חוק תביעות קטנות
תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז-1976 (להלן:"חוק תביעות קטנות")

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(ב) לחוק שיפוט בתביעות קטנות, תשל"ו-1976 (להלן - החוק), וסעיפים 46 ו-47 לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957, ושאר סמכויותי לפי כל דין, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק-יסוד: משק כהמדינה, אני מתקין חוק תביעות קטנות:

1. הגדרות

בחוק תביעות קטנות -

"בית המשפט" - בית-משפט לתביעות קטנות שהוקם על פי סעיף 1 לחוק, או אחד משופטיו;

"החלטה" - פסק-דין וכל החלטה אחרת של בית-המשפט;

"כתב בי-דין" - כל מסמך שיש למסרו או להמציאו על פי חוק תביעות קטנות, לרבות החלטה או הודעה;

"מען", לענין המצאת כתב בי-דין - שם הישוב, שם הרחוב, מספר הבית ומספר המיקוד, ולרבות מספר הטלפון באותו מען, אם ישנו; בהעדר שם לרחוב או מספר לבית - סימן זיהוי אחר;

"תביעה" - תביעה לתשלום סכום כמשמעותה בסעיף 2 לחוק, ולרבות תביעה שכנגד, ועל דרך זו יפורשו "תובע" ו"נתבע";

"תקנות סדר הדין האזרחי" - תקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג-1963.

2. מקום השיפוט (תיקון: תשמ"ה)

תביעה תוגש לבית-המשפט שאזור שיפוטו הוא אחד המקומות המנויים להלן, והוא על אף האמור בכל הסכם שבין בעלי-הדין; ואלה הם:

(1) מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע;

(2) מקום יצירת ההתחייבות;

(3) המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות;

(4) מקום המסירה של הנכס;

(5) מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים;

(6) בתביעה שכנגד - מקום הגשת התביעה המקורית.

3. כתב תביעה

תביעה תיפתח בהגשת כתב תביעה לבית-המשפט לפי טופס 1 שבתוספת.

4. הזמנה לדין (תיקון: תשמ"ה)

(א) הוגשה תביעה כאמור בתקנה 3, יצרף פקיד בית-המשפט לעותק של כתב התביעה הזמנה לדין לפי טופס 2 שבתוספת.

(ב) בהזמנה לדין יוזמן הנתבע להגיש כתב הגנה תוך 15 יום מיום המצאת ההזמנה, ולהתייצב למשפט במועד שנקוב בהזמנה - אם הגיש כתב הגנה כאמור.

5. כתב הגנה, תביעה שכנגד והודעת צד שלישי

(א) כתב הגנה יהיה לפי טופס 3 שבתוספת.

(ב) הגיש הנתבע כתב הגנה, רשאי הוא להוסיף לו תביעה שכנגד כלפי התובע לפי טופס 1 שבתוספת; עשה כן, יצרף פקיד בית-המשפט לכתב ההגנה הודעה לתובע שהוא מוזמן להגיש כתב הגנה תוך 7 ימים מיום המצאת התביעה שכנגד.

(ג) נתבע שהגיש כתב הגנה וטוען שהוא זכאי להשתתפות או לשיפוי מאת צד שלישי בשל כל סכום שייפסק נגדו בתביעה, רשאי להגיש הודעה לצד שלישי, והוראות פרק י"ז של תקנות סדר הדין האזרחי יחולו.

6. אגרות (תיקון: תשל"ט, תש"ם, תשמ"ג, תשנ"ח)

(א) (1) לא ייזקק בית המשפט לכל תביעה או הודעה לצד שלישי אלא אם
שולמה בעדן, אם הגשתן, אגרה של 1% משווי התביעה;

(2) על אף האמור בפסקה (1) לא תפחת האגרה בשום מקרה מ-50 שקלים;(3) סכום האגרה לפי פסקה (1) יעוגל כלפי מעלה לסכום שהוא מכפלה של 5 שקלים;

(4) על אף האמור בתקנת משנה זו, אי תשלומה של האגרה או חלק ממנה, אין בו כדי לבטל מעשה בית המשפט בדיעבד.

(ב) פטור מתשלום אגרת בית-משפט לפי תקנות בית משפט (אגרות), תשל"ו-1976 (להלן - תקנות האגרות), יהווה פטור גם מתשלום אגרה לפי חוק תביעות קטנות.

(ג) פיסקאות (9) ו-(10) בחלק ה' של התוספת הראשונה לתקנות האגרות יחולו על מסמכים לפי חוק תביעות קטנות.

(ד) (בוטלה).

7. עתקים של כתבי הטענות והמצאתם

(א) כתבי הטענות יוגשו לבית-המשפט במספר עתקים מספיק בשביל בית-המשפט ושאר בעלי-הדין.

(ב) פקיד בית-המשפט יציין על פני כתבי הטענות את תאריך קבלתם ויגרום להמצאתם לנמענים.

(ג) המצאה של כתב בי-דין לפי חוק תביעות קטנות תהיה לפי הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, והוא כשבית-המשפט לא הורה הוראה אחרת.

8. בקשות

בקשה של בעל-דין לפי חוק תביעות קטנות יכול שתהיה בעל-פה בעת הדיון, והיא תהיה בכתב אם הוגשה שלא בפני בעל-הדין שכנגד.

9. סמכות בית-המשפט

לבית-המשפט יהיו הסמכויות הנתונות לבית-משפט שלום בענינים שבסדר דין או שבנוהג, לרבות תשלום שכר בטלה לעדים; אולם רשאי בית-המשפט שלא להשתמש בסמכות מסמכויות אלה אם נראה לו הדבר מועיל יותר להכרעה צודקת ומהירה.

10. נתבע שלא הגיש כתב הגנה

נתבע שנדרש להגיש כתב הגנה ולא הגישו תוך המועד שנקבע לכך, יתן בית-המשפט פסק-דין על יסוד כתב התביעה בלבד; אולם רשאי בית-המשפט, אם ראה שמן הצדק לעשות כן, להזמין את בעלי-הדין לטעון את טענותיהם ולהביא את ראיותיהם גם אם לא הוגש כתב הגנה כאמור.

11. אי-התייצבות למשפט

נמסרה על הדיון הודעה כראוי ואיש מבעלי-הדין לא התייצב - תימחק התביעה; התייצב התובע והנתבע לא התייצב - יתן בית-המשפט פסק-דין על יסוד כתב התביעה, ובלבד שהתובע הצהיר בפני בית-המשפט על אמיתות האמור בכתב תביעתו; התייצב הנתבע והתובע לא התייצב - תידחה התביעה.

12. ביטול החלטה שלא בפני בעל-דין

ניתנה החלטה שלא בפני בעל-דין והגיש בעל-דין בקשה לביטולה תוך 7 ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית-המשפט, על פי צו אחד, לבטלה בתנאים שייראו לו בדבר הוצאות המשפט או ענינים אחרים; החלטה שמטבעה אינה יכולה להיות מבוטלת לגבי אותו בעל-דין בלבד, מותר לבטלה גם לגבי שאר בעלי-הדין, כולם או מקצתם.

13. סדר הדיון (תיקון: תשס"ו, תשס"ט)

(א) בית-המשפט יקבע את סדר הבאת ראיות וטענות הצדדים בדרך שנראית לו.

(ב) הוראות תקנות 7ג, 215ה, 215ו, לתקנות סדר הדין האזרחי, יחולו בבית המשפט, בשינויים המחויבים, לפי הענין, ואולם בי-דין אלקטרוני המוגש לבית המשפט, ניתן להגשה בלא חתימה, ובלבד שצוינו בסופו שמו ומספר זהותו של מגישו, למעט תצהיר שלגביו תחול הוראת תקנה 215ה(ג).

14. פרוטוקול

בפרוטוקול הדיונים יירשמו תמצית דברי העדים ושאר הדברים שנאמרו בעת הדיון.

15. פסק-דין

(א) בתום הדיון בתביעה יתן בית-המשפט את פסק-הדין, אולם הוא יהיה רשאי לדחות את מתן פסק-הדין לתקופה שלא תעלה על 7 ימים.

(ב) פסק-הדין יהיה מנומק בצורה תמציתית.

16. ערעור (תיקון: תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ו)

(א) המועד להגשת בקשה לרשות ערעור על פסק-דינו של בית-המשפט או על החלטתו לפי תקנה 12 לגבי בקשה לבטל החלטה שלא בפני בעל דין, הוא 15 ימים מיום מתן פסק הדין או ההחלטה.

(ב) ניתנה רשות ערעור יראו את כתב הבקשה ככתב ערעור.

(ג) בכפוף להוראות תקנה זו יחולו הוראות חלק ד' לתקנות סדר הדין האזרחי על ערעור ועל בקשה לרשות ערעור על פסק-דין של בית-המשפט.

17. תחילה

תחילתן של חוק תביעות קטנות היא ביום שבית-המשפט הוסמך לדון לפי החוק.

תוספת (תיקון: תשמ"ה, תשמ"ח)

טופס 1

(תקנה 3)כתב תביעה

בבית המשפט לתביעות קטנות

ב __________ תיק מס' __________1. שם התובע, מספר זהותו ומען מגוריו;

2. שם הנתבע, מען מגוריו או מען עסקו;

3. תיאור התביעה:

(א) המקום והתאריך (או התאריכים) שבהם נוצרה ההתחייבות לתשלומו של סכום הכסף הנתבע, בין בהסכם בין בעלי הדין ובין בדרך אחרת;

(ב) המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות;

(ג) מקום המסירה של הנכס;

(ד) מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים;

(ה) סכום הכסף הנתבע;

(ו) נימוקי התביעה (בתמצית):

4. אני מצהיר בזה כי בשנה האחרונה הגשתי/לא הגשתי (מחק את המיותר) בבית משפט זה יותר מחמש תביעות.

____________

חתימת התובע

טופס 2

(תקנה 4(א))הזמנה לדיןבבית המשפט לתביעות קטנות

ב __________ תיק מס' ____________________ נגד __________אל: __________

הואיל ו _________ הגיש לבית המשפט לתביעות קטנות ב _______ תובענה נגדך כמפורט בכתב התביעה המצורף בזה, הנך מוזמן להגיש כתב הגנה, לפי הטופס המצורף, תוך 15 ימים מיום שהומצאה לך הזמנה זו, ולהתייצב למשפט ביום ______ בשעה ____ בבית המשפט לתביעות קטנות שמענו הוא _________ אם לא תגיש כתב הגנה במועד שנקבע לך בהזמנה זו, תהא לתובע הזכות לקבל פסק דין שלא בפניך אף לפני היום שנקבע למשפט וההזמנה להתייצב תבוטל; אם תגיש כתב הגנה במועד האמור אך לא תתייצב למשפט ביום שנקבע לכך, יינתן באותו יום פסק דין שלא בפניך.יום__________ ____________________

חתימת פקיד בית המשפטטופס 3

(תקנה 5(א))כתב הגנהבבית המשפט לתביעות קטנות

ב ________ תיק מס' _________.1. שם הנתבע, מספר זהותו (אם הוא תאגיד - המספר הרשום של התאגיד), מען מגוריו או מען עסקו;

2. תגובת הנתבע לגבי -

(א) המקום והתאריך שבהם נוצרה ההתחייבות לתשלומו של סכום הכסף הנתבע, בין בהסכם בין בעלי הדין ובין בדרך אחרת;

(ב) המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות;(ג) מקום המסירה של הנכס;

(ד) מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים;

(ה) סכום הכסף הנתבע;

(ו) נימוקי התביעה: __________________

_________

חתימת הנתבע


לעמוד הראשינושאים רלוונטיים נוספים

 • איחור חזרה טיסה לארץ – הפסד ימי עבודה - תביעת פיצויים
 • תביעת פיצויים – מקומות בטיסה ליד חלון
 • תביעה נגד קייטרינג בר מצווה
 • קניית מכשיר לא חוקי בישראל – תביעת פיצויים ?
 • איחור של 3 שעות טיסה – פיצויים ?
 • הודעה על הקדמת טיסה – תביעת פיצויים
 • תביעה נגד השטיח המעופף – מזוודות נאבדו
 • תביעת פיצויים על עגמת נפש מלון טורקיה
 • תביעה על בזבוז זמן בנמל תעופה
 • קניית שמלת כלה - תביעת פיצויים על עוגמת נפש
 • ביטול טיול לחו"ל עקב מיעוט נרשמים
 • תביעה על עישון בבית קפה
 • החזר כסף בגין רכישת יחידת נופש באילת ?
 • לא מצליח להתנתק משירות טינטרנט – פיצויים ?
 • תביעת פיצויים – קניית מחשב דרך אתר אינטרנט
 • התיישנות עונש דו"ח חניה
 • תביעת פיצויים של סטודנטים על חבילת נופש באילת
 • דמי ביטול חבילת נופש טורקיה
 • תביעה נגד סוכנות נסיעות בגלל איחור טיסה
 • גניבה תכולה של מזוודה – טיסה תאילנד
 • תביעה – לא הייתה גישה לחוף ים במלון
 • חימום לא עבד – מלון חו"ל
 • תביעת פיצויים – מזוודות לא הגיעו
 • תלונות על התנהגות של פקידה בחו"ל
 • תביעת פיצויים נגד איבריה - איחור טיסה
 • פיצויים על ביטול טיסה בגלל תקלה
 • מקרן פגום - תביעת פיצויים
 • תביעה נגד תדיראן על מקרר - פיצויים
 • תביעה נגד בזק על שירות חופשי חודשי
 • החזרת שעון לחנות
 • עיכוב המראה של מטוס - תביעת פיצויים
 • תביעה נגד איסתא על הארכת ויזה
 • פיצוי נוסע בגין שינוי בלוח טיסות - תביעה נגד אופיר טורס
 • אריחי שיש - תביעת פיצויים
 • המצאת כתב תביעה למורשה - מה הגדרת מורשה ?
 • תיבת הילוכים אוטומטיות - גיר אוטומטי - תביעת פיצויים
 • תביעת פיצויים נגד דיזנהויז על עוגמת נפש - חופשה
 • תביעה נגד ניו קופל - תיקון רכב
 • תביעה על הזמנת מזנון
 • תביעה נגד אגד על איחור אוטובוס - פיצוי איחור לעבודה
 • מה עושים אם חולים לפני טיסה - ביטול כרטיסי טיסה ?
 • תביעה נגד סלקום על תיקון מכשיר
 • תביעה נגד פלאפון על התחייבות
 • כמה דמי ביטול עסקה לפי חוק הגנת הצרכן ?
 • שירות שלא נקבע לו תשלום
 • תביעת פיצויים על הזמנת מצבה
 • תביעה נגד רב בריח - החלפת דלת פלדלת
 • תביעה נגד הדואר - אי קבלת מכתב כתובת חדשה
 • תביעה על עוגמת נפש איבוד מזוודות לאחר טיסה
 • תביעה נגד בזק על תקלה בטלפון
 • תביעת פיצויים נגד חנות – נזק תמונות מצלמה דיגיטלית
 • תביעת פיצויים חופשה משפחתית על אונייה
 • ביטול עסקה קניין טבעת יהלומים
 • תביעה על הזמנת מערכת אזעקה – פיצויים ?
 • תביעה נגד אולם אירועים – פיצויים על בר מצווה
 • תוקף כרטיסי טיסה לארה"ב – תביעת פיצויים ?
 • תביעה נגד השטיח המעופף על טיול מאורגן
 • תביעה נגד רשות שדות התעופה עוגמת נפש בגין החמצת טיסה
 • תביעה של נגד איסתא – הזמנה באינטרנט
 • תביעה נגד הוט – ניתוק יס / YES
 • חדר אחד במקום שני חדרים במלון - תביעה נגד קשרי תעופה
 • פיצויים על עוגמת נפש במהלך ירח דבש - תביעה נגד מלון
 • תביעה נגד איסתא - אי הודעה על ביטול טיסה
 • נופש על ספינה - תביעת פיצויים על עוגמת נפש
 • תביעה נגד ברליץ – פיצויים לימוד אנגלית
 • תביעת פיצויים על עוגמת נפש – הפלגה
 • תביעה על התקנת דוד שמש - מים לא חמים – פיצויים ?
 • תביעה נגד ישראייר איחור טיסה
 • טופס בדיקה של ליקויים של רכב
 • תביעה נגד קשרי תעופה בגלל עיכובים
 • תביעת פיצויים נגד ספר – פיצוי על הלחמת שיער
 • תביעה נגד הוט – התקנה של טלפון ע"י טכנאי
 • פיצויים על דו"ח שגוי
 • תביעת פיצויים נגד סלקום מחיקה של זיכרון
 • תביעה נגד הום סנטר קניית ריצוף קרמיקה
 • תביעת פיצויים על עוגמת נפש – הפלגה על אונייה
 • החזר הוצאות גרירה – האם אפשר לקבל החזר הוצאות גרר ?
 • תביעה נגד מוסך צ'מפיון מוטורס
 • תביעת פיצויים איחור הפלגה לקפריסין
 • ביטול טיסה / חבילת נופש בגלל מצב בטחוני – החזר כספי ?
 • תביעה נגד אגד טעות של מודיעין אגד
 • תביעת פיצויים קניית טבעת יהלומים
 • תביעה בגין נסיעה כדי להתפלל בסמוך לקברו של רבי נחמן מברסלב
 • תביעה נגד מירס על ביטול התחייבות
 • תביעת פיצויים על מקרר מרעיש
 • הזמנת חדרים במלון - בר מצווה – תביעת פיצויים
 • טיול מאורגן רוסיה - תביעת פיצויים על עוגמת נפש
 • הפרת הסכם צילום חתונה
 • תביעה נגד אופיר טורס על טיול מאורגן לחץ הטעיה ?
 • החזרת מוצר לחנות – מה גובה זיכוי ?
 • תביעת פיצויים טיסה - פראג
 • תביעה נגד איסתא – הזמנת מלון ניו יורק ארה"ב
 • תביעה נגד צלם בר מצווה – פיצויים ?
 • תביעה נגד מכבסה פיצויים על נזק לבגדים
 • תביעה נגד השטיח המעופף – קלאב טורקיה
 • תביעה נגד פלאפון על ניתוקים – האם אפשר לקבל פיצויים ?
 • תביעה נגד א.ל.מ. חשמל ואלקטרוניקה על עוגמת נפש
 • תביעה נגד מגה ספורט
 • זיכוי על מכשיר מקולקל במקום תיקון ?
 • תביעת פיצויים נגד תחנת דלק פז נזקים בגלל תדלוק
 • תביעה נגד YES / תביעת נגד יס נזקים במהלך התקנה
 • תביעה נגד אורנג' בגין תיקון מכשיר
 • תביעה על תנאים מאכזבים במלון - פיצויים ?
 • תביעת פיצויים על מוצרים לתינוק
 • תביעה נגד אמישראגז – החזר דמי פיקדון
 • תביעה נגד אגד הפרה של תנאי רישיון
 • תביעה נגד הדקה ה-90 – חבילת נופש
 • תביעה נגד חברת הובלות
 • תביעה אכילת קורנפלקס – פיצויים ?
 • תביעה נגד שגריר חברה גרירה - איחור הגעת גרר
 • תביעה פיצויים בגין נופש מלון צ'כיה - קרלו וויארי
 • תביעה נגד אופיר טורס על טיול מאורגן
 • תביעת פיצויים הזמנת ארונות מטבח
 • תביעה נגד איסתא פיצויים על עוגמת נפש
 • תביעה נגד אוטו דיפו על התקנה
 • תביעה נגד פלאפון על עוגמת נפש
 • תביעה נגד הדואר בגין נזקים משלוח חבילה
 • תביעה נגד השטיח המעופף על חבילת נופש מלון
 • שריפה בגלל מכונת כביסה
 • תביעה על כתם על מסך פלזמה
 • תביעה על עגמת נפש חופשה בחו"ל – תביעות קטנות
 • תביעה נגד אולם אירועים בלי תעודת כשרות
 • תביעה קניית כיריים באינטרנט
 • תביעה נגד אשת טורס בגין חבילת נופש
 • חבילת נופש - תשלום טיפים לאנשי צוות ?
 • נפילה באמבטיה של מלון
 • תביעה על קניית משקפיים מולטיפוקל
 • החלפת מלון במהלך חופשה בחו"ל
 • עתירה חוזה רכישת דירת נופש
 • תביעה נגד ארקיע – איחור טיסה
 • תביעה נגד אשת טורס
 • תביעת פיצויים הזמנת מלון דרך האינטרנט
 • תביעה על הזמנת משקפיים – צבע שונה
 • תביעת פיצויים – דיל טורקיה
 • תביעה נגד איבריה על איבוד מצלמה – איבוד טלפון נייד
 • איך תובעים פיצויים על עישון ?
 • תביעה על התקנת סורגים בבית
 • ביטול הזמנה של מלון בטלפון - החזר תשלום ?
 • תביעה על הזמנת כורסא בגין איחור משלוח – פיצויים ?
 • פיצויים על קניית מצלמה עם אחריות - מחסני חשמל
 • קניית שואב אבק - ביטול עסקה
 • אחריות על תיקון מחשב – תביעת פיצויים
 • האם אפשר לקבל פיצויים על המתנה בשדה תעופה ?
 • מצלמה דיגיטלית לא תקינה – פיצויים ?
 • תביעה על קניית רכב מאזדה משומש – תעודת אחריות
 • תביעה נגד פוג'יקום – קניית טלוויזיה
 • תביעה על הזמנת שירותי קייטרינג – פיצויים ?
 • פיצויים מחברת איסתא על שינוי טיסה
 • התקנת מקרר – תביעת פיצויים על תקלות במקרר
 • תביעה נגד ניופאן קניית טלויזיה
 • תביעה על ביטול חיובים של סלקום על אינטרנט
 • קניית ארון פגום - תביעת פיצויים ?
 • הזמנת סורגים למרפסת – פיצויים על נזק
 • תביעה נגד קשרי תעופה – חבילת נופש וורנה בולגריה
 • תביעה נגד סוכן נסיעות על שירות לא טוב
 • פיצויים על הובלה
 • קניית ספה – עור מתקלף צבע דוהה – תביעת פיצויים ?
 • החזר כספי על אירוע
 • פיצויים על אי הגעת מזוודות - תביעה נגד אל על
 • האם אפשר לתבוע את אורנג' על עוגמת נפש / בזבוז זמן ?
 • כמה אפשר לקבל על עישון במסעדה ?
 • תביעה נגד אולם אירועים בגלל רמה נמוכה
 • תביעה נגד אייס / נירלט על קניית מסיר כתמי צבע
 • תביעה נגד מירס בגלל קנסות על ניתוק
 • פיצויים על איבוד מכשיר שנמסר לתיקון
 • האם אפשר לתבוע חברת הובלה ?
 • תביעה נגד הדקה התשעים – אי הגעת מזוודות
 • תביעה על אי קבלת כרטיס טיסה
 • קניית רכב יד שניה – הטעיה של קונה – תביעת פיצויים ?
 • תביעה נגד פלאפון חו"ל – שימוש בחו"ל
 • תביעה נגד ישרוטל – על מזגן לא תקין
 • תביעה על שיט נופש לאיים הקריביים באוניה
 • תביעה על טיול באוקראינה - רשימת אורחים במלון
 • קניה תנור פגום – תביעת פיצויים ?
 • תביעה נגד גוליבר על הזמנת חבילת נופש
 • תביעה נגד פלפון – יחס מזלזל
 • תביעה על קניית לפטופ – פיצויים ?
 • תביעה נגד קווי חופשה – הזמנת מלון חופשה
 • קשיים ביטול עסקה – האם אפשר לקבל פיצויים ?
 • תביעה נגד סלקום על הבטחה של סוכן מכירות
 • תביעה נגד חברת אל על מזוודות הגיעו באיחור – פיצויים ?
 • שיט / הפלגה - האם אפשר לקבל פיצויים על עגמת נפש ?
 • האם אפשר לקבל פיצויים מחברת איבריה ?
 • תביעת פיצויים נגד אל על בגלל סירוב לעלות על טיסה
 • תקלות בבית מלון – האם אפשר לקבל פיצויים ?
 • תביעה על בקשה להקדים טיסה חזרה לארץ
 • תביעה נגד באג – אחריות תיקון מכשיר
 • תביעה על קניה של דלתות
 • תביעה על קניית משקפי שמש
 • פיצויים מחברת ארקיע בגלל מרחק מלון מהעיר
 • תביעה על קניית פאה – פיצויים ?
 • תביעה נגד ארקיע בגלל איחורים בטיסה
 • תביעה נגד אופטיקנה על קניית משקפי ראיה – פיצויים ?
 • תביעה נגד אל על על טיול מאורגן
 • תביעה נגד ספגטים
 • פיצויים על איחור הגעת מזוודה – ירח דבש
 • תביעה נגד אופיר טורס - ביטול חופשה
 • תביעה נגד בזק בגלל ניתוקים של אינטרנט
 • תביעה של נטוויז'ן על חוב – דוגמא
 • אי קבלה של כרטיסי טיסה אחרי הזמנה – פיצויים ?
 • אכילה של חוט מתכת – פיצויים ?
 • תביעה על הזמנת מקלחון – פיצויים ?
 • תביעה על קניית מתקן מים
 • תביעה נגד חצי חינם בגלל ביטול הזמנה
 • תביעת פיצוי נגד פרטנר – אורנג' בגלל תקלות חוזרות
 • האם אפשר לקבל החזר כסף על מלון בחו"ל ?
 • הזמנה של שולחן אוכל פגום - תביעת פיצויים ?
 • תביעה נגד חברת חשמל – החזר תשלום על צריכת חשמל
 • הזמנה של מוצר צבע אחר - האם אפשר לקבל פיצויים ?
 • עיכוב יציאה של אוניה מהנמל – פיצויים ?
 • תביעה נגד סוחר רכב מורשה – תקלות אחרי קניית רכב
 • תביעה נגד שלמה סיקסט בגלל השכרת רכב
 • החזר כסף על הזמנת טיול מאורגן
 • תביעה על קניית ג'קוזי – פיצויים ?
 • אי עליה על טיסה – אחריות אל על ?
 • תביעה נגד ישראייר פיצוי על מזוודה
 • תביעת פיצוי נגד פלאפון בגלל מחיקת זיכרונות מספרי טלפון
 • תביעה על הדבקת שיער – פיצויים ממספרה ?
 • כמות אוכל לא הספיקה - תביעת פיצויים נגד חברת קייטרינג
 • תביעה על קניית רהיטים – פיצוי ?
 • תביעה של פלאפון נגד לקוח
 • תביעה נגד קלאב הוטל – רעשים במלון
 • תביעה של מירס נגד לקוח
 • האם אפשר לקבל פיצוי על הרכבת מטבח לא טובה ?
 • תביעה על קניית אופנוע – בעיה במנוע
 • הודעות קנס כתובת לא מעודכנת משרד הרישוי ביטול קנס ?
 • שלט חניה מ- 17:00 – עד 09:00 - ביטול קנס / דו"ח חניה
 • תשלום של צ'קים – פשיטת רגל של חברה / פירוק
 • תביעה על הזמנה של דלתות משקופים מנגריה
 • איחור של הגעת מזוודה – תביעות קטנות
 • תביעה בנושא הסכם עם פלאפון
 • דוגמא לתביעה של פלאפון
 • תביעה על החמצת טיסה – פיצויים ?
 • תביעות של פלאפון נגד חברות אחרות - דוגמא
  1. ביטול מכירה פומבית תקלה טכנית באתר אינטרנט

  2. חבילת נופש - ביטולה יגרור קנסות ?

  3. העברת זכויות לשבוע נופש

  4. תביעה הסכם להספקת שירותי רט"ן

  5. תביעה נגד פזגז

  6. תביעה של פלאפון בגין אי תשלום

  7. תביעה הסכם מכירת יחידת נופש במלון

  8. תביעה של חברת סלקום על חוב

  9. תביעה כספית - כרטיסי טיסה לטיול משפחתי בספרד

  10. דרישה לפיצוי בגין מכירת רכב לקוי

  11. תביעת פיצויים בגין רכישת מדיח כלים

  12. תביעה בגין זיכוי קנסות - טלפון סלולרי

  13. תביעה של חברת סלקום בסדר דין מהיר

  14. תביעה יתרת תשלומים של 5 מכשירים

  15. תביעה פיצויים - רכישת והתקנת ארונות מטבח

  16. השכרת רכב בחו"ל - גלגל רזרבי

  17. תביעה בקשר לנופש לעובדים במלון

  18. מה התוקף המשפטי להתקשרות חסוי בהסכם לקבלת שירותי טלפון סלולרי ?

  19. תביעה נגד קלאב הוטל

  20. ביטול קנסות חניה

  21. ביטול עיקול על מכונית

  22. תביעה נגד קונים

  23. תביעה נגד אגודה שיתופית

  24. הפרת הסכם קניית יחידת נופש בחו"ל

  25. פיצוי על חבילת נופש אנטליה - תורכיה

  26. בקשה לתיקון כתב תביעה ייצוגית

  27. אישור תביעה ייצוגית נגד חברת חשמל

  28. תביעה נגד מוסך - שיפוץ רכב שלא נתבקש

  29. תביעה של סוכנות נסיעות לחו"ל

  30. תביעה תשלום על חבילת אינטרנט

  31. תביעה של נטוויז’ן על חוב

  32. תביעה לקבל שירותי רדיו – טלפון ציוד קצה

  33. ביטול עסקה חבילת התקשרות טלפון נייד

  34. תביעה נגד סוכנות נסיעות על כרטיסי טיסה

  35. מכונת קפה - תביעה

  36. קניית מזגן - תביעת פיצויים

  37. תביעה נגד מוסך מורשה של מזדה

  38. תביעה נגד מנו ספנות - כרטיסים שיט

  39. תביעה של סלקום נגד חברה - הסכם

  40. תביעה צמיגים

  41. רט"ן - רדיו טלפון נייד

  42. הודעה בכתב על רצון להתנתק מהכבלים

  43. חוב על אינטרנט

  44. תביעה של נטוויז'ן על חוב

  45. מדיניות החזרים של חנות - תביעה

  46. הוראת קבע כבלים - תביעה

  47. תביעה - טיסות פנים הודו

  48. תביעה על הפסקת שירות

  49. תביעה נגד השטיח המעופף

  50. תביעה נגד סוכנות נסיכות בגלל אשרת כניסה

  51. תביעה אספקת מכונית מסחרית

  52. תביעה על הספקת קרמיקה

  53. הפרת הסכם אספקת אריחי שיש

  54. תביעה נגד ספק חבילת נופש לחו"ל

  55. תביעה על טיסה בחברה שונה ממה שכתוב בכרטיס

  56. איחור אוטובוס - תביעת פיצויים

  57. פיצויים על איחור רכבת

  58. תביעת פיצויים - טיול מאורגן סין

  59. זכויות לשבוע נופש מדי שנה - ביטול הסכם

  60. איחור בהגעת כבודה - תביעת פיצויים

  61. משיכה שטר מזוייף בנקט - תביעת פיצויים

  62. תביעת פיצויים בגין נחיתת ביניים

  63. תביעה להחזרת מקדמה לאולם אירועים

  64. טעות בהזמנה מלון - תביעת פיצויים

  65. חופשת סקי - תביעת פיצויים

  66. פיצויים על אי עליה לטיסה

  67. טעות בהזמנת כרטיסי טיסה - פיצויים

  68. תביעה נגד המכרז של המדינה - מצלמה דיגיטאלית

  69. תביעת פיצויים נגד אורנג' על מכשיר נוקיה דגם N73

  70. הפרת הסכם עם פלאפון - תביעת פיצויים

  71. ביטול עסקה קניית שעון

  72. תביעה לתשלום בגין אספקת שירותי תקשורת בינלאומית

  73. ביטול חוזה עם קלאב אין

  74. תביעה איחסון שרתים

  75. תביעה על אי תשלום על מוצרי נקיון

  76. תביעה על אי תשלום על ריהוט

  77. הפרת הסכם רכישת מנוי עסקי

  78. תשלום על אינטרנט אין חוזה/בלי הסכם

  79. הסכם רכישת יחידת נופש - זוג חרדים

  80. הטעייה רכב יד ראשונה - תביעת פיצויים

  81. הסכם קניית רכב משומש - אחריות למנוע וגיר

  82. תשלום חוב על גלישה באינטרנט

  83. תביעה נגד פלאפון על חוסר תום לב

  84. פיגור בתשלומים לפלאפון בגלל קשיים כלכליים

  85. תביעה נגד שירותי הסעה

  86. תביעה נגד איסתא על מלון בטורקיה

  87. תביעה בגין כתמי חלודה על רכב חדש

  88. פיקדון על ממירים כבלים – תביעת פיצויים

  89. אירוח במלון – פסח - תביעה על הזמנת חדרים

  90. תביעה נגד בזק בגלל חשבון טלפון גבוה

  91. הפרת הסכם הזמנת סחורה

  92. החלפת ספק גז בבית משותף

  93. זיקוקים בר מצווה – תביעת פיצויים

  94. תביעה נגד מלון סגירת ממלכת הילדים

  95. הרעלת מזון בלון באילת – תביעת פיצויים

  96. תביעה נגד מוסך בגלל טיפול ברכב

  97. שמלת כלה – אי נוחות – תביעת פצויים ?

  98. עישון במסעדה – עגמת נפש

  99. מסך פלזמה פגום – תביעת פיצויים

  100. תביעה נגד סלון כלות  שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                             יום ו' : 14:00 - 10:00

  טלפון: 077-4008177
  פקס: 153-77-4008177
  דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

  Google+  רקע תחתון