תקנה 15 ביטוח לאומי
פסק דין

1. זהו ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (להלן-"הוועדה") אשר קבעה ביום 29.5.02 כי דרגת הנכות הרפואית של המערער (בגין הפגיעה בשמיעה - יולי 94) היא בשיעור 14.5% וכי אין מקום להפעלת תקנה 15 ביטוח לאומי. קביעתה של הוועדה באה בעקבות פסק-דין מוסכם שניתן (ע"י השופט אילן סופר) ביום 20.3.02 ובו הסכימו הצדדים כדלקמן:

"..... כי הערעור יתקבל באופן כזה שהדיון יוחזר לוועדה על-מנת שתתייחס לסיבות להפסקת עבודתו של המערער והאם יש בהן כדי להשפיע על הפעלתה של תקנה 15 ביטוח לאומי".

כאמור, בית-הדין נתן תוקף של פסק-דין להסכמה הנ"ל והענין הוחזר לוועדה.


2. עניינו של המערער הוחזר לוועדה וזו החליטה ביום 29.5.02, בין היתר, כדלקמן:"מבחינת הליקוי בשמיעה לדעת הוועדה יכול לעבוד תוך שימוש באמצעי מיגון מתאימים כפי שנמקה מיום 29.8.01 - אין מקום להפעלת תקנה 15 ביטוח לאומי".


3. עיון בהחלטת אותה ועדה מיום 29.8.01, בטרם ניתן בהסכמה פסק-הדין הנ"ל מיום 20.3.02, מלמד כי שם היא החליטה כדלקמן:"הוועדה בדעה שהתובע מסוגל להמשיך בעבודתו, תוך שימוש באוזניות מגן ואטמים - אין מקום להפעלת תקנה 15 ביטוח לאומי".


4. ועתה, יושב בית-הדין ותוהה לשם מה הוחזר עניינו של המערער לוועדה על-פי פסק-הדין הנ"ל ובמה הועילו חכמים בתקנתם? שהרי, נאמר שם (בפסה"ד) כי על הוועדה להתייחס לסיבות להפסקת עבודתו של המערער וכי עליה לדון בשאלה אם יש בהן כדי להשפיע על הפעלת תקנה 15 ביטוח לאומי. והנה, מוצאים אנו לפנינו ממש אותה החלטה וממש אותן מילים, כאילו לא ניתן פסק-דין ביום 20.3.02 בעניינו של המערער וכאילו בית-הדין אינו קיים כלל.


5. זאת ועוד, בהופיעו בפני בית-הדין דבר המערער בכאב רב על היחס לו זכה מהוועדה שבפניה הופיע. לדבריו, הוא נסע על-פי הזמנת הוועדה לירושלים ושלושת חברי הוועדה שאלו אותו: "מתי הפסקת לעבוד"? המערער בקש להגיש להם מסמכים רפואיים אך אלה הודיעו לו כי "לא צריך". המערער קם והלך וזאת היתה תמצית הופעתו בפני הוועדה. יש לאמר את הדברים בזהירות רבה ואף על-פי כן מן הראוי שהדברים שלהלן ייאמרו בריש גלי ובפה מלא: בית-הדין בתוך עמו הוא יושב וזוהי איננה קלישאה. אין כמעט דיון בערעור על ועדה רפואית כלשהי מבלי שבית-הדין ישמע את אותה טענה לפיה הוועדה אינה שומעת כלל את המערערים המופיעים בפניה ומתייחסת אליהם בזלזול מופגן.
אמנם, אין דיון זה שלפנינו עוסק בהתרשמויות ובמהימנות של צד זה או אחר. המדובר בערעור על החלטה של ועדה רפואית. ואף על-פי כן, אין בית-הדין יכול להתעלם לחלוטין מטענות מסוג זה החוזרות ונישנות מפיהם של מאות מערערים בפני בית-הדין. מן הראוי, שמי שמוסמך לכך יביא לתשומת לבם של חברי הוועדות השונות את מה שנאמר על-ידי מערערים רבים בפני בית-הדין. אין שום פגיעה חלילה בכבודם של חברי הוועדות הרפואיות השונות בכך שמישהו יסב את תשומת לבם לנאמר לעיל.


6. נחזור לענייננו ונציין שוב שאין שום הבדל בין החלטת הוועדה כפי שניתנה ביום 29.8.01 (לפני מתן פסק-הדין) לבין החלטת הוועדה כפי שניתנה ביום 29.5.02 (לאחר מתן פסק-הדין). יוצא, אפוא, שהוועדה לא התייחסה כלל לפסק-הדין שניתן על-ידי בית-דין זה ביום 20.3.02. תקנה 15 ביטוח לאומי לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז - 1956, נוקטת אמנם בביטוי "רשאית הוועדה לקבוע דרגת נכות יציבה גדולה עד מחצית מזו שנקבעה לצד המבחנים... " אך את הביטוי "רשאית הוועדה" יש לפרש כאילו נאמר "חייבת הוועדה", וזאת אף אם לא נדרשה לעשות כן על-ידי הנפגע (ראה דב"ע לא/25-0 דניאל כהן נ' המוסד פד"ע ב' 326). הוועדה חייבת גם לנמק אם היא נמנעת מלהפעיל את תקנה 15 ביטוח לאומי הנ"ל.


7. במקרה שלפנינו, נדרשה הוועדה במפורש על-ידי בית-הדין לבחון את השאלה אם יש להפעיל את תקנה 15 ביטוח לאומי בעניינו של המערער. הוועדה לא עשתה כן וממש העתיקה לתוך החלטתה מיום 29.5.02 את תוכן החלטתה מיום 29.8.01. תוצאת הדברים היא, כי הוועדה דנן לא קיימה כלל את החלטת בית-הדין מיום 20.3.02. בית-הדין אינו יכול להסתיר את מורת רוחו ממחדל זה של הוועדה. הוועדה התעלמה לחלוטין מקביעת הוועדה מדרג ראשון שם צויין במפורש כי יש מקום להפעלת תקנה 15 ביטוח לאומי במלואה משום שהמערער הפסיק לעבוד בגלל ליקוי השמיעה ממנו הוא סובל. אין חולקין כי הוועדה דנן (הוועדה הרפואית לעררים) רשאית לסטות מהחלטתה של הוועדה מדרג ראשון ואף לשנותה או לבטלה, ואולם עליה (על הוועדה הרפואית לעררים) לנמק במלא מדוע היא עושה כן. דבר זה לא נעשה במקרה שלפנינו.


יתרה מכך, תקנה 15 ביטוח לאומי גורסת גישה סובייקטיבית (דב"ע שם/776-01 רחל אדרי נ' המוסד פד"ע יג 272; דב"ע שם/1694-01 יוסף מלמד נ' המוסד פד"ע יג 327), כך שבעת הדיונים בוועדה חייבת היא, בין היתר, לבחון ולבדוק את אי-יכולתו של הנכה לחזור לעבודתו.


במקרה שלפנינו, המערער (יליד 1949) הוצא לגימלאות מעבודתו וועדה רפואית עליונה מיום 8.2.00 (ועדה לענין זכויות בקרן מקפת) קבעה לו נכות לצמיתות וברור לכל שאין למערער שום סיכוי לחזור לתפקידו או לעבודה הדומה לעבודה אותה עשה בטרם נשלח לגימלאות. לפיכך, על הוועדה שלפנינו לבדוק את אי-יכולתו של המערער לחזור לעבודתו ולא די לרשום בלשון לקונית ושרירותית: "אין מקום להפעלת תקנה 15 ביטוח לאומי".


8. אשר על כן, עניינו של המערער יוחזר לוועדה רפואית לעררים בהרכב אחר. הוועדה תדון בעניינו של המערער ותתייחס בהרחבה ובמפורש לסיבות שהביאו להפסקת עבודתו של המערער וכן תבחן הוועדה אם יש באותן סיבות כדי להשפיע על הפעלתה של תקנה 15 ביטוח לאומי. הוועדה תנמק בפירוט ובהרחבה רבה את החלטתה על-מנת שזו תוכל לעמוד בביקורת שיפוטית.


9. המשיב ישלם למערער הוצאות ערעור זה בסך של -.600 ש"ח.


10. העתק מפסק דין זה יומצא לכל אחד מחברי הוועדה שדנה בעניינו של המערער ביום 29.5.02.


11. העתק מפסק דין זה יומצא לצדדים בדואר רשום, עם אישור מסירה.


12. הצדדים זכאים לפנות לנשיא בית-הדין הארצי לעבודה, או אל סגנו, או אל שופט של בית-הדין הארצי שנתמנה לכך על-ידי הנשיא, בבקשת רשות ערעור על פסק-דין זה, בתוך 30 יום מהמצאתו.

לעמוד הראשינושאים רלוונטיים נוספים

 • סעיף 174 חוק ביטוח לאומי
 • מענק לימודים למשפחה חד-הורית
 • אי כושר בשיעור 74% ולא 75%
 • אחות אחראית - תאונת עבודה
 • הגדרת "עבודה נדרשת" בחוק
 • 5% נכות תאונת עבודה
 • חוקר באגף מע"מ - תאונת עבודה
 • סירוב לעבוד בעבודה עם משמרות
 • סירוב לעבוד - אין באפשרותה למצוא אדם שיטפל בתינוק
 • בעיות בברך - טעות משפטית בהחלטת ועדה רפואית ?
 • זכאות לדמי אבטלה - חופשת לידה
 • מנהל מזנון - התקף לב
 • פריצת דיסק - דמי פגיעה בעבודה
 • אירוע מוחי - מנהל עבודה שכיר
 • סעיף 158 חוק ביטוח לאומי
 • שכר מינימום של 15 ש"ח לשעה
 • סעיף 224(א) חוק ביטוח לאומי - גמלת סיעוד
 • קשר בין תאונה לפגיעה ברגל
 • ערעור על אפס אחוזי נכות
 • ועדה רפואית לעררים לענין ניידות רכב
 • השגחה מתמדת
 • תביעה לתשלום הפרשי גמול מילואים
 • תביעה להכיר בארוע מוחי
 • החזרת תיק לבית הדין האזורי לצורך מינוי מומחה רפואי
 • לא הושלמה תקופת אכשרה כנדרש בסעיף 161 לחוק הביטוח הלאומי
 • הכרה בכאבי גב בגלל תאונת עבודה
 • סעיף 157 לחוק הביטוח הלאומי
 • החלטה של ועדה לתביעות על התיישנות
 • ניצול מרות ביחסי עבודה - לחץ / איומים
 • תאונת עבודה - חוקר באגף מע"מ
 • מענק לימודים למשפחה חד-הורית
 • מכונאי רכב - פריצת דיסק
 • ערעור על דחיית תביעה בגלל חוות דעתו של מומחה רפואי
 • פגיעה במהלך השתלמות
 • תביעה - חשד ששותף מועל בכספים
 • ועדה רפואית צילומי רנטגן עדכניים
 • לא נרשם כעובד עצמאי במוסד לביטוח לאומי - תאונת עבודה ?
 • מחלה ביד - מיקרוטראומה ?
 • תואר במחשבים - לשכת אבטלה
 • סרוב לעבוד בעבודה - משמרות
 • גמלת סיעוד - תעודת עיוור
 • המועד להגיש ערעור כנגד החלטת המוסד לביטוח לאומי הוא 6 חודשים
 • בקשה לחייב לשלם מזונות - בית דין לעבודה
 • 80% מוגבלות ניידות
 • כיסוי הוצאות אשפוז לידה - ביטוח לאומי
 • נפילה בגלל סחרחורת בעבודה
 • סעיף 174 חוק הביטוח
 • עצמאי פגישה מחוץ למשרד - תאונת עבודה ?
 • מעמדו של בעל שליטה בחברה כ"עובד" לצורך ענף ביטוח אבטלה
 • עובד / בעל מניות - יחסי עובד מעביד ?
 • הפליה מטעמי גיל - סעיף 2 (א) (1) חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה
 • ד"ר א. ניימן - מינוי מומחה רפואי
 • האם בעל מניות בחברה יכול ויחשב כעובד ?
 • יחסי עובד מעביד - לא נערך הסכם עבודה
 • זכות דמי מחלה מתחילה בתום 90 ימים
 • סעיף 222 חוק ביטוח לאומי
 • בקשה מעובד לחתום על טופס תקינות רכבים
 • צבעי - דמי אבטלה
 • סעיף 27 תקנון שירות התעסוקה
 • שאלות הבהרה למומחה ד"ר מ. ביזר
 • גמלת ניידות - הפחתת נכות מ - 80% ל - 40%
 • תאונת עבודה - מטפלת בקשישים
 • נכות זמנית נוירולוגית - ביטוח לאומי
 • פרוטוקול ישיבת ועדה רפואית ביטוח לאומי
 • סעיף 213 לחוק הביטוח הלאומי
 • מיקרוטראומה - ניקיון
 • פיטורים בהריון - שמירת הריון
 • ביטוח לאומי קיזוז 10% בגין - מצב קודם
 • שתי תביעות בית דין לעבודה
 • מהי הגדרת עובד לפי חוק ביטוח לאומי ?
 • ביטוח לאומי - תביעת שיבוב / תחלוף
 • החלטה של מנהל מיוחד פרוק חברה – הגדרת עובד
 • אוטם שריר הלב – התקף לב של פסיכיאטר - תאונת עבודה ?
 • בעיות גב של אחות בגלל הרמת חולים - תאונת עבודה ?
 • ד"ר דוד אנגל – מינוי מומחה רפואי ביטוח לאומי
 • סרוב לעבוד בניקיון לאחר הפניה של לשכת התעסוקה
 • שמירת הריון מורה של משרד החינוך
 • עיקול בגלל חוב לביטוח לאומי
 • חישוב לא נכון של דמי לידה ע"י ביטוח לאומי – מה עושים ?
 • דחייה של תביעה לתשלום דמי פגיעה בגין תאונת עבודה
 • צבירת תקופת אכשרה דמי אבטלה של עובד שכיר
 • נכות כללית עקרת בית – תביעה ביטוח לאומי
 • ערעור על נכות - צדק טבעי
 • חוקר פרטי עצמאי – תאונת עבודה ביטוח לאומי
 • ירידה בשמיעה זכויות ביטוח לאומי
 • השלמת הכנסה ידועה בציבור
 • רכב קובע - ניידות ביטוח לאומי
 • זכאות לקצבת זקנה
 • הכרה במחלת נפש ע"י ביטוח לאומי כתאונת עבודה
 • ניתוח מעקפים ביטוח לאומי
 • אפילפסיה - נכות כללית ביטוח לאומי ?
 • פגיעה באצבע - דמי פגיעה ביטוח לאומי
 • תקיפה פגיעה בעין – תאונת עבודה ביטוח לאומי
 • קצבת זיקנה ערעור
 • ערעור דמי לידה בית דין לעבודה
 • נכות 75 אחוז ביטוח לאומי – נכות כללית
 • זכאות מענק עבודה ביטוח לאומי
 • איך מוכיחים אירוע תאונתי ? ביטוח לאומי
 • סעיף 223 חוק הביטוח הלאומי - שירותי סיעוד / השגחה
 • מי נחשב תושב ישראל זכאי לקבל שירותי בריאות ?
 • פגיעה עקב תיקון עבודות חשמל בבית – תאונת עבודה ?
 • 50 אחוז נכותגמלת ניידות ביטוח לאומי ?
 • תקנה 11 תקנות הביטוח הלאומי מקדמות
 • שירותים מיוחדים ביטוח לאומי
 • ביטוח לאומי - זכאות קצבת תלויים מוות טבעי ?
 • האם פגיעה ע"י עובדים בעבודה נחשבת תאונת עבודה ?
 • מה צריך בשביל לקבל דמי אבטלה ?
 • כמה זמן צריך לעבוד כדי לקבל דמי אבטלה ?
 • פגיעה שמיעה נגר
 • נזיפות מלקוחות - תביעה בגין זכויות עובד
 • נזק אוזניים בעבודה – ביטוח לאומי
 • בקע מפשעתי – זכויות ביטוח לאומי
 • נכות זמנית 50 אחוז
 • נכות 5 אחוז - ערעור
 • מעלית נתקעה - התקף לב בגלל לחץ – זכויות ביטוח לאומי
 • סעיף 10 חוק הביטוח הלאומי
 • ערעור על ועדה רפואית ביטוח לאומי – דוגמא
 • איך מערערים על דמי פגיעה ?
 • נהג מונית בעיות גב – זכויות ביטוח לאומי
 • שיקום מקצועי ביטוח לאומי – איך מגישים תביעה ?
 • ביטוח לאומי ניידות - זכויות ילדים
 • מהו פסק דין הצהרתי בעניין הכרה בתאונת עבודה בביטוח לאומי ?
 • ביטוח לאומי לא קיבל אישור רפואי לגבי שמירת הריון – מה עושים ?
 • סעיף 36 חוק הנכים תגמולים ושיקום
 • הבטחת הכנסה רכב רשום על נהג חסר רישיון נהיגה
 • הבטחת הכנסה ביטוח לאומי בן זוג עובד
 • האם מאמץ פיזי בעבודה יכול לגרום התקף לב ?
 • הכרה מחלת מקצוע – אי זכאות לקבלת גמלה
 • נכות זמנית 20 אחוז ביטוח לאומי
 • ועדה רפואית של ביטוח לאומי לא התייחסה חוות דעת פרטית
 • דמי אבטלה חבר קיבוץ
 • זכויות גרושה גמלת שאירים ביטוח לאומי
 • הבטחת הכנסה סטודנטים
 • תביעה של ביטוח לאומי נגד גורם אחר - האם יש התיישנות ?
 • בעיות גב פועל יצור - זכויות ביטוח לאומי
 • פגיעה בשמיעה - מיקרוטראומה ?
 • פרק ה' לחוק הביטוח הלאומי
 • נהג מונית שרות בעיות גב
 • גמלה ילד נכה ביטוח לאומי - בדיעבד / רטרואקטיבית ?
 • טעות של ועדה רפואית ביטוח לאומי
 • 10 אחוז נכות פגיעה בגב ביטוח לאומי
 • ביטול קצבת נכות כללית בגלל הכנסות עבודה
 • הבטחת הכנסה - עברת בעלות פיקטיבית של רכב
 • אגודת מים זכויות עובדים ביטוח לאומי
 • גמלת שאירים אלמן ביטוח לאומי
 • הרמת מלט - מאמץ לא רגיל ?
 • קצבת שאירים אלמן ביטוח לאומי
 • תמריץ מעסיקים - חוק עידוד המגזר העסקי
 • מכתב דחיה דמי אבטלה
 • 50 אחוז נכות נפשית ביטוח לאומי
  1. גמלת שמירת הריון

  2. חישוב דמי לידה - בסיס שכר

  3. אוטם שריר הלב - תאונת עבודה

  4. הבטחת הכנסה - הכנסה רעיונית מנכסי מקרקעין

  5. ביטוח לאומי - תביעה על עישון פסיבי בעבודה

  6. אם חד הורית - קצבת נכות כללית רטרואקטיבית

  7. גמלת הבטחת הכנסה - חישוב הכנסה מנכס

  8. פגיעה בעבודה - ליקוי שמיעה בגלל רעש

  9. קצבת שארים - ידועה בציבור

  10. זכאות אלמן לתשלום קצבת שאירים

  11. גמלת הבטחת הכנסה - ניהול משק בית משותף

  12. גמלה לשמירת הריון - אי קבלת אישור רפואי

  13. הפסקת עבודה לצורך שמירת הריון

  14. מענק במקרה של פקיעת זכאות לקצבת שאירים עקב נישואין

  15. תשלום יתר גמלת הבטחת הכנסה - ניכוי חוב מקצבת ילדים

  16. אי הכרה באירוע אוטם שריר הלב

  17. גמלת ילד נטוש - הבטחת הכנסה

  18. זימון בדיקה מחדש קביעת נכות וועדה רפואית

  19. תאונת עבודה עצמאי דו"ח שנתי הכנסות

  20. יחסי עובד ומעביד בן משפחה - ביטוח לאומי

  21. גמלת הבטחת הכנסה - לימודים

  22. ירידה בשמיעה - מנעולן משחיז

  23. סעיף 77 (א) חוק ביטוח לאומי

  24. בקשה חידוש דיון בקביעת נכות כללית - תקנה 37

  25. מיקרוטראומה - פגיעה בעבודה בכתף יד ימין

  26. הכרה פגיעה בעבודה ביטוח לאומי - גב ירך

  27. פטרת העור והציפורניים - פגיעה בעבודה רטיבות

  28. ליקוי בברכיים תוצאה של אירוע תאונתי שאירע בעבודה

  29. תשלום דמי אבטלה - לא הושלמה תקופת האכשרה

  30. תביעה לתשלום דמי אבטלה - עובד עצמאי נגר

  31. דמי פגיעה עקב בקע מפשעתי

  32. כתב תביעה כנגד מנכ"ל ביטוח לאומי

  33. דמי אבטלה - גרושה 2 ילדים

  34. סטיה של ממש מהדרך המקובלת על התובע מביתו לעבודתו

  35. החמרה בגין פגיעה בעבודה בגב

  36. סעיף 58 חוק ביטוח לאומי

  37. ערעור ביטוח לאומי - בהרכב הועדה לא נכלל נוירולוג

  38. התמוטטות עצבים - גמלת שירותים מיוחדים

  39. סעיף 14 (א) חוק הבטחת הכנסה

  40. תביעה מסגר עצמאי פגיעה בעבודה נפילה בתוך בית מלאכה

  41. בעיה באצבעות - ערעור על החלטת ועדה רפואית ביטוח לאומי

  42. בקע מפשעתי בקע טבורי כתוצאה מתאונה בעבודה

  43. תביעה לתשלום דמי פגיעה - התיישנות

  44. פסק דין הצהרתי - ליקוי בברכיים פגיעה בעבודה

  45. כאבי צוואר וכתף שמאל תוצאה של פגיעה בעבודה

  46. מורה דרך מלווה - אירוע המוחי תאונת עבודה ?

  47. תשלום דמי פגיעה עקב תאונה בנסיעה לכיוון חנות

  48. עלה נוסע למונית והחל להשתולל ולדרוש כסף תוך כדי איום - תאונת עבודה ?

  49. ניהלה חנות לדברי מאפה - הגישה תביעה לקבלת דמי לידה

  50. תביעה לדמי אבטלה בגין תקופת הכשרה מקצועית

  51. מענק למובטל שעובד בעבודה מועדפת

  52. ערעור ועדה רפואית לעררים לנפגעי גזזת - עוורון

  53. החלטתה של הועדה הרפואית לעררים - לא חל שינוי בדרגת הנכות הצמיתה

  54. ערעור על החלטת ועדת הערר שליד שירות התעסוקה בהרצליה

  55. 40% מוגבלות בניידות - ערעור הועדה הרפואית לעררים

  56. קצבת זקנה עולה על ההכנסה המזכה בהשלמת הכנסה ?

  57. דמי אבטלה - תובע לא מבוטח בביטוח אבטלה כחוק

  58. 50% מוגבלות בניידות - ערעור על החלטת הועדה לעררים

  59. האם מאמץ ומתח מתמשך אינם אירוע תאונתי ?

  60. התנגדות להפניית שאלות הבהרה למומחה - ויכוח עם המומחה ?

  61. ערעור ועדה רפואית - נכות של 5% בגין הפגיעה בעבודה

  62. בדיון מחדש אין החמרה במצב - ערעור החלטת הועדה הרפואית לעררים

  63. גיל 22 נפסקה קצבת שארים למרות שנותרה לו עוד שנה עד תום שרותו הסדיר בצה"ל

  64. תקנה 10 (ג) תקנות הבטחת הכנסה

  65. סכרת תעוקת לב 33% נכות - ועדה רפואית נכות כללית

  66. תביעתה לתשלום דמי אבטלה - סיוע משפטי

  67. קיצבת זיקנה - תקופת אכשרה

  68. תביעה לדמי לידה - עבדה שלא במשק ביתה

  69. עובד חשוף לרעש - ירידה בשמיעה

  70. נהג משאית שכיר תאונת עבודה

  71. 78% אחוזי נכות בגין פגיעה בעבודה

  72. סירוב ביחס לעבודה כקופאית שופרסל

  73. נכות כללית - 36% נכות רפואית

  74. תאונה לא אירעה במהלך העבודה או בהקשר אליה

  75. שרברב - ליקוי בכפות הידיים - תוצאה של פגיעה בעבודה ?

  76. נדחתה תביעה לדמי אבטלה - עבד כשכיר

  77. האם הגורם הישיר לכאב ברגל היא החבלה בעבודה ?

  78. 5% נכות לפי סעיף 37 (8) (א) בגין תאונה בעבודה

  79. גימלת הבטחת הכנסה - תלמיד במכללה

  80. תביעת התובע נדחתה בטענה כי אינו בגדר "מבוטח" לצורך דמי אבטלה על פי החוק

  81. סעיף 161 חוק הביטוח הלאומי

  82. 10% אחוזי נכות צמיתה בגין פגיעה בעבודה

  83. הועדה הרפואית לעניני ניידות - קשיי הליכה, צליעה היצרות תעלת עמוד השדרה

  84. תשלום דמי פגיעה עקב ירידה בשמיעה

  85. סעיף 123 חוק הביטוח הלאומי

  86. בקשה לדיון מחדש בגין החמרת מצב

  87. ערעור על פי החוק לפיצוי נפגעי גזזת

  88. מהו סירוב מוצדק לעבודה על פי חוק הביטוח הלאומי ?

  89. סעיף 166 (ד) חוק הביטוח הלאומי

  90. פגיעה בעבודה - נתפס גבו ולא יכול היה לזוז

  91. 24% נכות בגין פגיעה בעבודה

  92. 10% נכות בגין תאונה בעבודה

  93. תקנות הביטוח הלאומי דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה

  94. סעיף 42 חוק שירות המדינה (גמלאות)

  95. מענק עבודה מועדפת

  96. תביעה ליקוי בגב

  97. מצב בריאותי קונסטיטוציונלי

  98. סעיף 80 (1) חוק הביטוח הלאומי

  99. עבודה בחנות - מאמצים פיזיים ?

  100. הגדרת "ילד נכה"  שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                             יום ו' : 14:00 - 10:00

  טלפון: 077-4008177
  פקס: 153-77-4008177
  דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

  Google+  רקע תחתון