ביטוח מעבדת שיניים - אחריות מקצועית


פסק דין

אין חולק כי הנתבע שימש כסוכן ביטוח של התובע אשר באמצעותו רכש התובע פוליסת ביטוח לעסקו שהינו מעבדת שיניים.


אין חולק עוד כי הצעת הביטוח מולאה בחודש יולי 94' וכי עת מולאה הצעת הביטוח, הפרק המתייחס לאחריות מקצועית נמחק, דהיינו כי לא נתבקש רכישת פוליסה בעבור אחריות מקצועית.


התובע טוען כי אכן בעת מילוי הצעת הביטוח הוא לא ביקש לרכוש אחריות מקצועית אלא הצורך התעורר בשלב מאוחר יותר וכי משפנה לנתבע לרכוש ביטוח אחריות מקצועית, הודיע לו הנתבע כי יש לו ביטוח כאמור ועל כן תנוח דעתו והוא אינו זקוק לרכוש ביטוח כאמור.


הנתבע בכתב הגנתו, תוך שהוא מסתמך על הצעת הביטוח, טוען כי הסביר לתובע שחברת מגדל, שנרכש באמצעותה ביטוח לתובע, אינה מספקת כלל ביטוח אחריות מקצועית לטכנאי שיניים, כך שגם אם היה פונה אליו התובע כדי לבקש לרכוש ביטוח אחריות מקצועית, הדבר לא ניתן היה לביצוע.


התובע בדיון היום הצביע על רשימה שצורפה לאחת מהפוליסות ומפנה לעמוד 2 ברשימה בפרק שכותרתו השתתפות עצמית, שם נאמר כי "בכל תביעה לפי חלק 3.4 - אחריות מקצועית, תחול השתתפות עצמית בסך של 4,429 ₪".
התובע טוען כי על סמך מה שנחזה להיות רשום ברשימה הוא הניח דבר קיומו של ביטוח אחריות מקצועית.


בית המשפט סבור כי שלילת קיומו של ביטוח אחריות מקצועית בהצעת הביטוח חייב את התובע, אם ובמידה וביקש לרכוש לעצמו בשלב מאוחר יותר ביטוח אחריות מקצועית, לוודא כי דרישה זו תועלה על הכתב.
כמו כן היה עליו לוודא כי בעת חידוש הביטוח, במועד הסמוך לאחר הצגת דרישה כאמור, אכן תכלול הפוליסה סעיף של אחריות מקצועית.


לשאלת בית המשפט בעניין זה, השיב התובע כי הסתמך על הנתבע וכי האמין לו בהצהירו בפניו כי יש לו ביטוח אחריות מקצועית.


הנתבע בדיון היום הכחיש כי הצהיר בפני התובע דבר קיומו של ביטוח אחריות מקצועית תוך שהוא מוסיף כי עת פנה אליו התובע בשלב המאוחר למועד עריכת הצעת הביטוח, הוא נשאל בדבר קיומו של ביטוח צד ג' ולגבי כך השיב לתובע כי קיים ביטוח.


הנתבע אף מוסיף וטוען כי גם אם היה נרכש בעבור התובע ביטוח אחריות מקצועית, הרי שלא היה בביטוח זה כדי להועיל לתובע אל מול ההליך שננקט על ידו ואשר במסגרתו שכר התובע שירותיו של עו"ד ואשר את התשלום עבורו מבקש התובע לקבל בתביעה זו.


כיוון שמהמסמכים שהוצגו בפני אין התובע יכול להוכיח כי שילם פרמיה עבור רכישת ביטוח אחריות מקצועית, הרי שאין בידי לקבוע כי היה לתובע ביטוח אחריות מקצועית.


יחד עם זאת, בית המשפט סבור כי התובע בסוברו ובהניחו כי אכן יש לו ביטוח אחריות מקצועית, יכול היה לצאת מנקודת הנחה כאמור, במיוחד לאור העובדה כי ברשימה אשר צורפה לתעודה לחידוש פוליסה, ולו לתקופה שבין 01.08.97 ועד 31.07.98 ההתייחסות לביטוח אחריות מקצועית לא נמחק.


בית המשפט סבור כי הדיוט אשר אינו בקי ברזי הביטוח, יכול היה להבין מעיון בתעודת החידוש את אשר הבין התובע.


יחד עם זאת, אין ספק כי הסתמכותו של התובע על הנתבע לא פטרה את התובע מהצורך לוודא כי אכן יש לו ביטוח אחריות מקצועית, במיוחד משביטוח זה לא נרכש עת נעשתה הצעת הביטוח הראשונית.


על כן, סבורה אני כי לא יהיה זה נכון להטיל הוצאות התובע לעניין שכירת שירותיו של עו"ד, כל כולם דווקא על הנתבע.
יחד עם זאת, אף הנתבע אינו יכול לרחוץ בנקיון כפיו, שכן היה עליו להודיע באופן ברור ומפורש לתובע כי ההתייחסות בתעודת החידוש לעניין ההשתתפות העצמית בעניין אחריות מקצועית איננו רלוונטי ואיננו ישים במקרה זה.


אין ספק כי במאזן הכוחות בין התובע לבין הנתבע מוחזק הנתבע כבעל הידע וכבעל המקצועיות בענייני ביטוח וממילא חלה עליו חובת גילוי מוגברת ביחסיו עם המבוטח.


וכאן יש להדגיש כי המדובר ביחסי מבוטח סוכן אשר נמשכו על פני תקופה וממילא הסתמכותו של התובע על דבריו של הסוכן לא היתה הסתמכות חסרת תום לב או מנותקת ומחוסרת כל יסוד.


לפיכך, נראה לי לנכון לקבוע כי חלה על הנתבע אחריות לכך שהתובע בפועל לא רכש ביטוח אחריות מקצועית ואין ספק כי אם אכן היה אומר לו הנתבע בפה מלא ובצורה ברורה כי אין לו אחריות מקצועית, יכול היה התובע לפנות לחברה אחרת ולרכוש באמצעותה ביטוח אחריות מקצועית, במיוחד משטען התובע כי פנייתו הנוספת לנתבע בעניין רכישת ביטוח אחריות מקצועית, נעשתה בסמוך לאחר קרות ארוע במעבדה ומשנוצר חשש בליבו של התובע שמא ינקט נגדו הליך בעקבות טיפול שניתן על ידו.


לפיכך, נראה לי לנכון לקבוע כי על הנתבע חלה אחריות בשיעור של 30 אחוז מנזקי התובע, קרי ההוצאה שהוא נדרש להוציא לצורך מימון שכרו של עו"ד ועל כן התוצאה המתבקשת היא כי על הנתבע לשלם לתובע סך של 5,000 ₪.


לפיכך, הנני מחייבת הנתבע לשלם לתובע פיצוי בגין המצג שהוצג בפניו ואשר התברר כמצג לא נכון ואף רשלני בסכום כולל של 5,000 ₪.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק טיפולי שיניים

 2. שתלים בפה - סיכונים

 3. חוק טיפול שיניים חינם

 4. הוצאת כתר שיניים

 5. תביעה נגד מרפאת שיניים

 6. צו רופאי השיניים

 7. טעות של רופא שיניים

 8. זיהום בפה בגלל עקירת שן

 9. משכורת רופא שיניים

 10. פגיעה בעצב - רופא שיניים

 11. רשלנות רופא שיניים

 12. תקנות רופאי השיניים

 13. חוב למרפאת שיניים

 14. טיפול שיניים רשלני

 15. פקודת רופאי השיניים

 16. נזקים בטיפול שיניים

 17. מכירת מרפאת שיניים

 18. איבוד שיניים תותבות

 19. זריקת הרדמה שיניים מקומית

 20. רשלנות מקצועית רופא שיניים

 21. רשלנות בטיפול שיניים

 22. בוררות רפואת שיניים

 23. שיניים - כמה אחוזי נכות ?

 24. התחזות לטכנאי שיניים

 25. הצהרת הון רופא שיניים

 26. רשלנות בטיפולי שיניים

 27. ביטוח מקצועי של רופא שיניים

 28. טיפול שיניים ללא הסכמה

 29. שבירת שיניים בבית הספר

 30. תביעה על שיניים תותבות

 31. זריקת הרדמה רופא שיניים

 32. התליית רשיון רופא שיניים

 33. בקשה למינוי מומחה שיניים

 34. פיצויים על טיפולי שיניים לקויים

 35. נזק לשיניים - תביעות קטנות

 36. תביעה של רופא שיניים על לשון הרע

 37. אובדן שיניים תותבות בחו"ל

 38. תביעה - טיפול שיניים לילדים

 39. רשלנות רופא שיניים - אשם תורם

 40. ביטוח מעבדת שיניים - אחריות מקצועית

 41. טופס ועדה רפואית רופאי השיניים

 42. תביעה נגד רופאי שיניים - טיפול שיקומי

 43. מימון טיפול שיניים ביטוח לאומי

 44. תביעה נגד מכבידנט - רשלנות בטיפול שיניים

 45. תביעה בגין חוב עבודות טכנאות שיניים

 46. הצעת חוק ניהול מרפאת שיניים ע''י חברה

 47. סיכונים בניתוח הרדמה מקומית בטיפול שיניים

 48. ערעור רופא שיניים - סעיף 51 לפקודת רופאי השיניים

 49. הצעת חוק ניהול מרפאת שיניים ע''י רופאים בלבד

 50. תביעה בגין טיפולי שיניים שבוצעו והופסקו בטרם תום הטיפול

 51. תביעה בגין התקן דנטאלי ובגין שתי פגישות יעוץ אצל רופאים

 52. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון