צד לירושה - הגדרת צד הנוגע בדבר


חוק הירושה אינו מפרט מיהו "צד הנוגע בדבר" כאמור בסעיף 155. בפסיקתו של בית משפט עלתה מפעם לפעם השאלה האם צד מסוים עונה להגדרה של "צד הנוגע בדבר". נקבע ברוב דעות כי כאשר צד טוען כי הוא "נוגע בדבר", הבחינה העובדתית האם הוא אמנם נוגע בדבר לא תתקיים בפני בית הדין הרבני, שכן בכך מתרוקן תוכנו של סעיף 155 לחוק הירושה , אשר מקנה לבית הדין הרבני סמכות לדון בעניין רק אם ניתנה הסכמה מפורשת בכתב של כל הנוגעים בדבר. לפיכך, כאשר למשל מתייצבת מישהי הטוענת כי היא ידועתו בציבור של המנוח המתנגדת לדיון לפני בית הדין הדתי או כאשר מתנגד לכך מישהו הטוען כי הוא בנו של המנוח אשר יתר היורשים לא ידעו עליו או שהם מתכחשים לו - תידון שאלת מעמדם של אלה לפני בית המשפט המחוזי וכיום, בבית המשפט לענייני משפחה. בבג"ץ 4122/02 גרוני נ' בית הדין הרבני הגדול ירושלים, פ"ד נז הוסיף בית משפט זה נדבך נוסף וקבע כי צד ה"נוגע בדבר" יכול לטעון לחוסר סמכות של בית הדין הדתי גם לאחר שכבר ניתן צו ירושה או צו קיום צוואה , ועל ידי כך לגרום לשלילת סמכותו של בית הדין למפרע.

ברע"א 3154/94 עאסי נ' עאסי, פ"ד מט פסק השופט י' קדמי כי ה"נוגע בדבר" לצורך סעיף 155 לחוק הירושה הוא "מי שטוען לזכות הנאה 'ישירה' בעיזבון כיורש על-פי דין או כזוכה על-פי צוואה , בעוד שה'מעונין בדבר' לצורך סעיף 67 לחוק הירושה יכול שיהיה גם מי שטוען להנאה 'עקיפה' מן העיזבון מכוחו של יורש או זוכה כאמור. ברם, גם זה וגם זה הם הנהנים עצמם, וזכותם להנאה הינה זכות 'קיימת', להבדיל מ'ציפייה' לזכות בעתיד". ובהמשך קבע כי "'נוגע בדבר' ו'מעונין בדבר' הם אפוא רק אלה, שאם מתקבלת גירסתם - הם עצמם נהנים 'מיד' מן העיזבון...". יצוין כי בפרשת עאסי נפסק - בניגוד לדעת הרוב בפרשת משולם - כי ישנו שוני בין המונחים צד נוגע בדבר לבין צד מעונין בדברלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ירושה משק

 2. יורש נעדר

 3. הדרת יורש

 4. תקנות הירושה

 5. סעיף 2 לחוק הירושה

 6. זכויות בניה יורשים

 7. פקודת הירושה

 8. כתובה - זכויות ירושה

 9. החזר הלוואה אחרי ירושה

 10. סכסוך בין אחיות על ירושה

 11. ויתור על ירושה - התחרטות

 12. תקנות הירושה טופס 3

 13. תקנות הירושה טופס 1

 14. תקנות הירושה טופס 2

 15. סעיף 55 לחוק הירושה

 16. הודעת הסתלקות מירושה

 17. תביעה לקבל חצי דירה - ירושה

 18. שווי רכישת קרקע מיורש

 19. חנות בשכירות - זכויות יורשים

 20. זכות ירושה לאדם שהרג את המוריש

 21. תביעה נגד יורש על חלק מהעזבון

 22. תביעת יורשים להחזר פרמיה ביטוח

 23. טיפול בהורה לפני שנפטר - ירושה

 24. צד לירושה - הגדרת צד הנוגע בדבר

 25. תביעה בין יורשים במקרקעין

 26. טופס הודעה ליורש על פי דין

 27. יורש אחר יורש - סעיף 42 חוק הירושה

 28. תביעה של ידועה בציבור זכויות ירושה

 29. יורש במקום יורש - סעיף 41 חוק הירושה

 30. זכויות ירושה של ילדים מאומצים

 31. ויתור על ירושה - האם אפשר לוותר על ירושה ?

 32. תביעה נגד אדם שנפטר - המשך תביעה נגד יורשים

 33. הסתלקות מירושה קטין – האם קטין יכול להסתלק מירושה ?

 34. התארגנות יורשים לצורך מימוש זכויותיהם במקרקעין

 35. טענת הבנק הינה כי הנתבעות, כיורשות פעלו להעלמת הדירה בירושה

 36. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון