חוק נגד הכחשת שואה


חוק איסור הכחשת השואה, התשמ"ו-1986 (להלן:"חוק נגד הכחשת שואה")

1. הגדרות

בחוק נגד הכחשת שואה, "פשע כלפי העם היהודי" ו"פשע כלפי האנושות" - כמשמעותם בחוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, התש"י-1950.

2. איסור הכחשת השואה

המפרסם, בכתב או בעל פה, דברים המכחישים את המעשים שבוצעו בתקופת השלטון הנאצי ושהם פשעים כלפי העם היהודי או פשעים כלפי האנושות, או ממעיטים את ממדיהם, בכוונה להגן על מבצעי הפשעים הללו או להביע להם אהדה או הזדהות, דינו - מאסר חמש שנים.

3. איסור פרסום אהדה לפשעי הנאצים

המפרסם, בכתב או בעל פה, דברים של שבח, אהדה או הזדהות למעשים שנעשו בתקופת השלטון הנאצי ושהם פשעים כלפי העם היהודי או פשעים כלפי האנושות, דינו - מאסר חמש שנים.

4. פרסום מותר

פרסום דין וחשבון נכון והוגן על פרסום האסור לפי חוק נגד הכחשת שואה לא יראו כעבירה לפי חוק נגד הכחשת שואה, ובלבד שלא נעשה מתוך כוונה להביע אהדה או הזדהות עם מבצעי הפשעים כלפי העם היהודי או כלפי האנושות.

5. הגשת אישום

כתב אישום על עבירות לפי חוק נגד הכחשת שואה לא יוגש אלא בידי היועץ המשפטי לממשלה או בהסכמתו.

חוק העונשין, תשל"ז-1977

13. עבירות נגד המדינה או העם היהודי (תיקון: תשנ"ד, תשס"ה)

(א) דיני העונשין של ישראל יחולו על עבירות-חוץ נגד -

(1) בטחון המדינה, יחסי החוץ שלה או סודותיה;

(2) סדרי המשטר שבמדינה;

(3) הפעילות התקינה של רשויות המדינה;

(4) רכוש המדינה, כלכלתה או קשרי התחבורה והתקשורת שלה עם ארצות אחרות;

(5) רכוש, זכויות או פעילות תקינה של איגוד או גוף שפורטו בסעיף קטן (ג).

(ב) דיני העונשין של ישראל יחולו גם על עבירות-חוץ נגד -

(1) חיי אזרח ישראלי, תושב ישראל או עובד הציבור, גופו, בריאותו, חירותו או רכושו, באשר הוא כזה;

(2) חיי יהודי, גופו, בריאותו, חירותו או רכושו, באשר הוא יהודי, או רכוש מוסד יהודי, באשר הוא כזה.

(ב-1) דיני העונשין של ישראל יחולו גם על עבירת חוץ שהיא עבירה על חוק איסור הכחשת השואה, התשמ"ו1986.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיצויים מגרמניה

 2. הוכחת שהייה בגטו

 3. חוק נכסי גרמנים

 4. חוק הטבות לניצולי שואה

 5. חוק נכסים של נספי שואה

 6. חוק נגד הכחשת שואה

 7. נתינות תוניסאית

 8. פוגרום ביאסי

 9. פרטיזנים בבולגריה

 10. סוכרת ניצולי שואה

 11. ניצול שואה - פוסט טראומה

 12. ניצולי שואה רומניה - הכרה

 13. רנטה חודשית גרמניה - זכאות

 14. צו נכי המלחמה בנאצים

 15. גירוש סטרה זגורה - ועדת ערר

 16. חוק התביעות של קרבנות השואה

 17. חישוב רנטה לגבי קצבה

 18. צו נכסים של נספי השואה

 19. ניצולי שואה - ועדת ערר

 20. דחייה ערעור של ניצול שואה

 21. גירוש יהודים בתקופת השואה

 22. נכי רדיפות הנאצים – אחוזי נכות

 23. חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם

 24. זכאות להטבות לניצולי שואה

 25. ערעור רנטה - ביטוח גימלאות גרמניה

 26. פיצויים לניצולי שואה מלוב

 27. קצבת נכות - חוק נכי רדיפות הנאצים

 28. אי קבלת עדות של ניצולת שואה

 29. סעיף 4 לחוק הפיצויים הגרמני

 30. פיצויים לניצולי שואה מטוניס

 31. קשר סיבתי בין השואה לבין נכות

 32. ניצולי שואה - זכויות רפואיות

 33. חוק נכי רדיפות הנאצים - ערעור

 34. פיצויים מגרמניה - תאריך עלייה

 35. יהודי אוסטריה - חוק הפיצויים הגרמני

 36. יהודי בולגריה - חוק נכי רדיפות הנאצים

 37. תקנה 12 לתקנות נכי רדיפות הנאצים

 38. נכי המלחמה בנאצים - ניכוי קצבת זיקנה ?

 39. חוק הפיצויים הגרמני - יהודי בולגריה

 40. ניצול שואה שתביעתו בגרמניה נדחתה

 41. טופס חוות דעת חוק נכי רדיפות הנאצים

 42. ערעור על אי הכרה כנכה רדיפות הנאצים

 43. חוק הפיצויים הגרמני - תנאי מחייה קשים

 44. קשר סיבתי בין רדיפות נאצים ומחלות לב

 45. צו הטבות לניצולי שואה שכר טרחת עורך דין

 46. השתתפות בשעות סיעוד מן הקרן לניצולי השואה

 47. ריכוז יהודים במתחם בית ספר - פיצויים ניצולי שואה

 48. ערר לפי חוק הטבות לניצולי שואה תשס"ז- 2007

 49. מחנות עבודה ברומניה - פיצויים לניצולי שואה

 50. "נכה" 100% מוכר על-פי חוק נכי רדיפות הנאצים

 51. טופס פרטים של מטפל בפיצויים של קרבנות השואה

 52. הוכחת גרסה של ניצול שואה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

 53. זכאות פיצויים לפי חוק רדיפות הנאצים – יוצאי רומניה

 54. שלילת חירות - גירוש יהודים - מחוץ לתחומי הרייך השלישי

 55. מה שכר הטרחה של עו"ד על פי חוק התביעות של קרבנות השואה ?

 56. תביעה לשלם את יתרת שכר טרחה בגין ייצוג משפטי בפני וועדת ערר חוק נכי רדיפות הנאצים

 57. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון