העברת רשומה רפואית ממוחשבת למומחה בית משפט


החלטה

1. מונחות בפני שתי בקשות השלובות האחת בשניה. האחת, בקשת התובע למינוי מומחה בתחום הפסיכיאטרי והשנייה, בקשת הנתבעים לפסילת מסמכים רפואיים שהועברו על ידי התובע למומחים הרפואיים.


2. התובע, יליד 26.9.84, נפגע בתאונת דרכים שארעה ביום 22.04.02.
בהחלטתו מיום 4.5.05, מינה כב' השופט בכר, מומחים רפואיים בתחומי האורטופדיה והנוירולוגיה. דר' גוטליב, המומחה בתחום הנוירולוגי, התבקש לחוות דעתו בשאלת הצורך במינוי מומחה נוסף בתחום הפסיכיאטרי. חוות דעתו של דר' גוטליב, המומחה בתחום הנוירולוגי, הוגשה לתיק בית המשפט, ביום 4.9.05.
דר' גוטליב קבע נכות זמנית בשעור של 5%, החל מיום התאונה ולמשך 3 חודשים והמליץ על מינוי מומחה בתחום הפסיכיאטרי.


הבקשה לפסילת מסמכים

3. הבקשה לפסילת מסמכים, הוגשה על ידי ב"כ הנתבעים, ביום 8/9/05, ולאחר שנתקבלה חוות דעתו של דר' גוטליב.
לטענת הנתבעים, המסמכים שהועברו למומחים, מהווים חוות דעת, ומופרטת בהם קביעה של פרופיל צבאי וסעיפי ליקוי ועל כן אין להעבירם למומחה.
עוד מוסיפים הנתבעים וטוענים, כי המלצת דר' גוטליב, באשר למינוי מומחה בתחום הפסיכיאטרי, מבוססת על המסמכים הפסולים, לטענתם.
4. התובע בתגובתו, מנסה לאחוז בחבל, בשני קצותיו. מחד מסכים הוא כי המסמכים נשוא המחלוקת, לא יעמדו בפני המומחים הרפואיים אך מאידך טוען כי היה וימונה מומחה בתחום הפסיכיאטרי, מבוקש להתיר העברת המסמכים האמורים, למומחה.
כן טוען התובע, כי אין מקום לפסול את חוות דעת המומחה בתחום הנוירולוגי.


הבקשה למינוי מומחה בתחום הפסיכיאטרי

5. התובע עותר למינוי מומחה בתחום הפסיכיאטרי וזאת בהתבסס על המלצתו של דר' גוטליב, המומחה בתחום הנוירולוגי.
הנתבעים מתנגדים לבקשה. לטענתם, המומחה גיבש המלצתו למינוי פסיכיאטר לבדיקת התובע בהתבסס על מסמכים פסולים.
עוד טוענים הנתבעים, כי התובע לא התלונן על הפרעות נפשיות, בסמוך לאחר התאונה. וכי פנה לראשונה לפסיכיאטר, כשנה וחצי, לאחר התאונה.

דיון

6. תקנה 8 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים) תשמ"ז – 1986 (להלן: "תקנות המומחים"), קובעת:

"8. המצאת מסמכים למומחה

(א) תוך חמישה עשר ימים מיום שהודע לנפגע על מינויו של מומחה, ימציא הנפגע למומחה ולכל בעלי הדין האחרים את כל המסמכים בדבר הטיפול הרפואי שניתן לו ובדבר הבדיקות הנבדק לצורך אותו טיפול, הנוגעים לעניין שבמחלוקת, ובלבד שלא יגיש למומחה חוות דעת רפואית".
וכפי שנפסק לעניין תקנה זו על ידי כב' השופט טירקל, בבר"ע 2339/96 אררט חברה לביטוח בע"מ נ' אוולין דלל פד"י נ(4) 429 –

"המסמכים שהמצאתם הותרה סויגו, איפוא, בשלושה סייגים:
(א) עליהם להיות "בדבר הטיפול רפואי" לרבות בדיקות לצורך הטיפול;

(ב) על אלה להיות "נוגעים לעניין שבמחלוקת".
(ג) נאסרה הגשת חוות דעת רפואית".


התקנות אוסרות במפורש על המצאת חוות דעת רפואית למומחה שמונה מטעם בית המשפט.
"איסור זה מתקיים בין אם חוות הדעת הן גלויות ומפורשות ובין אם הן חבויות בתוך מסמכים, הנראים על פניהם כאישורים רפואיים או במסמכים שנערכו לצורך טיפול רפואי. גם מסמך ערוך על ידי רופא מטפל, המסכם ומפרש את תיקו הרפואי של הנפגע, חורג מגדר המסמכים המותרים בהגשה", ראה אליעזר ריבלין, תאונת הדרכים, סדרי דין וחישוב הפיצויים, מהדורה חדשה מעודכנת, 561,562 (להלן: "ריבלין").


בהתאם לרציונל זה, נקבע כי אין להמציא למומחה את פרטי הפרופיל הצבאי שנקבע לנפגע, ראה לעניין זה ת"א (שלום הרצליה) 341/90 ארזי נ' המאגר הישראלי לביטוח רכב, צלטנר 712 (ה); בר"ע (באר שבע) 313/95, לה נסיונל חברה לביטוח בע"מנ' הרוש, צלטנר 3666 ; ריבלין, עמ' 570, ה"ש 95.


6. בענייננו, המסמכים הרפואיים שהומצאו למומחה הינם, "הרשומה הרפואית הממוחשבת", דהיינו, תיקו הרפואי של התובע בצה"ל הכולל תיעוד בדבר הטיפול הרפואי שקיבל התובע, במסגרת שירותו הצבאי. הרשומה הרפואית האמורה, כוללת, בין היתר, רישומים בדבר הפרופיל שנקבע לתובע.
משעסקינן בתיק רפואי אותנטי, ניתן להעבירו למומחה, אם כי דרך המלך, במקרה זה היתה להמציא את המסמכים למומחים, תוך מחיקת פרטי הפרופיל הצבאי.
יחד עם זאת, איני סבורה כי העברת המסמכים האמורים, לרבות ציון הפרופיל הצבאי, יש בה כדי להביא לפסילת חוות הדעת. הלכה היא כי לא כל פגם או סטייה מהוראות התקנות, תוביל לפסילת חוות דעתו של מומחה מטעם בית המשפט, ועל אחת כמה וכמה בענייננו, כשמדובר במסמכים בדבר טיפול רפואי הכשרים בהעברה למומחה והפרופיל הצבאי, אך מצויין בהם, כחלק מהאנמנזה.
זאת ועוד, עיון בחוות דעתו של דר' גוטליב מלמד כי המלצת המומחה באשר למינוי מומחה בתחום הפסיכיאטרי, לא התבססה על פרטי הפרופיל, אלא על תלונות התובע וממצאי הבדיקה, כאמור בחוות הדעת:
"לפי מיטב ניסיוני תלונות כאב ראש על רקע אורגאני ללא נוכחות של ממצאים בבדיקה הקלינית או בבדיקות העזר, אמורות לחלוף תוך פרק זמן כזה...
כאשר תלונות של כאבי ראש נמשכות מעבר לכך יש מקום לחשוד בהתפתחות תסמונת פוסט טראומטית נפשית ועל כן אני ממליץ למנות מומחה פסיכיאטרי..."7. אשר למינוי מומחה בתחום הפסיכיאטרי - הלכה היא כי שיקול הדעת בכל הנוגע למינוי מומחים רפואיים מסור לבית המשפט כאשר המלצת המומחה, מהווה נדבך נוסף במכלול השיקולים, ראה לעניין, זה ע"א 1338/90 שיק נ' מטלון, פד' מד (2) 216, ריבלין, שם, עמ' 559.
בענייננו, סבורה אני כי במסמכים הרפואיים המתעדים תלונות בדבר בעיות נפשיות במסגרת השירות הצבאי ובהמלצת המומחה דר' גוטליב, יש כדי להוות ראשית ראיה המצדיקה מינוי מומחה בתחום הפסיכיאטרי.


8. אני ממנה כמומחה בתחום הפסיכיאטרי את דר' גיא אור.
כתב מינוי יוצא בנפרד.


9. ניתן להעביר למומחה את המסמכים הרפואיים מצה"ל – "הרשומה הרפואית הממוחשבת", תוך מחיקת פרטי הפרופיל (ציון דרגת הפרופיל וסעיפי הליקוי בלבד).
כן יודיעו הצדדים למומחה בתחום האורטופדי, דר' גרינטל, כי הינו מתבקש להתעלם מפרטי הפרופיל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מומחה מטעם בית המשפט - משוא פנים

 2. פטירת מומחה מטעם בעל דין

 3. חוות דעת מומחה מטעם בית משפט

 4. בקשה חוזרת למינוי מומחה מטעם בית המשפט

 5. הגשת חוות דעת מומחה לבית משפט בלי בקשה

 6. תאונת דרכים – מינוי מומחה מטעם בית משפט

 7. ליקויי בניה- מינוי מומחה מטעם בית המשפט

 8. העברת ספרות רפואית למומחה מטעם בית המשפט

 9. פסילת מומחה מטעם בית המשפט - פסיקה

 10. מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום גריאטריה

 11. העברת חוות דעת קודמת למומחה מטעם בית משפט

 12. העברת רשומה רפואית ממוחשבת למומחה בית משפט

 13. מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום הכירורגיה

 14. מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום האורטופדי

 15. הגשת חוות דעת מומחה מטעם צד אחד בלבד

 16. מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום הנוירולוגי

 17. בקשה להחלפת מומחה בית משפט - תשלום שכר טרחה

 18. תחום האורטופדיה – מינוי מומחה מטעם בית המשפט

 19. בקשה להורות למומחה בית משפט להתעלם מחוות דעת

 20. בקשה למנות מספר מומחים מטעם בית משפט - דוגמא

 21. פרופ' אלון מוזס – מינוי מומחה מטעם בית המשפט

 22. רצף טיפולי – בקשה למינוי מומחה מטעם בית המשפט

 23. המלצת מומחה בית משפט על מינוי מומחה בתחום אחר

 24. פסילת מומחה בית משפט בגלל עמדה סותרת בתיק אחר

 25. מינוי מומחה מטעם בית משפט - פער בין חוות הדעת

 26. בקשה למינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום הסיעוד

 27. מינוי מומחה מטעם בית משפט בתחום מחלות זיהומיות

 28. מה גובר ? ועדה רפואית או מומחה בית משפט

 29. אילו מסמכים מותר להעביר למומחה מטעם בית משפט ?

 30. בקשה להורות למומחה מטעם בית המשפט להתעלם ממסמכים

 31. בקשה למינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום רפואת כאב

 32. בקשה לפסילת חוות דעת מומחה בית המשפט לרפואת עיניים

 33. בקשת פטור הגשת חוות דעת – מינוי מומחה מטעם בית משפט

 34. פניה חד צדדית למומחה מטעם בית המשפט – פסילת מומחה ?

 35. התנגדות להעברת מסמכים רפואיים למומחה מטעם בית המשפט

 36. פסילת מומחה מטעם הנתבעים בגלל שטיפל בתובע בעבר

 37. בקשה לפסילת חוות דעת מומחה בית משפט - תחום אורטופדיה

 38. בקשת רשות ערעור אי מינוי מומחה מטעם בית משפט – פלת"ד

 39. בקשה למחיקת חלקים מחוות דעת מומחה מטעם בית המשפט

 40. האם ניתן להעביר מכתב עובד סוציאלי למומחה מטעם בית משפט ?

 41. מומחה מטעם בית המשפט נפטר לפני שהספיק להיחקר על חוות הדעת

 42. האם מותר להעביר מסמך רפואי של רופא פרטי למומחה בית משפט ?

 43. פסילת מומחה בית משפט - ישב בועדות רפואיות של ביטוח לאומי ?

 44. בקשה להגיש חוות דעת נוספת לאחר חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט

 45. בדיקת קטין על ידי מומחה מטעם בית משפט ללא נוכחות ההורים

 46. פסילת מומחה מטעם בית משפט - הועברו מסמכים רפואיים שהם חוות דעת

 47. פסילת מומחה בשל התמחות בכירורגיה אורטופדית ולא בכירורגית בית החזה

 48. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון