פסילת מומחה בית משפט בגלל עמדה סותרת בתיק אחר


החלטה

1. בפניי בקשה לפסילת חוות דעת רפואית של פרופ' יונה קרוננברג, מומחה רפואי בתחום א.א.ג. (להלן: "המומחה"), ולחלופין בקשה למינוי מומחה רפואי נוסף בתחום זה.


2. התובע בתיק זה, יליד 1974, הגיש תביעה בגין נזקי גוף, שנגרמו לו, לטענתו, בשתי תאונות דרכים, תאונה אחת שאירעה לו ביום 25.8.2001 (להלן: "התאונה הראשונה" או "התאונה"), ותאונה שנייה מיום 16.5.02 (להלן: "התאונה השנייה").


3. ביום 5.11.2002 מונה פרופ' קרוננברג כמומחה רפואי מטעם ביהמ"ש בתחום א.א.ג. בחוות דעתו מיום 13.9.2003 קבע המומחה כי לתובע נותרה נכות צמיתה בשיעור 10% בגין טנטון תמידי כתוצאה מן התאונה הראשונה. המומחה נחקר ע"י הצדדים ביום 11.10.2005.


4. בבקשה שבפניי עותרת הנתבעת 1 (להלן: "הנתבעת 1" או "המבקשת") לפסילת המומחה, וזאת לאור טענתה כי בחוות דעת שניתנה על ידו ביום 2.11.2005, בתיק אחר בו מעורבת המבקשת (חווה"ד צורפה כנספח א' לבקשה), הציג המומחה עמדה סותרת לזו שהוצגה בענייננו ולפיה אין זה סביר כי ישנה תחושת טנטון ללא ליקוי בשמיעה.


5. התובע מתנגד לבקשה, וטוען כי אין להשוות בין המקרים, וכי בעוד שבעניינו של התובע אובחן טנטון מתמשך, בחווה"ד שניתנה בתיק האחר דובר בטנטון בתדירות נמוכה. עוד טוען התובע כי ישנו טעם לפגם בכך שלא ניתנה למומחה הזדמנות להתייחס ל"סתירה" הנטענת, שנובעת ככל הנראה מטעות קולמוס.


6. פסילת חוות דעת של מומחה מוצדקת, במקרים נדירים מאד, כאשר נפל בה או בהתנהגותו של המומחה פגם, המעלה חשש ממשי לעיוות דין, כגון שפעל תוך פגיעה בכללי הצדק הטבעי או בחוסר תום לב, וכאשר נמצא פגם היורד לשורש העניין (ראה: רע"א 337/02 מזרחי נ' כלל חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נו(4) 673, 678; רע"א 3358/91 סהר חברה ישראלית לביטוח בע"מ נ' ציון , דינים עליון כב, 752; רע"א 600/96 אדרי נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ, דינים עליון נב, 658).


ביקורת על מסקנותיו הרפואיות של המומחה, אינן נימוק לפסילת המומחה או חוות דעתו (ראה: בש"א 1963/02 (נצ') שיבלי נ' כלל חברה לביטוח בע"מ, דינים מחוזי לג(4) 177). עוד נקבע, כי מינוי מומחה נוסף או פסילת חוות דעת מומחה תעשה מקום בו תחושתו של השופט היא שאין באפשרותו להגיע לחקר האמת על סמך חוות דעת המומחה שפסילתו מתבקשת רע"א 4195/02 סהר ציון חברה לביטוח בע"מ נ' ליפשיץ, פ"ד נ"ו(5)774.


זאת ועוד, "בקשה לפסול חוות דעת לאחר שתוכנה הודע למבקש- ראוי לה, בשל כך, שתיבחן במשנה זהירות. קל וחומר כך, מקום שהבקשה לבטל את מינוי הרופא באה לאחר שנחקר בבית המשפט על חוות-דעת. בשלב זה לא יטה בית המשפט למנות מומחה אחר תחתיו, ויבחן את האפשרות להסתפק בהערכת משקלן של חוות הדעת ושל העדות" (א. ריבלין "תאונת הדרכים - סדר דין וחישוב הפיצויים" הוצאת גדין (מהדורה שלישית) בעמ' 583; ראו והשוו גם: רע"א 8000/04 רשות הנמלים והרכבות נ' גמליאלי דינים עליון, כרך סט, 780).


7. במקרה שלפנינו, לא הצביעה הנתבעת על עילת פסילה של ממש.


בחוות הדעת בעניינו של התובע ציין המומחה כי התובע סובל מתחושת טנטון תמידית אשר החלה בסמוך לתאונה נשוא התביעה. בחקירתו ציין המומחה כי: "כאשר ישנה תחושת טנטון אשר נגרמה עקב חבלה ורעש ואשר מתאימה לתקנה הזו חבלה טנטון תוכר רק אם יש פגיעה בשמיעה. אם יש תחושת טנטון החלק הגדול של תחושת הטנטון נובעות מסיבה זו אשר לא נגרמה כתוצאה מחבלת רעש לא צריכה להיות מלווה לליקוי בשמיעה. חבלת הרעש היא גורמת לשני הדברים". המומחה הבהיר, אם כן, כי כאשר אין המדובר בחבלת רעש אין זה מחויב כי הטנטון יהא מלווה בליקוי שמיעה.


לא ניתן לקבל את טענת הנתבעת לפיה עמדתו של המומחה בחוות הדעת שניתנה בתיק בעניינו של שטרנברג יוצרת סתירה מהותית אשר יש בה כדי לפסול את חוות הדעת מבלי שנתקבלה התייחסותו של פרופ' קרוננברג לעניין. בעניינו של שטרנברג ציין המומחה כי האפשרות של תחושת טנטון ללא ליקוי בשמיעה איננה סבירה. אין חולק כי תדירות הטנטון והתמשכותו בשני המקרים איננה זהה. יש ספק בדבר התיבה "ללא ליקוי בשמיעה". נראה כי על מנת להסיר ספק יש מקום לפנות למומחה בשאלת הבהרה בנקודה זו. בכל מקרה, ולאחר קבלת התשובה, תוכל הנתבעת לטעון כל טענה בסיכומים.


כאמור, פסילת חוות דעת של מומחה תעשה במקרים נדירים; אינני סבור כי המקרה שבפנינו מצוי בגדרם של מקרים אלה.


ויוזכר, כי בית המשפט הוא הפוסק האחרון בשאלות רפואיות, גם אלו שנמסרו לחוות דעתו של מומחה מתחום הרפואה (ע"א 16/68 רמת סיב בע"מ נ' דרזי, פ"ד כב (2) 164, 168; ע"א 1156/92 סגל נ' סגל, תק-על 95(1), 1435, 1436; ולאחרונה - רע"א 3808/05 מגדל חברה לביטוח בע"מ נ' אנקווה, מיום 28.7.05, שם הודגש עקרון זה אגב דיון בבקשה לפסילת חוות דעת).


8. לאור האמור נדחית בזאת הבקשה (והבקשה החלופית).


ב"כ המבקשת רשאית להפנות את שאלת ההבהרה למומחה בתוך 14 יום, והוא ישיב לה בתוך 14 יום נוספים. לתשובה יינתן משקל במסגרת פסק הדין.


9. הנחיות בדבר המשך שמיעת התיק יינתנו בנפרד.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מומחה מטעם בית המשפט - משוא פנים

 2. פטירת מומחה מטעם בעל דין

 3. חוות דעת מומחה מטעם בית משפט

 4. בקשה חוזרת למינוי מומחה מטעם בית המשפט

 5. הגשת חוות דעת מומחה לבית משפט בלי בקשה

 6. תאונת דרכים – מינוי מומחה מטעם בית משפט

 7. ליקויי בניה- מינוי מומחה מטעם בית המשפט

 8. העברת ספרות רפואית למומחה מטעם בית המשפט

 9. פסילת מומחה מטעם בית המשפט - פסיקה

 10. מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום גריאטריה

 11. העברת חוות דעת קודמת למומחה מטעם בית משפט

 12. העברת רשומה רפואית ממוחשבת למומחה בית משפט

 13. מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום הכירורגיה

 14. מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום האורטופדי

 15. הגשת חוות דעת מומחה מטעם צד אחד בלבד

 16. מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום הנוירולוגי

 17. בקשה להחלפת מומחה בית משפט - תשלום שכר טרחה

 18. תחום האורטופדיה – מינוי מומחה מטעם בית המשפט

 19. בקשה להורות למומחה בית משפט להתעלם מחוות דעת

 20. בקשה למנות מספר מומחים מטעם בית משפט - דוגמא

 21. פרופ' אלון מוזס – מינוי מומחה מטעם בית המשפט

 22. רצף טיפולי – בקשה למינוי מומחה מטעם בית המשפט

 23. המלצת מומחה בית משפט על מינוי מומחה בתחום אחר

 24. פסילת מומחה בית משפט בגלל עמדה סותרת בתיק אחר

 25. מינוי מומחה מטעם בית משפט - פער בין חוות הדעת

 26. בקשה למינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום הסיעוד

 27. מינוי מומחה מטעם בית משפט בתחום מחלות זיהומיות

 28. מה גובר ? ועדה רפואית או מומחה בית משפט

 29. אילו מסמכים מותר להעביר למומחה מטעם בית משפט ?

 30. בקשה להורות למומחה מטעם בית המשפט להתעלם ממסמכים

 31. בקשה למינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום רפואת כאב

 32. בקשה לפסילת חוות דעת מומחה בית המשפט לרפואת עיניים

 33. בקשת פטור הגשת חוות דעת – מינוי מומחה מטעם בית משפט

 34. פניה חד צדדית למומחה מטעם בית המשפט – פסילת מומחה ?

 35. התנגדות להעברת מסמכים רפואיים למומחה מטעם בית המשפט

 36. פסילת מומחה מטעם הנתבעים בגלל שטיפל בתובע בעבר

 37. בקשה לפסילת חוות דעת מומחה בית משפט - תחום אורטופדיה

 38. בקשת רשות ערעור אי מינוי מומחה מטעם בית משפט – פלת"ד

 39. בקשה למחיקת חלקים מחוות דעת מומחה מטעם בית המשפט

 40. האם ניתן להעביר מכתב עובד סוציאלי למומחה מטעם בית משפט ?

 41. מומחה מטעם בית המשפט נפטר לפני שהספיק להיחקר על חוות הדעת

 42. האם מותר להעביר מסמך רפואי של רופא פרטי למומחה בית משפט ?

 43. פסילת מומחה בית משפט - ישב בועדות רפואיות של ביטוח לאומי ?

 44. בקשה להגיש חוות דעת נוספת לאחר חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט

 45. בדיקת קטין על ידי מומחה מטעם בית משפט ללא נוכחות ההורים

 46. פסילת מומחה מטעם בית משפט - הועברו מסמכים רפואיים שהם חוות דעת

 47. פסילת מומחה בשל התמחות בכירורגיה אורטופדית ולא בכירורגית בית החזה

 48. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון