האם ביטוח לאומי יכול להוריד נכות ?
פסק דין

1. התביעה נשוא פסק דין זה עניינה ניכויי שביצע ביטוח לאומי – בסכום של 22,234 ₪ - ממענק ששילם לתובע, בשל נכות בעקבות תאונה בעבודה מיום 7.11.96.

2. קודם שאדרש לטענות הצדדים אבקש להקדים ולפרט את העובדות כמפורט להלן, עליהם אין חולק:

א. התובע נפגע בתאונת עבודה ב- 7.11.96 ( להלן: "התאונה" ).

ב. ביום 9.3.98 הכירה ועדה רפואית לעררים לתובע בנכות בגין התאונה, בשיעור של 27% לצמיתות.

ג. בפברואר 99 ביקש ביטוח לאומי להעמיד את התובע לבדיקה מחדש על פי סמכותו מכוח תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) תשט"ז – 1956.

ד. בעקבות בקשת ביטוח לאומי כמצוין לעיל, קבעה ועדה רפואית לעררים ביום ה- 13.12.99 כי לתובע נותרה נכות צמיתה בעקבות התאונה בשיעור של 15% בלבד.

ה. בהתחשב בשיעור הנכות הצמיתה כאמור בהחלטת הועדה הרפואית לעררים מיום 13.12.99 ובהתאם להוראת סעיף 104 (ג) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] תשנ"ה – 1995 (להלן: "החוק") היה התובע זכאי למענק חד פעמי בשיעור של 105,000 ₪ (להלן: "המענק").


ו. מסכום המענק ניכה ביטוח לאומי את סך תשלומי הקצבה השוטפים לחודשים פברואר 99 (מועד הגשת הבקשה להעמדת התובע לבדיקה מחדש) ועד דצמבר 99 כולל, בסכום של 22,234 ₪ (להלן: "תשלומי הקצבה השוטפים").


ז. אשר על כן העביר ביטוח לאומי לתובע סכום בסך של 82,766 ₪.


ח. אין חולק כי התובע פעל בתום לב בעת קבלת תשלומי הקצבה.


3. על בסיס העובדות המוסכמות כמפורט לעיל, נדרש בית הדין לשאלה המשפטית והיא, האם רשאי היה ביטוח לאומי לקזז/לנכות את תשלומי הקצבה השוטפים מכוח הוראת סעיף 315 לחוק לפיו:"שילם המוסד, בטעות או שלא כדין, גימלת כסף או תשלום אחר לפי חוק זה או לפי כל דין, יחולו הוראות אלה:


(1) המוסד רשאי לנכות את הסכומים ששילם כאמור מכל תשלום שיגיע ממנו, בין בבת אחת ובין בשיעורים, כפי שיראה למוסד, בהתחשב במצבו של מקבל התשלום ובנסיבות העניין;


(2) המוסד רשאי לתבוע החזרת כל סכום ששילם בטעות או שלא כדין, אם מקבל התשלום נהג בקבלת התשלום שלא בתום לב;(3) ...


(4) ..."

4. לטענת התובע אין סעיף 315 לחוק מאפשר את ביצוע הניכוי במקרה דנן מהסיבות הבאות לחילופין ובמצטבר.


ראשית טען התובע, כי עניינו של סעיף 315 לחוק בניכוי תשלום גימלה אשר שולמה "בטעות או שלא כדין".


התובע המשיך וטען כי אין זה המקרה שבפנינו בשעה שתשלומי הקצבה השוטפים, אשר כזכור נוכו מסכום המענק, שולמו מכוח החוק, על בסיס אחוזי הנכות אשר הוכרו לתובע בדין, בידי ועדה רפואית לעררים.


פשוט, לגרסת התובע, כי מששולמו לתובע תשלומי הקצבה השוטפים כחוק, אין ביטוח לאומי רשאי לנכות את הסכום ששולם מכוח סעיף 315 אשר עניינו כאמור, ניכוי תשלום גימלה אשר שולמה "בטעות או שלא כדין".


שנית, לטענת התובע פרשנות נכונה של הוראת סעיף 315 לחוק כמפורט להלן, מחייבת את המסקנה כי אין הוראת סעיף קטן 1, לפיה רשאי ביטוח לאומי לנכות תשלום גימלה ששולמה בטעות או שלא כדין מכספים שזכאי להם המבוטח, חלה, מקום שמקבל הגימלה נהג בתום לב בקבלת התשלום.


התובע המשיך וטען כי לאור פרשנות זו ומשאין חולק כי קיבל את תשלומי הקצבה השוטפים בתום לב – לא היה ביטוח לאומי רשאי לנכות את תשלומי הקצבה השוטפים מסכום המענק.


5. התובע מבסס את טענתו לפיה לא ניתן למוסד לביטוח לאומי לפעול בהתאם לסעיף 315 (1) לחוק מקום שקיבל המבוטח תשלום אשר שולם לו בטעות או שלא כדין, בתום לב - על הטיעון הבא.


לטענת התובע, עומדות בפני הפרשן הבא ליישם את הוראות סעיפים קטנים 1 ו- 2 של סעיף 315 שתי אפשרויות.


האפשרות האחת, לראות במצב בו זכאי המבוטח לכספים מהמוסד לביטוח לאומי, כנתון המאבחן בין אותם המצבים בהם חלה הוראת סעיף קטן 315 (1) למצבים בהם חלה הוראת סעיף קטן 315 (2).


האפשרות השנייה, בה מחזיק התובע, היא לראות "בתום הלב" של המבוטח כנתון המאבחן את המצבים בהם חלה הוראת סעיף קטן 315 (1) למצבים, בהם אין סעיף קטן זה חל. התובע עיגן פרשנות זו בהגבלה הקיימת בסעיף 315 (1) לפיה רשאי המוסד לביטוח לאומי לנכות כספים ששולמו "בטעות או שלא כדין" ב"נסיבות העניין".


אליבא התובע יש להעדיף את הפרשנות השנייה משעומדת זו יפה עם הוראת סעיף 315 (2) לפיה זכאי מי שקיבל לידיו כספים ששולמו "בטעות או שלא כדין" - "בתום לב" - שלא להיתבע, בין אם הוא חב כספים למוסד לביטוח לאומי ובין אם לאו.


עוד טען התובע כי פרשנות המוצעת עקבית ונכונה בשעה שהפרשנות המוצעת בידי ביטוח לאומי מובילה למסקנה כי למוסד לביטוח לאומי זכות לביצוע הקיזוז מקום שאין עומדת לו הזכות לתבוע את הכספים אותם הוא מבקש לקזז. שהרי, אם מקבל הכספים אשר שולמו "בטעות או שלא כדין", קיבל את הכסף לידיו ב"תום לב" - אין חולק כי חל סעיף קטן 315 (2) ומכוחו, מנוע המוסד לביטוח לאומי לתבוע את הכספים ששולמו.


זאת בשעה שלגרסת ביטוח לאומי, רשאי הוא במקרה כזה לנכות כספים אלו מהטעם היחיד, שהוא עצמו, חב סכום אחר למבוטח.


6. לטענת ביטוח לאומי דין התביעה להדחות, משפעל ביטוח לאומי בהתאם להוראת חוק מפורשת אשר לפיה היינו רשאי לנכות כספים אשר שילם ב"טעות או שלא כדין" מכל תשלום שיגיע ממנו.


כך לטענת ביטוח לאומי נעשה במקרה התובע כאן.


7. אין בידי לקבל את טענת התובע לפיה, אין תחולה להוראת סעיף 315 לחוק במקרה שלפנינו משלא שולמו לתובע תשלומי הקצבה השוטפים ב"טעות או שלא כדין".


כך ולשיטתי, העיקרון לפיו משולמת הקצבה ולחילופין המענק לנפגע עבודה, נקבע בחוק - לפיו, משולמת הקצבה או המענק ל"נכה עבודה", על בסיס אחוזי הנכות אשר הוכרו לו.


ראה:
החוק סעיף 104.


אחוזי הנכות אשר יש להכיר ל"נכה בעבודה", המשמשים כאמור בסיס לתשלום הקצבה - נקבעים בידי רופא מוסמך או, ועדה רפואית לעררים. אלה רשאים לקבוע הן את אחוזי הנכות והן את המועד ממנו והלאה יש להכיר בפגיעה במבוטח, בשיעור שנקבע - בכפוף להגבלות בחוק ובתקנות.


ראה:
החוק, סעיף 118.
התקנות סעיף 20 ו- 37 א'.
8. מכאן, מקום שנקבעים אחוזי נכות למפרע בידי הגורם המוסמך (רופא מוסמך או ועדה רפואית לעררים) בהתאם להוראות תקנה 20 ו- 37 א' - יש לראות בתשלום קצבה אשר שולם למבוטח בפועל על בסיס אחוזי נכות שונים מאלה שנקבעו בידי הגורם המוסמך - כתשלום בטעות - מששולמה הקצבה למבוטח בפועל, שלא על פי שיעור הנכות שהכיר הגורם המוסמך למבוטח.


כך בענייננו, שולמה לתובע קצבה לתקופה שמפברואר 99 ועד דצמבר 99 המבוססת על נכות בשיעור של 27% בעוד שבהתאם להחלטת הועדה הרפואית מיום 13.12.99 יש להכיר לתובע בדרגת נכות יציבה בשיעור של 15% בלבד החל מיום 24.2.99.


9. על אף וטענותיו של התובע לפרשנות סעיף 315 לחוק, שובות עין ולב, אין בידי לאמץ את הפרשנות אותה הוא מבקש לתת לסעיף כך, שאין מקום להכיר בזכותו של המוסד לביטוח לאומי לנכות תשלומים ששולמו למבוטח ב"טעות או שלא כדין" מסכומים אשר חייב המוסד למבוטח, מקום שקיבל המבוטח את הכספים כאמור "בתום לב".


10. לעניין זה יצוין כי סעיף 315 לחוק היינו גלגולו של סעיף 140 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשכ"ח 1968.


משנדרש בית הדין הארצי להוראת סעיף 140 קבע בית הדין הארצי כי עניינו של סעיף זה איננו בקיזוז אלא "בניכוי סכומים" מתשלום עתידי "מכוח הסמכה מפורשת בחוק".


ראה:
דב"ע מב/ 48-0, פרג' נג'י עו"ד נגד המוסד לביטוח לאומי, פד"ע יד' 282 (להלן: פסק הדין "פארג' נג'י ).
דב"ע מג/ 61-0, המוסד לביטוח לאומי נגד יהודית פריד, פד"ע טו' 141.


11. משנדרש בית הדין הארצי ליחס שבין סעיפים קטנים 1 ו- 2 לסעיף 315 בגלגולו הקודם נקבע כי:"במקרה שמקבל התשלום נהג בקבלתו בתום לב, על המוסד לפעול לפי החלופה הראשונה (סעיף 315 (1) היום, הוספה שלי - ט.מ.) בלבד, במקרה שמקבל התשלום נהג שלא בתום לב הברירה בידי המוסד לפעול לפי החלופה הראשונה ( ניכוי בבת אחת או בשיעורים ) או פניה לערכאות להחזר הסכום לפי החלופה השנייה ( סעיף 315 (2) היום, הוספה שלי - ט.מ. )".


דב"ע מב/ 108-0, אשר צוטט בהסכמה בפסק דין פארג' נג'י.


12. לאור האמור אין לראות בזכות הניכוי העומדת לנתבע מכוח סעיף 315 (1), כזכות קיזוז הנלווית לזכותו המהותית של ביטוח לאומי לתבוע סכומים אשר שולמו בטעות ושלא כדין מקום שמקבל התשלום נהג בקבלת התשלום בחוסר תום לב כאמור בסעיף 315 (2) לחוק.


אלא ולענייננו, מדובר בזכות עצמאית העומדת לנתבע מכוח הוראת חוק מפורשת, לפיה רשאי ביטוח לאומי לנכות סכומים ששילם "בטעות או שלא כדין" אף אם מקבל התשלום נהג בתום לב בעת קבלת התשלום.


למותר להוסיף כי חיזוק לעמדת בית הדין הארצי המכובד אשר הובאה לעיל ניתן לראות בקיומה של זכות קיזוז נפרדת אשר עומדת לנתבע מכוח הוראת סעיף 312 לחוק.


13. בשולי הדברים יש להוסיף כי לנתבע שיקול דעת אם וכיצד יש להפעיל את הוראת סעיף 315 לחוק.


בנסיבות אלו יש להניח כי במצבים הראויים בהם הפעלת סעיף 315 (1) לחוק גורמת לעוול למבוטח, רשאי ביטוח לאומי מלהימנע להפעיל את הוראות הסעיף.


השווה לעניין זה:
פסק דין נאג'י פסקה 11.


14. סוף דבר ומשמקובלת עליי פרשנות ביטוח לאומי לעניין הוראת סעיף 315 (1) ותחולתו במקרה שלפנינו – נדחית התביעה.


בנסיבות העניין אין צו להוצאות.


הערעור על פסק דין זה הוא בזכות. ערעור ניתן להגיש לבית הדין הארצי לעבודה תוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין לצד המבקש.

לעמוד הראשינושאים רלוונטיים נוספים

 • סעיף 174 חוק ביטוח לאומי
 • מענק לימודים למשפחה חד-הורית
 • אי כושר בשיעור 74% ולא 75%
 • אחות אחראית - תאונת עבודה
 • הגדרת "עבודה נדרשת" בחוק
 • 5% נכות תאונת עבודה
 • חוקר באגף מע"מ - תאונת עבודה
 • סירוב לעבוד בעבודה עם משמרות
 • סירוב לעבוד - אין באפשרותה למצוא אדם שיטפל בתינוק
 • בעיות בברך - טעות משפטית בהחלטת ועדה רפואית ?
 • זכאות לדמי אבטלה - חופשת לידה
 • מנהל מזנון - התקף לב
 • פריצת דיסק - דמי פגיעה בעבודה
 • אירוע מוחי - מנהל עבודה שכיר
 • סעיף 158 חוק ביטוח לאומי
 • שכר מינימום של 15 ש"ח לשעה
 • סעיף 224(א) חוק ביטוח לאומי - גמלת סיעוד
 • קשר בין תאונה לפגיעה ברגל
 • ערעור על אפס אחוזי נכות
 • ועדה רפואית לעררים לענין ניידות רכב
 • השגחה מתמדת
 • תביעה לתשלום הפרשי גמול מילואים
 • תביעה להכיר בארוע מוחי
 • החזרת תיק לבית הדין האזורי לצורך מינוי מומחה רפואי
 • לא הושלמה תקופת אכשרה כנדרש בסעיף 161 לחוק הביטוח הלאומי
 • הכרה בכאבי גב בגלל תאונת עבודה
 • סעיף 157 לחוק הביטוח הלאומי
 • החלטה של ועדה לתביעות על התיישנות
 • ניצול מרות ביחסי עבודה - לחץ / איומים
 • תאונת עבודה - חוקר באגף מע"מ
 • מענק לימודים למשפחה חד-הורית
 • מכונאי רכב - פריצת דיסק
 • ערעור על דחיית תביעה בגלל חוות דעתו של מומחה רפואי
 • פגיעה במהלך השתלמות
 • תביעה - חשד ששותף מועל בכספים
 • ועדה רפואית צילומי רנטגן עדכניים
 • לא נרשם כעובד עצמאי במוסד לביטוח לאומי - תאונת עבודה ?
 • מחלה ביד - מיקרוטראומה ?
 • תואר במחשבים - לשכת אבטלה
 • סרוב לעבוד בעבודה - משמרות
 • גמלת סיעוד - תעודת עיוור
 • המועד להגיש ערעור כנגד החלטת המוסד לביטוח לאומי הוא 6 חודשים
 • בקשה לחייב לשלם מזונות - בית דין לעבודה
 • 80% מוגבלות ניידות
 • כיסוי הוצאות אשפוז לידה - ביטוח לאומי
 • נפילה בגלל סחרחורת בעבודה
 • סעיף 174 חוק הביטוח
 • עצמאי פגישה מחוץ למשרד - תאונת עבודה ?
 • מעמדו של בעל שליטה בחברה כ"עובד" לצורך ענף ביטוח אבטלה
 • עובד / בעל מניות - יחסי עובד מעביד ?
 • הפליה מטעמי גיל - סעיף 2 (א) (1) חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה
 • ד"ר א. ניימן - מינוי מומחה רפואי
 • האם בעל מניות בחברה יכול ויחשב כעובד ?
 • יחסי עובד מעביד - לא נערך הסכם עבודה
 • זכות דמי מחלה מתחילה בתום 90 ימים
 • סעיף 222 חוק ביטוח לאומי
 • בקשה מעובד לחתום על טופס תקינות רכבים
 • צבעי - דמי אבטלה
 • סעיף 27 תקנון שירות התעסוקה
 • שאלות הבהרה למומחה ד"ר מ. ביזר
 • גמלת ניידות - הפחתת נכות מ - 80% ל - 40%
 • תאונת עבודה - מטפלת בקשישים
 • נכות זמנית נוירולוגית - ביטוח לאומי
 • פרוטוקול ישיבת ועדה רפואית ביטוח לאומי
 • סעיף 213 לחוק הביטוח הלאומי
 • מיקרוטראומה - ניקיון
 • פיטורים בהריון - שמירת הריון
 • ביטוח לאומי קיזוז 10% בגין - מצב קודם
 • שתי תביעות בית דין לעבודה
 • מהי הגדרת עובד לפי חוק ביטוח לאומי ?
 • ביטוח לאומי - תביעת שיבוב / תחלוף
 • החלטה של מנהל מיוחד פרוק חברה – הגדרת עובד
 • אוטם שריר הלב – התקף לב של פסיכיאטר - תאונת עבודה ?
 • בעיות גב של אחות בגלל הרמת חולים - תאונת עבודה ?
 • ד"ר דוד אנגל – מינוי מומחה רפואי ביטוח לאומי
 • סרוב לעבוד בניקיון לאחר הפניה של לשכת התעסוקה
 • שמירת הריון מורה של משרד החינוך
 • עיקול בגלל חוב לביטוח לאומי
 • חישוב לא נכון של דמי לידה ע"י ביטוח לאומי – מה עושים ?
 • דחייה של תביעה לתשלום דמי פגיעה בגין תאונת עבודה
 • צבירת תקופת אכשרה דמי אבטלה של עובד שכיר
 • נכות כללית עקרת בית – תביעה ביטוח לאומי
 • ערעור על נכות - צדק טבעי
 • חוקר פרטי עצמאי – תאונת עבודה ביטוח לאומי
 • ירידה בשמיעה זכויות ביטוח לאומי
 • השלמת הכנסה ידועה בציבור
 • רכב קובע - ניידות ביטוח לאומי
 • זכאות לקצבת זקנה
 • הכרה במחלת נפש ע"י ביטוח לאומי כתאונת עבודה
 • ניתוח מעקפים ביטוח לאומי
 • אפילפסיה - נכות כללית ביטוח לאומי ?
 • פגיעה באצבע - דמי פגיעה ביטוח לאומי
 • תקיפה פגיעה בעין – תאונת עבודה ביטוח לאומי
 • קצבת זיקנה ערעור
 • ערעור דמי לידה בית דין לעבודה
 • נכות 75 אחוז ביטוח לאומי – נכות כללית
 • זכאות מענק עבודה ביטוח לאומי
 • איך מוכיחים אירוע תאונתי ? ביטוח לאומי
 • סעיף 223 חוק הביטוח הלאומי - שירותי סיעוד / השגחה
 • מי נחשב תושב ישראל זכאי לקבל שירותי בריאות ?
 • פגיעה עקב תיקון עבודות חשמל בבית – תאונת עבודה ?
 • 50 אחוז נכותגמלת ניידות ביטוח לאומי ?
 • תקנה 11 תקנות הביטוח הלאומי מקדמות
 • שירותים מיוחדים ביטוח לאומי
 • ביטוח לאומי - זכאות קצבת תלויים מוות טבעי ?
 • האם פגיעה ע"י עובדים בעבודה נחשבת תאונת עבודה ?
 • מה צריך בשביל לקבל דמי אבטלה ?
 • כמה זמן צריך לעבוד כדי לקבל דמי אבטלה ?
 • פגיעה שמיעה נגר
 • נזיפות מלקוחות - תביעה בגין זכויות עובד
 • נזק אוזניים בעבודה – ביטוח לאומי
 • בקע מפשעתי – זכויות ביטוח לאומי
 • נכות זמנית 50 אחוז
 • נכות 5 אחוז - ערעור
 • מעלית נתקעה - התקף לב בגלל לחץ – זכויות ביטוח לאומי
 • סעיף 10 חוק הביטוח הלאומי
 • ערעור על ועדה רפואית ביטוח לאומי – דוגמא
 • איך מערערים על דמי פגיעה ?
 • נהג מונית בעיות גב – זכויות ביטוח לאומי
 • שיקום מקצועי ביטוח לאומי – איך מגישים תביעה ?
 • ביטוח לאומי ניידות - זכויות ילדים
 • מהו פסק דין הצהרתי בעניין הכרה בתאונת עבודה בביטוח לאומי ?
 • ביטוח לאומי לא קיבל אישור רפואי לגבי שמירת הריון – מה עושים ?
 • סעיף 36 חוק הנכים תגמולים ושיקום
 • הבטחת הכנסה רכב רשום על נהג חסר רישיון נהיגה
 • הבטחת הכנסה ביטוח לאומי בן זוג עובד
 • האם מאמץ פיזי בעבודה יכול לגרום התקף לב ?
 • הכרה מחלת מקצוע – אי זכאות לקבלת גמלה
 • נכות זמנית 20 אחוז ביטוח לאומי
 • ועדה רפואית של ביטוח לאומי לא התייחסה חוות דעת פרטית
 • דמי אבטלה חבר קיבוץ
 • זכויות גרושה גמלת שאירים ביטוח לאומי
 • הבטחת הכנסה סטודנטים
 • תביעה של ביטוח לאומי נגד גורם אחר - האם יש התיישנות ?
 • בעיות גב פועל יצור - זכויות ביטוח לאומי
 • פגיעה בשמיעה - מיקרוטראומה ?
 • פרק ה' לחוק הביטוח הלאומי
 • נהג מונית שרות בעיות גב
 • גמלה ילד נכה ביטוח לאומי - בדיעבד / רטרואקטיבית ?
 • טעות של ועדה רפואית ביטוח לאומי
 • 10 אחוז נכות פגיעה בגב ביטוח לאומי
 • ביטול קצבת נכות כללית בגלל הכנסות עבודה
 • הבטחת הכנסה - עברת בעלות פיקטיבית של רכב
 • אגודת מים זכויות עובדים ביטוח לאומי
 • גמלת שאירים אלמן ביטוח לאומי
 • הרמת מלט - מאמץ לא רגיל ?
 • קצבת שאירים אלמן ביטוח לאומי
 • תמריץ מעסיקים - חוק עידוד המגזר העסקי
 • מכתב דחיה דמי אבטלה
 • 50 אחוז נכות נפשית ביטוח לאומי
  1. גמלת שמירת הריון

  2. חישוב דמי לידה - בסיס שכר

  3. אוטם שריר הלב - תאונת עבודה

  4. הבטחת הכנסה - הכנסה רעיונית מנכסי מקרקעין

  5. ביטוח לאומי - תביעה על עישון פסיבי בעבודה

  6. אם חד הורית - קצבת נכות כללית רטרואקטיבית

  7. גמלת הבטחת הכנסה - חישוב הכנסה מנכס

  8. פגיעה בעבודה - ליקוי שמיעה בגלל רעש

  9. קצבת שארים - ידועה בציבור

  10. זכאות אלמן לתשלום קצבת שאירים

  11. גמלת הבטחת הכנסה - ניהול משק בית משותף

  12. גמלה לשמירת הריון - אי קבלת אישור רפואי

  13. הפסקת עבודה לצורך שמירת הריון

  14. מענק במקרה של פקיעת זכאות לקצבת שאירים עקב נישואין

  15. תשלום יתר גמלת הבטחת הכנסה - ניכוי חוב מקצבת ילדים

  16. אי הכרה באירוע אוטם שריר הלב

  17. גמלת ילד נטוש - הבטחת הכנסה

  18. זימון בדיקה מחדש קביעת נכות וועדה רפואית

  19. תאונת עבודה עצמאי דו"ח שנתי הכנסות

  20. יחסי עובד ומעביד בן משפחה - ביטוח לאומי

  21. גמלת הבטחת הכנסה - לימודים

  22. ירידה בשמיעה - מנעולן משחיז

  23. סעיף 77 (א) חוק ביטוח לאומי

  24. בקשה חידוש דיון בקביעת נכות כללית - תקנה 37

  25. מיקרוטראומה - פגיעה בעבודה בכתף יד ימין

  26. הכרה פגיעה בעבודה ביטוח לאומי - גב ירך

  27. פטרת העור והציפורניים - פגיעה בעבודה רטיבות

  28. ליקוי בברכיים תוצאה של אירוע תאונתי שאירע בעבודה

  29. תשלום דמי אבטלה - לא הושלמה תקופת האכשרה

  30. תביעה לתשלום דמי אבטלה - עובד עצמאי נגר

  31. דמי פגיעה עקב בקע מפשעתי

  32. כתב תביעה כנגד מנכ"ל ביטוח לאומי

  33. דמי אבטלה - גרושה 2 ילדים

  34. סטיה של ממש מהדרך המקובלת על התובע מביתו לעבודתו

  35. החמרה בגין פגיעה בעבודה בגב

  36. סעיף 58 חוק ביטוח לאומי

  37. ערעור ביטוח לאומי - בהרכב הועדה לא נכלל נוירולוג

  38. התמוטטות עצבים - גמלת שירותים מיוחדים

  39. סעיף 14 (א) חוק הבטחת הכנסה

  40. תביעה מסגר עצמאי פגיעה בעבודה נפילה בתוך בית מלאכה

  41. בעיה באצבעות - ערעור על החלטת ועדה רפואית ביטוח לאומי

  42. בקע מפשעתי בקע טבורי כתוצאה מתאונה בעבודה

  43. תביעה לתשלום דמי פגיעה - התיישנות

  44. פסק דין הצהרתי - ליקוי בברכיים פגיעה בעבודה

  45. כאבי צוואר וכתף שמאל תוצאה של פגיעה בעבודה

  46. מורה דרך מלווה - אירוע המוחי תאונת עבודה ?

  47. תשלום דמי פגיעה עקב תאונה בנסיעה לכיוון חנות

  48. עלה נוסע למונית והחל להשתולל ולדרוש כסף תוך כדי איום - תאונת עבודה ?

  49. ניהלה חנות לדברי מאפה - הגישה תביעה לקבלת דמי לידה

  50. תביעה לדמי אבטלה בגין תקופת הכשרה מקצועית

  51. מענק למובטל שעובד בעבודה מועדפת

  52. ערעור ועדה רפואית לעררים לנפגעי גזזת - עוורון

  53. החלטתה של הועדה הרפואית לעררים - לא חל שינוי בדרגת הנכות הצמיתה

  54. ערעור על החלטת ועדת הערר שליד שירות התעסוקה בהרצליה

  55. 40% מוגבלות בניידות - ערעור הועדה הרפואית לעררים

  56. קצבת זקנה עולה על ההכנסה המזכה בהשלמת הכנסה ?

  57. דמי אבטלה - תובע לא מבוטח בביטוח אבטלה כחוק

  58. 50% מוגבלות בניידות - ערעור על החלטת הועדה לעררים

  59. האם מאמץ ומתח מתמשך אינם אירוע תאונתי ?

  60. התנגדות להפניית שאלות הבהרה למומחה - ויכוח עם המומחה ?

  61. ערעור ועדה רפואית - נכות של 5% בגין הפגיעה בעבודה

  62. בדיון מחדש אין החמרה במצב - ערעור החלטת הועדה הרפואית לעררים

  63. גיל 22 נפסקה קצבת שארים למרות שנותרה לו עוד שנה עד תום שרותו הסדיר בצה"ל

  64. תקנה 10 (ג) תקנות הבטחת הכנסה

  65. סכרת תעוקת לב 33% נכות - ועדה רפואית נכות כללית

  66. תביעתה לתשלום דמי אבטלה - סיוע משפטי

  67. קיצבת זיקנה - תקופת אכשרה

  68. תביעה לדמי לידה - עבדה שלא במשק ביתה

  69. עובד חשוף לרעש - ירידה בשמיעה

  70. נהג משאית שכיר תאונת עבודה

  71. 78% אחוזי נכות בגין פגיעה בעבודה

  72. סירוב ביחס לעבודה כקופאית שופרסל

  73. נכות כללית - 36% נכות רפואית

  74. תאונה לא אירעה במהלך העבודה או בהקשר אליה

  75. שרברב - ליקוי בכפות הידיים - תוצאה של פגיעה בעבודה ?

  76. נדחתה תביעה לדמי אבטלה - עבד כשכיר

  77. האם הגורם הישיר לכאב ברגל היא החבלה בעבודה ?

  78. 5% נכות לפי סעיף 37 (8) (א) בגין תאונה בעבודה

  79. גימלת הבטחת הכנסה - תלמיד במכללה

  80. תביעת התובע נדחתה בטענה כי אינו בגדר "מבוטח" לצורך דמי אבטלה על פי החוק

  81. סעיף 161 חוק הביטוח הלאומי

  82. 10% אחוזי נכות צמיתה בגין פגיעה בעבודה

  83. הועדה הרפואית לעניני ניידות - קשיי הליכה, צליעה היצרות תעלת עמוד השדרה

  84. תשלום דמי פגיעה עקב ירידה בשמיעה

  85. סעיף 123 חוק הביטוח הלאומי

  86. בקשה לדיון מחדש בגין החמרת מצב

  87. ערעור על פי החוק לפיצוי נפגעי גזזת

  88. מהו סירוב מוצדק לעבודה על פי חוק הביטוח הלאומי ?

  89. סעיף 166 (ד) חוק הביטוח הלאומי

  90. פגיעה בעבודה - נתפס גבו ולא יכול היה לזוז

  91. 24% נכות בגין פגיעה בעבודה

  92. 10% נכות בגין תאונה בעבודה

  93. תקנות הביטוח הלאומי דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה

  94. סעיף 42 חוק שירות המדינה (גמלאות)

  95. מענק עבודה מועדפת

  96. תביעה ליקוי בגב

  97. מצב בריאותי קונסטיטוציונלי

  98. סעיף 80 (1) חוק הביטוח הלאומי

  99. עבודה בחנות - מאמצים פיזיים ?

  100. הגדרת "ילד נכה"  שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                             יום ו' : 14:00 - 10:00

  טלפון: 077-4008177
  פקס: 153-77-4008177
  דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

  Google+  רקע תחתון