חוק זכויות הפרט


חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (להלן:"חוק זכויות הפרט")

1. עקרונות יסוד (תיקון: תשנ"ד)

זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו ובהיותו בן-חורין, והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל.

1א. מטרה (תיקון: תשנ"ד)

חוק יסוד הפרט, מטרתו להגן על כבוד האדם וחירותו, כדי לעגן בחוק-יסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

2. שמירה על החיים, הגוף והכבוד

אין פוגעים בחייו, בגופו, או בכבודו של אדם באשר הוא אדם.

3. שמירה על הקנין

אין פוגעים בקנינו של אדם.

4. הגנה על החיים, הגוף והכבוד

כל אדם זכאי להגנה על חייו, על גופו ועל כבודו.

5. חירות אישית

אין נוטלים ואין מגבילים את חירותו של אדם במאסר, במעצר, בהסגרה או בכל דרך אחרת.

6. יציאה מישראל וכניסה אליה

(א) כל אדם חופשי לצאת מישראל.

(ב) כל אזרח ישראלי הנמצא בחוץ לארץ זכאי להיכנס לישראל.

7. פרטיות וצנעת הפרט

(א) כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו.

(ב) אין נכנסים לרשות היחיד של אדם שלא בהסכמתו.

(ג) אין עורכים חיפוש ברשות היחיד של אדם, על גופו, בגופו או בכליו.

(ד) אין פוגעים בסוד שיחו של אדם, בכתביו או ברשומותיו.

8. פגיעה בזכויות (תיקון: תשנ"ד)

אין פוגעים בזכויות שלפי חוק זכויות הפרט אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו.

9. סייג לגבי כוחות הבטחון

אין מגבילים זכויות שלפי חוק זכויות הפרט זה של המשרתים בצבא-הגנה לישראל, במשטרת ישראל, בשירות בתי הסוהר ובארגוני הבטחון האחרים של המדינה, ואין מתנים על זכויות אלה, אלא לפי חוק ובמידה שאינה עולה על הנדרש ממהותו ומאופיו של השירות.

10. שמירת דינים

אין בחוק זכויות הפרט זה כדי לפגוע בתקפו של דין שהיה קיים ערב תחילתו של חוק זכויות הפרט.

11. תחולה

כל רשות מרשויות השלטון חייבת לכבד את הזכויות שלפי חוק זכויות הפרט.

12. יציבות החוק

אין בכוחן של תקנות שעת-חירום לשנות חוק זכויות הפרט, להפקיע זמנית את תקפו או לקבוע בו תנאים; ואולם בשעה שקיים במדינה מצב של חירום בתוקף הכרזה לפי סעיף 9 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948, מותר להתקין תקנות שעת-חירום מכוח הסעיף האמור שיהא בהן כדי לשלול או להגביל זכויות לפי חוק זכויות הפרט, ובלבד שהשלילה או ההגבלה יהיו לתכלית ראויה ולתקופה ובמידה שלא יעלו על הנדרש.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. זכות הזקיפה

 2. חוק זכויות הפרט

 3. חוק זכויות הסוכן

 4. חוק זכויות יולדת

 5. זכות שביושר

 6. חוק זכויות מטפחים

 7. חוק זכויות מבצעים

 8. הזכות לקיום בכבוד

 9. הזכות לחיים

 10. חוק זכויות המטופל

 11. זכויות תמורת הממכר

 12. זכויות מבצעים

 13. זכות להליך ראוי

 14. מהי זכות אובליגטורית ?

 15. חוק זכויות האזרח הוותיק

 16. דוגמא לתביעה זכויות עבודה

 17. זכויות אובליגטוריות

 18. הצעת חוק זכויות הבעל

 19. מדריך חבורות רחוב - זכויות

 20. אין זכות קנויה לנוף

 21. הצעת חוק זכויות סוכנים

 22. חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות

 23. זכויות מצולמים בתמונה

 24. הצעת חוק זכויות פרמדיקים

 25. צו זכויות מבצעים ומשדרים

 26. חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית

 27. ויתור על זכויות קוגנטיות

 28. הצעת חוק זכויות קרימינולוגים

 29. יתרת זכות גבוה - כרטיסי ספקים

 30. זכויות של מאמן כושר – בית דין לעבודה

 31. צו מחייב להציע לרכוש בחזרה זכות בעלות חלקה

 32. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

 33. הצעת חוק זכויות פיזיותרפיסטים - מרפאים בעיסוק

 34. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התאמות נגישות לשירות

 35. נטען כי העורר אינו בעל זכויות בחלקה, ואין לו כל מעמד משפטי

 36. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון