פניה חד צדדית למומחה מטעם בית המשפט – פסילת מומחה ?


החלטה

1. לפני בקשה מטעם המבקשת, הנתבעת בהליך העיקרי, אריה חברה לביטוח בע"מ (להלן - "המבקשת"), להורות על ביטול מינויה של המומחית הרפואית בתחום הנוירוכירורגיה, דר' ליאנה בני-עדני, וככל שהוגשה לתיק בית המשפט חוות דעת המומחית - להורות על ביטולה, ולהורות על מינוי מומחה רפואי אחר בתחום הנוירוכירורגיה תחתיה.


רקע עובדתי

2. המשיבות, התובעות בהליך העיקרי (להלן - "המשיבות"), הגישו תביעה כנגד המבקשת לתשלום פיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו למשיבה 1 (קטינה) בתאונת דרכים בה נפגעה ביום 2.3.2005.

ביום 15.5.2007 הורתי על מינויה של דר' ליאנה בני-עדני, מהמרכז הרפואי ע"ש סוראסקי (בית החולים איכילוב) כמומחית מטעם בית המשפט בתחום הנוירוכירורגיה (להלן - "המומחית").


הבקשה

3. בנמקו הבקשה טען ב"כ המבקשת, עו"ד אורי ירון, כי המומחית פעלה בחוסר אובייקטיביות ובחוסר תקינות מהותית, בהעבירה לעיון ב"כ המשיבות בלבד טיוטת חוות דעתה, טרם הגשת חוות הדעת לתיק בית המשפט, כך במכתב שמוען לב"כ המשיבות מיום 13.7.2007. פניה חד-צדדית זו של המומחית לב"כ המשיבות עומדת בסתירה לחובות החלות על המומחית, המשמשת זרועו הארוכה של בית המשפט, לפעול באובייקטיביות וללא משוא פנים ותוך הקפדה שאלה גם ייראו. יתרה מזאת, חרף אורכה שניתנה לב"כ המבקשת להגיש המסמכים הרפואיים למומחית עד ליום 1.8.2007, כאמור בהחלטת בית המשפט שניתנה במעמד הצדדים ביום 3.7.2007, עולה כי המומחית בדקה המשיבה 1 (ביום 13.7.2007) טרם קבלת המסמכים הרפואיים מטעם המבקשת, וממילא חוות הדעת ניתנה טרם עמד בפניה חומר רפואי זה. לפיכך, עתר ב"כ המבקשת לביטול מינויה של המומחית ולמינוי מומחה רפואי אחר תחתיה, מכל אחד מן הטעמים דלעיל.


תגובת המשיבות

4. המשיבות, באמצעות בא-כוחן, עו"ד ארז לבנון, התנגדו לבקשה. לטענתו, אין בבקשה טעמים המצדיקים פסילת מינויה של המומחית, אשר כפי שנקבע בהלכה הפסוקה, עליהם להיות נימוקים כבדי משקל המעלים חשש ממשי למשוא פנים ולעיוות דין שייגרם אם הבקשה תדחה. אין בפגם שנפל בהתנהלות המומחית כדי להוות פגם ממשי היורד לשורשו של ענין, שכן כעולה ממכתבה, המומחית היתה ערה להיותה מומחית מטעם בית המשפט, בציינה הצורך באישור בית המשפט לתשלום שכר טרחה הגבוה מהאמור בכתב המינוי ובבקשה כי עותק ממכתב זה יועבר לבית המשפט במצורף לחוות דעתה הסופית. ב"כ המשיבות הוסיף והדגיש, כי ביום 15.5.2007 שיגר למומחית מכתבו במסגרתו עמד על משמעות שכר הטרחה שקבע בית המשפט וביקשהּ, כי כל עותק של מכתב המופנה אליו יישלח גם לב"כ המבקשת. בנסיבות אלה, ברי כי אין לראות המומחית כמי שפעלה מטעם המשיבות בלבד. ב"כ המשיבות הוסיף והדגיש, כי חרף האמור במכתב המומחית, עד ליום הגשת תגובתו לבקשה, לא הועברה לידו טיוטת חוות דעת המומחית, ואף בטעם זה יש לחזק הטענה כי אין בפגם שנפל בהתנהלות המומחית כדי לרדת לשורשו של ענין. אשר לבדיקת המשיבה 1 על-ידי המומחית מבלי שהונחו בפניה המסמכים הרפואיים מטעם המבקשת, הרי שכעולה מהוראת תקנה 8(ב) לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ז-1986 (להלן - "תקנות המומחים"), כפי שזו פורשה בהלכה הפסוקה, אין מניעה לבדיקת הנפגע טרם קבלת כל המסמכים הרפואיים, בכפוף להעמדת המסמכים כאמור לעיון המומחה עובר לכתיבת חוות הדעת. מכל מקום, גם מקום בו לא עמדו בפני המומחה הרפואי מטעם בית המשפט מסמכיהם הרפואיים של שני הצדדים בשעת עריכת חוות הדעת, הלכה פסוקה היא כי בית המשפט יבכר משלוח שאלת הבהרה למומחה על-פני האפשרות הקיצונית של פסילת חוות הדעת, שעיקרה בזבוז זמן והוצאות.

5. חרף החלטתי מיום 29.8.2007, המבקשת לא הגישה תשובה מטעמה לתגובה.

דיון

6. לאחר ששקלתי כלל טענות הצדדים, עמדתי היא כי דין הבקשה להידחות.

7. מומחה מטעם בית המשפט משמש, לצורך בירורה של התובענה במסגרתה נתמנה, מעין זרוע ארוכה של בית המשפט בתחום מומחיותו. עמד על כך השופט י' טירקל ברע"א 7265/95 שרון גלדשטיין נ' ג'נט בראל, פ"ד נ(3) 214 (1996), בקובעו בעמוד 219 לאמור:

"מומחה שמינה בית המשפט אינו רשאי לפטור את עצמו מלתת חוות דעת עצמאית משלו, שתהיה פרי הבדיקה, המומחיות, העיון ושיקול הדעת שלו לבדו."


אשר לפסילת חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט או להחלפתו באחר טרם חיווה דעתו בדבר פגיעותיו הרפואיות של התובע, קובעת הוראת תקנה 17 לתקנות המומחים כדלקמן:

"17. החלפת מומחה

(א) נבצר מהמומחה לפעול בהתאם למינויו או שלא עשה, תוך זמן סביר, אחת מהפעולות המוטלות עליו לפי תקנות אלה, רשאי בית המשפט, לפי בקשת בעל דין ולאחר ששמע את טענות הצדדים, למנות מומחה אחר תחתיו; החליט לעשות כן, יחליט גם בדבר שכרו של המומחה שהוחלף כאמור.

(ב) ...".

בהתייחס לשיקולים לענין פסילת מומחה, הלכה פסוקה היא, כי חוות דעתו של מומחה לא תיפסל אם אין מדובר בפגם היורד לשורשו של עניין, שיש בו כדי לגרום לעיוות דין. קרי, בית המשפט רשאי לפסול חוות דעת של מומחה ולמנות מומחה אחר תחתיו, אם נפל בחוות הדעת או בפעולותיו של המומחה פגם המעלה חשש ממשי לעיוות דין, העלול להיגרם לבעל הדין הנוגע בדבר. ההחלטה אם לפסול את חוות דעת המומחה אם לאו, תלויה בנסיבותיו של כל מקרה, עת הכלל הוא כי בין יתר שיקוליו בבקשה לפסילת מומחה, על בית המשפט להביא בחשבון את תום ליבו של המומחה ואת האפשרות לתקן את השגגה (ראו גם, רע"א 3358/91 סהר חברה ישראלית לביטוח בע"מ נ' יוסף ציון, תק-על 91(3), 2903
(1991); רע"א 7265/95, לעיל, עמוד 219; רע"א 7714/05 אלגרה כהן נ' רשות הנמלים והרכבות נמל חיפה, תק-על 2006(1), 1736 (2006); ת"א (ירושלים) 1540/96 סילביה בן דוד נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ, תק-מח 2001(3), 3655, פסקה 17 לפסק הדין (2001)).

יתרה מזאת, ההנחה הקיימת הינה, כי מומחה מטעם בית המשפט פועל בהגינות ובתום לב, אלא אם מתברר אחרת, ולפיכך לא כל שגגה היוצאת מתחת ידו צריכה להביא לפסילתו (רע"א 6116/97 אברהם שוחט נ' ציון, חברה לביטוח בע"מ, תק-על 97(3), 1051 (1997); רע"א 3011/94 אלפסי שמעון נ' "הדר" חברה לביטוח בע"מ, תק-על 94(2), 1973 (1994); אליעזר ריבלין תאונת הדרכים, סדרי דין וחישוב בפיצויים (תש"ס-1999), עמודים 579-580).

8. על רקע העקרונות והכללים דלעיל, אשר הותוו בפסיקה בסוגיית פסילת חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט או החלפתו במומחה אחר, טרם חיווה דעתו, אפנה לבחון תחולתם בנסיבות המקרה דנן.

כאמור, ב"כ המבקשת השתית בקשתו לפסילת המומחית ולמינוי מומחה רפואי אחר תחתיה, על שני טעמים. האחד, פנייתה בכתב לב"כ המשיבות בלבד, בהודיעה כי טיוטת חוות הדעת תשלח אליו בימים הקרובים, והשני, בדיקת המשיבה 1 מבלי שהונחו לפניה המסמכים הרפואיים מטעם המבקשת.

לאחר ששבתי ועיינתי בבקשה ובתגובה, באתי לכלל מסקנה כי בהתנהגותה של המומחית לא נפל פגם מהותי, היורד לשורשו של ענין, בעטיו יש להורות על פסילתה. אנמק:

אכן, ביום 13.7.2007 שיגרה המומחית מכתב לב"כ המשיבות במסגרתו ציינה, כי בדקה את המשיבה 1, כי טיוטת חוות הדעת תשלח אליו בימים הקרובים וכי הלה מתבקש להסדיר תשלום שכר הטרחה, בהוסיפה כי ב"כ המשיבות מתבקש להעביר מכתב זה לבית המשפט עם חוות דעתה הסופית. המכתב, כשלעצמו, אכן מעורר חשש להעדר אובייקטיביות המומחית בפועלה, שכן פנייתה נעשתה לב"כ המשיבות בלבד, בציינה כוונתה לשלוח לידיו טיוטת חוות הדעת. ויוטעם, משלוח טיוטת חוות הדעת לבאי-כוח הצדדים, או למי מהם, מנוגדת להוראות תקנות המומחים, המורות כי המומחה יגיש לבית המשפט את חוות דעתו (תקנה 15 לתקנות המומחים). הא ותו לאו.

ברם, כעולה מתגובת המשיבות לבקשה, וככל הנראה על רקע מכתבו של ב"כ המשיבות למומחית במענה למכתבהּ, בסופו של יום טיוטת חוות הדעת לא נשלחה לב"כ המשיבות, ואין לטעון למעורבות ב"כ המשיבות בהכנת חוות הדעת. משכך, אין מקום לטענה, כי נפגע שיקול דעתה העצמאי של המומחית עובר לכתיבת חוות הדעת. לאמור, משטרם הוגשה חוות הדעת לתיק בית המשפט וממילא בהעדר מימוש כוונת המומחית לשלוח טיוטת חוות הדעת לב"כ המשיבות, ברי כי השגגה שיצאה תחת ידה ניתנת לריפוי, כפי שנעשה הלכה למעשה, ואין בה, בנסיבות אלה, כדי להביא לפסילתה.

ויודגש, לא מצאתי כי בפניית המומחית לב"כ המשיבות בכתב, כשלעצמה, יש כדי לשלול תום ליבה וכדי ללמדנו על דופי בשיקול דעתה ובכישוריה עובר לעריכת חוות הדעת, בעטיו יורה בית המשפט על פסילתה ועל מינוי מומחה אחר תחתיה. לאמור, לא מצאתי כי בפועלה של המומחית כאמור יש כדי לסתור החזקה בדבר היות חוות דעת המומחית, לכשתוגש, פרי שיקול דעתה שלה לבדה.

9. בהתייחס לבדיקת המשיבה 1 על-ידי המומחית מבלי שהונחו בפניה המסמכים הרפואיים מטעם המבקשת, הלכה פסוקה היא כי גם מקום בו ערך המומחה מטעם בית המשפט את חוות הדעת בטרם היה סיפק בידי בא-כוח הנתבעת להמציא למומחה את מלוא החומר הרפואי, בית המשפט לא יבטל המינוי משלא היה במסמכים אלה, לדעתו המקצועית והכנה של המומחה (במענה לשאלות הבהרה), כדי לשנות את חוות דעתו (רע"א 6116/97, לעיל). מקל וחומר בענייננו, משנטען כי הטעם לפסילת המומחית הינה בדיקת המשיבה 1 מבלי שהיו בידי המומחית המסמכים הרפואיים מטעם המבקשת. ואכן, עיון בהוראת תקנות המומחים מלמדנו, כי חרף זכות בעל דין להמציא למומחה מסמכים רפואיים, אשר הנפגע לא המציאם למומחה, אין חובה כי טרם ביצוע הבדיקה על-ידי המומחה יונחו בפניו מסמכים אלה. סבורני, כפי שגם מורנו ההלכה הפסוקה, כי על המסמכים הרפואיים מטעם המבקשת להיות בפני המומחית בעת עריכת חוות הדעת, ואין הכרח בהימצא חומר זה בידיה בעת בדיקת המשיבה 1.

משלא נטען כי המומחית ערכה חוות דעתה טרם הונחו בפניה המסמכים הרפואיים מטעם המבקשת, ובהינתן כי לאור ההלכה הפסוקה גם פגם זה ניתן לריפוי באמצעות משלוח שאלות הבהרה למומחית, לרבות חקירתה, אין לטעון לפגם בפועלה של המומחית, בעטיו יורה בית המשפט על פסילתה.

10. העולה מן המקובץ, לא שוכנעתי כי נפל פגם בהתנהגותה של המומחית - הן בהתייחס לפנייתה בכתב לב"כ המשיבות והן בהתייחס לבדיקת המשיבה 1 טרם הונחו בפניה המסמכים הרפואיים מטעם המבקשת - היורד לשורשו של ענין, ואשר יש בו כדי ללמדנו על פגם בשיקול דעתה המקצועי, על חוסר תום לב ועל משוא פנים.


סוף דבר

11. הבקשה נדחית. משנערכה למשיבה 1 בדיקה רפואית על-ידי המומחית ומשהומצאו למומחית המסמכים הרפואיים על-ידי באי-כוח הצדדים, הנני מורה למומחית להגיש חוות הדעת תוך 30 יום.

אין באמור כדי לגרוע מזכות הצדדים לפעול בהתאם להוראות תקנה 15(ב)-(ג) לתקנות המומחים.

המבקשת תשלם למשיבות הוצאות הבקשה בסך 3,500 ₪.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מומחה מטעם בית המשפט - משוא פנים

 2. פטירת מומחה מטעם בעל דין

 3. חוות דעת מומחה מטעם בית משפט

 4. בקשה חוזרת למינוי מומחה מטעם בית המשפט

 5. הגשת חוות דעת מומחה לבית משפט בלי בקשה

 6. תאונת דרכים – מינוי מומחה מטעם בית משפט

 7. ליקויי בניה- מינוי מומחה מטעם בית המשפט

 8. העברת ספרות רפואית למומחה מטעם בית המשפט

 9. פסילת מומחה מטעם בית המשפט - פסיקה

 10. מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום גריאטריה

 11. העברת חוות דעת קודמת למומחה מטעם בית משפט

 12. העברת רשומה רפואית ממוחשבת למומחה בית משפט

 13. מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום הכירורגיה

 14. מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום האורטופדי

 15. הגשת חוות דעת מומחה מטעם צד אחד בלבד

 16. מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום הנוירולוגי

 17. בקשה להחלפת מומחה בית משפט - תשלום שכר טרחה

 18. תחום האורטופדיה – מינוי מומחה מטעם בית המשפט

 19. בקשה להורות למומחה בית משפט להתעלם מחוות דעת

 20. בקשה למנות מספר מומחים מטעם בית משפט - דוגמא

 21. פרופ' אלון מוזס – מינוי מומחה מטעם בית המשפט

 22. רצף טיפולי – בקשה למינוי מומחה מטעם בית המשפט

 23. המלצת מומחה בית משפט על מינוי מומחה בתחום אחר

 24. פסילת מומחה בית משפט בגלל עמדה סותרת בתיק אחר

 25. מינוי מומחה מטעם בית משפט - פער בין חוות הדעת

 26. בקשה למינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום הסיעוד

 27. מינוי מומחה מטעם בית משפט בתחום מחלות זיהומיות

 28. מה גובר ? ועדה רפואית או מומחה בית משפט

 29. אילו מסמכים מותר להעביר למומחה מטעם בית משפט ?

 30. בקשה להורות למומחה מטעם בית המשפט להתעלם ממסמכים

 31. בקשה למינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום רפואת כאב

 32. בקשה לפסילת חוות דעת מומחה בית המשפט לרפואת עיניים

 33. בקשת פטור הגשת חוות דעת – מינוי מומחה מטעם בית משפט

 34. פניה חד צדדית למומחה מטעם בית המשפט – פסילת מומחה ?

 35. התנגדות להעברת מסמכים רפואיים למומחה מטעם בית המשפט

 36. פסילת מומחה מטעם הנתבעים בגלל שטיפל בתובע בעבר

 37. בקשה לפסילת חוות דעת מומחה בית משפט - תחום אורטופדיה

 38. בקשת רשות ערעור אי מינוי מומחה מטעם בית משפט – פלת"ד

 39. בקשה למחיקת חלקים מחוות דעת מומחה מטעם בית המשפט

 40. האם ניתן להעביר מכתב עובד סוציאלי למומחה מטעם בית משפט ?

 41. מומחה מטעם בית המשפט נפטר לפני שהספיק להיחקר על חוות הדעת

 42. האם מותר להעביר מסמך רפואי של רופא פרטי למומחה בית משפט ?

 43. פסילת מומחה בית משפט - ישב בועדות רפואיות של ביטוח לאומי ?

 44. בקשה להגיש חוות דעת נוספת לאחר חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט

 45. בדיקת קטין על ידי מומחה מטעם בית משפט ללא נוכחות ההורים

 46. פסילת מומחה מטעם בית משפט - הועברו מסמכים רפואיים שהם חוות דעת

 47. פסילת מומחה בשל התמחות בכירורגיה אורטופדית ולא בכירורגית בית החזה

 48. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון