חוק דמי מחלה


חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג), התש"ס-2000 (להלן:"חוק דמי מחלה)

1. היעדרות עקב הריון ולידה

עובד זכאי לזקוף עד שבעה ימים בשנה של היעדרות, בהתאם לכללים שקבע שר העבודה והרווחה, בשל טיפולים או בדיקות הקשורים להריון בת זוגו, או בשל לידה של בת זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו.

2. כללים

שר העבודה והרווחה יקבע, באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, כללים בדבר הוכחת ההריון והלידה של בת הזוג ובדבר נחיצות היעדרותו של העובד לצורך ההריון והלידה, וכן כללים בדבר מסירת הודעות למעביד על ידי העובד.

3. שמירת זכויות

חוק דמי מחלה בא להוסיף על זכותו של עובד מכוח דין או הסכם ולא לגרוע ממנה.

4. דין המדינה

לענין חוק דמי מחלה, דין המדינה כמעביד כדין כל מעביד אחר.

5. ביצוע

שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק דמי מחלה.

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד-1993 (להלן:"חוק דמי מחלה)

1. היעדרות בשל מחלת הורה או הורה של בן הזוג (תיקון: תשנ"ו)

עובד שלו או לבן זוגו הורה שמלאו לו 65 שנים (להלן - ההורה), זכאי לזקוף עד ששה ימים בשנה של היעדרות בשל מחלת ההורה, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, ובלבד שבן זוגו הינו עובד ושלא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו לפי חוק דמי מחלה.

2. כללים (תיקון: תשנ"ו)

שר העבודה והרווחה יתקין בתקנות, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, כללים בדבר הוכחת מחלתו של ההורה ובדבר נחיצות היעדרותו של העובד לצורך הטיפול בהורה ולענין היעדרות בשל מחלת הורהו של בן הזוג, כללים בדבר מסירת הודעות על ידי העובד ובן זוגו.

3. הגדרת מחלה

לענין חוק דמי מחלה -

(1) יראו כחולה - הורה שחלה והפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום יום;

(2) "פעולות יום יום" - כהגדרת מונח זה בסעיף 127פג לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968.

4. שמירת זכויות

חוק דמי מחלה בא להוסיף על זכות עובד מכוח דין או הסכם ולא לגרוע ממנה.

4א. דין המדינה (תיקון: תשנ"ה)

לענין חוק דמי מחלה דין המדינה כמעביד כדין כל מעביד אחר.

5. ביצוע ותקנות

שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק דמי מחלה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח-1998 (להלן:"חוק דמי מחלה)

1. היעדרות בשל מחלת בן זוג

עובד זכאי לזקוף עד 6 ימים בשנה בשל היעדרות, בשל מחלת בן זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו.

1א. היעדכות בשל מחלה ממארת של בן זוג (תיקון: תשס"ט)

(א) עובד שעבד שנה לפחות אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה, זכאי לזקוף עד 60 ימים בשנה של היעדרות, בשל מחלה ממארת של בן זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירת העובד .

(ב) בחישוב מספר ימי ההיעדרות לפי סעיף זה, יבואו בחשבון ימי ההיעדרות שזקף העובד לפי סעיף 1";

2. כללים (תיקון: תשס"ט)

שר העבודה והרווחה יתקין בתקנות, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, כללים בדבר הוכחת מחלתו של בן הזוג לעניין חוק דמי מחלה וכן כללים בדבר מסירת הודעות למעביד על ידי העובד.

3. הגדרת מחלה (תיקון: תשס"ט)

לענין סעיף 1 -

(1) יראו כחולה - בן זוג שחלה והפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות יום-יום;

(2) "פעולות יום-יום" - כהגדרת מונח זה בסעיף 223 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995.

4. שמירת זכויות

חוק דמי מחלה בא להוסיף על זכות עובד מכוח דין או הסכם ולא לגרוע ממנה.

5. דין המדינה

לענין חוק דמי מחלה דין המדינה כמעביד כדין כל מעביד אחר.

6. ביצוע ותקנות

שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק דמי מחלה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג-1993 (להלן:"חוק דמי מחלה)

1. היעדרות בשל מחלת ילד (תיקון: תשנ"ד, תשנ"ז, תשנ"ח, תשס"א, תשס"ב, תשס"ח)

עובד שעמו ילד שלא מלאו לו 16 שנים, זכאי לזקוף בשל מחלת ילדו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, ימי היעדרות במספר ובתנאים אם התקיים אחד מאלה:

(א) בן זוגו הוא עובד ולא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו כאמור, או שבן זוגו הינו עובד עצמאי שלא נעדר מעסקו או שעסק במשלח ידו בימי היעדרות העובד - עד 8 ימים בשנה;

(ב) הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד, או שהעובד הוא הורה יחיד של הילד - עד 16 ימים בשנה;

בחוק דמי מחלה, "הורה יחיד" - כהגדרתו בחוק משפחות חד הוריות, התשנ"ב-1992.

1א. היעדרות בשל מחלה ממארת של ילד (תיקון: תשנ"ז, תשס"ב, תשס"ז, תשס"ט) 2

(א) עובד שעמו ילד שלא מלאו לו 18 שנה, ועבד שנה לפחות אצל אותו מעביד, או באותו מקום עבודה זכאי לזקוף עד 90 ימים בשנה של היעדרות, בשל המחלה הממארת של ילדו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירת העובד; היה בן זוגו עובד ולא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו כאמור או שהעובד הוא הורה יחיד או שהילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, זכאי העובד לזקוף עד 10 ימים בשנה של היעדרות, בשל המחלה הממארת של ילדו, כאמור.

(ב) בחישוב מספר ימי ההיעדרות לפי סעיף זה, יבואו בחשבון ימי ההיעדרות שזקף העובד לפי סעיף 1.

1ב. היעדרות לצורך מתן סיוע אישי שאדם עם מוגבלות נזקק לו (תיקון: תשס"ז) 2

עובד שהוא הורה של אדם עם מוגבלות, ועבד שנה לפחות אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה, זכאי לזקוף עד 15 ימים בשנה של היעדרות על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירת העובד, לצורך מתן סיוע אישי שמחייב היעדרות כאמור, לאדם עם המוגבלות; ואם התקיים בו אחד מאלה זכאי העובד לזקוף בשנה עד 15 ימים נוספים של היעדרות כאמור, ובלבד שלא היה אדם אחר שניצל את זכותו לזקיפת ימים נוספים לצורך מתן סיוע אישי לאותו אדם עם מוגבלות:

(1) בן זוגו הוא עובד, ולא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו כאמור;

(2) בן זוגו הוא עובד עצמאי שלא נעדר מעסקו או שלא חדל מעיסוק במשלח ידו לצורך מתן סיוע אישי;

(3) הוא הורה יחיד;

(4) האדם עם המוגבלות נמצא בהחזקתו הבלעדית.

(ב) הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחויבים, לגבי עובד שהוא אפוטרופוס של אדם עם מוגבלות, ובלבד שאין אדם אחר המטפל באדם עם המוגבלות, ואין אפוטרופוס אחר שניצל את זכותו לפי סעיף קטן זה.

(ג) בחישוב מספר ימי ההיעדרות לפי סעיף זה, יבואו בחשבון ימי ההיעדרות שזקף העובד לפי סעיף 1 או 1א, בקשר עם מחלת ילדו שהוא אדם עם מוגבלות.

(ד) בסעיף זה -

"אדם עם מוגבלות" – כהגדרתו בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;

"סיוע אישי" – סיוע שהאדם עם מוגבלות נזקק לו בשל מוגבלותו, לרבות השגחה, ליווי וטיפול.

1ג משפחה ואומנה (תיקון: תשס"ז) 2

הוראות סעיפים 1 עד 1ב יחולו, בשינויים המחויבים, לגבי עובד שהוא הורה במשפחת אומנה, ואולם ימי ההיעדרות של עובד כאמור ייזקפו רק אם הורהו הטבעי או הורהו המאמץ, של הילד או של האדם עם המוגבלות, לפי הענין, לא מימש, באותם ימים, את זכאותו לזקיפה מכוח אותה זכות; לענין סעיף זה, "משפחת אומנה" - משפחה שאושרה בימי מי ששר הרווחה והשירותים החברתיים הסמיכו לכך.

2. כללים (תיקון: תשנ"ח, תשס"ז) 2

שר העבודה והרווחה יתקין בתקנות, בהתייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ועם ארגונים ארציים של מעבידים שלדעת השר הם נוגעים בדבר, ובאישור ועדת העבודה הרווחה ובריאות של הכנסת, כללים בדבר -

(1) הוכחת מחלתו של הילד;

(2) מסירת הודעות למעביד על ידי העובד;

(3) דרכי הוכחת היות בן זוגו של עובד, עובד עצמאי;

(4) דרכי הוכחת היזקקותו של אדם עם מוגבלות לסיוע האישי מהורהו לפי סעיף 1ב.

(5) דרכי הוכחת היות העובד הורה של אדם עם מוגבלות.

3. שמירת זכויות

חוק דמי מחלה בא להוסיף על זכותו של עובד מכוח דין או הסכם ולא לגרוע ממנה.

3א. דין המדינה (תיקון: תשנ"ה)

לענין חוק דמי מחלה דין המדינה כמעביד כדין כל מעביד אחר.

4. ביצוע ותקנות

שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק דמי מחלה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חישוב דמי מחלה

 2. חוק ימי מחלה

 3. חוק דמי מחלה

 4. תקנות דמי מחלה

 5. מענק אי ניצול ימי מחלה

 6. פיטורים לפני מחלה

 7. תקנות קרן דמי מחלה

 8. פיטורין בזמן מחלה

 9. פדיון ימי מחלה מורה

 10. ימי מחלה ניתוח פלסטי

 11. משכורת על חשבון ימי מחלה צבורים

 12. זכות דמי מחלה מתחילה בתום 90 ימים

 13. דמי מחלה עפ"י הסכם קיבוצי 50% משכר

 14. פציעה במשחק כדורגל בזמן חופשת מחלה

 15. פיטורים לאחר 11 חודשי עבודה במהלך חופשת מחלה

 16. תביעה לתשלום פיצויי פיטורים, חלף הודעה מוקדמת ודמי מחלה

 17. נמחקה על הסף תביעה לפדיון ימי מחלה לא מנוצלים בשל העדר עילה

 18. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון