ויתור על ירושה

בפני בית המשפט עמדה סוגית תוקפו של כתב ויתור על ירושה , בית המשפט התחיל את הבדיקה מבראשית, דהיינו מהמסגרת הנורמטיבית הבסיסית שבגדרה בא לעולם. מסגרת זו הינה חוק הירושה . ככלל, יכולתו של אדם, שהונחלה לו מנה בצוואה , להסתלק ממנתו מוסדרת בסעיף 6 לחוק הירושה כדלקמן: הסתלקות היורש מזכותו בעזבון לאחר מות המוריש וכל עוד לא חולק העזבון רשאי יורש. להסתלק מחלקו בעזבון, כולו או מקצתו או ממנה שהוא זכאי לה על פי צוואה , כולה או מקצתה. מי שהסתלק מחלקו בעזבון, רואים אותו במידה שהסתלק כאילו לא היה יורש מלכתחילה; אין הסתלקות לטובת אדם אחר, אלא לטובת בן-זוגו, ילדו או אחיו של המוריש.

סעיף 6 לחוק הירושה קובע אך מהם סדרי הדין בדבר הסתלקות. סעיף זה אינו קובע באילו נסיבות, אם בכלל תיחשב ההסתלקות מבחינת הדין הסובסטאנטיבי כפגיעה בלתי צודקת בזכויותיהם של צדדים שלישיים כלפי היורש. בשלב השני, בהתקיים נסיבות המעלות חשד לפגיעה בזכויות צדדים סמוכים, ייבחן את מעמדו של היורש שבחר לנטוש את ירושתו, גם במסגרת הדינים הכלליים הרלוונטיים

הדין הכללי החל, ככל שמדובר בהסתלקות מעיזבון, הוא חוק החוזים. בבסיס הלכה זו, עומדת התפיסה לפיה הסתלקות מעיזבון נחשבת "פעולה משפטית" במובנו של סעיף 61(ב) לחוק החוזים ראה רע"א 5103/95 טובה דשת נ' שלום אליהו ו-4 אח', פ"ד נג(3) 97, עמ' 108 וכן ראה דברי הנשיא שמגר בפרשת סיטין: לדידי, האכסניה הראויה יותר לבחינת תוקפה של הסתלקות מירושה במסגרת המשפט הפרטי הינה דרישת תום הלב המופיעה בסעיף 39 לחוק החוזים והמוחלת על הסוגיה שבפנינו מכוח סעיף 61 לחוק זה

סעיף 61(ב) קובע כי "הוראות חוק זה יחולו, ככל שהדבר מתאים לעניין ובשינויים המחויבים, גם על פעולות משפטיות שאינן בבחינת חוזה ועל חיובים שאינם נובעים מחוזה". כתב הויתור מהווה, "פעולה משפטית" עליה חלים דיני החוזים, ובכללם ההוראות העוסקות בפגמים שנפלו ברצון המתקשר, המקימים עילה לביטול ההתקשרות. כפי שניתן לראות - השימוש בסעיף 61 כ"צינור יבוא" נעשה הן בפרשת סיטין והן בעניין דשת לצורך החלתה של דרישת תום הלב. אין צורך לומר כי השימוש בסעיף זה אינו מוגבל רק לנושא תום הלב והוא מחיל את כל הוראות חוק החוזים על פעולות משפטיות שאינן בבחינת חוזה. לפיכך, יש לבחון תוקפו של כתב הויתור לאור העילות החוזיות הנטענות מפי הצדדים, שבמרכזן כאמור עילת העושק

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ירושה משק

 2. יורש נעדר

 3. הדרת יורש

 4. תקנות הירושה

 5. סעיף 2 לחוק הירושה

 6. זכויות בניה יורשים

 7. פקודת הירושה

 8. כתובה - זכויות ירושה

 9. החזר הלוואה אחרי ירושה

 10. סכסוך בין אחיות על ירושה

 11. ויתור על ירושה - התחרטות

 12. תקנות הירושה טופס 3

 13. תקנות הירושה טופס 1

 14. תקנות הירושה טופס 2

 15. סעיף 55 לחוק הירושה

 16. הודעת הסתלקות מירושה

 17. תביעה לקבל חצי דירה - ירושה

 18. שווי רכישת קרקע מיורש

 19. חנות בשכירות - זכויות יורשים

 20. זכות ירושה לאדם שהרג את המוריש

 21. תביעה נגד יורש על חלק מהעזבון

 22. תביעת יורשים להחזר פרמיה ביטוח

 23. טיפול בהורה לפני שנפטר - ירושה

 24. צד לירושה - הגדרת צד הנוגע בדבר

 25. תביעה בין יורשים במקרקעין

 26. טופס הודעה ליורש על פי דין

 27. יורש אחר יורש - סעיף 42 חוק הירושה

 28. תביעה של ידועה בציבור זכויות ירושה

 29. יורש במקום יורש - סעיף 41 חוק הירושה

 30. זכויות ירושה של ילדים מאומצים

 31. ויתור על ירושה - האם אפשר לוותר על ירושה ?

 32. תביעה נגד אדם שנפטר - המשך תביעה נגד יורשים

 33. הסתלקות מירושה קטין – האם קטין יכול להסתלק מירושה ?

 34. התארגנות יורשים לצורך מימוש זכויותיהם במקרקעין

 35. טענת הבנק הינה כי הנתבעות, כיורשות פעלו להעלמת הדירה בירושה

 36. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון