חוק השבות


חוק השבות, תש"י-1950

1. הזכות לעליה

כל יהודי זכאי לעלות ארצה.

2. אשרת עולה (תיקון: תשי"ד)

(א) העליה תהיה על פי אשרת עולה.

(ב) אשרת עולה תינתן לכל יהודי שהביע את רצונו להשתקע בישראל, חוץ אם נוכח שר הפנים שהמבקש -

(1) פועל נגד העם היהודי; או

(2) עלול לסכן בריאות הציבור או בטחון המדינה; או

(3) בעל עבר פלילי העלול לסכן את שלום הציבור.

3. תעודת עולה

(א) יהודי שבא לישראל ולאחר בואו הביע את רצונו להשתקע בה, רשאי, בעודו בישראל, לקבל תעודת עולה.

(ב) הסייגים המפורשים בסעיף 2(ב) יחולו גם על מתן תעודת עולה, אלא לא ייחשב אדם למסכן בריאות הציבור לרגל מחלה שלקה בה אחרי בואו לישראל.

4. תושבים וילדים

כל יהודי שעלה לארץ לפני תחילת תקפו של חוק זה, וכל יהודי שנולד בארץ בין לפני תחילת תקפו של חוק זה ובין לאחריה, דינו כדין מי שעלה לפי חוק זה.

4א. זכויות בני משפחה (תיקון: תש"ל)

(א) הזכויות של יהודי לפי חוק זה והזכויות של עולה לפי חוק האזרחות, תשי"ב-1952, וכן הזכויות של עולה לפי כל חיקוק אחר, מוקנות גם לילד ולנכד של יהודי; לבן זוג של יהודי ולבן-זוג של ילד ושל נכד של יהודי; להוציא אדם שהיה יהודי והמיר דתו מרצון.

(ב) אין נפקא מינה אם יהודי שמכוחו נתבעת זכות לפי סעיף קטן (א) עודו בחיים או לאו ואם עלה ארצה או לאו.

(ג) הסייגים והתנאים הקבועים לגבי יהודי או עולה בחוק זה או על פיו או בחיקוקים כאמור בסעיף קטן (א), יחולו גם על מי שתובע זכות לפי סעיף קטן (א).

4ב. הגדרה (תיקון: תש"ל)

לענין חוק זה, "יהודי" - מי שנולד לאם יהודיה או שנתגייר, והוא אינו בן דת אחרת.

5. ביצוע ותקנות (תיקון: תשי"ד, תש"ל)

שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו וכן למתן אשרות עולה ותעודות עולה לקטינים עד גיל 18. תקנות לענין סעיפים 4א ו-4ב טעונות אישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק השבות

 2. תקנות השבות

 3. בקשה לקבל מעמד קבע

 4. הסדרת מעמד לעובד זר

 5. עורך דין מעמד אישי

 6. מעמד לאזרחית ירדנית

 7. מעמד סודני נשוי לישראלית

 8. סירוב לבקשה להסדרת מעמד לבן זוג

 9. פטירת הבעל במהלך הליך מדורג במשרד הפנים

 10. בקשה להסדרת מעמד בישראל מכוח חיים משותפים

 11. הסדרת מעמד ילדי עובדים זרים מטעמים רפואיים

 12. נוהל מתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לאזרח ישראלי

 13. קבלת מעמד בישראל מכוח נישואים לאזרח ישראלי

 14. עתירה לבית המשפט העליון להעניק מעמד זמני בישראל

 15. נדחתה על הסף בקשתה של העותרת למעמד מטעמים הומניטאריים

 16. עתירה נגד החלטת משרד הפנים להפסקת ההליך להסדרת מעמד בישראל

 17. בקשת ידועים בציבור לכניסה להליך מתן מעמד לבני זוג של ישראלים

 18. עתירה מנהלית כלפי דחיית בקשה לקבלת מעמד בישראל מטעמים הומניטאריים

 19. בקשה ליתן מעמד בישראל מכוח ההליך המדורג למתן מעמד לבני זוג שאינם נשואים

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון