חוק אוויר נקי


תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט-2009

בתוקף סמכותי לפי סעיף 38 (ב) ו-(ו) לחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008 (להלן - החוק), בהתייעצות עם שר התחבורה והבטיחות בדרכים, ובאישור ועדת הכלכלה הכנסת לפי הסעיף האמור ולפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 , וסעיף 21 א לחוק-יסוד: הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1 .הגדרות

בתקנות אלה, "רכב מנועי" - כהגדרתו בסעיף 38 לחוק, ולמעט אופנוע .

2 .דרגת זיהום אוויר

(א) דרגת זיהום האוויר, לעניין סעיף 38 (ב)(1) ו-(ד) לחוק, הנגרמת מפעולת רכב מנועי תדורג בין 1 לבין 15 והנגרמת מאופנוע תדורג בין 1 לבין 7, ותחושב לפי הנוסחאות והטבלאות המפורטות בנוהל "גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי ומאופנוע בפרסומת" המתפרסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה; עדכון הנוהל ייעשה בהתייעצות עם מנהל אגף הרכב במשרד התחבורה .

(ב) דרגת זיהום האוויר תוצג באופן המפורט בפרטים 1 ו- 2 לתוספת, לפי מפתח הצבעים בפרט 3

3 . נתוני צריכת דלק

(א) נתוני צריכת הדלק, לעניין סעיף 38 (ב)(2) לחוק, יהיו לפי בדיקות מעבדה, שבוצע על ידי יצרן רכב מנועי בעבור נסיעה עירונית ונסיעה בין-עירונית, בהתאם לתקן שנקבע לעניין דרישת חובה לרכב לפי תקנה 282 )ב( לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 .

(ב) נתוני צריכת הדלק יוצגו באופן המפורט בפרטים 1 ו- 2 לתוספת .

4 .הצגת הנתונים במודעה

(א) הנתונים כאמור בתקנות 2 ו-3 יוצגו באופן ברור לעין, בתחתית הפרסומת, על גבי מודעה בעלת רקע לבן .

(ב) צבע האותיות במודעה יהיה שחור, וגודל האותיות ימלא את שטח המודעה ולא יפחת מ-9 נקודות .

(ג) במודעה לא ייכללו פרטים נוספים על הפרטים האמורים בתקנות 2 ו- 3.

5 .תחילה

תחילתן של תקנות אלה 3 חודשים מיום פרסומן לגבי רכב מנועי ו- 5 חודשים מיום פרסומן לגבי אופנוע.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק אוויר נקי

 2. הפסקת זיהום נחל

 3. הזרמת שפכים לנחל

 4. זיהום אויר – מפעלים

 5. זיהום נחל גזר

 6. עתירה נגד זיהום הים

 7. הזרמת סולר לים

 8. הזרמת שפכים לים

 9. תקנות זיהום אוויר

 10. עונש על זיהום מים

 11. זרימת רעלים במפעל

 12. זיהום נחל מי ביוב

 13. הזרמת שפכים לים ללא היתר

 14. הצעת חוק אוויר נקי

 15. תקנות שמירת הניקיון

 16. עבירות זיהום מים - ערעור

 17. בקשה להפסקת זיהום

 18. זיהום ממפעל - זיכוי

 19. זיהום אוויר תחנת הכוח רידינג

 20. פקודה למניעת זיהום מי ים בשמן

 21. עבירות זיהום מים עיריית רחובות

 22. רפת לא מקורה – עבירת זיהום מים

 23. צו עבירת קנס זיהום אוויר

 24. אי מניעת זיהום אויר - כתב אישום

 25. חוק האחריות לפיצוי נזקי זיהום שמן

 26. הזרמת שפכים תעשייתיים לנחל הקישון

 27. פקודת מניעת זיהום מי ים בשמן

 28. כתב אישום נגד בעל משק בגין זיהום מים

 29. כתב אישום נגד זכרון יעקב – זיהום מים

 30. צו ניקוי - סעיף 13 לחוק שמירת הניקיון

 31. כתב אישום נגד רשות מקומית - זיהום מים

 32. הצעת חוק חובת גילוי פליטת זיהום רכב

 33. הזרמת תשטיפים (זבל הפרשות של פירות מהולים במים)

 34. הזרמת שפכים לים ע"י תחנת הכוח - חוק למניעת זיהום ים

 35. שפיכת בטון בעת נסיעת מערבל הבטון – חוק שמירת הניקיון

 36. עיצום כספי מכוח סמכות "הממונה" לפי חוק אוויר נקי

 37. תקנות אוויר נקי גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת

 38. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון