חוק ארנונה


חוק ה ארנונה הכללית (סייגים להעלאה בשנת הכספים 1990), התש"ן-1990

1. העלאת ארנונה כללית

(א) לא תגבה רשות מקומית בשל נכס ארנונה כללית לשנת הכספים 1990 בסכום שיש בו העלאה מעל סכום הארנונה שהגיע כדין בשל אותו נכס בשנת הכספים 1989.

(ב) לשנת הכספים 1990 לא תשנה רשות מקומית הנחות כלליות מארנונה ותנאי תשלומה, לרבות התוצאות של אי-תשלום במועד, לעומת אלה שנקבעו כדין לשנת הכספים 1987, אלא לטובת החייבים בארנונה.

(ג) שר הפנים ושר האוצר, או מי שהם הסמיכו לכך, רשאים להתיר לרשות מקומית העלאת ארנונה, או שינוי הנחה או תנאי תשלום או תוצאות של אי-תשלום במועד שלא כמותר לפי סעיף קטן (ב).

(ד) רשות מקומית לא תטיל לשנת הכספים 1990 ארנונה כללית על סוגי נכסים או על סוגי שימושים בנכסים שעליהם לא הטילה ארנונה לשנת הכספים 1989, אלא באישור מאת שר הפנים ושר האוצר או מי שהם הסמיכו לכך.

(ה) מי ששר האוצר ושר הפנים הסמיכו לכך יודיע לוועדת הכספים של הכנסת על כל היתר לפי סעיף קטן (ג) ועל כל אישור לפי סעיף קטן (ד) תוך שלושים ימים מיום שניתנו.

2. תחילה והוראות מעבר

(א) תחילתו של חוק זה ביום קבלתו בכנסת (להלן - יום התחילה).

(ב) רשות מקומית אשר לפני יום התחילה גבתה ארנונה, כולה או חלקה, לפי סכום העולה על המותר לה לפי סעיף 1, יחולו על תשלומי היתר ההוראות לענין זה שבחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם-1980.

(ג) לענין רשות מקומית אשר לפני יום התחילה גבתה ארנונה, כולה או חלקה, בהנחה או בתנאי תשלום שלא כמותר לפי סעיף 1, יקבע שר הפנים כללים לחישוב סכום שיראוהו כתשלום יתר ולקביעת יום שילומו, ולפי זה יחולו ההוראות שבחוק האמור בסעיף קטן (ב).

(ד) סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) יחולו בתום שלושה חדשים מיום התחילה; אין הוראות סעיף קטן זה באות לגרוע מהוראות החוק האמור בסעיף קטן (ב) או מסמכות שר הפנים לפי סעיף קטן (ג).


חוק הארנונה הכללית (סייג להעלאה בשנת הכספים 1988), התשמ"ח-1988

1. העלאת ארנונה כללית

(א) לא תגבה רשות מקומית בשל נכס ארנונה כללית לשנת הכספים 1988 בסכום שיש בו העלאה מעל סכום הארנונה שהגיע כדין בשל אותו נכס בשנת הכספים 1987.

(ב) לשנת הכספים 1988 לא תשנה רשות מקומית הנחות כלליות מארנונה ותנאי תשלומה, לרבות התוצאות של אי-תשלום במועד, לעומת אלה שנקבעו כדין לשנת הכספים 1987, אלא לטובת החייבים בארנונה; לענין זה לא יובאו בחשבון הנחות שניתנו בשל תשלום לפני כ"ג בשבט התשמ"ז (22 בפברואר 1987).

(ג) שר הפנים ושר האוצר, או מי שהם הסמיכו לכך, רשאים להתיר לרשות מקומית העלאת ארנונה, או שינוי הנחה או תנאי תשלום או תוצאות של אי-תשלום במועד שלא כמותר לפי סעיף קטן (ב).

2. תחילה והוראות מעבר

(א) תחילתו של חוק זה ביום קבלתו בכנסת (להלן - יום התחילה).

(ב) רשות מקומית אשר לפני יום התחילה גבתה ארנונה, כולה או חלקה, לפי סכום העולה על המותר לה לפי סעיף 1, יחולו על תשלומי היתר ההוראות לענין זה שבחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם-1980.

(ג) לענין רשות מקומית אשר לפני יום התחילה גבתה ארנונה, כולה או חלקה, בהנחה או בתנאי תשלום שלא כמותר לפי סעיף 1, יקבע שר הפנים כללים לחישוב סכום שיראוהו כתשלום יתר ולקביעת יום שילומו, ולפי זה יחולו ההוראות שבחוק האמור בסעיף קטן (ב).

(ד) סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) יחולו בתום שלושה חדשים מיום התחילה; אין הוראות סעיף קטן זה באות לגרוע מהוראות החוק האמור בסעיף קטן (ב) או מסמכות שר הפנים לפי סעיף קטן (ג).


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק ארנונה

 2. ארנונה - הנחות

 3. ארנונה - הקפאה

 4. ארנונה - בית אבות

 5. ארנונה - מגרש חניה

 6. החזרת עודף ארנונה

 7. סיווג בצו הארנונה

 8. תקנות ארנונה

 9. החזר ארנונה

 10. מבנה עץ - ארנונה

 11. פטור מארנונה כללית

 12. ארנונה חברה ממשלתית

 13. השגה על ארנונה

 14. נכס ריק ארנונה

 15. ארנונה - חניון

 16. הטמנת פסולת - ארנונה

 17. דיר חזירים - ארנונה

 18. ארנונה מוסדות חינוך

 19. בניין נטוש - ארנונה

 20. חיוב קרקע תפוסה ארנונה

 21. בניין מוזנח - ארנונה

 22. אי סבירות ארנונה

 23. הסבת חוב ארנונה

 24. גביית ארנונה - רשלנות

 25. הסבת חיובי ארנונה

 26. אזרח ותיק בודד - ארנונה

 27. איך מערערים על ארנונה

 28. גבייה מנהלית - ארנונה

 29. השגה למנהל הארנונה

 30. פטור מתשלום ארנונה

 31. שינוי בצו הארנונה

 32. ארנונה מסחר חולון

 33. ארנונה לפני סיום בנייה

 34. תקנות הנחות בארנונה

 35. תחולה רטרוספקטיבית

 36. סכום קצוב - ארנונה

 37. משחקיה בקניון - ארנונה

 38. סמכות שיפוט ארנונה

 39. ארנונה בשנות ה – 80

 40. הקטנת חיובי ארנונה

 41. ארנונה על ג'ימבורי

 42. חיוב יתר במס ארנונה

 43. איך מחשבים ארנונה ?

 44. התיישנות תשלום חוב ארנונה

 45. מחזיק בנכס - ארנונה

 46. תעשיה חדשה - הנחה בארנונה

 47. פטור לנכס ריק – ארנונה

 48. ארנונה על שטחי עזר

 49. השגה על חיוב ארנונה

 50. משרדי ממשלה - ארנונה

 51. חובות ארנונה לעירייה

 52. ארנונה - האנגר מטוס פרטי

 53. הנחה בארנונה חיפה נזקקים

 54. מבנה תעשייתי - ארנונה

 55. ארנונה על אחסון בשטח קרקע

 56. מיכלי אגירה למים - ארנונה

 57. סיווג ארנונה תל אביב

 58. חיוב בתי אבות בארנונה

 59. ארנונה על חצר אנגלית

 60. פטור מארנונה לנכס ריק

 61. החזר ארנונה רטרואקטיבי

 62. סיווג תעשייה - ארנונה

 63. חוב ארנונה אישי - חברה

 64. עתירה נגד ארנונה אשקלון

 65. סמכות בית משפט - ארנונה

 66. ארנונה מפעל לייצור נשק

 67. תשלום ארנונה ביתר בטעות

 68. סמכות ועד מקומי - ארנונה

 69. מבנה על קרקע חקלאית - ארנונה ?

 70. סיווג נכס - תשלום ארנונה

 71. ערעור על החלטת ועדת ערר ארנונה

 72. חוב ארנונה עיריית הרצליה

 73. מחירי הארנונה בפתח תקוה

 74. מבני עץ חקלאיים יבילים - ארנונה

 75. מוסדות התנדבות - פטור מארנונה

 76. ביטול הליכי גביית ארנונה

 77. סיווג מגורים - ועדת ערר לארנונה

 78. בנין שרובו למגורים ארנונה

 79. תביעה להשבת תשלומי ארנונה

 80. ממתי חייבים לשלם ארנונה ?

 81. ביקור פתע של ועדת הערר על ארנונה

 82. ערר על ארנונה - נצרת עילית

 83. סיווג מבנים לצורכי ארנונה

 84. ארנונה כללית מועצה אזורית משגב

 85. החזר ארנונה - עיריית הרצליה

 86. ארנונה על מרפאה בדירת מגורים

 87. פטור מארנונה עקב מצבו של הנכס

 88. ארנונה על מגרש חניה בתל אביב

 89. בניית חדר נוסף בדירה - ארנונה

 90. חוב ארנונה ומים לעיריית רמת גן

 91. השגה על חיוב ארנונה - חישוב שטח שגוי

 92. ארנונה על מגרש חניה ללא תשלום

 93. אי סבירות קיצונית - חיוב ארנונה

 94. כניסה לדירה לפני סיום בניה - ארנונה

 95. התיישנות גבייה מנהלית - ארנונה

 96. על מי מוטל תשלום חוב ארנונה לעירייה ?

 97. פטור מארנונה לנכס שאינו בשימוש

 98. ועדת ערר ארנונה כללית עיריית הרצליה

 99. תביעה נגד העירייה להחזר ארנונה

 100. ארנונה בגין מסחר אלקטרוני בישראל

 101. ארנונה על מחסנים צמודים לחנויות

 102. טופס התחייבות לתשלום ארנונה כללית

 103. תקיפה ישירה תקיפה עקיפה - ארנונה

 104. נכס שאינו בר שימוש - פטור מארנונה

 105. סיווג ארנונה משרדים שירותים ומסחר

 106. חיוב ארנונה רטרואקטיבי טעות בסיווג

 107. הצעת חוק פטור מארנונה - תנועות נוער

 108. גביית ארנונה לאחר סיום תקופת השכירות

 109. תביעה בגין אי תשלום ארנונה לעיריית ערד

 110. תביעה כספית לתשלום בגין חוב ארנונה לעסק

 111. פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור

 112. תביעה נגד שוכר דירה בגין אי תשלום חובות ארנונה

 113. המשך תשלום (מתוך טעות) תשלומי ארנונה עבור הנכס

 114. איפה מפורסמות החלטות ועדת ערר לענייני ארנונה ?

 115. תביעה להצהיר כי אין חייבים כל סכום בגין ארנונה עירונית

 116. מתי יש לראות בניין כמושלם באופן שיהיה חייב בתשלום ארנונה ?

 117. על פי הנטען בכתב התביעה הנתבעת לא שילמה את מיסי הארנונה על הדירה

 118. תשלומי יתר בגין ארנונה בשל חיוב בשטח גדול משטח הדירה האמיתי (101 מ"ר במקום 93 מ"ר)

 119. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון