תקנה 15 ביטוח לאומי


פסק דין

1. זהו ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (להלן-"הוועדה") אשר קבעה ביום 29.5.02 כי דרגת הנכות הרפואית של המערער (בגין הפגיעה בשמיעה - יולי 94) היא בשיעור 14.5% וכי אין מקום להפעלת תקנה 15 ביטוח לאומי. קביעתה של הוועדה באה בעקבות פסק-דין מוסכם שניתן (ע"י השופט אילן סופר) ביום 20.3.02 ובו הסכימו הצדדים כדלקמן:

"..... כי הערעור יתקבל באופן כזה שהדיון יוחזר לוועדה על-מנת שתתייחס לסיבות להפסקת עבודתו של המערער והאם יש בהן כדי להשפיע על הפעלתה של תקנה 15 ביטוח לאומי".

כאמור, בית-הדין נתן תוקף של פסק-דין להסכמה הנ"ל והענין הוחזר לוועדה.


2. עניינו של המערער הוחזר לוועדה וזו החליטה ביום 29.5.02, בין היתר, כדלקמן:"מבחינת הליקוי בשמיעה לדעת הוועדה יכול לעבוד תוך שימוש באמצעי מיגון מתאימים כפי שנמקה מיום 29.8.01 - אין מקום להפעלת תקנה 15 ביטוח לאומי".


3. עיון בהחלטת אותה ועדה מיום 29.8.01, בטרם ניתן בהסכמה פסק-הדין הנ"ל מיום 20.3.02, מלמד כי שם היא החליטה כדלקמן:"הוועדה בדעה שהתובע מסוגל להמשיך בעבודתו, תוך שימוש באוזניות מגן ואטמים - אין מקום להפעלת תקנה 15 ביטוח לאומי".


4. ועתה, יושב בית-הדין ותוהה לשם מה הוחזר עניינו של המערער לוועדה על-פי פסק-הדין הנ"ל ובמה הועילו חכמים בתקנתם? שהרי, נאמר שם (בפסה"ד) כי על הוועדה להתייחס לסיבות להפסקת עבודתו של המערער וכי עליה לדון בשאלה אם יש בהן כדי להשפיע על הפעלת תקנה 15 ביטוח לאומי. והנה, מוצאים אנו לפנינו ממש אותה החלטה וממש אותן מילים, כאילו לא ניתן פסק-דין ביום 20.3.02 בעניינו של המערער וכאילו בית-הדין אינו קיים כלל.


5. זאת ועוד, בהופיעו בפני בית-הדין דבר המערער בכאב רב על היחס לו זכה מהוועדה שבפניה הופיע. לדבריו, הוא נסע על-פי הזמנת הוועדה לירושלים ושלושת חברי הוועדה שאלו אותו: "מתי הפסקת לעבוד"? המערער בקש להגיש להם מסמכים רפואיים אך אלה הודיעו לו כי "לא צריך". המערער קם והלך וזאת היתה תמצית הופעתו בפני הוועדה. יש לאמר את הדברים בזהירות רבה ואף על-פי כן מן הראוי שהדברים שלהלן ייאמרו בריש גלי ובפה מלא: בית-הדין בתוך עמו הוא יושב וזוהי איננה קלישאה. אין כמעט דיון בערעור על ועדה רפואית כלשהי מבלי שבית-הדין ישמע את אותה טענה לפיה הוועדה אינה שומעת כלל את המערערים המופיעים בפניה ומתייחסת אליהם בזלזול מופגן.
אמנם, אין דיון זה שלפנינו עוסק בהתרשמויות ובמהימנות של צד זה או אחר. המדובר בערעור על החלטה של ועדה רפואית. ואף על-פי כן, אין בית-הדין יכול להתעלם לחלוטין מטענות מסוג זה החוזרות ונישנות מפיהם של מאות מערערים בפני בית-הדין. מן הראוי, שמי שמוסמך לכך יביא לתשומת לבם של חברי הוועדות השונות את מה שנאמר על-ידי מערערים רבים בפני בית-הדין. אין שום פגיעה חלילה בכבודם של חברי הוועדות הרפואיות השונות בכך שמישהו יסב את תשומת לבם לנאמר לעיל.


6. נחזור לענייננו ונציין שוב שאין שום הבדל בין החלטת הוועדה כפי שניתנה ביום 29.8.01 (לפני מתן פסק-הדין) לבין החלטת הוועדה כפי שניתנה ביום 29.5.02 (לאחר מתן פסק-הדין). יוצא, אפוא, שהוועדה לא התייחסה כלל לפסק-הדין שניתן על-ידי בית-דין זה ביום 20.3.02. תקנה 15 ביטוח לאומי לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז - 1956, נוקטת אמנם בביטוי "רשאית הוועדה לקבוע דרגת נכות יציבה גדולה עד מחצית מזו שנקבעה לצד המבחנים... " אך את הביטוי "רשאית הוועדה" יש לפרש כאילו נאמר "חייבת הוועדה", וזאת אף אם לא נדרשה לעשות כן על-ידי הנפגע (ראה דב"ע לא/25-0 דניאל כהן נ' המוסד פד"ע ב' 326). הוועדה חייבת גם לנמק אם היא נמנעת מלהפעיל את תקנה 15 ביטוח לאומי הנ"ל.


7. במקרה שלפנינו, נדרשה הוועדה במפורש על-ידי בית-הדין לבחון את השאלה אם יש להפעיל את תקנה 15 ביטוח לאומי בעניינו של המערער. הוועדה לא עשתה כן וממש העתיקה לתוך החלטתה מיום 29.5.02 את תוכן החלטתה מיום 29.8.01. תוצאת הדברים היא, כי הוועדה דנן לא קיימה כלל את החלטת בית-הדין מיום 20.3.02. בית-הדין אינו יכול להסתיר את מורת רוחו ממחדל זה של הוועדה. הוועדה התעלמה לחלוטין מקביעת הוועדה מדרג ראשון שם צויין במפורש כי יש מקום להפעלת תקנה 15 ביטוח לאומי במלואה משום שהמערער הפסיק לעבוד בגלל ליקוי השמיעה ממנו הוא סובל. אין חולקין כי הוועדה דנן (הוועדה הרפואית לעררים) רשאית לסטות מהחלטתה של הוועדה מדרג ראשון ואף לשנותה או לבטלה, ואולם עליה (על הוועדה הרפואית לעררים) לנמק במלא מדוע היא עושה כן. דבר זה לא נעשה במקרה שלפנינו.


יתרה מכך, תקנה 15 ביטוח לאומי גורסת גישה סובייקטיבית (דב"ע שם/776-01 רחל אדרי נ' המוסד פד"ע יג 272; דב"ע שם/1694-01 יוסף מלמד נ' המוסד פד"ע יג 327), כך שבעת הדיונים בוועדה חייבת היא, בין היתר, לבחון ולבדוק את אי-יכולתו של הנכה לחזור לעבודתו.


במקרה שלפנינו, המערער (יליד 1949) הוצא לגימלאות מעבודתו וועדה רפואית עליונה מיום 8.2.00 (ועדה לענין זכויות בקרן מקפת) קבעה לו נכות לצמיתות וברור לכל שאין למערער שום סיכוי לחזור לתפקידו או לעבודה הדומה לעבודה אותה עשה בטרם נשלח לגימלאות. לפיכך, על הוועדה שלפנינו לבדוק את אי-יכולתו של המערער לחזור לעבודתו ולא די לרשום בלשון לקונית ושרירותית: "אין מקום להפעלת תקנה 15 ביטוח לאומי".


8. אשר על כן, עניינו של המערער יוחזר לוועדה רפואית לעררים בהרכב אחר. הוועדה תדון בעניינו של המערער ותתייחס בהרחבה ובמפורש לסיבות שהביאו להפסקת עבודתו של המערער וכן תבחן הוועדה אם יש באותן סיבות כדי להשפיע על הפעלתה של תקנה 15 ביטוח לאומי. הוועדה תנמק בפירוט ובהרחבה רבה את החלטתה על-מנת שזו תוכל לעמוד בביקורת שיפוטית.


9. המשיב ישלם למערער הוצאות ערעור זה בסך של -.600 ש"ח.


10. העתק מפסק דין זה יומצא לכל אחד מחברי הוועדה שדנה בעניינו של המערער ביום 29.5.02.


11. העתק מפסק דין זה יומצא לצדדים בדואר רשום, עם אישור מסירה.


12. הצדדים זכאים לפנות לנשיא בית-הדין הארצי לעבודה, או אל סגנו, או אל שופט של בית-הדין הארצי שנתמנה לכך על-ידי הנשיא, בבקשת רשות ערעור על פסק-דין זה, בתוך 30 יום מהמצאתו.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דיני ביטוח לאומי

 2. דמי תאונה ביטוח לאומי

 3. ביטול חוב ביטוח לאומי

 4. תביעות נגד ביטוח לאומי

 5. ביטוח לאומי - ירי

 6. סעיף 58 ביטוח לאומי

 7. בכטרב - ביטוח לאומי

 8. תקנה 37 ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. תביעת השבה ביטוח לאומי

 11. הערכת תלות ביטוח לאומי

 12. גולגולת דקה ביטוח לאומי

 13. ועדת דולב - ביטוח לאומי

 14. סעיף 222 חוק ביטוח לאומי

 15. סעיף 174 חוק ביטוח לאומי

 16. סעיף 158 חוק ביטוח לאומי

 17. אסטמה קלה - ביטוח לאומי

 18. חישוב מקדמות ביטוח לאומי

 19. מרכז חיי אדם ביטוח לאומי

 20. סעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי

 21. סעיף 158 לחוק ביטוח לאומי

 22. סעיף 123 חוק הביטוח הלאומי

 23. תקנה 18 ביטוח לאומי

 24. סעיף 213 חוק הביטוח הלאומי

 25. סעיף 10 חוק הביטוח הלאומי

 26. הוספת ביטוח הלאומי לתביעה

 27. פרק ה' לחוק הביטוח הלאומי

 28. התיישנות חוב לביטוח לאומי

 29. לוקמיה - ביטוח לאומי

 30. סעיף 161 חוק הביטוח הלאומי

 31. סעיף 174 לחוק הביטוח הלאומי

 32. סעיף 77 (א) חוק ביטוח לאומי

 33. סעיף 213 לחוק הביטוח הלאומי

 34. סעיף 157 לחוק הביטוח הלאומי

 35. זכויות מתנדבים ביטוח לאומי

 36. אוטוסקלרוזיס - ביטוח לאומי

 37. סעיף 252 לחוק הביטוח הלאומי

 38. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 39. ועדת לרון ביטוח לאומי

 40. הכרה כעובדים של ביטוח לאומי

 41. עורך דין ביטוח לאומי

 42. זכאות מענק עבודה ביטוח לאומי

 43. מסירת מידע כוזב לביטוח לאומי

 44. התנכלות של פקידי ביטוח לאומי

 45. תלונות על ביטוח לאומי

 46. סעיף 80 (1) חוק הביטוח הלאומי

 47. סעיף 166 (ד) חוק הביטוח הלאומי

 48. פגיעה בבטן ביטוח לאומי

 49. סעיף 166 (ד) חוק הביטוח הלאומי

 50. דיווח לביטוח לאומי - גובה שכר

 51. תשלום דמי קבורה - ביטוח לאומי

 52. תקנות הביטוח הלאומי אמהות

 53. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 54. מי חייב לשלם ביטוח לאומי

 55. האם עקר בית משלם ביטוח לאומי ?

 56. מענק מופחת מביטוח לאומי

 57. מצב תחלואתי טבעי - ביטוח לאומי

 58. פיברומיאלגיה ביטוח לאומי

 59. קורס להכשרה מקצועית ביטוח לאומי

 60. בקשה לצרף את ביטוח לאומי לתביעה

 61. הקפאת תביעה לביטוח לאומי

 62. כתב תביעה כנגד מנכ"ל ביטוח לאומי

 63. אי ידיעה על זכויות בביטוח לאומי

 64. תביעת מעביד נגד ביטוח לאומי

 65. ביטוח לאומי - איחור בתשלום קצבאת

 66. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 67. סעיף 328 לחוק הביטוח הלאומי

 68. סעיף 120 לחוק הביטוח הלאומי

 69. החזר הוצאות רפואיות – ביטוח לאומי

 70. סעיף 50 לחוק הביטוח הלאומי

 71. אוסטאוארטריטיס ביטוח לאומי

 72. תיקון סעיף 2 א לחוק הביטוח הלאומי

 73. צו הביטוח הלאומי אזורי ניסוי

 74. שיקום תעסוקתי ביטוח לאומי - זכויות

 75. נון הודג'קין לימפומה - ביטוח לאומי

 76. תמריץ מעסיקים – זכאות בביטוח לאומי

 77. דחיית תביעה התיישנות - ביטוח לאומי

 78. התיישנות חובות לביטוח לאומי

 79. סיוע ברכישת רכב ביטוח לאומי

 80. תקנה 11 תקנות הביטוח הלאומי מקדמות

 81. עורך דין מומחה לביטוח לאומי

 82. תקנות הביטוח הלאומי דמי קבורה

 83. התחשמלות בעבודה - ביטוח לאומי

 84. אגודת מים זכויות עובדים ביטוח לאומי

 85. התעלפות בעבודה - ביטוח לאומי

 86. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 87. פגיעה במהלך תיקון בבית – ביטוח לאומי

 88. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 89. מהי הגדרת עובד לפי חוק ביטוח לאומי ?

 90. טיפולי כירופרקטיקה ביטוח לאומי

 91. תביעה של ביטוח לאומי על סך מיליון שקל

 92. איך מוכיחים אירוע תאונתי ? ביטוח לאומי

 93. שאלת ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מדמי נזק

 94. צו הביטוח הלאומי קביעת גוף ציבורי

 95. טיפולים אלטרנטיביים - מימון ביטוח לאומי

 96. קוצר ראייה מיופיה – זכויות ביטוח לאומי ?

 97. חובת ביטוח לאומי ליידע על זכויות מבוטחים

 98. החזקה הקבועה בסעיף 83 לחוק הביטוח הלאומי

 99. תיבת שירות סניף ביטוח לאומי - הגשת טפסים

 100. נכות א.א.ג - תאונת דרכים ביטוח לאומי

 101. פגיעה בעבודה על פי סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי

 102. תקנות הביטוח הלאומי מועדים להגשת תובענות

 103. סעיף 246 לחוק הביטוח הלאומי תקופת אכשרה

 104. ויתור על זכויות ביטוח לאומי - האם אפשר לוותר ?

 105. תאונה בסלון בבית - פיצוי מביטוח לאומי ?

 106. סחרחורות וצפצופים באוזניים - ביטוח לאומי

 107. תאונה בדרך לבילוי - פיצוי מביטוח לאומי ?

 108. מהו סירוב מוצדק לעבודה על פי חוק הביטוח הלאומי ?

 109. תקנות הביטוח הלאומי ביטוח מפני פגיעה בעבודה

 110. האם אפשר לחייב מעביד למלא טפסים של ביטוח לאומי ?

 111. תקנות הביטוח הלאומי - מועדים להגשת תובענות

 112. תביעה של ביטוח לאומי נגד גורם אחר - האם יש התיישנות ?

 113. לא הושלמה תקופת אכשרה כנדרש בסעיף 161 לחוק הביטוח הלאומי

 114. צו הביטוח הלאומי סוגי מקרים של התנדבות מחוץ לישראל

 115. תביעת ביטוח - מועד תחילת מרוץ ההתיישנות - קביעת ביטוח לאומי

 116. בעיה קוגניטיבית ערעור לפי סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 117. צו אשר יורה למוסד לביטוח לאומי לגלות במסמך מי המעסיקים

 118. תביעת חוב - הסכומים המרביים שהמוסד לביטוח לאומי משלם לעובדים

 119. לא הופעלה בעניינו של המערער תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 120. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון