דיני מס הכנסה - בג''צ

בג"צ פסק כי העתירה הנה מוקדמת, שכן העותרת טרם מיצתה את הסעדים החלופיים הפתוחים בפניה לקבלת הכרעה שיפוטית בטענותיה במסגרת ההליכים המשפטיים בהם נקטה בפני בית המשפט המחוזי.

עוד נפסק כי מדובר בסוגיה טיפוסית של דיני מס הכנסה, שבירורה עשוי אף להצריך שמיעת עדויות, והערכאה הדיונית המוסמכת לדון בה היא בית המשפט המחוזי ולא בג"צ.

להלן פסק הדין בנושא דיני מס הכנסה - בג"צ.

פסק דין

השופט י' עדיאל:
     עניינה של העתירה בהחלטת המשיב לדחות דוחות שהוגשו על-ידי העותרת לשנות המס 2000, 2001 ו- 2002. העותרת מבקשת מבית משפט זה להוציא תחת ידו צו על תנאי, המורה למשיב ליתן טעם מדוע לא יורה בית המשפט על ביטול החלטתו זו ויצהיר על קבלת הדוחות שהוגשו על-ידי העותרת.

     העותרת לא הגישה במועד הקבוע בסעיף 132 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") את הדוחות לשנות המס 1995-2002, אשר נדרשה להגישם בהתאם לסעיף 131 לפקודה.

     לגבי שנות המס 1995-1999 (להלן - "שנות המס הישנות") הוציא המשיב צווים בהתאם לסעיף 152(ג) לפקודה. העותרת איחרה בהגשת ערעור על הצווים האמורים ובית המשפט המחוזי בתל-אביב האריך, לבקשתה, את המועד להגשת הערעור, אך התנה את הארכת המועד בכך שהעותרת תגיש את כל הדוחות שטרם הוגשו על ידה עד לאותו מועד.

     לגבי שנות המס 2000, 2001 ו-2002 (להלן - "שנות המס המאוחרות") הוציא המשיב לעותרת, בהיעדר דו"ח, שומות לפי מיטב השפיטה על-פי סמכותו לפי סעיף 145(ב) לפקודה.

     מאוחר יותר, ביום 6.8.03, הגישה העותרת דוחות לשנות המס 1995-2001 וביום 17.2.04 הוגש גם הדו"ח לשנת 2002 (להלן - "הדוחות"). אולם, המשיב סירב לקבל את הדוחות בטענה, שמדובר בדוחות "לכאורה" שאינם ממלאים אחר הדרישות להגשת דו"ח מס לפי סעיף 131 לפקודה. על סירובו זה של המשיב לקבל את הדוחות שהגישה העותרת נסבה העתירה.

     העותרת טוענת, שסירובו של המשיב לקבל את הדוחות יפגע בה בשני מובנים. ראשית, הדבר עשוי להביא לביטול ההחלטה על הארכת המועד להגשת הערר בגין שנות המס הישנות. זאת, משום שהארכת המועד הותנתה על-ידי בית המשפט המחוזי בהגשת כל הדוחות, ואם תתקבל עמדת המשיב הדוחה את הגשת הדוחות, משמעות הדבר היא שהעותרת לא עמדה בתנאי שהושת עליה לשם הארכת המועד.

     הפגיעה השנייה אשר נגרמת לעותרת עקב אי קבלת הדוחות, לטענתה, היא שהדבר מונע ממנה להגיש השגה לגבי שנות המס המאוחרות על-פי סעיף 150 לפקודה, וכן להגיש ערעור על החלטת המשיב לפי סעיף 153 לפקודה.

     הטעם לדבר הוא, שעל-פי סעיף 150(ב) לפקודה, השגה על שומה לפי מיטב שפיטה שהוצאה לפי סעיף 145(ב) ניתן להגיש רק בדרך של הגשת דו"ח לגבי אותה שנת מס שלגביה הוצאה השומה לפי מיטב השפיטה. בהיעדר דו"ח אין גם השגה, תוצאה שתמנע מהעותרת למצות את זכותה להגיש השגה.

     אשר לזכות הערעור, טוענת העותרת, כי לפי סעיף 153(א) לפקודה, הזכות לערעור נתונה למי שרואה עצמו מקופח על-ידי החלטת פקיד השומה לפי סעיף 152(ב) לפקודה, היינו, למי שנגדו הוצא על-ידי פקיד השומה צו כאמור בסעיף זה (סעיף 152(ב) לפקודה). צו לפי סעיף 152(ב) לפקודה מוצא על-ידי פקיד השומה במקום שבו הנישום הגיש השגה ולא הושגה הסכמה בין הנישום לבין פקיד השומה. מכאן, טוענת העותרת, שעשויה להישמע נגדה הטענה, שבהעדר דו"ח (לאחר שהמשיב סירב לקבלו), אין השגה, בהעדר השגה אין מקום להוציא צו לפי סעיף 152(ב), ובהיעדר צו לפי הסעיף האחרון עשויה להיחסם בפניה הדרך להגשת ערעור לפי סעיף 153(א) לפקודה.

     חרף חשש זה, ביום 22.6.04 הגישה העותרת לבית המשפט המחוזי בתל-אביב הודעת ערעור לגבי שנות המס המאוחרות. בערעורה טענה העותרת, כי בדחיית המשיב את דוחות המס שהגישה לשנות המס המאוחרות, יש לראות כצו לפי סעיף 152(ב) לפקודה.

     בנסיבות אלה, אנו סבורים שהעתירה הנה מוקדמת, שכן העותרת טרם מיצתה את הסעדים החלופיים הפתוחים בפניה לקבלת הכרעה שיפוטית בטענותיה במסגרת ההליכים המשפטיים בהם נקטה בפני בית המשפט המחוזי. בעניין זה מתנהלים היום שני הליכים משפטיים שבהם אמור בית המשפט המחוזי, לכאורה, לדון במחלוקות בין הצדדים בסוגיה זו. ההליך האחד הוא הערעור שהגישה העותרת בגין הצו שהוצא על-ידי המשיב לפי סעיף 152(ג) לפקודה בעניין שנות המס הישנות. בערעור זה, כפי שטוענת העותרת עצמה (סעיף 30 לעתירה), צפוי להתנהל דיון בשאלה האם עמדה העותרת בחובתה להגיש את הדוחות. ההליך השני הוא הערעור שהגישה העותרת (עמ"ה 1199/04) בעניין השומות לפי מיטב השפיטה שהוציא לה המשיב בגין שנות המס המאוחרות, שם היא טוענת שיש לראות בדחיית הדוחות כצו הדוחה את ההשגה.

     חרף קיומם של סעדים חלופיים אלה, טוענת העותרת, כי ראוי שהנושא יידון דווקא בבית המשפט הגבוה לצדק. זאת, לטענתה, משום שרק בית משפט זה יכול לחייב את המשיב לקבל את הדוחות ולדון בהשגתה. לפי הטענה, בית המשפט המחוזי, גם אם יקבל את טענותיה של העותרת, יוכל לדון בערעור על הצו הדוחה את השגתה, אך לא יוכל לחייב את המשיב לדון בהשגה לגופה.

     איננו סבורים שטעם זה מצדיק הבאתן של מחלוקות אלה שבין הצדדים, שעניינן בשאלת עמידתם של דוחות המס שהוגשו על ידי העותרת בדרישות הפקודה והנפקות הנודעת לאי העמידה (אם כך ייקבע) בדרישות אלה, בפני בית משפט זה. מדובר בסוגיה טיפוסית של דיני מס ההכנסה, שבירורה עשוי אף להצריך שמיעת עדויות, והערכאה הדיונית המוסמכת לדון בה היא בית המשפט המחוזי. מעבר לכך, אם בית המשפט המחוזי יקבל את גישתה של העותרת, שיש לראות בדוחות המס שהוגשו למשיב כהשגה שהמשיב נמנע מלדון בה שלא כדין, איננו רואים סיבה אשר תמנע מבית המשפט המחוזי להורות על החזרת הדיון בהשגה למשיב, על מנת שידון בה בטרם יישמע הערעור.

     לאור האמור, אציע לחבריי לדחות את העתירה על הסף.     

                                             ש ו פ ט

השופטת ד' ביניש:
     אני מסכימה.

                                             ש ו פ ט ת

השופט ס' ג'ובראן:
     אני מסכים.

                                             ש ו פ ט


     הוחלט כאמור בפסק דינו של כבוד השופט י' עדיאל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק מס הכנסה

 2. ערעור מס הכנסה

 3. מס הכנסה שלילי

 4. הסכם מס הכנסה

 5. מס הכנסות מבנין

 6. סיווג מחדש

 7. סיווג עסקה

 8. מאפיה - מס הכנסה

 9. מיסים עקיפים

 10. סעיף 2 פקודת מס הכנסה

 11. דוגמא לערעור מס הכנסה

 12. מס הכנסה - חופש המידע

 13. סודיות מס הכנסה

 14. קרקע תפוסה - צו מיסים

 15. קוד ISHR - מס הכנסה

 16. מס הכנסה - קיוסק

 17. תקנות מס הכנסה רכב

 18. תקנות מס הכנסה פחת

 19. ביקורת מס הכנסה – דוגמא

 20. אישור לגבות מיסים

 21. תקנות רכב מס הכנסה

 22. ערעור הפחתת הוצאות מחיה

 23. סיווג מוצרים - מס הכנסה

 24. ניכוי תשלום חוב מס הכנסה

 25. סעיף 152 לפקודת מס הכנסה

 26. מחילת חוב מס הכנסה

 27. דיני מס הכנסה - בג''צ

 28. סעיף 220 לפקודת מס הכנסה

 29. סעיף 147 א לפקודת מס הכנסה

 30. מס הכנסה - מאגר מידע

 31. סעיף 130(ג) פקודת מס הכנסה

 32. ערעורי מס הכנסה מאוחדים

 33. קילומטראז - מס הכנסה

 34. תיקון ערעור מס הכנסה

 35. ביקורת מס הכנסה עוסק מורשה

 36. אי הגשת דוחות מס הכנסה בזמן

 37. דרישת הכתב דיני מיסים

 38. עבירות על פקודת מס הכנסה

 39. הכנסה עסקת אקראי - מס הכנסה

 40. החזרת מס יתר ששולם למס הכנסה

 41. תשלום מעביד הפרשים למס הכנסה

 42. מס הכנסה - חברת השקעות

 43. תקנות מס הכנסה פחת מואץ

 44. נקודות זיכוי תושב - מס הכנסה

 45. סעיף 66(ד)(2) פקודת מס הכנסה

 46. סעיף 92(א)(1) פקודת מס הכנסה

 47. סוכן שחקנים - מס הכנסה

 48. תקנות מס הכנסה שכר דירה

 49. ביקורת מס הכנסה - מספרה

 50. סעיף 86 לפקודת מס הכנסה

 51. בניין משובח - צו מיסים עירייה

 52. אי הגשת דוחות למס הכנסה

 53. צו שעת חירום גביית מסים

 54. סעיף 147 לפקודת מס הכנסה

 55. סעיף 135 לפקודת מס הכנסה

 56. סעיף 194 לפקודת מס הכנסה

 57. סעיף 160 לפקודת מס הכנסה

 58. סעיף 153 לפקודת מס הכנסה

 59. תקנות מס הכנסה שיעורי פחת

 60. סעיף 159 לפקודת מס הכנסה

 61. חוק מס הכנסה עידוד להשכרת דירות

 62. תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים

 63. אי תשלום מס הכנסה - זיכוי

 64. תקנות מס הכנסה מחירי העברה

 65. ביקורת מס הכנסה - בית קפה

 66. תיקון 132 לפקודת מס הכנסה

 67. סיווג עסקה - הונית או פירותית ?

 68. אופציות לעובדים - מס הכנסה

 69. ביקורות פתע - מפקחים של מס הכנסה

 70. סעיף 119א לפקודת מס הכנסה

 71. איחור בהגשת ערעור מס הכנסה

 72. מירוץ ההתיישנות - מס הכנסה

 73. תקנות מס הכנסה נסיעות לחו''ל

 74. ערעור מס הכנסה - עוסק מורשה

 75. סעיף 216(4) לפקודת מס הכנסה

 76. בקשה למסור מידע על הכנסות מס הכנסה

 77. הנחה במס הכנסה בישובי גבול הצפון

 78. דיווח על בן משפחה כעובד – מס הכנסה

 79. תקנות מס הכנסה קביעת תנאי שוק

 80. חזקת תלות מקורות ההכנסה בין בני זוג

 81. דיון בדלתיים סגורות - מס הכנסה

 82. הודעת השגה - סעיף 150 פקודת מס הכנסה

 83. מס הכנסה על פיצויים בית דין לעבודה

 84. מס הכנסה - דיווח נפרד על ידי בני זוג

 85. הארכת תקופת ההתיישנות מס הכנסה

 86. הכנסות מלקוחות חו''ל - מס הכנסה

 87. אי הגשת דוח מס הכנסה במועד – כתב אישום

 88. תקנות מס הכנסה ניכוי הוצאות מסוימות

 89. האם צריך לשלם מס הכנסה על הכנסות בחו"ל ?

 90. תקנות מס הכנסה תכנון מס החייב בדיווח

 91. חוק מס הכנסה ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה

 92. תקנות מס הכנסה פטור מהגשת דין וחשבון

 93. מכירת שווארמה, פלאפל, שתייה קלה – מס הכנסה

 94. חישוב מאוחד - הכנסות שני בני זוג מס הכנסה

 95. התחמקות שיטתית מהגשת דוחות למס הכנסה

 96. פחת בשל ציוד - סעיף 2(ג)(1) לתקנות מס הכנסה

 97. הסברים על הכנסות מעסק במסגרת ערעור מס הכנסה

 98. ניכוי הוצאות פרויקט כנגד הכנסות פרויקט אחר ?

 99. תקנות בית המשפט ערעורים בענייני מס הכנסה

 100. אי רישום תקבולים - סעיף 216(7) פקודת מס הכנסה

 101. זיכוי מס - מוסד לילדים בעלי צרכים מיוחדים

 102. סעיף 145ב (א)(1) פקודת מס הכנסה - אי רישום תקבול

 103. תקנות מס הכנסה שיעור פחת לדירה מושכרת למגורים

 104. תקנות מס הכנסה תיאומים בשל אינפלציה שיעורי פחת

 105. בני זוג עובדים באותו מקום - דיווח מס הכנסה מאוחד ?

 106. תקנות מס הכנסה ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים

 107. מסירת תרשומת כוזבת בדו"ח - עבירה על סעיף 220(2) לפקודת מס הכנסה

 108. מטרת סעיף 145 לפקודת מס הכנסה - מסגרת אירגונית לביצוע רישומי התקבולים

 109. מתי יש לדווח למס הכנסה על הפסד מכירת מגרש ? - סעיף 8א'(ג) לפקודת מס הכנסה

 110. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון