גילוי מסמכים - רשויות המס

הכלל לעניין גילוי מסמכים על ידי רשויות המס הוא כלל הגילוי.

כלל זה חל על כל רשות מנהלית ובכלל זה, ואולי אף ביתר שאת, על רשויות המס אשר בפעולותיהן פוגעות בקניינו של האזרח.

בית המשפט פירט בפסיקתו בהרחבה הרציונלים אשר עומדים בבסיס חובת הגילוי של רשויות המס.

בין הרציונלים ניתן למנות את חובת המינהל לפעול בשקיפות, את הרצון לתת לאזרח בסיס להשגה על החלטות הרשות וכן את יצירתו של אמצעי ביקורת על הרשות.

עם זאת, זכות העיון במסמכי הרשות, ככל זכות, אינה מוחלטת. ישנם מצבים בהם קיימים טעמים סבירים אשר מצדיקים סירוב של הרשות לחשוף מסמכים מסוימים.

או אז יש לאזן בין זכות העיון של האזרח לבין אותם נימוקים מיוחדים. כך למשל במקרים בהם חשיפת החומר תפגע בעבודת הרשות, תיצור איום על בטחון המדינה או תפגע בחובת הסודיות.

סירובה של הרשות למסור מידע צריך שיהא מעוגן בנימוקים סבירים ומשכנעים שכן עליה חובת ההוכחה במצבים כאלה.

לעניין השלב בהליך בו חלה חובת הגילוי נקבע, כי כל צד זכאי בפתחו של ההליך לגילוי כללי של כל המסמכים וכל החומר בעניינו.

כך גם הנישום זכאי לגילוי מסמכים עוד בתחילתו של הליך ההשגה ובוודאי שבתחילתו של הערעור.


על מנהל מס ערך מוסף חלה החובה לחשוף את החומר אשר שימש אותו לקבל החלטות, משמע, על מנהל מס ערך מוסף למסור את החומר אשר הביא אותו לפסול פנקסים ולהוציא שומה על פי מיטב השפיטה.

זאת, אלא אם קיים טעם אשר מצדיק את אי מסירת החומר.

לעיתי מצביע מנהל מס ערך מוסף על מספר טעמים אשר מבססים את סירובו למסור את החומר הרלוונטי כגון משנפסלו הפנקסים קיים חשש ממשי שגילוי המסמכים יאפשר "לתפור" גרסה שתסתור את טענות המנהל.

בית המשפט פסק כי על מנת שיבחן בקפידה סירובה של הרשות לחשוף מסמכים הבחינה צריך שתעשה בדרך של עריכת איזון בין זכות המבקש לעיין במסמכים לבין שאר השיקולים שצוינו לעיל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הליך גילוי מסמכים

 2. טופס צו לגילוי מסמך

 3. גילוי מסמכים - רשויות המס

 4. גילוי מסמכים של הבנק

 5. גילוי מסמכים בעירייה

 6. טופס צו לגילוי מסמכים

 7. דרישה להודות בעובדות

 8. גילוי מסמכים בבית דין לעבודה

 9. גילוי מסמכים הנוגעים לעובדים

 10. צו לגילוי מסמכים ספציפי

 11. גילוי מסמכים ומתן פרטים נוספים

 12. גילוי מסמכים בשלב ההשגה

 13. בקשה לגילוי מסמכים כללי וספציפי

 14. חקירה על תצהיר גילוי מסמכים

 15. גילוי מסמכים לאחר דיון הוכחות

 16. מסמך שלא הוזכר בגילוי מסמכים

 17. גילוי מסמכים בעניין שינוי ארגוני

 18. קבלת ראיה שלא צוינה במסגרת גילוי מסמכים

 19. ערעור פיטורים שלא כדין - בקשה לגילוי מסמכים

 20. גילוי מסמכים - טיוטות במסגרת מו''מ

 21. גילוי מסמכים בבית המשפט לענייני משפחה

 22. גילוי מסמכים תנאי שכר של עובדים אחרים

 23. בקשה גילוי מסמכים - דוחו"ת חודשיים מכירת מוצרים

 24. מחיקת תביעה מאחר והתובע לא הגיש תצהיר גילוי מסמכים

 25. בקשה לקבל תמלילים המוזכרים בתצהיר גילוי המסמכים

 26. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון