ויתור על ירושהבפני בית המשפט עמדה סוגית תוקפו של כתב ויתור על ירושה , בית המשפט התחיל את הבדיקה מבראשית, דהיינו מהמסגרת הנורמטיבית הבסיסית שבגדרה בא לעולם. מסגרת זו הינה חוק הירושה . ככלל, יכולתו של אדם, שהונחלה לו מנה בצוואה , להסתלק ממנתו מוסדרת בסעיף 6 לחוק הירושה כדלקמן: הסתלקות היורש מזכותו בעזבון לאחר מות המוריש וכל עוד לא חולק העזבון רשאי יורש. להסתלק מחלקו בעזבון, כולו או מקצתו או ממנה שהוא זכאי לה על פי צוואה , כולה או מקצתה. מי שהסתלק מחלקו בעזבון, רואים אותו במידה שהסתלק כאילו לא היה יורש מלכתחילה; אין הסתלקות לטובת אדם אחר, אלא לטובת בן-זוגו, ילדו או אחיו של המוריש.

סעיף 6 לחוק הירושה קובע אך מהם סדרי הדין בדבר הסתלקות. סעיף זה אינו קובע באילו נסיבות, אם בכלל תיחשב ההסתלקות מבחינת הדין הסובסטאנטיבי כפגיעה בלתי צודקת בזכויותיהם של צדדים שלישיים כלפי היורש. בשלב השני, בהתקיים נסיבות המעלות חשד לפגיעה בזכויות צדדים סמוכים, ייבחן את מעמדו של היורש שבחר לנטוש את ירושתו, גם במסגרת הדינים הכלליים הרלוונטיים

הדין הכללי החל, ככל שמדובר בהסתלקות מעיזבון, הוא חוק החוזים. בבסיס הלכה זו, עומדת התפיסה לפיה הסתלקות מעיזבון נחשבת "פעולה משפטית" במובנו של סעיף 61(ב) לחוק החוזים ראה רע"א 5103/95 טובה דשת נ' שלום אליהו ו-4 אח', פ"ד נג(3) 97, עמ' 108 וכן ראה דברי הנשיא שמגר בפרשת סיטין: לדידי, האכסניה הראויה יותר לבחינת תוקפה של הסתלקות מירושה במסגרת המשפט הפרטי הינה דרישת תום הלב המופיעה בסעיף 39 לחוק החוזים והמוחלת על הסוגיה שבפנינו מכוח סעיף 61 לחוק זה

סעיף 61(ב) קובע כי "הוראות חוק זה יחולו, ככל שהדבר מתאים לעניין ובשינויים המחויבים, גם על פעולות משפטיות שאינן בבחינת חוזה ועל חיובים שאינם נובעים מחוזה". כתב הויתור מהווה, "פעולה משפטית" עליה חלים דיני החוזים, ובכללם ההוראות העוסקות בפגמים שנפלו ברצון המתקשר, המקימים עילה לביטול ההתקשרות. כפי שניתן לראות - השימוש בסעיף 61 כ"צינור יבוא" נעשה הן בפרשת סיטין והן בעניין דשת לצורך החלתה של דרישת תום הלב. אין צורך לומר כי השימוש בסעיף זה אינו מוגבל רק לנושא תום הלב והוא מחיל את כל הוראות חוק החוזים על פעולות משפטיות שאינן בבחינת חוזה. לפיכך, יש לבחון תוקפו של כתב הויתור לאור העילות החוזיות הנטענות מפי הצדדים, שבמרכזן כאמור עילת העושק

לעמוד הקודם

נושאים רלוונטיים נוספים

 • צוואה - איסור למכור דירה
 • כתב תביעה למזונות
 • זכויות אם נפטרה על רכוש אב נפטר
 • זכות גרושה חצי דירה
 • פירוש צוואה
 • תביעה למזונות מהעזבון
 • פיצול נחלה – ירושה
 • לקיחת כספים מאדם לפני צוואה - תביעה
 • פירוק שיתוף במקרקעין פסק דין הצהרתי
 • חוב של אדם שנפטר
 • כתיבת צוואה - לחצים על אדם
 • ניתן להגיש הודעה לצד שלישי בבית משפט לענייני משפחה ?
 • הסתלקות מירושה קטין – האם קטין יכול להסתלק מירושה ?
 • צוואה להמשיך לגור בבית - התנגדות אחים
 • תביעה נגד יורש על חלק מהעזבון
 • תביעה נגד אדם שנפטר - המשך תביעה נגד יורשים
 • פסק דין הצהרתי של אלמנה - זכויות רכוש
 • בקשה לתיקון צו ירושה אחרי ויתור
 • סעיף 23 לחוק הירושה - צוואת שכיב מרע
 • צוואה הדדית
 • תביעה נגד בת זוג של אב נפטר
 • תביעה של ידועה בציבור זכויות ירושה
 • צוואה מאוחרת - בקשה לביטול צו קיום צוואה
 • טיפול בהורה לפני שנפטר - ירושה
 • איך מפרשים צוואה ?
 • סעיף 147 לחוק הירושה - מוטבים קופת גמל / פוליסת ביטוח
 • תביעה לקבל חצי דירה - ירושה
 • התנגדות לבקשה למתן צו ירושה - דוגמא
 • ביטול צו ירושה על ידי ידועה בציבור
 • בקשה לביטול צו קיום צוואה
 • בקשה לקיום צוואה מאוחרת - ביטול צוואה קודמת
 • בקשה לפטר מנהל עזבון
 • צוואה משותפת והדדית
 • פגמים בצוואה - דוגמאות
 • סכסוך בין אחיות על ירושה
 • סעיף 2 לחוק הירושה
 • יותר מצוואה אחת - בקשה לקיום צוואה ?
 • סעיף בצוואה לבטל צוואה קודמת
 • מנהל עזבון - בקשה להעביר כספים
 • - תוכן עניינים -
  - תחומי משפט -
  פגיעות גוף
  תאונות דרכים, תאונות עבודה תביעות רשלנות רפואית
  משפט אזרחי
  דיני עבודה, נזקי רכוש, חוזים תביעות ביטוח, נדל"ן, צוואות
  1. דיני צוואה

  2. מהו צו ירושה

  3. איך מבטלים צוואה

  4. צוואה בכתב יד

  5. יורשים כשאין צוואה - ירושה בלי צוואה

  6. צד לירושה - הגדרת צד הנוגע בדבר

  7. הוראה משתמעת צוואה - הוראה לא ברורה בצוואה

  8. חתימת צוואה תחת השפעה בלתי הוגנת

  9. זכות ירושה לאדם שהרג את המוריש

  10. יורש במקום יורש - סעיף 41 חוק הירושה

  11. יורש אחר יורש - סעיף 42 חוק הירושה

  12. צוואה - האם חייבים שני עדים

  13. צוואה בעדים - לטובת עדים

  14. צוואה - הגדרה

  15. מהי צוואה משותפת

  16. מהי צוואה הדדית

  17. צוואה משותפת הדדית בעולם – משפט משווה

  18. ירושה בלי צוואה – ידועים בציבור

  19. מימוש כתובה - נכסי עיזבון

  20. נאמן פי צוואה

  21. דיון בבקשה לקיום צוואה

  22. ויתור על ירושה  שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                             יום ו' : 14:00 - 10:00

  טלפון: 077-4008177
  פקס: 153-77-4008177
  דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

  Google+  רקע תחתון