צוואה משותפת הדדית בעולם – משפט משווה


להלן התיחסותן השונה של שיטות משפטיות שונות לצוואה משותפת ולצוואה הדדית

בדין הגרמני יש הוראות מפורטות לענין צוואה משותפת והדדית. ההוראות לענין צוואה משותפת נמצאות בספר החמישי (חלק הירושה ) בחלק השלישי (צוואות) בחלק המשנה השמיני (סעיפים 2265 עד 2273). יצוין כי אין שם הגדרה של צוואה משותפת ואין הגדרה של צוואה הדדית, אלא שההוראות נלמדות מתוך השימוש במושגים ומההקשר התוכני. צוואה משותפת יכולה להיעשות אך ורק על ידי בני זוג. אחד מבני הזוג רשאי לערוך את הצוואה בעצמו ואז יידרש בן הזוג השני רק לחתימה ולהצהרה על תאריך חתימתו. כמו כן, בטלה צוואה משותפת כאשר בני הזוג התגרשו או שנישואיהם בוטלו או שנפתחו הליכים לקראת גירושין לפני פטירת המצווה הראשון; אלא אם כן משתמעת כוונה אחרת באשר להעברת הנכסים גם במקרים האמורים (סעיף 2268). כאשר הנהנה מן הצוואה הוא צד שלישי, חזקה שהצוואה המשותפת כיוונה להעברת כל רכושו של המצווה שנפטר שני, לצד השלישי ורק לאחר מותו של המצווה השני. אשר לצוואה הדדית, נכלל הנושא בסעיפים הדנים ב"העברה הדדית" ההסדר העיקרי (סעיף 2270) קובע, כי אם משתמע מהוראות הצוואה שאחד מבני הזוג לא היה מצווה לולא ידע על הציווי של האחר, והציווי של האחר בטל או מבוטל, יש לבטל גם את הציווי של הראשון. בהמשך קובע הסעיף חזקה, כי יש ללמוד על אינטרס הסתמכות כאמור, ועל התוצאות הנובעות ממנו, בכל מקרה שבו נעשית הענקה הדדית של נכסים, או הענקה לצד שלישי שהוא קרוב של בני הזוג

לפי הדין האוסטרי, בני זוג נשואים רשאים לעשות צוואה אחת בה ימנו כיורשים לא רק אחד את השני אלא גם צד שלישי. לפי פסיקתו של בית המשפט העליון של אוסטריה, במידה וזוגות העומדים להתחתן עורכים צוואה משותפת והדדית הרי שצוואתם תקפה כל עוד יינשאו בסופו של דבר. לפי המקובל שם, צוואה משותפת אינה נחשבת כחוזה נישואין ולכן אינה מצריכה אישור נוטריוני. כמו כן, כל סוגי הצוואה הכשרים לפי החוק האוסטרי כשרים גם לעניין צוואה הדדית (צוואות פרטיות וציבוריות). אולם, יש לציין כי קיים קושי בקבלתה של צוואה הדדית מסוג צוואה בעל פה. עוד פסק בית המשפט העליון שם כי תנאי הכרחי לקבילותה של צוואה הדדית הוא ששני בני הזוג יכתבו כל אחד את דברי הצוואה בעצמם וכן יחתמו עליה שניהם

לפי הדין הצרפתי, אי אפשר לערוך צוואה הדדית בין בני זוג, אפילו נעשית הצוואה לטובתו של אדם שלישי. לפי סעיף 968 לקוד הצרפתי. לפי הפסיקה שם, יש להצר את תחולתו של הסעיף על ידי הקביעה, כי שתי צוואות יכול שיערכו באותו מסמך אם בסופן יופיעו שתי חתימות

דרכו של הדין האיטלקי היא כדרכו של הדין הצרפתי. לפי סעיף 589 לקוד האיטלקי, אין לערוך צוואה משותפת או הדדית בין אם הנהנים מן הצוואה הם המצווים עצמם ובין אם הם צדדים שלישיים.

במשפט האנגלו-אמריקני מוכרת בדרך כלל, צוואה משותפת, אף שלכאורה אין הגבלה על יכולתו של המצווה שנותר בחיים, לחזור בו מן הצוואה . עם זאת, במצב של הסכמה בין המצווים המשותפים שלא לחזור מהצוואה , יגן בית המשפט על אינטרס ההסתמכות על ידי שימוש במוסד הנאמנות. עם מותו של המצווה הראשון הופך המצווה הנותר בחיים לנאמן על כל הנכסים. אשר לצוואה הדדית, נקודת המוצא היא שהצדדים ביקשו ליצור אינטרס הסתמכות בעת עריכת הצוואה . אמנם, בית המשפט יכיר בזכות לחזור מצוואה אף אם היא הדדית, אך דיני היושר יכירו באינטרס שנפגע עקב שינוי הצוואה על ידי המצווה הנותר בחיים, במיוחד כאשר לא ויתר על הזכייה לאחר מותו של הראשון. התוצאה היא שיינתן פיצוי לנהנים שנפגעו על ידי שינוי הצוואה על ידי המצווה שנותר בחיים. גם כאן, יהיה צורך להוכיח כי המצווים ההדדיים הסתמכו על ההסכמה שלא לחזור מהצוואה . יצוין כי עד לפטירתו של המצווה הראשון ניתן לחזור מצוואה הדדית בהסכמה ואף בהודעה חד צדדית למצווה השני. על מנת שהמצווה השני יוכל לזכות בפיצוי בשל הביטול החד צדדי עליו להוכיח כי נגרם לו נזק, והוכחה זאת קשה, שכן ההודעה שקיבל מאפשרת לו לחזור בו מצוואתו שלולתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דיני צוואה

 2. צוואה הדדית

 3. פירוש צוואה

 4. צוואה - הגדרה

 5. שכיב מרע

 6. נאמן פי צוואה

 7. צוואה בכתב יד

 8. צוואות סותרות

 9. מהי צוואה משותפת ?

 10. מהי צוואה הדדית ?

 11. בקשה פסילת צוואה

 12. איך מבטלים צוואה ?

 13. איך מפרשים צוואה ?

 14. שינוי צוואה בכתב יד

 15. צוואה משותפת והדדית

 16. צוואה בעניין שכירות

 17. עסקת קומבינציה - צוואה

 18. שתי צוואות - מה הדין ?

 19. פגמים בצוואה - דוגמאות

 20. צוואה בעדים - לטובת עדים

 21. התנגדות צוואה נוטריונית

 22. מצב נפשי בעת כתיבת צוואה

 23. צוואה - איסור למכור דירה

 24. הנצחת המת לפי צוואה

 25. כתיבת צוואה - לחצים על אדם

 26. צוואה - האם חייבים שני עדים ?

 27. סעיף בצוואה לבטל צוואה קודמת

 28. ירושה בלי צוואה - ידועים בציבור

 29. חתימת צוואה תחת השפעה בלתי הוגנת

 30. סעיף 30 לחוק הירושה - פסילת צוואה

 31. לקיחת כספים מאדם לפני צוואה - תביעה

 32. טופס הודעה ליורש על פי הצוואה

 33. ירושה בלי צוואה - יורשים כשאין צוואה

 34. מוטב בקופת גמל מול יורש על פי צוואה

 35. צוואה משותפת הדדית בעולם – משפט משווה

 36. סעיף 23 לחוק הירושה - צוואת שכיב מרע

 37. הוראה משתמעת צוואה - הוראה לא ברורה בצוואה

 38. צוואה היתר להמשיך לגור בדירה - התנגדות אחים

 39. מוטב בקרן מול יורש על פי צוואה - מי גובר ?

 40. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון