שהוא לא מפוטר
 • דחיית בקשה לכלול פלוגתאות ברשימת הפלוגתאות
 • מסעדה נסגרה - תובע לא קיבל פיצויי פיטורים
 • פיטורים חשאיים
 • תביעה פיצויי פיטורים נגד בעלים של חנות נעלים
 • שכר עבודה מולן
 • תשלום משכורת באיחור
 • ערעור ברשות של המדינה
 • הפרת הוראות חוקת העבודה לעובדים במוסדות ההסתדרות
 • תשלום על כוננויות של רופא
 • ערעור על פסק דין שניתן בחוסר סמכות
 • האם פסק דין נחתם בהרכב חסר לאור פטירתו של נציג הציבור
 • סרוב לתת מכתב פיטורים בטענה שהעובד התפטר ולא פוטר
 • עמיתי קרן הפיצויים - הסכם קיבוצי
 • הרחקת חבר מחברות בעמותה
 • בקשה לצו עיקול בגלל כוונה להפסיק את הפעילות העסקית
 • תביעת איש מכירות נגד חברה שעוסקת בהתקנת צלחות לויין
 • פסק דין שנתן תוקף להסכם פשרה - האם מעשה בית דין
 • תביעה של פקידה נגד חברה לעבודות בניין
 • התפטרות עקב מצב בריאות לקוי
 • הסכם קיבוצי כללי לתעשיית הדפוס
 • אי הצעת עבודה אחרת
 • בקשה לפסילת נציגי ציבור
 • הבהרה של פסק דין
 • דחיית בקשה לצרוף צד לתביעה
 • צו מניעה שמירה על סודיות
 • בקשה להצהיר על קיומם של יחסי עובד-מעביד
 • בקשה בכתב לביטול פסק דין שניתן בהעדר
 • עובד לא דאג להחתים כרטיסי העבודה
 • קורס הכשרה - עבודה חודש אחד
 • תביעה לתשלום שעות נוספות
 • עבודה במסגרת קרן BIP - קרן למנע התקפי לב חוזרים
 • דור המעבר - אנשי קבע משרד הבטחון
 • תקיפה בגלל פיטורים
 • רוקח - סודות מסחריים
 • מבחן הפיקוח - קשר אישי
 • איסור תחרות - עיבוד תמלילים
 • מו"מ לא הסתיים בעסקה - סוד מסחרי
 • תאונה בעת פעולות נלוות לעבודה - תאונת עבודה ?
 • יציאה לחל"ת ל- 3 שנים
 • סעד זמני מבקרת פנים
 • בעל בית סגר חברה פתח חברה חדשה - פיצויי פיטורים
 • שינוי נסיבות בקשה חדשה עיקול
 • תביעה לתשלום הפרשי שכר מינימום
 • תשלום על עבודה בימי חג
 • אי תשלום פיצויים בגלל גניבה
 • דחיה של מועד דיון - פניה לסיוע משפטי
 • עיקול הפקדות לקופת פיצויים של מעביד
 • תאונת עבודה טעמי צדק
 • תביעה על דמי ביגוד
 • מכרז העסקת מוקדנים בזק
 • עבודה עם חשבוניות אצל חוקר פרטי - יחסי עובד מעביד ?
 • אי התייצבות בלשכה בלי סיבה
 • שותפים לחיצת יד
 • תביעה סעד - חדשי הסתגלות
 • פנסיה מוקדמת הסכם פרישה
 • טענה של חברות - אין יריבות משפטית
 • בית דין מקומי למשמעת של עובדי עירייה
 • מתאמן לפי חוק חוקרים פרטיים - יחסי עובד מעביד ?
 • פיטורים עקב אילוצי המערכת
 • העדרות מתמחה 30 יום
 • סעיף 174 לחוק הביטוח הלאומי
 • תביעה על החזר ניכוי הלוואה
 • הפרעה למפקח משרד העבודה והרווחה
 • פיטורים אחרי לידה - אפליה ?
 • שחרור כספים שהצטברו בקופת גמל
 • ד"ר יוסף בכר - רואה חשבון - שאלות הבהרה
 • עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה
 • פרישה של מורה פנסיה בשיעור 48% ממשכורתו הקובעת
 • תקנה 21 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין)
 • שאלות הבהרה רואה חשבון
 • תוקף התפטרות חבר מועצה עירייה - 48 שעות
 • פיטורים הורדה בדרגה
 • גיל פרישה הסכם קיבוצי - אל על
 • מהו סופר דיינים ?
 • צלם טלויזיה - העדרות מהעבודה
 • תביעה נגד עמידר
 • חובה שבדין להפריש לגמל ?
 • הקמת עסק מתחרה לאחר התפטרות / פיטורים
 • פיטורים על ידי קצין בטחון - קב"ט
 • עזיבת עבודה בגלל יחס משפיל
 • תובע גר בחו"ל - ערובה ?
 • הפרשת 8.33% לקופת תגמולים
 • חקירה פומבית בגין חשדות גניבה
 • משרד תיווך מתחרה - איסור תחרות
 • מחלוקת לגבי בורר
 • איסור תחרות לתקופה של שנתיים
 • החזר חצי אגרה - בית דין עבודה
 • דיון במהלך פגרת בתי המשפט
 • נושא הפקדת ערובה של תושבי האוטונומיה
 • מכתב לגבי תפקוד בעבודה של עובד
 • ערעור על החלטה לא לכלול פלוגתאות - רשימת פלוגתאות
 • קצבת ילדים אדם לא תושב ישראל
 • בקשה לביטול פסק דין בגלל אי התייצבות לדיון
 • חוק הגמלאות - ערעור
 • תביעה של זבנית פיצויי פיטורים
 • מזכירה בכירה - שעות נוספות
 • עובד שלא קיבל הודעה שהוא מפוטר
 • תלושי שכר עבודה במסעדה
 • זכויות מצילים - פיטורים
 • זכויות מחסנאי - פיצויי פיטורים
 • תובע נפטר - מה עושים ?
 • העמדה לדין של עובד מדינה - בית הדין למשמעת של עובדי המדינה
 • תקנה 29 לתקנות סדר הדין האזרחי
 • תקנה 73 תקנות בית הדין לעבודה - המועד להגשת ערעור בזכות 30 יום
 • הארכת מועד הגשת ערעור - מצב בריאותי לקוי של בעל דין
 • האם מקרה הטרדה מינית מצדיק פיטורים ?
 • החזרת מורה לעבודה – צו עשה זמני
 • האם סמכות בית הדין לעבודה משתרעת על כל מחלוקת בין עובד למעביד ?
 • תקנה 129(2) תקנות בית הדין לעבודה - עיכוב ביצוע סעד זמני ערעור
 • מה המטרה של צו מניעה זמני ?
 • עבודה צמיתה – תקנות התקשי"ר
 • תביעה של נהג משאית על משכורת
 • סעד זמני לחייב טיפול רפואי במחלקה שיקומית
 • תקנה 160 (ד) לתקנות סדר הדין האזרחי
 • צו לחתום על הסכם
 • הרשעה בגין עבירה על חוק שכר מינימום
 • בקשה פיצול סעדים – תביעה על פנסיה
 • בקשה למחיקה על הסף העדר סמכות עניינית
 • בקשה צו עשה מינוי סגן מנהל בית ספר
 • פיטורים עקב נסיגת צה"ל מדרום לבנון
 • חוק שכר שווה לעובדת ולעובד – הפליה בשכר
 • מהו מותב קטוע ?
 • צו ארעי מקפיא עריכת שימוע
 • משכורת קובעת לפנסיה לפי שכר כולל
 • הודאה והדחה – טענת פרעתי
 • הפליה בגלל אמונה דתית ראיון עבודה
 • מכתב ביטול פיטורים
 • התפטרות עקב מצב בריאות – שף מטבח
 • סירוב לקחת צ'ק אחרי פיטורים
 • קיזוז פיקדון על ביגוד של עובד
 • עובד עזב ללא התראה - קיזוז שכר אחרון ?
 • שיבוץ עבודה - פיצויי פיטורים
 • הרשעה בעבירה של הפרת אמונים – שלילה של פיצויי פיטורים
 • הסכם עבודה אישי של עובד עירייה
 • מנהל פיתוח ורכש – פיצויי פיטורים
 • הסכם פרישה לגמלאות של מורה / מנהל - תביעה
 • הפרת התחייבות להעסיק מורה
 • זכות להישאר בתפקיד / בעבודה עד פרסום הליכי מכרז
 • תביעה של חברי אגד פרישה מעבודה - קרן הגימלאות של חברי אגד בע"מ
 • זכות מעביד לקזז נזקים שנגרמו לו ממשכורת עובד
 • תוספת רופאי בריאות הציבור
 • תביעה של מטפלת שעבדה בבית של מעביד
 • גימלאי של צה"ל – זכות לקבל גמלה ?
 • אי תשלום משכורת אחרונה
 • בקשה למחוק על הסף בקשת רשות ערעור שהוגשה באיחור
 • תביעה של ידועה בציבור נגד מעביד
 • אי העברת טופס 161 אל חברת ביטוח - הלנת פיצויי פיטורים ?
 • תביעה של עובדת זרה - צו עשה השבת דרכון
 • ערעור על פיטורים בגלל אי התאמה
 • זכויות עובד שעות מפוצלות
 • יחסי עובד מעביד - עסק פיצוחים
 • סעיף 33ז' חוק הסכמים קיבוציים
 • האם עובד מדינה או עובד חברת כוח אדם ?
 • תביעה דמי טיפול ארגוני מקצועי
 • תקנה 3(א)(11) תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין)
 • סעיף 39 חוק בית הדין לעבודה / סעיף 79א לחוק בתי המשפט
 • בקשה קופת חולים - מימון תרופה של חולי טרשת נפוצה
 • סמכות שיפוטים בית דין לעבודה - מקום מגוריו של התובע ?
 • שירותי עיתונאות – יחסי עובד מעביד
 • שאלת התיישנותה של תביעה בנושאים פנסיוניים
 • פסק דין הצהרתי ביטול החלטה הפחתת שכר
 • תקנה 388 לתקנות סדר הדין האזרחי - בקשה למינוי כונס נכסים
 • דחיית תביעה של שומר נגד חברת שמירה
 • הסכם לאספקת כוח אדם - דו"ח משכורות עובדים
 • בקשה למתן סעד זמני – מניעת פרסום מכרז פומבי
 • תאונת עבודה חבר ישוב
 • תביעה של פסיכולוגית לתשלום מענק פרישה
 • תביעה שכנגד פגיעה במוניטין – בית דין לעבודה
 • תביעה נגד קופת חולים מאוחדת - הוצאות בגין טיפול רפואי בחו"ל
 • תביעה של אסירים - תשלום שכר גבוה יותר
 • זכאות לקצבת פרישה - סעיף 10(א)(2) חוק שירות הקבע בצה"ל גימלאות
 • סעיף 107 לפקודת החברות
 • צו זמני הסתדרות
 • שעות נוספות הסכם קיבוצי
 • אי חתימה על חוזה עבודה
 • תביעה נגד רשות השידור
 • סעדים זמניים בסכסוך קיבוצי
 • ניכוי תשלום חוב מס הכנסה
 • מענק עבודה מועדפת חייל משוחרר
 • זכות טיעון ערעור
 • חזרה מהתפטרות - מה עושים אם המעביד לא מסכים ?
 • תביעה נגד מועצה מקומית – פיטורים
 • התחייבות לשמירת סודיות - הגבלת עיסוק של עובד ?
 • האם אפשר לחייב להשאיר עובד בעבודה ?
 • פיטורים של מורה צמצומים
 • ביטול פיטורים של מורה
 • פיטורים עקב צמצומים
 • דמי אבטלה מופחתים ביטוח לאומי - פיצוי
 • משכורת על חשבון ימי מחלה צבורים
 • בוררות תנאי פרישה עירייה
 • התראה לפני התפטרות בגלל הרעת תנאים
 • פיצויים על שביתה בעידוד מועצת הפועלים
 • מענק אי ניצול ימי מחלה
 • פרשנות הסכם עבודה
 • פיצויים בגלל אי עריכת שימוע לפני פיטורים
 • מכתב פיטורים בדואר - האם חוקי ?
 • תביעה של חולה סרטן לאשר תרופה – טקסול
 • פיטורים בגלל ויכוחים
 • פיטורים בעל פה
 • בקשה להתיר להגיש תצהיר עדות ראשית
 • שירותי הובלה יחסי עובד מעביד ?
 • פיטורים בגלל גניבה – פיצויי פיטורים ?
 • מהי חברה מעורבת ? חוק החברות הממשלתיות
 • סמכות בינלאומית בית דין לעבודה
 • הגשת בקשת דחיית דיון בבית משפט באיחור
 • תביעה ייצוגית ביטוח מנהלים – קיפוח נשים
 • הפרת התחייבות מינוי מנהל
 • אי התייצבות לדיון בגלל מחלה
 • בקשה לצו מניעה לקבלת עבודה
 • תלושי שכר לא נכונים
 • תביעה נגד קג"מ- קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
 • ערעור אי הפקדת ערובה
 • יחסי עובד מעביד / פרילנסר - עיתונאי ?
 • דוגמא לתביעה על פיצויי פיטורים
 • ערעור מחיקת כתב הגנה
 • התקשרות לצורך הקמת שותפות עסקית או יחסי עובד מעביד ?
 • שחרור כספי פוליסה בלי טופס 161 ?
 • משכורת קובעת לגמלה
 • התפטרות בגין שינוי תפקיד
 • תביעה נגדית של עובד
 • 50 אחוז פיצויי פיטורים
 • תביעה של עובדים זרים פיצויי פיטורים
 • תאריך לא נכון במכתב פיטורים
 • תביעה של מעביד נגד עובד להחזר כספים
 • האם אפשר לחייב מעביד למלא טפסים של ביטוח לאומי ?
 • אמרת עד - סעיף 10א לפקודת הראיות
 • הכרה כעובד קבוע
 • ביטול חוזה מצב נפשי פסיכוטי
 • דוגמא לתביעה זכויות עבודה
 • פיצויים בגין הפרת חוזה העסקה
 • עבודה בשמירה כל יום
 • פיטורים במפתיע
 • פיצויים על פיטורים בלי שימוע בנוסף לפיצויי פיטורים ?
 • פנסיית יסוד - תביעה בנושא פנסיית יסוד
 • בקשת צד לסכסוך קיבוצי
 • קנס על עבודה בשבת
 • תביעה של נהגים נגד אגד על תנאי פרישה
 • תביעה של מאמן כדורסל
 • העברת עובד זר לאדם אחר
 • מימוש אופציות של עובד בחברה לאחר פיטורים
  1. תביעה זכויות כספיות מקדם מכירות החזר הלוואה

  2. תביעה של מורה על גמול ניהול רטרואקטיבי

  3. פיטורים של עובד בגלל תלונה על אי סדרים בניהול

  4. מכרז בחירת עובד - התאמת עובד לדרישות תקן

  5. תביעה זכויות פיצויי פיטורים עובד זר לא חוקי בגלל מעצר

  6. עבודה בהתנדבות במטה בחירות – זכאות לשכר

  7. תביעה תשלום מענק שנתי יחסי על שנה אחרונה

  8. העברת עובד למסלול קביעות

  9. תביעה עובד נמל שינוי דרגה ימאי – רב חובל

  10. תביעה אישית נגד בעל מסעדה שנסגרה

  11. צו ההרחבה לתעשיית הדפוס על ענפיו

  12. תביעה ביטול פיטורי צמצום

  13. הסכם עבודה כעצמאי עם הצגת חשבונית מס

  14. תביעה של שומר באתר בניה זכאות תשלום פיצויי פיטורים

  15. ערעור פיטורים שלא כדין - בקשה לגילוי מסמכים

  16. תביעה נגד שירות התעסוקה על אי קבלה לעבודה

  17. תניית שיפוט ייחודית לבית משפט בחו"ל

  18. תיקון הסכמי פרישה – בקשה לפיצול דיון

  19. סעיף אי התחרות בהסכם עבודה

  20. תנאים הגבלת עיסוק של עובד

  21. מימוש אופציה רכישת מניות בחברה לאחר פיטורים של עובד

  22. תביעה של מורים נגד מנהל בית ספר - הלנת פיצויי פיטורים

  23. זכויות מאבטח - תשלום על כוננות הפרשי שכר משמרת לילה

  24. זכויות קצרנית - פיצויי פיטורים, פדיון ימי חופשה, דמי הבראה

  25. זכאות פיצויי פיטורים על חודשי הסתגלות - תנאי פרישה ועדה פריטטית

  26. העברת מורה לבית ספר אחר בגלל בעיות רפואיות - ועדה רפואית

  27. בקשה הגדלת תקופת שירות מטעמי בריאות - סעיף 100ב

  28. זכאות עובד החזר הוצאות רכב, שעות נוספות, הוצאות טלפו

  29. זכויות עובד זר פועל בניין אשרת עבודה קבלן

  30. צבירת ימי חופשה עובד מדינה - פיצויי פיטורים מעל 100% - תקשי"ר

  31. התנכלות לעובד בגלל סכסוכים פוליטיים - הפחתת שכר

  32. האם מותר לפטר בגלל מכונת אמת ? פיטורים בגלל בדיקת פוליגרף

  33. ערעור על קיצוצים בשכר עובדים - פיצויי הלנת שכר

  34. האם יש זכות לקבל הוצאות משפט שכר טרחת עו"ד בתביעות

  35. הסכם קיבוצי תכנית הבראה - ביטול פיטורים פגם שימוע

  36. דרוג של עובד - פגם בהחלטה של ממונה על שכר הסכמי עבודה

  37. שליח בחו"ל תביעה על תוספת שכר - תוספת בוררות

  38. תביעה אחות מעשית בית אבות – פיצוי פיטורים

  39. פיטורים מעבודה יציאה לימודים - מכתב אולטימטום סמנכ"ל

  40. ניכויים משכורת הסכם עבודה - דמי חבר, סל ביטוח, קרן מתנות

  41. זכות פיצויי פיטורים – צו הרחקה אזורי

  42. עבודה מעבר הקו הירוק - זכאות שירותי הסעה מהבית

  43. תביעה בגין החזר דמי נסיעות - שליח

  44. האם טיול נחשב ליום עבודה ?

  45. שחרור הכספים בפוליסות ביטוח מנהלים

  46. פיטורים של עוזרת גננת בעקבות העדרויות

  47. תביעה עובדי תעשיה אוירית - הסכם קיבוצי מיוחד

  48. השעייה מהעבודה - סעיף 48 חוק שירות המדינה (משמעת)

  49. בקשה לביטול צו עיקול זמני שניתן במעמד צד אחד

  50. תביעה של מתמחה משפטים - הודעה מוקדמת שכר עבודה

  51. ערעור הגדלת גמלה עקב שירות צבאי סדיר בגין מצב בריאות

  52. קצבת פרישה - ערעור על החלטת הממונה על תשלום הגימלאות

  53. אי הגשת תצהירים - בקשה לדחות את התביעה על הסף ?

  54. תביעה כנגד החלטה להפסיק תשלום קצבת הזיקנה

  55. בקשה גילוי מסמכים - דוחו"ת חודשיים מכירת מוצרים

  56. ערעור על ועדת הערר של שירות התעסוקה - הפניה לעבוד

  57. תביעה להפרשי פיצויי פיטורין בגין קיזוז סכומים מקופת הפיצויים

  58. סירוב בקשה להתקבל לעבודה כמנהלת מועדון לקוחות

  59. בקשה למינוי כונס נכסים זמני (במעמד צד אחד)

  60. חובת ההתייצבות של אקדמאים אחת לשבוע בלשכה

  61. סכסוך קיבוצי - דרישה של ההסתדרות לתוספת תקן כוח אדם

  62. תשלום פיצוי בגין הפרת חוזה עבודה - חוזה על תנאי ?

  63. תביעה נגד תנובה - תשלום שווי קו חלוקה

  64. מחלת גב פגיעה בעבודה - תאונת עבודה

  65. תביעה לקבלת רכב מיוחד - הסכם גימלת ניידות

  66. דמי לידה - יחסי עובד מעביד קירבה משפחתית

  67. המשרד לענייני דתות - משכורות רבנים

  68. פיטורים מעבודה - מורה לנגינה

  69. ערעור בגין החלטת ועדה לעררים לענין גמלת ילד נכה

  70. תיקון שומות דמי ביטוח בגין דמי שכירות חנות

  71. קיצבת שאירים - תביעה לגימלת הבטחה הכנסה

  72. תיקון תביעה - סעיף סעדים

  73. תקנה 129 תקנות בית הדין לעבודה - המצאת כתבי בי דין

  74. תביעה - טענה כי פוטר - טענו כי התפטר מיוזמתו

  75. תביעה לתשלום שכר עבודה - מסמך מאומת ע"י רו"ח

  76. נתבקשה להגיע לקבל את השיק במשרדי החברה אך לא הגיעה

  77. תביעה לתשלום שכר עבודה - כתב הגנה לא הוגש

  78. צווי מניעה זמניים האוסרים להתקשר בהתקשרות עסקית עם לקוחות

  79. צו מניעה פיטורים - מרכזת טיפול בעולים

  80. מינוי כונס נכסים זמני על תוכנת מחשב

  81. עובד פוטר "מהיום להיום" - מגיע לו דמי הודעה מוקדמת ?

  82. נכות כללית - דרגת אי כושר בשיעור של 74% לצמיתות

  83. ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים - לא התייחסה למכתבים

  84. ערעור על החלטה של רשמת - לא נתנה החלטה לגופה של הבקשה

  85. פיצוי הלנה בין הסכם פשרה אשר קבל תוקף של פסק דין

  86. בקשה לחייב הפקדת ערובה - תקנה 519 תקנות סדר הדין האזרחי

  87. דוגמא למינוי מומחה רפואי לבדיקת קשר סיבתי

  88. נציגי ציבור הוזמנו ולא הופיעו - האם דוחים דיון בבית דין לעבודה ?

  89. תביעה להכיר כפגיעה בעבודה - שליח איש תחזוקה

  90. תביעה נגד מבטחים להכיר בתור ידועה בציבור

  91. פיטורים עקב צמצומים - דמי אבטלה

  92. מפעיל מחשבים - תביעה פיצויי פיטורים

  93. ביטול פיטורים מעבודה בבית חולים

  94. תביעות זכויות סוציאליות - הסכם פשרה

  95. הליכים משמעתיים - מפקח ביחידה לאיכות הבנייה שבמינהל ההנדסה בעירייה

  96. בקשה פסילת שופטת בגלל עניין אישי - משוא פנים

  97. בקשה למתן חשבונות

  98. ערעור על החלטת רשמת בית הדין הארצי - דחיית בקשה להארכת המועד להגשת ערעור

  99. התפטרות של הורה - זכאות לפיצויי פיטורין

  100. הנהלת אל על - ועדת משמעת  שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                             יום ו' : 14:00 - 10:00

  טלפון: 077-4008177
  פקס: 153-77-4008177
  דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

  Google+  רקע תחתון