המחאות הוחזרו בגלל חשבון מוגבל בבנק - צו פירוק חברה


פסק דין

העובדות

התובעת הינה חברה פרטית המנהלת בית דפוס.
נתבעת 1 היתה בתקופה הרלוונטית לתביעה חברה שעסקה בפרסום והוצאה לאור.
נתבע 2 היה באותה תקופה מנהל ובעל שליטה של נתבעת 1.


הנתבעת הזמינה מהתובעת עבודות הדפסה בשווי כולל של 85,745 ש"ח אשר בגינם שילמה בהמחאות דחויות משוכות על ידה לתאריכים : 30/8/97, 10/8/97, 15/7/97 ו- 5/6/96.


שיקים אלה הוחזרו מהבנק בצירוף הערות "א.כ.מ. ו- "מוגבל".


ביום 23/3/2000 ניתן בבית המשפט המחוזי בירושלים צו לפירוק החברה הנתבעת.

הנתבעת 1

כעולה מכתב התביעה נתבעת 1 חייבת לתובעת כספים שאותם חבה בגין עבודות דפוס שהזמינה מהתובעת בסכום של 85,745 ש"ח. הנתבעת בכתב הגנתה הודתה בחוב לתובעת.


לפיכך ניתן בזאת פסק דין נגד הנתבעת 1 על מלוא סכום התביעה.


נתבעת 2 :
התובעת מבקשת להרים את מסך ההתאגדות שבין הנתבעת לנתבע 2 ולחייבו באופן אישי בחוב הנתבעת.


לטענת התובעת נתבע 2 ניצל את אמונה של התובעת בשלב הזמנת עבודות הדפוס כאשר נסך בה ביטחון כי נתבעת 1 תוכל לעמוד בהתחייבויותיה וזאת בידיעה, כי מצבה הכלכלי של החברה הנו קשה והיא לא תוכל לעמוד בפרעון החוב, ועל-כן יש להרים מסך ההתאגדות ולחייב את נתבע 2 לשלם באופן אישי את חובות נתבעת 1 כלפי התובעת.


הרמת מסך:
על-פי הפסיקה בית המשפט נוהג הזהירות בכל הנושא להרמת מסך החברה לחובת בעלי המניות אשר ניצבים מאחורי המסך ובחברה עצמה כאדם אחד.


במקביל המחוקק נקט בטכניקת הרמת מסך בסעיף 373 (א) ניהול עסק בתרמית האומר :"התברר במהלך פירוקה של חברה שעסק שלה התנהל תוך כוונה לרמות את נושיה או את נושיו של אדם אחר או לכל מטרת מרמה, רשאי בית המשפט, על פי בקשת הכונס הרשמי או המפרק או כל נושה או משתתף של החברה ואם נראה לו נכון לעשות כן, להצהיר שכל דירקטור שלה, שהיה ביודעין שותף בניהול העסק ישא באחריות אישית ללא הגבלה לחובותיה של החברה, כולן או מקצתן, כפי שיורה בית המשפט.
סעיף 373 הנו חריג לעקרון שלפיו נושא משרה אינו חב חבות אישית ובכך מטיל על נושא משרה של חברה בפירוק אחריות אישית לכל חובות החברה אם יתברר כי החברה נוהלו בתרמית" .


את תביעתו נגד הנתבע 2 השיקה התובעת גם בעילה רשלנית, תרמית וחוסר תום לב והפרת חובת זהירות של נושא משרה בחברה כעילות נוספות להרמת המסך.


מאידך, נתבע 2 טען כי היא לא התחייבה באופן אישי לשלם את חובות החברה, השיקים שניתנו על ידו ניתנו בתום לב במהלך העסקים הרגיל מבלי שהם ניתנו בגדר ערבות אישיות ועל כן אין לחייבו באופן אישי.
הסכסוך הנדון התרחש בשנת 1997 והדין החל בענין המבחנים להרמת מסך ההתאגדות היא פקודת החברות [נוסח חדש] התשמ"ג - 1983.


על מנת להכריע בשאלה האמנם נתבע 2 אחראי אישית לחובות נתבעת 1 יש לבחון האם התקיימו בענייננו המבחנים להרמת מסך ההתאגדות

על התובעת מוטל הנטל להוכיח כי הנתבע 2 בהקמתו את נתבעת 1 וניהולה ו/או בעשיית העסקה עם התובעת פעל מתוך כוונת מרמה שתכליתה שימוש וניצול מסך ההתאגדות על מנת להוציא את כוונתו מהכח את הפועל תוך כוונת ועשיית רווחים על חשבון התובעת.


הראיות וניתוחן

מ י ר מ ה

מעשה מרמה הינו אחת העילות להרמת מסך ההתאגדות. התובעת מלינה על כך כי נתבע 2 ידע את חומרת מצבה הכלכלי של החברה ולמרות זאת עשה עסקה עם התובעת ביודעו, כי הנתבעת 1 לא תוכל לעמוד בהתחייבויות כלכליות. וחרף זאת מסר שיקים לתובעת ובכך יצר מצג שווא ביחס ליכולתה הכלכלי לפרוע את השיקים ביודעו, כי שיקים אלה לא יכובדו על ידי הבנק במועד פרעונם או בזמן סביר לאחר מכן וכי אין לו בטחון שהוא ולא גם סביר, כי נתבעת 1 תשלם את חובה לתובעת.


איני סבור שהתובעת הרימה את נטל ההוכחה הנדרש להפרתו המהווה עילה להרמת מסך ההתאגדות כלפי נתבעת 2 - אליהו גווילי.


התובעת לא הוכיחה את הנטען על ידה לגבי מעשיו ומחדליו של נתבע 2 כל מה שהוכח הוא שהנתבע מסר לידי התובע שיקים בסך של 85,745 ש"ח ושיקים אלה הוחזרו.


לא הוכח כי במעמד מסירת השיקים כבר היתה בכוונת הנתבע שלא לפרוע השיקים. לא די בהתחייבות הנתבעת מכח השיקים ובאי עמידתה בפרעונה כדי לטעון תרמית.


אשר על-כן לא מצאתי להסיר מסך ההתאגדות מסיבה של מרמה.


תום לב ומצג שווא

חוסר תום לב אף היא עילה שיש בה להצדיק במקרים מסויימים הרמת מסך ההתאגדות.


התובעת טוענת כי הנתבע 2 נהג בחוסר תום לב בשל מצג כוזב, בכך שהסתיר את מצבה הקשה של הנתבעת.


הנתבע 2 טען כי את עבודות הדפוס הזמין מתוך אמונה, כי הבטחותיהם של אנשי משרד הבריאות יקויימו.


חובת תום הלב חלה על מנהלי החברה הנושאים ונותנים בשם החברה עם צד אחר

ומכוחה הם חבים חובת אמון וזהירות וחוסר תום לב יכול שיהא באי-גילוי עובדות ופרטים חיוניים וחשובים לצד האחר, אם להתקשר בעסקה ואם לא.


במקרה הנידון, לא הוכח, כי הנתבעים הסתירו מידע כאמור מהתובעת שכן לא הוכח שאמנם הנתבעת היתה במצב של חודל פרעון בזמן ביצוע העסקה. לא זו אף זו התובעת לא דרשה שום מסמך ונתונים לגבי מצבה הכלכלי של החברה. ואף לא דרשה ערבויות אישיות מבעלי השליטה.


שוכנעתי, כי בעת שהנתבעת 1 התקשרה עם התובעת, היא עמדה בפני התקשרות עם משרד הבריאות שביססה את אמונה כי עסקה כזו תניב רווחים באופן בו תוכל לעמוד בהתחייבויותיה.


ר ש ל נ ו ת

התובעת מבקשת לחייב את הנתבע 2 בעילה נפרדת של רשלנות על כך שהנתבע התקשר בהסכמים ונטל סיכונים בלתי סבירים נוכח מצבה של הנתבעת 1.


למעשה טענת התובעת היא, כי הנתבע 2 ניהל את הנתבעת 1 באופן רשלני בהתקשרותו עם התובעת ובכך הפר חובתו כלפיה, וגרם לה נזק שהתבטא באי-יכולתה של הנתבעת 1 לעמוד בהתחייבויותיה.


לא הוכח בפני, כי הנתבע 2 ניהל את הנתבעת 1 באופן רשלני וכי יוזמתו להתקשרות הנתבעת 1 עם התובעת נעשתה ברשלנות .
פעילות נתבע 2 היו מתוך אמונה ותקווה כי הנתבעת 1 תפיק רווחים בתוך מהלך העסקים הרגיל שלה.


אכן, פעולות עסקיות הינה נטילת סיכונים. הסיכונים הם חלק מחיי המסחר ובמקרה הנידון הסיכונים שנטלה הנתבעת 1 בהתקשרותה אם התובעת היא מסוג הסיכונים המקובלים והסבירים בסוג כזה של עסקים.


בסעיף 12 לתצהירו של יעקב ליפשיץ הבעלים של התובעת הוא מאשר, כי היה ידוע לו שהנתבעת התעסקה במדריך הרפואי בלבד ולא היו לה פרוייקטים נוספים עליהם עבדה. ועל-כן הנתבעת נטלה סיכון כאשר הזמינה את עבודות הדפוס.


בנדון ניתן לטעון כי מי שנטל את הסיכון הרי זוהי התובעת בהתקשרותה עם הנתבעת 1 בידיעה, כי זו מתעסקת עם פרוייקט אחד בלבד ובכך נטלה סיכון בהתקשרות עם חברה שעסקיה תלויים בפרוייקט אחד ויחיד.


לאור כל האמור לעיל הנני קובע כי לא ניתן להרים את מסך ההתאגדות בעילה זו, ואין לראות בנתבע 2 כנושא באופן אישי בחובו כלפי התובעת.


סוף דבר

הנני מחייב את הנתבעת 1 לשלם לתובעת סך של 85,745 ש"ח בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד לתשלום במלא בפועל ודוחה את התביעה כנגד נתבע 2.


ה


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פירוק איגוד

 2. בית המשפט של פירוק

 3. תרומה לקופת הפירוק

 4. פירוק איגוד מקרקעין

 5. עורך דין פירוק חברה

 6. הערת עסק חי

 7. אי הצדקה לבקשת פירוק

 8. טופס בקשת פירוק

 9. תקנות פירוק חברה

 10. חיוב משקיע לשלם

 11. פירוק הפועל חיפה

 12. ביטול פירוק מרצון

 13. פירוק חברה - העלמת כספים

 14. ערעור החלטת המנהל המיוחד

 15. חוב תמלוגים – פירוק חברה

 16. שכר מעל דין קדימה

 17. העלמת נכסים של חברה בפירוק

 18. התנגדות נושים לפירוק חברה

 19. התנגדות לבקשת פירוק חברה

 20. הפועל רמת גן - פירוק

 21. פירוק חברה חוב שכר לעובדים

 22. פירוק חברה מטעמי צדק ויושר

 23. פירוק חברה - פיטורים בהריון

 24. ערעור על החלטת המנהל המיוחד

 25. מכירת מוצרים לפני קריסת חברה

 26. דוח שנתי - חברה בפירוק

 27. בקשה לתבוע חברה בהליכי פירוק

 28. פירוק חברה מרצון - מיסוי

 29. מניעת מכירת נכס של חברה בפירוק

 30. תביעה נגד מנהל מיוחד פירוק חברה

 31. אחריות מוגברת בין חברה לעובדיה

 32. בקשה לעכב את ההליכים - צו פירוק

 33. תביעה לתשלום יתרת חוב מחברה בפירוק

 34. רשות להגיש כתב תביעה לאחר צו פירוק

 35. מלאי חברה בפירוק - בקשה לקבל נתונים

 36. הסכם בין חברה בפירוק ללקוחות

 37. הגשת בקשה לפירוק חברה על ידי עובדים

 38. הוועד הממונה של הקו-אופ - הליך פירוק

 39. זכויות עובדים בפירוק או פשיטת רגל המעביד

 40. בקשה לאשר תביעה כספית נגד חברה בפירוק

 41. פירוק על ידי בית המשפט עקב חדלות פרעון

 42. פירוק חברה ע"י בית משפט מן הצדק והיושר

 43. בקשה אישור להמשיך בהליך נגד חברה בפירוק

 44. בקשה שבית המשפט יתערב בהליך פירוק מרצון

 45. העברת כספים במהלך פירוק חברה לצורך מיסוי

 46. טופס צו לפירוק חברה בידי בית המשפט

 47. פירוק חברה - מנהלים רוקנו את כל הכסף בחברה

 48. אישור בית משפט להמשיך הליכים בפירוק

 49. החלטה של מנהל מיוחד פרוק חברה – הגדרת עובד

 50. בקשה למתן צו פירוק בעילת חדלות פירעון

 51. תביעה להחזר כספים על דירה - פירוק חברה קבלנית

 52. תביעה אישית נגד מעביד - פירוק חברה / פשיטת רגל

 53. טופס הודעת הכונס הרשמי בדבר מתן צו פירוק

 54. פירוק מטעמי צדק ויושר - סעיף 257(5) לפקודת החברות

 55. המחאות הוחזרו בגלל חשבון מוגבל בבנק - צו פירוק חברה

 56. סעיף 257(5) לפקודת החברות – פירוק חברה בגלל צדק ויושר

 57. טופס הודעה בדבר הגשת בקשה לבית המשפט לפירוק חברה

 58. זכאות עובדים לגמלה מביטוח לאומי - צו פירוק חברה בידי בית המשפט

 59. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון