הגשת תרשים גבולות ועדה לתכנון ובניה


החלטה

1. בפני בקשה למתן צו מניעה זמני שיאסור על המשיב לפעול על פי החלטת אסיפתו הכללית בענין גבולות משק 48, בכל הנוגע להגשה לרישום לועדה המחוזית לתכנון ובניה, וזאת עד להכרעה בבקשה העיקרית או עד מועד אחר אותו יקבע בית המשפט.

2. המבקשים טוענים כי הגשת תרשים הגבולות לועדה לתכנון ובניה (להלן: הועדה) ע"פ החלטת המשיב, היא "בלתי הפיכה וסותמת את הגולל על הסכסוך בין המשיב למבקשים בענין גבולות משק 48". כן טוענים המבקשים כי סכסוך בין האגודה לבין חבריה לגבי גבולות משקים יש להעביר עפ"י תקנות האגודה להכרעה בבוררות. המבקשים נשענים לענין אחרון זה על פסק הדין בה"פ 284/98 בש"א 1211/98 בית מאיר מושב עובדים של הפועל המזרחי להתיישבות שיתופית בעמ' נ' רחמני שניתן על-ידי ביהמ"ש המחוזי ירושלים ב5.9.99- (כב' השופטת א' פרוקצ'יה).

3. יצויין כי תחילה התרכז הדיון בבקשה למניעת דיון בגבולות משק 48 באסיפה כללית לעניין תכנית המתאר, שהיתה אמורה להתקיים בערב הגשת הבקשה (24.10.00). באותו מועד לא ראיתי לנכון להוציא צו מניעה תוך, שהסברתי בע"פ בעת הדיון, בין השאר, כי איני רואה לנכון למנוע מהמשיב לגבש את החלטתו שלו בענין תכנית המתאר, על דרך קבלת החלטה באסיפה כללית. עניין זה לא פורט בהחלטה שניתנה באותו יום. לאחר מכן, שב ב"כ המבקשים לביהמ"ש בטענה כי בכך לא תם הדיון בבקשתו מאחר שנתבקש בה גם איסור פעולה ע"פ אותה החלטה שתתקבל באסיפה. אכן, חלק זה של הבקשה לא נדון אז, כאשר הדיון התמקד בעצם קיום דיון לעניין הגבולות באסיפה הכללית.
הצדדים הסתפקו לענין יתרת הבקשה בתגובות בכתב.


4. המשיב מצביע בין השאר על ההפרדה הידועה בין המישור התכנוני לבין המישור הקנייני (בג"צ 305/82 יוסף מור נ' הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ואח' פ"ד לח(1) 141), וטוען כי זכויותיהם הקנייניות של המבקשים לא ייפגעו אם לא יינתן הצו. המשיב מטעים כי בסעיף 61א(ב) לחוק התכנון והבניה (התשכ"ה1965-) מוענקת זכות להגשת תכנית מתאר לכל מי שיש לו ענין במקרקעין, לכן לשיטתו, אין מקום להגביל את זכותו שלו לעשות כן.
המשיב מוסיף וטוען כי מתן צו מניעה יסכל את תכנית ההרחבה של המושב, ויפגע באחרים המעונינים בקידום הליכי התכנון.


5. המבקשים תמכו טענותיהם לגבי זכויותיהם במקרקעין שבמחלוקת ולגבי גבולות משק 48 בתצהיר. התצהיר גם ביסס את טענת קיום סעיף בוררות בתקנון האגודה (להלן: התקנון), הוא החוזה שבין הצדדים. לא הוגש תצהיר נגדי.


6. תקנון האגודה קובע כי "כל סכסוך בגלל עסקי האגודה אשר יתגלע בין חברים... ובין האגודה" יועבר לבוררות (להלן: הוראת הבוררות). מקובלת עלי הנמקתה של כב' השופטת פרוקצ'יה בפסק הדין בה"פ 284/98 בש"א 1211/98 הנזכר לעיל, וכך קביעתה כי ע"פ הוראה זו יש להעביר להכרעה בבוררות סכסוכים לגבי גבולות משקי המשיב. כב' השופטת פרוקצי'ה כתבה:"עניינה של התובענה היא מחלוקת פנימית בין המשיבים לבין המבקשים לגבי הגבולות הנכונים של הנחלות שמשיבה 2 ירשה, על פי טענתה. המשיבים קובלים על כך שהאגודה ומבקש 2 מסכלים את רישום הזכויות על שם המשיבים אצל הגורמים המוסמכים ומנסים לקצץ בזכויות אלה על ידי הכנת הצעה לתב"ע חדשה תוך כרסום זכויות המשיבים לטובת מבקש 2 שהוא בעל זכויות בחלקה סמוכה. המדובר כאן בסכסוך גבולות פנימי בין המשיבים לבין האגודה ומבקש 2.....
נושא המחלוקת הוא ענין פנימי של האגודה שסעיף הבוררות בתקנון חל עליו. מסקנה אחרת היתה מביאה לצמצום והצרה בלתי ראויה של מנגנון הבוררות, עד כדי ריקון חלק ניכר מתוכנו".


יצויין כי המשיב לא טען כי פסה"ד בה"פ 284/98 אינו מקובל עליו.


7. אין למעשה מחלוקת שהתגלע בין המבקשים ובין המשיב סכסוך הנוגע לגבולות משק 48, שהרי המשיב אינו טוען כי הוא מסכים לטענות המבקש לעניין גבולות אלה. הסכסוך מתייחס גם לגבולות ע"פ תכנית המתאר הרצויה למשיב. יוטעם כי הוראת הבוררות אינה מבחינה בין סוגי הסכסוכים, ואינה מוציאה מכלל חלותה סכסוכים שבמישור התכנוני.


8. המשיב מפרט בתגובתו את דרכי הפעולה העומדות למבקשים במישור התכנוני: להגיש התנגדות לועדה בנוגע לקביעת הגבולות בתכנית, ובמידה והתנגדותם תדחה, להגיש על החלטת הוועדה ערר לועדת ערר, ולאחריה עתירה מנהלית לבימ"ש זה.
ואולם, אף אם עומדות למבקש דרכים אחרות לפעול כנגד החלטות מוסדות התכנון, התקיים התנאי הקבוע בהוראת הבוררות - עצם קיום הסכסוך לגבי הגבול - המזכה את המבקש בבירורו בבוררות. למחלוקת זו גם פן תכנוני. הפניית המבקש לדרכי התמודדות אחרות עם תוצאות ההליכים שבמוסדות התכנון סוטה מהרעיון שבוטא בהוראת הבוררות. בעצם ההפניה להליכים אלו גלומה הכרה באפשרות שההליכים התכנוניים עלולים לפגוע במבקשים. אין ספק שפתרון הסכסוך בדרך הבוררות היתה מונעת מהמבקשים צורך בהתמודדות, גם לגבי ההיבט התכנוני, בהליכים אחרים.


9. המבקשים זכאים למצות את זכותם החוזית כאמור. די בשיקול זה כדי לבסס את זכותם לכאורה ולמנוע קידום הליכי תכנון שאינם עולים בקנה אחד עם הזכויות הנטענות על ידם, בטרם הוכרע הסכסוך בבוררות.


10. המבקשים פנו אל המשיב בדרישה לקיים הליך בוררות כבר ב- 22.6.00. נראה כי ככל שיקדים המשיב וייענה לבקשה לברר את הסכסוך בבוררות - תפחת הפגיעה בתכנית ההרחבה של המשיב ובמעונינים בקידומה. מכל מקום, עתה המשיב הוא זה המבקש לשנות את המצב הקיים על-ידי קידום תכנית המתאר תוך הכבדה על המבקשים - על-ידי הפנייתם לממש זכויותיהם לענין זה בהליכים אחרים - חרף זכותם האמורה לבירור הנושא בבוררות דווקא. גם מאזן הנוחות אפוא, מצדיק הושטת צו המניעה.


10. לאור האמור אני נעתרת לבקשה, ומורה על צו מניעה זמני עד להכרעה בתיק העיקרי.


המשיב ישלם למבקש הוצאות הבקשה בסכום כולל של 5,000 ש"ח.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סעיף 197

 2. חוק תכנון ובניה

 3. צו התכנון והבניה

 4. תכנון מחדש של חלקה

 5. תקיפת החלטות תכנון ובניה

 6. האם גג מהווה קומה נוספת ?

 7. התפתחות אורבנית סבירה

 8. סעיף 212 לחוק התכנון והבניה

 9. תסקיר השפעה על הסביבה

 10. תכנון כולל ארוך טווח

 11. סעיף 219 לחוק התכנון והבניה

 12. סעיף 246 לחוק התכנון והבנייה

 13. חוק זכיון ים המלח תכנון ובניה

 14. איחור בהגשת ערר - תכנון ובניה

 15. חוק התכנון והבנייה - סעיף 239

 16. סעיף 238א(א) לחוק התכנון והבניה

 17. מיצוי הליכים – חוק התכנון והבניה

 18. סעיף 63א לחוק התכנון והבניה

 19. תקנות התכנון והבניה סדרי דין

 20. סעיף 190 לחוק התכנון והבניה

 21. תקנות תסקירי השפעה על הסביבה

 22. סעיף 109 לחוק התכנון והבניה

 23. הצעת חוק תכנון ובניה בישובים

 24. סעיף 212 לחוק התכנון והבניה

 25. סעיף 207 לחוק התכנון והבנייה

 26. הגשת תרשים גבולות ועדה לתכנון ובניה

 27. תקנות התכנון והבניה פיקוח עליון

 28. הנחיות לתכנון מרחב מוגן מוסדי

 29. פיצויים מהועדה המקומית לתכנון ולבנייה

 30. תצהיר עורך תסקיר השפעה על הסביבה

 31. שימוש מותר - סעיף 63א חוק התכנון והבניה

 32. הקלה להקמת בית מגורים חדש, במקרקעין

 33. להגיש אישומים פליליים בענייני תכנון ובנייה

 34. סעיף 197 לחוק התכנון והבניה - ועדת ערר

 35. תצהיר יועץ לעורך תסקיר השפעה על הסביבה

 36. הצעת חוק חובת פרסום תקציב התכנון והבניה

 37. סעיף 196א לחוק התכנון והבנייה - השבחה של קרקע

 38. תקנות התכנון והבניה סדרי הדין בועדות ערר

 39. הועדה המחוזית לתכנון ובנייה – עצירה לגבי חלקות

 40. סעיף 214 חוק התכנון והבניה - מסירת הודעה כוזבת

 41. דיון חוזר בהחלטת ועדה מקומית לתכנון ובניה

 42. ערעור על החלטת ועדת הערר לתכנון ולבנייה - דוגמא

 43. העברת מקרקעין לפני חקיקת חוק התכנון והבניה

 44. תקנות התכנון והבניה עבודה ושימוש הטעונים היתר

 45. סעיף 197 חוק התכנון והבניה - פיצויים ועדה מקומית ?

 46. מחלוקת לגבי מספר הקומות המותרות בבניית מרכז מסחרי

 47. סמכות ועדת ערר לתכנון ובניה להאריך מועד להגשת ערר

 48. ההרכב הנדרש ב"סיור בשטח" (ועדה מקומית לתכנון ובניה)

 49. עבירה לפי סעיף 145(א) ו- 204(א) לחוק התכנון והבנייה

 50. תקנות התכנון והבניה היתר לעבודה מצומצמת התשס''ג 2003

 51. אי קיום צו של בית משפט - עבירה סעיף 210 לחוק התכנון והבניה

 52. טוענים כי השלד שנבנה גדול מהמותר על פי התכנון הקיים

 53. בקשה לקיום דיון במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה

 54. ערר על דחיית תביעה לפיצויים נגד הועדה המקומית לתכנון ובניה

 55. שיפוע רמפה להסדרת גישה לנכים קבוע בתקנות התכנון והבניה

 56. הודעות לכל בעלי מקרקעין - סעיף 149(א)(2א)(ב) חוק התכנון והבניה

 57. הועדה המקומית לתכנון ובניה שרונים אישרה הקמת שתי יחידות דיור

 58. ערעור צו הפסקה שיפוטי לפי סעיף 239 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965

 59. ועדות התכנון לעולם לא תכרענה בנושא קניין ובמידה ותוגשנה התנגדויות

 60. התקנת מזגן: תקנה 2 (12) לתקנות התכנון והבניה , (היתר לעבודה מצומצמת)

 61. ערעור על הרשעת המערער בתיק תכנון ובניה בבית משפט לעניינים מקומיים ברחובות

 62. תביעה בעילה של רשלנות והפרת חובה חקוקה בניגוד להוראותיו של חוק התכנון והבניה

 63. האם תקנה 2(9א') גוברת על תקנה 2(19) לתקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית) ?

 64. סעיף 89 לחוק התכנון והבניה, הדבקת מודעות בדבר הפקדת התכנית על לוחות המודעות בשכונה

 65. תביעה לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה הינה כתביעה אזרחית מבחינת נטל הראיה ונטל ההוכחה

 66. תקנה 4 (1) (ג) לתקנות התכנון והבניה מאפשרת הקמתו של ממ"ד בחריגה מקו הבניין הקבוע בתכנית

 67. אישור מדרגות חירום בקומות התת קרקעיות בהתאם לתקנה 4.09 לתוספת השניה לתקנות התכנון והבניה

 68. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון