ניצול לרעה של הליכי בית המשפט – פשיטת רגל


החלטה

1. המבקשת הגישה לבית משפט זה בקשה למתן צו כינוס ולהכרזתה פושטת רגל (פשר 356/99).


בהחלטתי מיום 7.12.99 נעתרתי לבקשת החייבת ונתתי, בהסכמת הכונס הרשמי, צו לכינוס נכסיה של החייבת.


2. א. הדיון בבקשתה של החייבת להכריזה פושטת רגל נקבע ליום 15.11.00 כבר בהחלטה בדבר מתן צו הכינוס.


ב. החייבת לא התייצבה לדיון בבקשתה להכריזה פושטת רגל.


בעקבות כך נתתי את פסק הדין מיום 15.11.00 שבו דחיתי את בקשתה של החייבת להכריזה פושטת רגל וביטלתי את צו הכינוס שניתן כנגדה.


בפסק הדין ציינתי שני טעמים לדחיית הבקשה להכרזת החייבת פושטת רגל:

האחד, ניצול לרעה של הליכי בית המשפט. זאת, משום שהחייבת אינה מצייתת לצו בית המשפט ואינה משלמת את התשלומים שהושתו עליה ונכון ליום מתן פסק הדין פיגרה ב8- תשלומים.


השני, בשל כך ש-"(...) מסתבר שהסתבכותה הכלכלית של החייבת נוצרה כאשר החייבת ניסתה לסייע לאביה בהצלת עיסקו הכושל, פתחה חשבון בנק על שמה ונתנה לאביה שיקים חתומים על החלק לשימושו. זאת, כשלא היה בחשבון כסף והחייבת ידעה שאין לשיקים כיסוי.


התנהגות כזאת הינה התנהגות עבריינית שההסתבכות הבאה בעקבותיה איננה ראויה להגנתו של בית המשפט".


ג. בבקשה שלפני (בשא 564/01) עותרת המבקשת לבטל את פסק הדין הנ"ל.


ב"כ הכונס הרשמי מתנגד לבקשה.


3. א. המבקשת טענה בבקשתה כי אי התייצבותה לדיון נבעה מתקלה: לדבריה, הכונס

הרשמי ציין בחוות הדעת שהגיש לבית המשפט, בטעות, כי הדיון בבקשה קבוע

ליום 15.12.00. על שום כך, כאשר קיבלה את חוות הדעת "לא ערכתי בדיקה

נוספת, אלא יצאתי מהנחה כי אכן תאריך הדיון בבקשתי להכרזתי כפושטת רגל

נדחה בחודש ימים (...)".


ב. החייבת הוסיפה וטענה, בתצהיר שנתנה בתמיכה לבקשתה -

"הנני להצהיר כי מעולם לא פעלתי על דרך ההתחמקות, ולמרות כל האמור לעיל עשיתי ו/או עושה אני מאמצים עילאיים על מנת להשתקם מבחינה כלכלית ואני עושה הכל בכדי לנסות להחזיר את חובותיי שהתהוו".


ג. עוד נטען בבקשה כי הכונס הרשמי כתב בחוות דעתו מיום 12.11.00, בסעיף 8 לחוות הדעת , כי יש להעתר לבקשת החייבת ולהכריזה פושטת רגל.


ד. החייבת לא התייחסה בתצהירה, ולו במילה אחת, לעניין הפיגורים בתשלומים.


4. ביקשתי וקיבלתי את תגובת הכונס הרשמי לבקשה לביטול פסק הדין.


בא כוחו המלומד של הכונס הרשמי, עו"ד עופר גבריאלי, הביע את התנגדותו לבקשה.


בין היתר התייחס עו"ד גבריאלי לטענתה של המבקשת על כך שבסעיף 8 לחוות הדעת

מיום 12/11/2000 נכתב כי יש להעתר לבקשה ולהכריז על החייבת פושטת רגל. לדבריו -"ב. מסקנה זו נרשמה בטעות ובהיסח הדעת, שכן, כפי שניתן

ללמוד הן ממסקנות החקירה שפורטו בחוות הדעת והן מדברי עו"ד עזרא בדיון שהתקיים ביום 15/11/2000, סבור ב"כ הכונס הרשמי שיש לדחות את הבקשה מהטעמים של ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל, חוסר

תום לב ביצירת החובות, וכן מהטעם שנסיבות היווצרות החובות מקורן במעשה פלילי של מסירת שיקים חתומים

על החלק, בידיעה שלא יהיה להם כיסוי.


(...)ג. טעותו של ב"כ הכונס הרשמי נגרמה ככל הנראה משום

כוונתו לציין בחוות דעתו בהערת אגב כי מהחקירה עולה

שלא מן הנמנע שלאבי החייבת היה חלק בהסתבכותה, ואולם אין בכך כדי להפחית מאחריותה, התנהגותה הפלילית וחוסר תום ליבה של החייבת, ועל כן לא היתה

כל כוונה להמליץ על הכרזת החייבת פושטת רגל".


5. במהלך הדיון טען בא כוחה המלומד של החייבת, עו"ד עלי דבאח כי מן הדין לקבל את הבקשה, לבטל את פסק הדין ולאפשר "ולתת לנו את ההזדמנות להמשיך בתשלומים".


עו"ד דבאח שב וציין את עניין התקלה שנפלה בחוות דעתו של הכונס הרשמי שבו צויין התאריך השגוי של הדיון.


באשר לטענה על כך שהחייבת מסרה לאביה שיקים ביודעה כי אין להם כיסוי, טען עו"ד דבאח כי "החייבת לא מסרה אלא אביה קיבל את השיקים", "אני התייחסתי לרצון של החייבת, שכן לא היה לה רצון. לא רציתי להגיד שזה מתוך כפיה, אלא ללא התנגדות".


עו"ד דבאח הדגיש בטענותיו כי מדובר בחייבת צעירה בת 19 שנים בלבד.


ב"כ הכונס הרשמי חזר על התנגדותו לביטול פסק הדין.


6. דיוןא. כבר בפתח חלק זה של החלטתי אני רואה להדגיש כי אילו עמדה שאלת ביטול פסק הדין על הטעם לאי התייצבותה של החייבת לדיון בלבד, כי אז הייתי מבטל את פסק הדין.


כשלעצמי, אני סבור כי החייבת רשאית היתה ליהנות מן הספק כי הגורם לאי התייצבותה היה הטעות שבאה לידי ביטוי בחוות דעתו של הכונס הרשמי, כאמור לעיל.


ב. אלא מאי?שהלכה פסוקה היא שבית המשפט לא יבטל פסק דין שניתן כדין (ובענייננו אין

מחלוקת על כך שהחייבת הוזמנה כדין, עוד בהחלטה בדבר צו הכינוס) אם אין

בביטול פסק הדין כדי להועיל לצד המבקש.


שהרי בענייננו גם אם הייתי מבטל את פסק הדין הייתי שב ודוחה את בקשתה של

החייבת.


לא השתנה דבר באשר לקביעה כי החייבת מנצלת את הליכי פשיטת הרגל לרעה.
כאמור לעיל, החייבת לא אמרה ולו מילה על הסיבה לכך שלא שילמה ולו גם

תשלום אחד מן התשלומים שהושתו עליה.


כאן המקום להעמיד דברים על דיוקם. החייבת אינה בת 19. החייבת נולדה ביום

24/10/79.


והעיקר: לא השתנה דבר בעניין העובדה הפשוטה שהחייבת נתנה לאביה שיקים

על החלק בידיעה ברורה כי אין לשיקים כיסוי.


ב"כ החייבת טען בפניי כי לחייבת "לא היה רצון" ליתן לאביה את השיקים. אלא

שגם טענה זו אין בה ולא כלום.


טענה אחרונה זו היא טענה עובדתית שהחייבת צריכה היתה לפרטה בתצהירה.
היא לא עשתה כן. ממילא לא הונח בפניי כל בסיס שיהיה בו כדי להצדיק משיכתם

של שיקים ללא כיסוי ומסירתם לאביה של החייבת.


מי שכך נוהג, ומסתבך בעקבות התנהגותו העבריינית הנ"ל בחובות, אל יצפה לכך

שבית המשפט יגן עליו ויפרוש עליו את הגנת פקודת פשיטת הרגל.


ג. סבורני כי החייבת אינה יכולה להתלות בטעות הפולמוס שנפלה בחוות דעתו של

הכונס הרשמי מיום 12/11/00. עיון באמור בחוות הדעת מלמד כי חוות הדעת היא

שלילית וכי המסקנה המתבקשת מהמפורט בה היא כי אין להכריז על החייבת

פושטת רגל. על שום כך נקל להבין שנוסח הדברים שנרשם בסעיף 8 לחוות הדעת

שגוי.


מכל מקום, למרות שבית המשפט מייחס משקל נכבד לחוות דעתו של הכונס הרשמי ולהמלצתו, אין הוא מחוייב לפעול על פיהן.


ד. לאור האמור לעיל ברור שאין כל הצדקה לבטל את פסק הדין. זאת, משום שגם

אם אורה על ביטול פסק הדין,הרי שבסוף הדרך אשוב ואורה על דחיית בקשתה

של החייבת להכריזה פושטת רגל.


על שום כך אני עומד לדחות את הבקשה.


7. אחרית דבר

לאור כל האמור לעיל אני דוחה את הבקשה.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מעשה פשיטת רגל

 2. קופת פשיטת הרגל

 3. חקירת כונס רשמי

 4. הענקה אסורה

 5. פשיטת רגל בני זוג

 6. תקנות פשיטת הרגל

 7. בקשה לפשיטת רגל

 8. התראת פשיטת רגל

 9. דחיית הוכחת חוב

 10. הענקה ללא תמורה - ביטול

 11. קיזוז בפשיטת רגל

 12. עיריית בת ים פשיטת הרגל

 13. הכרזה על פשיטת רגל

 14. בקשה לביטול הענקה

 15. התיישנות תקופת פשיטת רגל

 16. הליכי פשיטת רגל חייב בנק

 17. התנגדות להתראת פשיטת רגל

 18. פשיטת רגל - תום לב

 19. שוכר דירה בפשיטת רגל

 20. תקנה 241 לתקנות פשיטת הרגל

 21. טופס התראת פשיטת רגל

 22. תקנות פשיטת הרגל אגרות

 23. בקשה לביטול פשיטת הרגל

 24. פושט רגל - רשות לנהל חשבון ?

 25. פשיטת רגל אם חד הורית

 26. מזונות ביטוח לאומי פשיטת רגל

 27. פשיטת רגל - בית המשפט המחוזי

 28. פשיטת רגל הרשעה בפלילים

 29. טופס צו הכרזת פשיטת רגל

 30. ערעור על פתיחה הליכי פשיטת רגל

 31. תביעה כספית של פושט רגל שהופטר

 32. סעיף 74 לפקודת פשיטת הרגל

 33. סעיף 96 לפקודת פשיטת רגל

 34. סעיף 85 לפקודת פשיטת הרגל

 35. בקשת חייב להכרזה על פשיטת רגל

 36. הפטר בהליך פשיטת רגל בחו"ל

 37. עיכוב פינוי בית מגורים פשיטת רגל

 38. סעיף 181 לפקודת פשיטת הרגל

 39. טופס שחרור נאמן בפשיטת רגל

 40. סעיף 71 לפקודת פשיטת הרגל

 41. הסתבכות כלכלית של בני זוג

 42. חוזה למראית עין להבריח נכסי החייב

 43. טופס כתב הסמכה לעריכת חקירה

 44. תוקף הסכם נאמנות בפשיטת רגל

 45. פשיטת רגל בגלל התמכרות לסמים

 46. פשיטת רגל הלוואות בשוק האפור

 47. פשיטת רגל של אב לילדים קטנים

 48. טופס התנגדות להתראת פשיטת רגל

 49. בקשה שנייה להכרזה על פשיטת רגל

 50. נושה נדחה - סעיף 83 לפקודת פשיטת הרגל

 51. חובת ההנמקה של נאמן בפשיטת רגל

 52. פשיטת רגל של אדם שאף פעם לא עבד

 53. העברת בעלות על שם הבעל - הברחת נכסים ?

 54. ביטול הענקה - סעיף 96 פקודת פשיטת הרגל

 55. איחור בהגשת תביעת חוב - פשיטת רגל

 56. ביטול אישור הוכחת חוב בפשיטת רגל

 57. חוסר תום לב של החייב בהליכי פשיטת הרגל

 58. פשיטת רגל לאדם שנפגע בתאונת עבודה

 59. האם פשרה בפשיטת רגל פוטרת ערבים ?

 60. ביטול חתימה על ההתנגדות להתראת פשיטת רגל

 61. ביטול הענקה דירה מההורים פשיטת רגל

 62. טופס הצעת פשרה לפי פקודת פשיטת הרגל

 63. טופס בקשה להמצאה של התראת פשיטת רגל

 64. ניצול לרעה של הליכי בית המשפט – פשיטת רגל

 65. פקודת פשיטת הרגל נוסח חדש תש''ם-1980

 66. טופס הודעות על ביטול הכרזות פשיטת רגל

 67. קונה בעל זכות שביושר או נאמן המוכר פושט רגל

 68. פשיטת רגל של קבלן - מימוש ערבות רוכשי דירות ?

 69. הכרזה על פשיטת רגל תוך הגדלת צו תשלומים

 70. ביקורת שיפוטית על החלטות נאמן בפשיטת רגל

 71. ליקויי בניה - תביעת חוב לנאמן בפשיטת רגל

 72. בקשת החייב למתן צו כינוס ולהכרזתו פושט רגל

 73. הגשת תביעה ללא אישור בית המשפט של פשיטת רגל

 74. טופס בקשת נושה למתן צו כינוס ולהכרזת פשיטת רגל

 75. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון