לשון הרע


מהו לשון הרע ?
סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע מגדיר לשון הרע כך:

"לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול –

(1) להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם

(2) לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו;

(3) לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, משלח ידו או במקצועו;

(4) לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, מינו או נטייתו המינית."

בית המשפט ציין בפסיקתו כי השאלה האם ביטוי פלוני הוא בבחינת לשון הרע היא שאלה פרשנית. כיצד מתבצע התהליך הפרשני הנדרש על מנת להשיב לשאלה זו? בפסיקת בית המשפט העליון נקבעה דרך פעולה דו שלבית. "בשלב הראשון, יש לשלוף מתוך הביטוי את המשמעות העולה ממנו, לפי אמות המידה המקובלות על האדם הסביר. כלומר, יש לפרש את הביטוי באופן אובייקטיבי, בהתאם לנסיבות החיצוניות וללשון המשתמעת.

עוד נפסק, כי במסגרת שלב זה יש לשלוף מתוך הביטוי את פרשנותו הסבירה, ולברר האם מדובר בביטוי הגורם להשפלת אדם פלוני בעיני האדם הסביר. כאשר מדובר בביטוי ציורי, סאטירי או פרודי, משימה זו מורכבת.

מטבע הדברים, ביטויים אלה נעזרים בלשון ציורית, במוטיבים, בהגזמה ובעיוות המציאות עד כדי גיחוך. פירוש מילולי של הביטוי יוביל למסקנות מוטעות, כיוון שהוא מפשיט מן הביטוי את אופיו המטאפורי לכן, יש לייחס לביטוי את המשמעות הסבירה של המילים, לפי הקשרן תוך התחשבות באופיו של הז'אנר, ובהתאם לתפיסות מקובלות של האדם הסביר.

זאת ועוד. הדגש לעניין זה הוא על מבחן אובייקטיבי. השאלה היא, מהו המובן שהאדם הסביר והרגיל היה מייחס לפרסום, והאם היה באותו מובן כדי לפגוע בשמו הטוב של התובע. בהתאם לכך, אין חשיבות לכוונת המפרסם או לדרך בה הובן הפרסום על-ידי הטוען לפגיעה בו.

(לקבלת מידע נוסף יש ליצור קשר עם עורך דין לשון הרע).

חופש הביטוי באינטרנט
פסק דין מרכזי הדן בחופש הביטוי באינטרנט הוא פסק הדין שניתן ברע"א 447/07, רמי מור נגד ברק אי. טי. סי [1995] החברה לשירותי בזק בינלאומיים בע"מ. פסק הדין דן באופן ספציפי בשאלה אם ניתן לחייב ספק אינטרנט בגילוי כתובת אי. פי של מחשב שממנו נשלחו תגוביות – "טוקבקים". במסגרת זו נדונה גם השאלה אם קיימת לנפגע עילת תביעה של לשון הרע נגד משתמש אינטרנט בגין פרסומים שפירסם באינטרנט.

כב' המשנה לנשיאה א. ריבלין שדעתו היא דעת הרוב בפסק הדין קבע כדלקמן:

"האינטרנט חולל תמורות נכבדות בהיבטים רבים של חיינו, ובכלל זה בתחום של איסוף מידע, היחשפות לו, תקשורת בין בני אדם והתבטאות חופשית. כך, למשל, ניתן בהחלט לומר כי חופש הביטוי של עידן האינטרנט אינו כחופש הביטוי של העידן הקדם – אינטרנטי (כפי שיש בסופרים את מניין השנים תוך הבחנה בין התקופה ה"קדם גוגל" (BG) לבין התקופה שלאחר גוגל (AG)).

חופש הביטוי הפך לזכות מוחשית הרבה יותר. אם בעבר היכולת להעביר מסרים בתפוצה רחבה, וליטול חלק משמעותי בשיח הציבורי, היתה שמורה בפועל למתי מעט, ובעיקר לאמצעי התקשורת עצמם או לאלה שהיו בעלי גישה עליהם, בא האינטרנט ופתח את שעריו לכל .

האינטרנט הוא 'כיכר העיר' החדשה שהכל שותפים לה. המדיום החדש – המרחב הוירטואלי – מצוי בכל ופתוח לכל. זהו איפוא אמצעי דמוקרטי מובהק המקדם גם את עקרון השוויון ומציב מחסום בפני התערבות שלטונית ובפועל רגולטיבית בחופש הביטוי. המקלדת זמינה לכל כותב, והקשה על זנבו של 'העכבר' מובילה את הכותב לקצווי הארץ. הציבור אינו זקוק באותה מידה כבעבר לפלטפורמה שמעמידים לרשותו אחרים... כל אחד מבני הציבור רשאי ויכול ליצור 'עיתון' משלו ולתת בבלוג דברו". (פיסקה 14 לפסק הדין)

ובהמשך: "הזכות לשם טוב ולכבוד אינה מתאיינת במרחב הוירטואלי ואין להסכין עם הילכדותה ברשת. שאלה היא האם ראוי להחיל את דיני לשון הרע הקיימים על פרסומים משמיצים באינטרנט..., לטעמי, נדרשת הסדרה של הנושא, אך בהעדר עדכון ראוי של דיני לשון הרע הקיימים מוטב להחילם 'בשינויים המתחייבים' מאשר להניח קיומה של לאקונה. השינויים המתחייבים כוללים היבטים שונים של הפרסום באינטרנט, ובהם: המשקל המועט שניתן לעיתים קרובות להתבטאויות במסגרת תגוביות בכלל, ובמסגרת תגוביות אנונימיות בפרט; ריבוי התגוביות באופן שלעיתים קרובות הפרסום המשמיץ 'נבלע בהמון'; והנגישות של הנפגע עצמו, ושל שוחרי טובתו, לאותם אתרים שבהם נעשה הפרסום הכולל לשון הרע, והיכולת לפרסם הכחשות ותגובות מתאימות (פיסקה 18 לפסק הדין).

דברים דומים נאמרו גם על ידי כב' השופט א. רובינשטיין, המצוי אמנם בדעת מיעוט, אולם בסוגיה שבפני עמדתו אינה שונה מעמדת שופטי דעת הרוב. במסגרת הדיון בבחינת קיומה של עילת תביעה בגין לשון הרע כתב כב' השופט רובינשטיין כך:

"... הוא הדין בתביעות קטנוניות שיש לראות בהן 'זוטי דברים'. עוד יש לזכור, כי כשם שלא כל קריאת גנאי ברחובה של עיר מקימה עילת תביעה, כך אף לא כל פרסום מגנה ומגונה באינטרנט מהווה עילה. רבות מן התגוביות באינטרנט הן דברי הבל ברמה ירודה, שכל בר דעת מבין כי אין לייחס להן כל משקל, וערכן 'העוולתי' הוא בהתאם".

הדברים נכתבו בנוגע ל"תגוביות", "טוקבקים", אך הם יפים גם לגבי פרסומים אחרים באינטרנט. (לקבלת מידע נוסף יש ליצור קשר עם עורך דין לשון הרע).

הגנת אמת הפרסום
סעיף 14 לחוק איסור לשון הרע קובע כדלקמן:

"במשפט פלילי או אזרחי בשל לשון הרע תהא זאת הגנה טובה שהדבר שפורסם היה אמת והיה בפרסום ענין ציבורי; הגנה זו לא תישלל בשל כך בלבד שלא הוכחה אמיתותו של פרט לוואי שאין בו פגיעה של ממש"

שני יסודות מצטברים נדרשים להוכחתה של ההגנה: א. אמיתות תוכן הפרסום. ב. קיומו של עניין ציבורי בפרסום.

הנטל להוכחת יסודות ההגנה מוטל על הנתבע (רע"א 9575/06 עו"ד גיל נגד עו"ד פרזנטי, (21.11.2006)). ההכרעה בקיומו של היסוד הראשון היא הכרעה עובדתית הבוחנת את מידת ההתאמה בין הפרסום לבין המציאות האובייקטיבית כפי שהוכחה בראיות. היסוד השני הוא יסוד ערכי, הנבחן על ידי בית המשפט בהתחשב במכלול הראיות והנסיבות שבפניו. (לקבלת מידע נוסף יש ליצור קשר עם עורך דין לשון הרע).

לשון הרע אשם תורם
חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה- 1965 מקים עוולה נזיקית, הכפופה לדין הנזיקין הכללי (ס' 7 לחוק איסור לשון הרע). בתוך כך, חלות על העוולה ההלכות שענינן בירור אשמו התורם של התובע, ומידת תרומתו להיווצרות נזקו (ס' 68(א) לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]; ור', למשל: ע"א 89/04 נודלמן נ' שרנסקי, מיום 4.8.2008 בס' 66 לפסה"ד).

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עוולת לשון הרע

 2. מכתב - לשון הרע

 3. דמות ציבורית

 4. אמת בפרסום

 5. היקף חופש הביטוי

 6. לשון הרע נגד עיתונאי

 7. דחיית תביעת לשון הרע

 8. צו פרסום התנצלות

 9. לשון הרע באסיפה כללית

 10. חופש ביטוי פוליטי

 11. בחינת אמרות - לשון הרע

 12. הגנת עניין ציבורי בפרסום

 13. לשון הרע בשעת כעס

 14. לשון הרע בבית ספר

 15. חופש הביטוי בארה''ב

 16. סכסוך בעירייה – לשון הרע

 17. אסטרולוגיה או נוכלות

 18. ביקורת על אנשי ציבור

 19. האם מכתב מהווה לשון הרע ?

 20. הפצת פרסומים – לשון הרע ?

 21. לשון הרע מכתב בפקס

 22. הוצאת לשון הרע - עורך דין

 23. מה ההגדרה של לשון הרע

 24. אנשי ציבור - לשון הרע

 25. מחיקת תביעת לשון הרע

 26. מבחן הוודאות הקרובה

 27. לשון הרע ללא הוכחת נזק

 28. תביעה נגד סופר על לשון הרע

 29. הוצאת דברי לשון הרע

 30. חופש ההפגנה – האם יש גבול ?

 31. דוגמא לתביעת לשון הרע

 32. לשון הרע בתוך המשפחה

 33. תביעת דיבה - תוכנית טלויזיה

 34. דוגמא לתביעה בנושא לשון הרע

 35. תביעת לשון הרע נגד בנק

 36. תביעה מכח חוק איסור לשון הרע

 37. רכילות של שכנים – לשון הרע ?

 38. תביעה של בעל מסעדה - לשון הרע

 39. התיישנות תביעת לשון הרע

 40. תביעה בסך 50,000 ש"ח לשון הרע

 41. לשון הרע בין עורכי דין

 42. צו מניעה להסיר פרסום לשון הרע

 43. תביעת לשון הרע נגד אמנון דנקנר

 44. צו למניעת הפצת לשון הרע

 45. תביעה של פעיל ימין - לשון הרע

 46. עיקול חשבון בנק לשון הרע

 47. תביעה נגד כתב טלויזיה - לשון הרע

 48. תביעה נגד איילה חסון – לשון הרע

 49. תביעת לשון הרע של עו"ד נגד לקוח

 50. לשון הרע בגלל תלונה ללשכה

 51. האם הודעה אישית מהווה לשון הרע ?

 52. אחריות גלובס בגין פרסום לשון הרע

 53. תביעת לשון הרע בפרשת ארומה

 54. האם מכתב התראה מהווה לשון הרע

 55. הגנת תום לב בתביעת לשון הרע

 56. תביעת לשון הרע במהדורת חדשות ברדיו

 57. מכשיר טוקמן מזוייף – תביעת לשון הרע

 58. תביעת לשון הרע נגד מקומון בנס ציונה

 59. תביעה נגד מקומון ירושלמי – לשון הרע

 60. האם הכינוי "שיכור" מהווה לשון הרע ?

 61. סעיף 13 לחוק איסור לשון הרע – הגנות

 62. ויכוח פוליטי נציגי ציבור - לשון הרע

 63. חופש הביטוי – זכות חוקתית מוגנת

 64. הפצת שמועות על רומן – האם לשון הרע ?

 65. תלונות סרק נגד עובד - האם לשון הרע ?

 66. תביעה נגד רפי גינת כלבוטק - לשון הרע

 67. הגנת "הבעת דעה" בתביעות לשון הרע

 68. פרסום פוגע בשם הטוב ובמשלח יד בתור עו"ד

 69. קללות – דוגמא לתביעת לשון הרע על קללות

 70. התבטאויות במסדרון בית המשפט - לשון הרע

 71. התחזות מתמחה לעורך דין - תביעת לשון הרע

 72. תביעה שנדחתה בנושא אחריות פרסום לשון הרע

 73. לשון הרע בגין טעות עובדתית בכתבה ?

 74. ערעור על גובה הפיצוי בתביעת לשון הרע

 75. לשון הרע נגד דמות ציבורית מול חופש הביטוי

 76. לשון הרע - תביעת פיצויים 100,000 ש''ח

 77. תוכנית הכל דיבורים רשת ב' – תביעת לשון הרע

 78. " עורך הדין שלך מטומטם טיפש " - לשון הרע ?

 79. תביעה נגד עיתונאי על טור מקומון – לשון הרע

 80. פיצויים על לשון הרע בבית הדין לעבודה

 81. תביעה נגד מקומון זמן השרון - פרסום לשון הרע

 82. תנאי מחייה של עובדים הזרים – תביעת לשון הרע

 83. תביעת לשון הרע נגד המרכז לגביית קנסות

 84. אמירות באולם בית משפט במהלך דיון – לשון הרע ?

 85. הבדל בין הבעת דעה לבין קביעת עובדה – לשון הרע

 86. "פשלות של עורך דין" – תביעת לשון הרע נגד לקוח

 87. האם פרסום מכתב לסגן ראש מועצה מהווה לשון הרע ?

 88. לשון הרע בתליית מודעות בכניסה לבית משותף

 89. פרסום שדוד שמש על הגג המסכן את כל הדיירים

 90. האם מחקר צרכנות מהווה לשון הרע / פגיעה בשם הטוב ?

 91. לשון הרע – דברים שנאמרו במסגרת ישיבת מועצת מנהלים

 92. תביעה לפיצויים לפי חוק איסור לשון הרע – שליחת מכתב

 93. פרסום בענייני ציבור הנוגעים לאנשי ציבור – לשון הרע ?

 94. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון