חוק מכר דירות
חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973 (להלן:"חוק מכר דירות")

1. הגדרות (תיקון: תש"ן)

בחוק מכר דירות -

"דירה" - חדר או מערכת חדרים שנועדו למגורים, לעסק או לכל צורך אחר;

"מכירה" - לרבות החכרה לתקופה של עשרים וחמש שנים או יותר, לרבות התחייבות למכור או להחכיר כאמור או לגרום שיימכר או יוחכר כאמור, ולרבות פעולה באיגוד כמשמעותה בחוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963;

"מוכר" - מי שמוכר דירה שבנה או שהוא עתיד לבנות בעצמו או על ידי אדם אחר על קרקע שלו או של זולתו, על מנת למכרה, לרבות מי שמוכר דירה שקנה אותה, על מנת למכרה, מאדם שבנה או עתיד לבנות אותה כאמור, למעט מוכר דירה שלא בנה אותה בעצמו ולא קיבל מהקונה תמורה בעד מכירתה;

"תקנות הבניה" - תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970;

"תקן", "תקן רשמי" - כמשמעותם בחוק התקנים, תשי"ג-1953.

2. חובת מסירת מפרט

(א) המוכר דירה חייב לצרף לחוזה המכר מפרט ולמסור לקונה העתק ממנו חתום בידו.

(ב) כל תיקון במפרט טעון חתימת שני הצדדים.

3. פרטי המפרט (תיקון: תש"ן)

(א) המפרט יהיה בטופס שקבע שר השיכון בצו שהובא לידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת לפני פרסומו ברשומות; צו כאמור יכול שיהיה כללי או לסוג של דירות ותחילתו תהא בתום שלושה חדשים מיום פרסומו ברשומות, זולת אם נקבע בו לכך מועד מאוחר יותר.

(ב) המפרט יכול שיתייחס, בנוסף על הדירה הנמכרת, גם לחלקים אחרים של הבנין שבו נמצאת הדירה, למעט דירות אחרות, ולקרקע שעליה עומד הבנין, הכל כפי שנקבע בצו.

(ג) על המוכר למלא את כל הפריטים במפרט במפורט ובמדוייק, ואם פריט פלוני אינו חל בנסיבות הענין, על המוכר לציין זאת לגביו.

(ד) היה פריט שבמפרט מתייחס לדבר שנקבע בתקנות הבניה או בתקן, יכול שהטופס ימולא על ידי הפניה לאותה תקנת בניה או לאותו תקן.

4. אי התאמה (תיקון: תש"ן)

(א) המוכר לא קיים את חיוביו כלפי הקונה אם התקיים אחד מאלה:

(1) הדירה או כל דבר שבה (להלן - הדירה) שונים מן האמור במפרט, בתקן רשמי או בתקנות הבניה;

(2) תוך תקופת הבדק התגלתה אי-התאמה בדירה, זולת אם הוכיח המוכר שאי-ההתאמה נגרמה בשל מעשה או מחדל של הקונה;

(3) תוך תקופת האחריות התגלתה בדירה אי-התאמה והקונה הוכיח שמקורה בתכנון, בעבודה או בחומרים;

(4) התגלתה, אף לאחר תקופת האחריות, אי-התאמה יסודית שבגללה אין הדירה מתאימה ליעודה;

(5) בנסיבות הענין היה על המוכר לתת לקונה אזהרות בדבר תכונות מיוחדות של הנכס או הוראות תחזוקה ושימוש, והן לא ניתנו או שאין הן מתאימות.

(ב) אי-קיום חיוב כאמור בסעיף קטן (א) יראו כאי-התאמה כמשמעותה בחוק המכר, התשכ"ח-1968.

(ג) לענין סעיף זה -

"אי-התאמה יסודית" - אי-התאמה בחלקי הבנין הנושאים ומעבירים עומסים מכל סוג לקרקע הנושאת את הבנין והנוגעת להבטחת יציבותו ולבטיחותו;

"תקופת בדק" - תקופה הקבועה בתוספת, שתחילתה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה;

"תקופת אחריות" - תקופה של שלוש שנים שתחילתה בתום תקופת הבדק.

4א. הודעה על אי-התאמה (תיקון: תש"ן)

(א) הקונה יהיה זכאי להסתמך על אי-התאמה -

(1) שניתן היה לגלותה בעת העמדת הדירה לרשותו, אם הודיע עליה למוכר תוך שנה מאותו מועד;

(2) שלא ניתן היה לגלותה בבדיקה סבירה בעת העמדת הדירה לרשותו אם הודיע עליה למוכר תוך זמן סביר לאחר שגילה אותה.

4ב. זכות תיקון אי-התאמה (תיקון: תש"ן)

התגלתה אי-התאמה או אי התאמה יסודית הניתנות לתיקון, על הקונה לתת למוכר הזדמנות נאותה לתקנה, ועל המוכר לתקנה תוך זמן סביר.

5. מוכר שלא מסר מפרט

(א) מוכר שלא מסר לקונה מפרט בהתאם לסעיף 2, יראוהו, על אף האמור בחוזה המכר, כמי שהתחייב למסור את הדירה לקונה כשכל דבר שצריך היה לפרט במפרט מתאים למקובל בנסיבות הענין.

(ב) מסר המוכר לקונה מפרט שאינו ממלא אחרי הוראות סעיף 3, יחולו הוראות סעיף קטן (א) על הדברים שלגביהם המפרט אינו ממלא אחרי אותן הוראות.

(ג) דבר שסעיף זה חל עליו, חובת ההוכחה שהיה מתאים למקובל בנסיבות הענין - על המוכר.

6. תקנון בבית משותף

(א) המוכר דירה בבית משותף או בבית המיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה הוראה של התקנון המצוי המתייחסת לענין מן הענינים המנויים להלן, חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזה המכר פרטים על אותו ענין;

ואלה הענינים:

(1) הוצאת חלק מהרכוש המשותף;

(2) שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה;

(3) שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחוייבים בקשר אליו;

(4) סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף;

(5) כל ענין אחר שקבע שר השיכון בצו בדרך האמורה בסעיף 3(א).

(ב) מוכר שלא מסר פרטים על ענין מהענינים המנויים בסעיף קטן (א) יראוהו, על אף האמור בחוזה המכר, כמי שהתחייב שהוראות התקנון המצוי לגבי אותו ענין יחולו על הבית המשותף.

(ג) המונחים בסעיף זה יפורשו לפי משמעותם בחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969.

6א. קביעת מתחזק (תיקון: תשס"ב-2)

(א) בסעיף זה

"חוזה מכר" - לרבות המפרט וחוזה נספח לענין מתחזק;

"מתחזק" - כמשמעותו בסעיף 71(ב)(1) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969.

(ב) לא יקבע מוכר בחוזה המכר או בתקנון, כי הניהול וההחזקה התקינה של הרכוש המשותף, כולם או רובם, יתבצעו על ידי מתחזק, אלא אם כן נכללו בחוזה המכר פרטים הנוגעים למתחזק, לרבות זהותו ותנאי ההתקשרות עמו.

(ג) תוקפה של תניה בחוזה ההתקשרות הראשון עם מתחזק לפי סעיף קטן (א), השוללת או המגבילה את הזכות של נציגות הבית המשותף או של בעלי הדירות להביא את החוזה לסיום, אין כוחו יפה לתקופה העולה על שלוש שנים מיום תחילת הניהול וההחזקה על ידי המתחזק, אלא אם כן החליטו בעלי הדירות בבית המשותף, ברוב הקבוע בסעיף 71(ב)(1) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, להאריך את תוקף חוזה ההתקשרות, בתום שלוש השנים האמורות, לתקופה שתיקבע על ידם.

7. שמירת זכויות

חוק מכר דירות אינו גורע מזכויות הקונה הניתנות לו לפי כל דין.

7א. התניה - לטובת הקונה (תיקון: תש"ן)

אין להתנות על הוראות חוק מכר דירות, אלא לטובת הקונה.

8. דין המדינה (תיקון: תשס"ט3) בתוקף עד יום 31.12.2009

(א) דין המדינה כמוכר כדין כל מוכר אחר.

(ב) לא יראו את מינהל מקרקעי ישראל או גופים המיוצגים על ידיו כמוכר לענין חוק מכר דירות מחמת זה שקיבל מהקונה דמי שכירות בעד הדירה.

8. דין המדינה (תיקון: תשס"ט3) בתוקף מיום 1.1.2010

(א) דין המדינה כמוכר כדין כל מוכר אחר.

(ב) לא יראו את רשות מקרקעי ישראל או גופים המיוצגים על ידיה כמוכרת לענין חוק מכר דירות מחמת זה שקיבלה מהקונה דמי שכירות בעד הדירה.

9. חזקה

לענין חוק מכר דירות, המוכר דירה שהיתה תפוסה בידי אחר פחות משנה מיום גמר בנייתה או שהוא גר בה פחות מששה חדשים מיום גמר בנייתה, חזקה שבנה או רכש אותה על מנת למכרה, זולת אם הוכח היפוכו של דבר.

10. עונשין

מי שביודעין לא מילא אחרי הוראות סעיפים 2(א), 3 או 6, דינו - קנס 50,000 לירות.

11. תחולה (תיקון: תש"ן)

(א) הוראות חוק מכר דירות לא יחולו -

(1) על דירה בבנין שבנייתו נסתיימה לפני תחילתו של חוק מכר דירות;

(2) על דירה שחוזה המכר לגביה נכרת לפני תחילתו של חוק מכר דירות.

(ב) חוק המכר (דירות) (תיקון מס' 3), התש"ן-1990, לא יחול על דירה בבנין שבנייתו נסתיימה או שחוזה המכר לגביה נכרת לפני פרסומו (להלן - יום הפרסום); על דירה כאמור יחולו הוראות חוק המכר (דירות), התשל"ג-1973, כנוסחו ערב יום הפרסום.

12. תחילה (תיקון: תשל"ה)

תחילתו של סעיף 6 ביום ה' בתשרי תשל"ד (1 באוקטובר 1973); יתר הוראות חוק מכר דירות תחילתן ביום י"ח בטבת תשל"ה (1 בינואר 1975).

13. ביצוע

שר השיכון ממונה על ביצוע חוק מכר דירות והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו; תקנות כאמור יובאו לידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת לפני פרסומן ברשומות.

תוספת (תיקון: תש"ן)

(1) צנרת כולל מערכת הסקה ומרזבים - שנתיים;

(2) חדירת רטיבות בגג, בקירות ובמקלט - שלוש שנים;

(3) מכונות, מנועים ודודים - שלוש שנים;

(4) קילוף חיפויים בחדרי מדרגות - שלוש שנים;

(5) שקיעת מרצפות בקומת קרקע - שלוש שנים;

(6) שקיעת מרצפות בחניות, במדרכות, בשבילים בשטח הבנין - שלוש שנים;

(7) סדקים עוברים בקירות ובתקרות - חמש שנים;

(8) קילופים ניכרים בחיפויים חיצוניים - שבע שנים;

(9) כל אי-התאמה אחרת, שאינה אי-התאמה יסודית - שנה אחת.


לעמוד הראשינושאים רלוונטיים נוספים

 • תביעה של חסויה בגין דמי שכירות ראויים
 • חתימה של דיירים על הסכם זכויות וחובות בבית משותף
 • בניה ללא היתר בניה בניגוד לתב"ע
 • סלילת דרכי גישה לרכב - בתים פנימיים של ישוב
 • הקצאת קרקעות לסוכנות היהודית - אפליה ?
 • ריב של שכנים על זכויות נחלות מושב
 • תביעה של מתווך לתשלום דמי תיווך של 2% + מע"מ
 • תביעה בניה של צימר ללא היתר
 • תביעה להסדרת חזקה משותפת במקרקעין
 • התנגדות לתוכנית - הרחבת בית קברות
 • זכויות חכירה רשומות ל - 999 שנה
 • מהו סכום מס השבח שיש לקזז מהוצאות מכירה של משק ?
 • ליקויי בניה - עגמת נפש
 • סטיה מהיתר או מתכנית
 • האם צריך לצרף את הועדה המחוזית כבעל דין ?
 • עילת פינוי - בעל הבית רוצה להרוס את המושכר
 • חוק התיישנות - תביעות לקיום זכות מקרקעין מוסדרים
 • שטח בניה מירבי על פי מכרז
 • עילת פינוי דייר מוגן בגלל נטישה
 • סעיף 29 פקודת הנזיקין - הסגת גבול במקרקעין
 • עילת פינוי דייר מוגן - סעיף 131 (2) אי קיום תנאי מתנאי השכירות
 • בניה סטיה מהיתר
 • אי תשלום מס שבח בזמן
 • פירוק שיתוף הסכם בין השותפים
 • בנה ביתך – פיצויים על עיכוב
 • ערב רגיל / ערב יחיד / ערב מוגן - מה ההבדל ?
 • אישור קליטה חבר מושב
 • היטל השבחה - חוק התכנון והבניה
 • ליקויי בניה - אפשרות תיקון נוספת של קבלן / תיקון חוזר
 • הוצאות מימון על ערבות
 • סעד בגין פגיעה עקב הקמת מבנה ללא היתר
 • חוקיות אי גילוי מחיר מלא בהסכם
 • התיישנות תביעות מקרקעין / לא מקרקעין – מה ההבדל ?
 • פינוי דייר מוגן ידועה בציבור – נטישה
 • אחריות פלישת סוללה למגרש
 • סעיף 17(א) חוק הנאמנות
 • ליקויי בניה – חשיבות חוות דעת מומחה ניטרלי
 • הודעה על הפקעה - פקודת הקרקעות
 • חוזה שכירות מוגנת - חולה סכיזופרניה חסוי
 • עיקול לטובת צד שלישי נכס נקנה בחוזה מבעלים שכנגדו הוטל עיקול
 • תביעה על הנחת צינורות תשתית
 • הודעות לכל בעלי מקרקעין - סעיף 149(א)(2א)(ב) חוק התכנון והבניה
 • התעלמות מהנדס – ליקויי בניה
 • ביטול החלטה לגבי תוכנית בניין עיר
 • זכויות בור מים
 • פטור מהתחיבות מותנית בביצוע על ידי אחר
 • עתירה מנהלית הפקדת תוכנית
 • סרוב לקבל דמי שכירות
 • תביעה של מתווך נגד קבלן על דמי תיווך
 • צו עיקול זכויות בניין - בני ברק
 • כריית חול ללא היתר - כתב אישום
 • חתימה של ראש עיר על צו הריסה מנהלי
 • הפרת חוזה - זכאות פיצוי בנוסף לפיצוי מוסכם ?
 • איחור במסירה של דירה - פיצוי כספי בגין
 • סעיף 197 חוק התכנון והבניה - פיצויים ועדה מקומית ?
 • חריגות תכנית מתאר שהופקדו
 • אי סבירות קיצוני תוכנית בניה
 • נטישת חלקה - הפרת חוזה חכירה
 • תביעת פיצויים של בעלי חלקות נגד העירייה
 • מינוי כונס נכסים למכירת נכס שאינו משועבד
 • סעיף 13 חוק החוזים - חוזה למראית עין
 • שימוש במגרשים ריקים
 • דמי הסכמה למינהל
 • צו מניעה איסור להיכנס לחלקה
 • העלאת דמי שכירות של עמידר
 • סעיף 22 לחוק השכירות והשאילה
 • האם הערת אזהרה גוברת על עיקול מאוחר ?
 • באילו מקרים צריך לשלם דמי תיווך למתווך ?
 • תביעה משותפת של דיירים נגד קבלן - פיצויים ליקויי בניה
 • משא ומתן השכרת בית - טיוטא של חוזים
 • תביעה לסילוק יד
 • מכירת אחוזי בניה על ידי רשות הפיתוח
 • תביעת פיצויים נגד מושב על השקעות בקרקע
 • בקשה של מהנדס בית משפט להבהיר את היקף סמכותו
 • תביעה של בית ספר נגד מזנון על פינוי
 • מה הגדרה של רשיון במקרקעין ?
 • חתימה מזוייפת על חוזה שכירות - תוקף משפטי ?
 • האם התקנת מזגן היא שינוי במושכר לפי חוזה שכירות ?
 • סעיף 212 חוק התכנון והבניה - צו הריסה
 • חיוב תשלומי יתר דירה בישוב
 • חוזה פיתוח - מה שווי מקרקעין ?
 • השלמת תמורה לפי הסכם
 • איך מבטלים החלטה של ועדה מחוזית ?
 • תאגיד ציבורי שהוקם על פי דין - תקנות הגנת הדייר
 • סעיף 76 לחוק בתי המשפט - סמכות בית משפט לענייני משפחה
 • תקנה 1(3) לתקנות הגנת הדייר
 • תשלום מלוא התמורה לפני שנערך הסכם ביטול
 • חוב ארנונה - תביעה סדר דין מקוצר
 • דמי שימוש ראויים - חוק הגנת הדייר
 • תביעה חישוב צריכת מים - עיריית בני ברק
 • סעיף 214 חוק התכנון והבניה - מסירת הודעה כוזבת
 • הפרת חוזה היתר בניה
 • פרוק שיתוף בית מגורים
 • חזקת השיתוף בין בני זוג - איך תובעים ?
 • מתנה של זכות במקרקעין
 • ערעור על החלטת ועדת הערר לתכנון ולבנייה - דוגמא
 • סעיף 43 חוק המקרקעין - משאלות השותפים
 • סעיף 49 ז'(ב) חוק מיסוי מקרקעין
 • חוק רוכלים
 • סעיף 189 חוק התכנון והבניה - הפקעת מקרקעין
 • ליקויי בנייה ריצוף
 • העלאת גובה דמי שכירות בית עסק
 • סעיף 11א' לפקודת המסים
 • ערעור על תביעה - דוכן בורקס
 • סכסוך עסקת קומבינציה
 • ליקויים בדירה לפני קבלת חזקה
 • ויתור על הפרת חוזה עילה לתביעת פינוי
 • ליקויי בנייה סדקים - תביעת פיצויים
 • פיצוי לקונים על איחור מסירה של דירה
 • איחור של עד 90 יום במסירת חזקה של דירה
 • מכולה לפינוי אשפה מתחת לבנין - תביעה נגד עירייה
 • פרוק שיתוף במקרקעין ע"י מכירה
 • הודעה על אי התאמה - מהי הודעה על אי התאמה ?
 • הסכם פירוק - פרשנות
 • מעבד עונתי - פיצויים
 • ערעור על החלטת שמאי מכריע
 • מתי חל חוק המכר ?
 • תיקון טעות סופר - תביעה ביטול רישום
 • פרשנות הסכם שכירות - איך מפרשים הסכם שכירות ?
 • תביעה על סכום מוגזם
 • הפרת הסכם שכירות שיפוצים - עילה לפינוי ?
 • מתקן תקשורת אנטנות סלולריות - היתר בדיעבד ?
 • מתנה על תנאי - חוק המתנה
 • מהי זכות אובליגטורית ?
 • שינוי יעוד במקרקעין - הקמת תחנת דלק - מינהל מקרקעי ישראל
 • מימוש משכנתא נכה 100 אחוז
 • מסירת דירה מקבלן באיחור
 • הסכם רכישת מגרש
 • זכויות בדירה הרשומה על שם האב
 • מה סמכות מפקח על רישום מקרקעין ?
 • זכויות בניה יורשים
 • הערת אזהרה עסקת קומבינציה
 • ירידת ערך דירות בגלל שינוי תב"ע
 • זיקת הנאה במקרקעין - ייפוי כוח כללי
 • פיצויים בגין הפקעה
 • סעיף 85 חוק הגנת הדייר - הצהרות
 • בקשה למתן צו ניהול - חוק האפוטרופוס הכללי
 • חוק רכישת מקרקעין אישור פעולות פיצויים
 • הרחבת בניה בית כנסת
 • הגשת תרשים גבולות ועדה לתכנון ובניה
 • אי רישום כבית משותף בגלל חריגה מהיתר בניה
 • בקשה להסיר שעבוד מקרקעין
 • איך מוכיחים בעלות על דירה ? המרצת פתיחה
 • הפקעה בניית כביש - פיצויים ?
 • תקלות בדירה של קבלן
 • חוב למושב
 • האם גג מהווה קומה נוספת ?
 • אכיפת רישום
 • צו מניעה מעקה על גג
 • פלישה לדירה
 • עיכוב ביצוע צו סגירה
 • הסכם חליפין עם רשות הפיתוח
 • זכאות מתווך דמי תיווך ?
 • צו פינוי חנות
 • צו הריסה תוספות בניה
 • בנייה לא חוקית בגינה משותפת
 • חלוקת רכוש בין אחים
 • תביעה על מחיר יחידות דיור
 • הסכם / חוזה על היטל השבחה ?
 • פירוק שיתוף דירה בני זוג נשואים
 • עתירה להפקיד תכנית מתאר מקומית
 • תכנית מתאר התנגדות
 • הפקעת שטחים - פיצויים ?
 • התמוטטות קיר תומך
 • חריגות בניה כניסה נפרדת
 • סכסוך בין אחים על קרקעות
 • אי קיום פסק דין - ביזיון בית המשפט ?
 • תביעה נגד חפציבה
 • עסקת קומבינציה - הסתרת מידע / מצג שווא
 • התיישנות / שיהוי - תביעה לביצוע בעין
 • בניה ליד ים - תביעה ייצוגית ?‏
 • הזרמת שפכים תעשייתיים לנחל הקישון
 • ערעור על בקשה למחוק ערעור
 • השלכת פסולת ברשות הרבים
 • לכלוך ברשות הרבים
 • ערעור עצמאי
 • זיוף חתימה על הסכם מכר ?
 • שפך הירקון התנגדות בניה
 • איסור אכילה שמורת טבע - תקנות שמורות הטבע
 • האם בעלות בדירה מכוח חזקה גוברת על בעלות דייר מוגן ?
 • לכלוך שמורת טבע - השלכת זבל שמורת טבע
 • צו מניעה קבוע – בניה
 • ערר על החלטה של שמאי מכריע בעניין פיצויים
 • הוצאות מחיקת עתירה
 • נסיעה על טרקטורון בשמורת טבע - כתב אישום
 • קבלת הלוואה בניגוד לרצון
 • הפקעה - פקודת הדרכים ומסילות הברזל
 • התנגדות להיתר בניה
 • התיישבות בודדים
 • זריקת סיגריה מהחלון תוך כדי נסיעה - כתב אישום
 • הפקעה ללא פיצוי - פגיעה בקניין ?
 • בעלות במושע
 • שימור מבנים - צו מניעה
 • האם עיבוד קרקע מקנה זכויות בעלות ?
 • הפסקת זיהום נחל
 • פליטת עשן מרכב - כתב אישום
 • הזרמת שפכים לים ללא היתר
 • רפת - צו מניעה פיצויים מטרד
 • חוזה שכירות בית כנסת
 • דמי תיווך מתווך עסקת קומבינציה
 • כתב אישום נגד נהג ביובית
 • גן ציבורי תביעה על מטרד
 • התיישנות תביעת פינוי
 • הגבהת גובה גינה של שכנים
 • זכרון דברים מועד חתימה על חוזה
 • התחמקות מתשלום למתווך
 • האם אפשר לחייב לדון בתוכנית מתאר ?
 • משרד רישום והסדר קרקעות של ממלכת ירדן
 • רישיון שימוש משק
 • פסק דין הצהרתי בעלות על חלקה
 • מתי חובה לשלם דמי תיווך ?
 • מכירת קרקע לשני אנשים שונים
 • דמי שכירות תחנת משטרה
 • המבחן הקובע האם אדם נחשב בעלים של נכס
 • פינוי מבנים חוף ים
 • דיירות מוגן מכוח חזקה ?
 • שמאי מוסכם
 • הפרה יסודית של חוזה קניית דירה
 • פינוי משרד - הסכם שכירות
 • הפקעה לצורכי ציבור - דוגמא
 • תכנית מתאר דרכים ציבוריות
 • הפיכת יחידת דיור אחת למספר יחידות דיור
 • הסבת זכויות מוגנת בדירת מגורים
 • צו הגבלת שעות קיום אירועים עד שעה 12:00
 • היתר כריה
 • טופס 4 תעודת גמר בניה - ערעור
 • שמירה על יערות
 • אי מניעת זיהום אויר - כתב אישום
 • היתר לבניית בית מטבחיים
 • זיכרון דברים פיקדון
 • סימון גבולות מגרש לצורך בניית גדר
 • אם חד הורית - דיירות מוגנת
 • ביטול הפקעה בגלל פגמים
 • ירידת ערך בגלל ליקויים בדירה
 • האם חנות מהווה רכוש משותף של דיירי בניין ?
 • הסכם רכישת זכויות דיירות מוגנת
 • מבנה בריטי
 • פטור דמי ארנונה - פסק דין הצהרתי
 • אדם לא ידע על מה הוא חותם - ביטול הסכם ?
  1. רישום שגוי של קרקע מכוח צו קיום צוואה

  2. תביעה בגין החזר תשלום בגין זכויות בניה בדירה

  3. הסכם עסקה שלא נרשמה בפנקסי המקרקעין

  4. זכאות חבר מושב עובדים לרשום נחלות

  5. מקרקעין בתחום צו תפיסה לצרכים צבאיים

  6. זכות להקצאת המגרשים - מנהל מקרקעי ישראל

  7. פיצוי ריאלי על הפקעת מקרקעין

  8. תביעת יורשים נגד עירייה לדמי שימוש ראויים

  9. בעלות במקרקעין שעברו הליכי הסדר

  10. שינוי רישום זכויות מבחינה פורמאלית בלבד

  11. בקשה למחיקת הערת אזהרה בדבר נאמנות

  12. תביעה לתיקון רישום טענת מרמה

  13. בקשה למנוע הקצאת מגרשים בדרך של פרסום מכרז

  14. צו עשה צו אכיפה להסכם מכר חנות - זכות סירוב ראשון

  15. צו עשה דיירים בבית משותף - תיקון רישום בית משותף

  16. תביעה למתן פסק דין הצהרתי - בעלים חוקיים של דירה

  17. פיצוי כספי מועצה מקומית נטילת חלק ממקרקעין

  18. המחאת זכויות במקרקעין – ביטול רשות לאחר השקעה

  19. ביטול רישום יחידה בפנקס הבתים המשותפים

  20. התנגדות למתן היתר בניית דירה

  21. זכויות חכירה בבנין לפני חוק המקרקעין

  22. חוכרים לדורות נחלה - זכויות "בר רשות" - הפקעה

  23. סעיף 93 פקודת הסדר זכויות במקרקעין - תביעה תיקון רישום

  24. תביעה פיצויים הפקעה קרקע - פקודת הדרכים ומסילות הברזל

  25. אכיפת עסקה מקרקעין - סעיף 8 חוק המקרקעין

  26. סעיף 127(ב) חוק המקרקעין - הערת אזהרה לפני רישום עיקול

  27. זעקת ההגינות - עסקאות סותרות מקרקעין

  28. קרקע מדינת אויב אחרי כיבוש צה"ל - רכוש ממשלתי

  29. רוב מיוחד בעלי דירות סעיף 71ב(א) חוק המקרקעין

  30. זיקת חניה - זיקת הנאה במקרקעין

  31. סעיף 55(ג) חוק המקרקעין - היתר להצמיד חלקים לדירה

  32. חלוקת נכס פסק דין בית דין רבני - רישום עיקול לטובת האישה

  33. תחרות על הצמדות - סעיף 9 חוק המקרקעין - תביעה צו מניעה

  34. סעיף 10 חוק המקרקעין - עקרון תקנת השוק - תיקון רישום

  35. רישיון בלתי הדיר במקרקעין - זכויות מתיישבים קהילתיים

  36. זיקת הנאה 30 שנה - בקשה לרשום זכות מעבר בחלקה

  37. טיוטא של חוזה מכר דירה בלי חתימה על הסכם - חתימה על זכרון דברים

  38. הקצאת קרקע הגרלה - ביטול עסקה צו פינוי

  39. סעיף 93 פקודת הסדר זכויות במקרקעין - תיקון רישום

  40. חוק נכסי המדינה - סעיף 2 - רישום חלקה לאחר הליכי הסדר

  41. הגשת תביעה באיחור - התיישנות בעלות זכויות במקרקעין

  42. סמכות בית משפט לתקן רישום מוטעה בפנקס רישום מקרקעין

  43. חיוב רטרואקטיבי ארנונה – שיפוץ נכס במצב רעוע

  44. הפקעה של רשיון - תשלום פיצויים על השקעה במבנה במגרש

  45. הסכם למכירת מקרקעין - היוון זכויות

  46. איחור במסירה של דירה - תביעה נגד קבלן

  47. תקנה 241 (ד) לתקנות סדר הדין האזרחי

  48. תביעה זכויות חכירה

  49. ביטול החלטה של ועדת המכרזים המשותפת למנהל מקרקעי ישראל ולמשרד הבינוי והשיכון

  50. ימים לביצוע צו הריסה מנהלי - סעיף 238א(ט) חוק התכנון והבניה

  51. בקשה לצו מניעה לא להכנס לחלקה לא להניח צנרת ביוב

  52. בקשה לבית משפט קביעת גובה דמי שכירות

  53. חזקת השיתוף - התיישנות סעד הצהרתי

  54. פינוי דיירים לפי חוזה שכירות מוגנת

  55. צו מניעה עבודות בנייה ללא היתר

  56. חזקה כדין או הסגת גבול ?

  57. בש"א - ביטול צו מניעה

  58. העברת דיון המרצת הפתיחה לסדר דין רגיל

  59. ניהול חניון בנאמנות

  60. תביעה סילוק יד ופינוי דירה - בקשה לדחות על הסף

  61. תביעה על תשלום דמי תיווך למתווך

  62. העברת מחצית דירה קיבל במתנה ללא תמורה

  63. ביטול צו ההריסה המנהלי - טענות אחדות

  64. ערעור על אישור של תוכנית מיתאר מקומית

  65. בנייה של בעל דירה אחת בשטח של הרכוש המשותף - סכסוך שכנים

  66. צו סילוק - חוק מקרקעי ציבור (סילוק פולשים)

  67. התייצבות עמותה מצויה בהליכי פירוק להליכים אישור בית משפט

  68. סעיף 238א(א) לחוק התכנון והבניה

  69. זכויות בעלות על מכונית נתפסה על ידי המשטרה

  70. תביעה כספית בגין דמי שימוש במבנה

  71. קבלת היתר בניה מהרשויות ללא צורך חתימה

  72. ערעור דמי שימוש ראויים בגין שימוש בקרקע משותפת שעשה אחד השותפים באופן בלעדי ללא רשות

  73. הסכם הפעלה לנהל סעדה

  74. מה זה עמידר ?

  75. זכויות בניה קומה נוספת

  76. קרוואן מגורים על חלקה

  77. פינוי דיירים מוגנים

  78. תביעה נגד ערב - השכם שכירות

  79. שימוש מותר - סעיף 63א חוק התכנון והבניה

  80. הגשת תשריט ללשכת המקרקעין - הוצאת שטחים משותפים

  81. הפרש שטח דירה בין פרוספקט לבין שטח בפועל

  82. זכויות חכירה במקרקעין בחוזה זמני - פג תוקף

  83. הגדלת אחוזי בנייה - תב"ע

  84. אי קיום צו של בית משפט - עבירה סעיף 210 לחוק התכנון והבניה

  85. אי קבלת עמדת שמאי מכריע

  86. השפעה בלתי הוגנת - שעבוד נכס מקרקעין להבטחת חוב

  87. תביעה על החזר אגרת סלילת כבישים ומדרכות

  88. זכאות עדכון דמי שכירות

  89. עתירה מנהלית נגד הועדה המקומית לתכנון ולבניה

  90. מהו בניין חורג ?

  91. בקשה לתיקון לוח הזכויות סעיפים 92 ו 93 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין

  92. תביעה שכירות משנה

  93. תביעה לתשלום אגרת תיעול

  94. בקשת ביטול החלטתה של ועדת המשנה להתנגדויות של הועדה המחוזית

  95. בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה עד לשמיעת ערעור

  96. עתירה להצהיר כי היתרים הניתנו - לא כדין

  97. תביעה נגד קבלן למסור דירת קוטג'

  98. תביעה לקבל תקבולים מפרוייקט

  99. בקשה לאסור באופן זמני עד להכרעה בתביעה על חלוקתה של חלקה

  100. בקשה לעקל ו/או לרשום הערת אזהרה על חלקה  שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                             יום ו' : 14:00 - 10:00

  טלפון: 077-4008177
  פקס: 153-77-4008177
  דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

  Google+  רקע תחתון