הודעת השגה - סעיף 150 פקודת מס הכנסה


פסק דין

החלטה

ביום 17.5.98 הגיש המערער השגה בהתאם לסעיף 150 לפקודת מס הכנסה לשנים 94 עד 96.
ביום 16.5.99 נחתם מסמך הנושא את הכותרת "פירוט הנימוקים לקביעת השומה" ובמסמך זה מופיעים נימוקי השומה. המסמך כולל קביעת ההכנסה מהעסק בצו.
נימוקי שומה אלה נשלחו למערער ביום 23.5.99.


המערער טוען, שיש לראות את ההשגה כאילו התקבלה, כאמור בסעיף 152(ג) של הפקודה.
סעיף 152(ג) הנ"ל קובע כדלקמן:
אם תוך שנה מיום שהוגשה הודעת השגה לא הושג הסכם כאמור בסעיף קטן (א), ולא השתמש פקיד השומה בסמכויותיו לפי סעיף קטן (ב), יראו את ההשגה כאילו התקבלה; ואולם השגה שהוגשה על שומה שנערכה לפי סעיף 145(ב), יראו אותה כאילו התקבלה רק אם לא השתמש פקיד השומה בסמכויותיו כאמור בסעיף זה, תוך 3 שנים מתום שנת המס שבה הוגשה.


לפי פרשנותו של ב"כ המערער, הרי המועד הקובע לענין ההוראה שבסעיף 152(ג), הוא המועד של משלוח הצו לנישום ומאחר והצו נשלח רק ביום 23.5.99, דהיינו יותר משנה לאחר הגשת ההשגה, יש לראות את ההשגה כאילו נתקבלה.
עוד טוען ב"כ המערער, כי נימוקי השומה אינם בבחינת צו כנדרש בסעיף 152(ב) לפקודה.


לעומת זאת טוענת ב"כ המשיב, כי יש לראות בנימוקי השומה צו כנדרש לפי סעיף 152(ב) וכי המועד הקובע הוא המועד של ההחלטה בהשגה ומאחר והחלטה זו נתקבלה ביום 16.5.99, היא נמצאת עדיין בתוך תחומי השנה שבמסגרתה אמורה השומה להקבע בצו.


אני מעדיף את עמדת המשיב על זו של המערער.
המטרה של ההוראה בסעיף 152(ב), היא לגרום לכך שפקיד השומה לא ישהה את החלטתו ולא תאופשר "סחבת" בטיפול בתיקים אלה.


כמובן, שיש גם חובה לשלוח הודעה לנישום כדי לאפשר לו לכלכל את עניניו וכן כדי לאפשר לו להגיש ערעור על הצו לפי הוראות סעיף 153 לפקודה.
אך בעוד שהמחוקק קבע לוח זמנים נוקשה להכרעה בהשגה, הוא לא קבע לוח זמנים כזה בכל הנוגע למשלוח ההודעה לנישום לפי סעיפים 148 ו- 149 לפקודה.
לפיכך, נראה לי שההודעה חייבת להשלח תוך זמן סביר, וזאת אם במישרין מכוח האמור בסעיף 41 ו- 61(ב) לחוק החוזים (חלק כללי) ואם מכוח היקש מהוראות אלה (וראה גם סעיף 1 לחוק יסודות המשפט, התש"ם1980-).
לחילופין, יש לשלוח את ההודעה במהירות הראויה כקבוע בסעיף 11 לחוק הפרשנות התשמ"א1981-.


במקרה הנדון, נשלחה ההודעה מספר ימים לאחר מתן ההחלטה ולכן יש לקבוע שנשלחה במהירות הראויה ותוך זמן סביר כאחד.
אמנם ההודעה אינה קובעת את סכום המס שיש לשלם, אך כבר נקבע בעמ"ה 2012/98 הרפז נ' פקיד שומה חיפה, רואה החשבון כרך מ"ח חוברת 4 עמ' 494, שדי בכך שניתנה הכרעה בשומה ואילו ענין חישוב המס הוא בעל משמעות טכנית ואין צורך כי קביעת המס בצו כאמור, תכלול חישוב אריתמטי של סכום המס אותו יש לשלם.
עצם העובדה שהמחוקק לא קבע לוח זמנים נוקשה למשלוח ההודעה, מצביעה על כך, שהוא לא ראה לנכון להשתמש בסנקציה החמורה של קבלת ההשגה רק בשל כשל טכני-משרדי של איחור במשלוח ההודעה. לכן, בעוד שהעדר הכרעה בהשגה תוך שנה מביא בעקבותיו קבלה אוטומאטית של טענות הנישום, אין הדבר כך בכל הנוגע לאיחור במשלוח ההודעה.
מה גם שבעניננו כאמור, ההודעה נשלחה במועד הקבוע בדין ביחס למועד שבו ניתנה ההחלטה בהשגה (השוה גם עמ"ה 22/96 שמעון חנני בע"מ נ' פקיד שומה חיפה דינים מחוזי כרך כ"ו (9) 77).
לפיכך, נדחית הטענה המקדמית של המערער.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק מס הכנסה

 2. ערעור מס הכנסה

 3. מס הכנסה שלילי

 4. הסכם מס הכנסה

 5. מס הכנסות מבנין

 6. סיווג מחדש

 7. סיווג עסקה

 8. מאפיה - מס הכנסה

 9. מיסים עקיפים

 10. סעיף 2 פקודת מס הכנסה

 11. דוגמא לערעור מס הכנסה

 12. מס הכנסה - חופש המידע

 13. סודיות מס הכנסה

 14. קרקע תפוסה - צו מיסים

 15. קוד ISHR - מס הכנסה

 16. מס הכנסה - קיוסק

 17. תקנות מס הכנסה רכב

 18. תקנות מס הכנסה פחת

 19. ביקורת מס הכנסה – דוגמא

 20. אישור לגבות מיסים

 21. תקנות רכב מס הכנסה

 22. ערעור הפחתת הוצאות מחיה

 23. סיווג מוצרים - מס הכנסה

 24. ניכוי תשלום חוב מס הכנסה

 25. סעיף 152 לפקודת מס הכנסה

 26. מחילת חוב מס הכנסה

 27. דיני מס הכנסה - בג''צ

 28. סעיף 220 לפקודת מס הכנסה

 29. סעיף 147 א לפקודת מס הכנסה

 30. מס הכנסה - מאגר מידע

 31. סעיף 130(ג) פקודת מס הכנסה

 32. ערעורי מס הכנסה מאוחדים

 33. קילומטראז - מס הכנסה

 34. תיקון ערעור מס הכנסה

 35. ביקורת מס הכנסה עוסק מורשה

 36. אי הגשת דוחות מס הכנסה בזמן

 37. דרישת הכתב דיני מיסים

 38. עבירות על פקודת מס הכנסה

 39. הכנסה עסקת אקראי - מס הכנסה

 40. החזרת מס יתר ששולם למס הכנסה

 41. תשלום מעביד הפרשים למס הכנסה

 42. מס הכנסה - חברת השקעות

 43. תקנות מס הכנסה פחת מואץ

 44. נקודות זיכוי תושב - מס הכנסה

 45. סעיף 66(ד)(2) פקודת מס הכנסה

 46. סעיף 92(א)(1) פקודת מס הכנסה

 47. סוכן שחקנים - מס הכנסה

 48. תקנות מס הכנסה שכר דירה

 49. ביקורת מס הכנסה - מספרה

 50. סעיף 86 לפקודת מס הכנסה

 51. בניין משובח - צו מיסים עירייה

 52. אי הגשת דוחות למס הכנסה

 53. צו שעת חירום גביית מסים

 54. סעיף 147 לפקודת מס הכנסה

 55. סעיף 135 לפקודת מס הכנסה

 56. סעיף 194 לפקודת מס הכנסה

 57. סעיף 160 לפקודת מס הכנסה

 58. סעיף 153 לפקודת מס הכנסה

 59. תקנות מס הכנסה שיעורי פחת

 60. סעיף 159 לפקודת מס הכנסה

 61. חוק מס הכנסה עידוד להשכרת דירות

 62. תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים

 63. אי תשלום מס הכנסה - זיכוי

 64. תקנות מס הכנסה מחירי העברה

 65. ביקורת מס הכנסה - בית קפה

 66. תיקון 132 לפקודת מס הכנסה

 67. סיווג עסקה - הונית או פירותית ?

 68. אופציות לעובדים - מס הכנסה

 69. ביקורות פתע - מפקחים של מס הכנסה

 70. סעיף 119א לפקודת מס הכנסה

 71. איחור בהגשת ערעור מס הכנסה

 72. מירוץ ההתיישנות - מס הכנסה

 73. תקנות מס הכנסה נסיעות לחו''ל

 74. ערעור מס הכנסה - עוסק מורשה

 75. סעיף 216(4) לפקודת מס הכנסה

 76. בקשה למסור מידע על הכנסות מס הכנסה

 77. הנחה במס הכנסה בישובי גבול הצפון

 78. דיווח על בן משפחה כעובד – מס הכנסה

 79. תקנות מס הכנסה קביעת תנאי שוק

 80. חזקת תלות מקורות ההכנסה בין בני זוג

 81. דיון בדלתיים סגורות - מס הכנסה

 82. הודעת השגה - סעיף 150 פקודת מס הכנסה

 83. מס הכנסה על פיצויים בית דין לעבודה

 84. מס הכנסה - דיווח נפרד על ידי בני זוג

 85. הארכת תקופת ההתיישנות מס הכנסה

 86. הכנסות מלקוחות חו''ל - מס הכנסה

 87. אי הגשת דוח מס הכנסה במועד – כתב אישום

 88. תקנות מס הכנסה ניכוי הוצאות מסוימות

 89. האם צריך לשלם מס הכנסה על הכנסות בחו"ל ?

 90. תקנות מס הכנסה תכנון מס החייב בדיווח

 91. חוק מס הכנסה ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה

 92. תקנות מס הכנסה פטור מהגשת דין וחשבון

 93. מכירת שווארמה, פלאפל, שתייה קלה – מס הכנסה

 94. חישוב מאוחד - הכנסות שני בני זוג מס הכנסה

 95. התחמקות שיטתית מהגשת דוחות למס הכנסה

 96. פחת בשל ציוד - סעיף 2(ג)(1) לתקנות מס הכנסה

 97. הסברים על הכנסות מעסק במסגרת ערעור מס הכנסה

 98. ניכוי הוצאות פרויקט כנגד הכנסות פרויקט אחר ?

 99. תקנות בית המשפט ערעורים בענייני מס הכנסה

 100. אי רישום תקבולים - סעיף 216(7) פקודת מס הכנסה

 101. זיכוי מס - מוסד לילדים בעלי צרכים מיוחדים

 102. סעיף 145ב (א)(1) פקודת מס הכנסה - אי רישום תקבול

 103. תקנות מס הכנסה שיעור פחת לדירה מושכרת למגורים

 104. תקנות מס הכנסה תיאומים בשל אינפלציה שיעורי פחת

 105. בני זוג עובדים באותו מקום - דיווח מס הכנסה מאוחד ?

 106. תקנות מס הכנסה ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים

 107. מסירת תרשומת כוזבת בדו"ח - עבירה על סעיף 220(2) לפקודת מס הכנסה

 108. מטרת סעיף 145 לפקודת מס הכנסה - מסגרת אירגונית לביצוע רישומי התקבולים

 109. מתי יש לדווח למס הכנסה על הפסד מכירת מגרש ? - סעיף 8א'(ג) לפקודת מס הכנסה

 110. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון