פסילת מומחה - הועברו מסמכים רפואיים שהם חוות דעת


החלטה

1. בקשת הנתבעים לפסול מומחים רפואיים, שמונו מטעם בית המשפט לבדוק את התובעת, בשל כך שלמומחים אלה הועברו מסמכים רפואיים שהם חוות דעת.


2. המסמכים הרפואיים שפסילתם מבוקשת צורפו לבקשה, וסומנו כמסמכים א1 עד א3, ו- ב1 עד ב3.


3. כאמור, לטענת ב"כ הנתבעים, המסמכים האמורים הם חוות דעת רפואיות שאסור היה לב"כ התובעת להעביר למומחים, ומשהועברו למומחים, בניגוד לדין, יש לפסול את המומחים ולמנות מומחים אחרים במקומם.


4. לטענת ב"כ התובעת, המסמכים המדוברים אינם פסולים, ואף אם היו כאלה, לא היה מקום לפסול את המומחים, ולכל היותר היה מקום להורות למומחים להתעלםפ ממסמכים אלה. ב"כ התובעת תומך טענותיו בפסקי דין שונים שניתנו בנוגע להעברת מסמכים למומחים רפואיים, ובכלל זה פסיקה המאפשרת העברת מסבמכים רפואיים שנערכו במוסדות רפואיים ציבוריים וכן מסמכים שבהם רושם הרופא המטפל את המסקנות הטיפוליות המתבקשות.


5. לאחר ששקלתי טענות ב"כ הצדדים ביחס למסמכים השונים, הנני מחליט כדלקמן:


(א) מסמך א1 – הערכה נוירופסיכולוגית מיום 27.2.2006.


על פי כותרת הנייר, מדובר במסמך שנעשה במסגרת בית החולים לוינשטיין, שם טופלה התובעת. קריאת המסמך הביאה אותי למסקנה, כי מדובר בחוות דעת מובהקת, הן ביחס לאבחנה הרפואית והן ביחס לאמצעי הטיפול (אשר נוסחו באופן כללי מאוד: "לשלב בנוהל טיפולי מתאים, שיכלול מהלכים הולמים ... וכן יעוץ פסיכולוגי ראוי").


לא היה איפוא מקום להעביר מסמך זה לעיון המומחים הרפואיים.


(ב) מסמך א2 – דו"ח אבחון נוירופסיכולוגי – (ללא תאירך)גם מסמך זה נעשה במסגרת בית החולים לוינשטיין, והוא לכאורה מסכם את תקופצת הטיפול בתובעת בחודשים אוקטובר ונובמבר 2006.


המסמך מסכם שיחות שקויימו עם התובעת ומבחנים שונים שנעשו לה, לרבות סיכום תוצאות אותם מבבחנים בתחומי התפקודים הביצועיים החזותיים, תהליכי החשיבה, הזכרון והלמידה.


גם אם פרק המסקנות עשוי להראות כחוות דעת, ובעיקר ההמלצות להמשך הטיפולים לשיפור היכולות הקוגניטיביות, הנני סבור כי עיקרו של המסמך הוא בדו"ח עך טיפול שניתן ומבחנים שנעשו, וספק רב בעיני אם יש בהמלצות כדי להשפיע על המומחים. במסמך מופיעים נתונים חשובים, אשר צריך וראוי שהמומחים יחשפו להם, כדי שחוות דעתם תשקף באופן הטוב ביותר את מצבה של התובעת.


על כן הנני דוחה טענות המבקשים ביחס למסמך זה.


(ג) מסמך א3 – הערכה נוירופסיכולוגית מהמכון לנפגעי ראש – מתאריך 23.1.2007.


במסמך זה מפורטת הערכה נוירופסיכולוגית שנעשתה לתובעת במסגרת המכון לנפגעי ראש ("מרכז שפיצר"). במסמך זה מפורטות בדיקות שונות שנעשו לתובעת וכן הערכות שונות, ולמעשה יש להחיל עליו דין זהה לדין החל על המסמך א2. יתרה מזאת, המומחה פרופ' ירניצקי, שמונה כמומחה מטעם בית המשפט בתחום הנוירולוגיה, ביקש מב"כ התובעת להפנות את התובעת לבדיקה קוגניטיבית נוספת, שתבוצע לא לפני חודש ינואר 2008, וציין כי ניתן לפנות לבית החולים לונשטיין או למכון שפיצר.


אין איפוא מקום לפסול את ההערכה שניתנה על ידי מכון שפיצר, כאשר המומחה עצמו מבקש הערכה מעודכנת, ומפנה את התובעת לאותו מכון עצמו.


על כן הנני דוחה טענות המבקשים בנוגע למסמך זה.


(ד) מסמכים ב1 עד ב3 - - דו"חות טיפולים סוציאלייםמדובר בדו"חות סוציאליים שנעשו במסגרת בית החולים לוינשטיין, ובהם המלצות לטיפול סוציאלי בתובעת.


לדעת ב"כ התובעת "אין ספק כי מדובר במסמכים מותרים להמצאה למומחה על פי כל פרמטר שנקבע בפסיקה".


עם כל הכבוד, יש ויש ספק, ולדעתי מדובר בחוות דעת, גם אם סוציאליות, שאין מקום להעבירם למומחה.


על כן הנני נעתר לבקשת המבקשים בנוגע למסמכים ב1 עד ב3.


6. פסילת המסמכים הנזכרים אינה מצדיקה פסילת המומחים שמונו. וחזקה על המומחים שידעו להתעלם ממסמכים אלה.


7. אשר על כל האמור לעיל,ף הנני מחוליט כדלקמן:


(א) הנני מקבל את בקשת הנתבעים ביחס למסמכים א1, ב1, ב2 ו- ב3.


(ב) הנני דוחה הבקשה לפסול את המומחים, אך הנני מורה למומחים שמונו מטעם בית המשפט להתעלם ממסמכים אלה.


(ג) אין צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מומחה מטעם בית המשפט - משוא פנים

 2. פטירת מומחה מטעם בעל דין

 3. חוות דעת מומחה מטעם בית משפט

 4. בקשה חוזרת למינוי מומחה מטעם בית המשפט

 5. הגשת חוות דעת מומחה לבית משפט בלי בקשה

 6. תאונת דרכים – מינוי מומחה מטעם בית משפט

 7. ליקויי בניה- מינוי מומחה מטעם בית המשפט

 8. העברת ספרות רפואית למומחה מטעם בית המשפט

 9. פסילת מומחה מטעם בית המשפט - פסיקה

 10. מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום גריאטריה

 11. העברת חוות דעת קודמת למומחה מטעם בית משפט

 12. העברת רשומה רפואית ממוחשבת למומחה בית משפט

 13. מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום הכירורגיה

 14. מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום האורטופדי

 15. הגשת חוות דעת מומחה מטעם צד אחד בלבד

 16. מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום הנוירולוגי

 17. בקשה להחלפת מומחה בית משפט - תשלום שכר טרחה

 18. תחום האורטופדיה – מינוי מומחה מטעם בית המשפט

 19. בקשה להורות למומחה בית משפט להתעלם מחוות דעת

 20. בקשה למנות מספר מומחים מטעם בית משפט - דוגמא

 21. פרופ' אלון מוזס – מינוי מומחה מטעם בית המשפט

 22. רצף טיפולי – בקשה למינוי מומחה מטעם בית המשפט

 23. המלצת מומחה בית משפט על מינוי מומחה בתחום אחר

 24. פסילת מומחה בית משפט בגלל עמדה סותרת בתיק אחר

 25. מינוי מומחה מטעם בית משפט - פער בין חוות הדעת

 26. בקשה למינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום הסיעוד

 27. מינוי מומחה מטעם בית משפט בתחום מחלות זיהומיות

 28. מה גובר ? ועדה רפואית או מומחה בית משפט

 29. אילו מסמכים מותר להעביר למומחה מטעם בית משפט ?

 30. בקשה להורות למומחה מטעם בית המשפט להתעלם ממסמכים

 31. בקשה למינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום רפואת כאב

 32. בקשה לפסילת חוות דעת מומחה בית המשפט לרפואת עיניים

 33. בקשת פטור הגשת חוות דעת – מינוי מומחה מטעם בית משפט

 34. פניה חד צדדית למומחה מטעם בית המשפט – פסילת מומחה ?

 35. התנגדות להעברת מסמכים רפואיים למומחה מטעם בית המשפט

 36. פסילת מומחה מטעם הנתבעים בגלל שטיפל בתובע בעבר

 37. בקשה לפסילת חוות דעת מומחה בית משפט - תחום אורטופדיה

 38. בקשת רשות ערעור אי מינוי מומחה מטעם בית משפט – פלת"ד

 39. בקשה למחיקת חלקים מחוות דעת מומחה מטעם בית המשפט

 40. האם ניתן להעביר מכתב עובד סוציאלי למומחה מטעם בית משפט ?

 41. מומחה מטעם בית המשפט נפטר לפני שהספיק להיחקר על חוות הדעת

 42. האם מותר להעביר מסמך רפואי של רופא פרטי למומחה בית משפט ?

 43. פסילת מומחה בית משפט - ישב בועדות רפואיות של ביטוח לאומי ?

 44. בקשה להגיש חוות דעת נוספת לאחר חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט

 45. בדיקת קטין על ידי מומחה מטעם בית משפט ללא נוכחות ההורים

 46. פסילת מומחה מטעם בית משפט - הועברו מסמכים רפואיים שהם חוות דעת

 47. פסילת מומחה בשל התמחות בכירורגיה אורטופדית ולא בכירורגית בית החזה

 48. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון