עבירות על פקודת מס הכנסה

פסק דין

המערער הורשע בבית משפט קמא, לאחר שמיעת ראיות, בחמישה אישומים שונים המפורטים בכתב האישום, שעניינם עבירות על פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961.

האמירה כי מדובר בעבירות על פקודת מס הכנסה אינה משקפת לא את חומרתן, לא את היקפן של העבירות שמדובר בהן, הן מבחינה כספית, הן מבחינת משך התקופה והן מבחינת הגיוון שבהן.

כל שנוכל לומר בנושא זה יהיה בהכרח חזרה על דברים שנאמרו בבית משפט קמא ולכן נרשה לעצמנו לקצר מקום שאולי צריך היה להאריך.

די בעיון בכתב האישום כדי להבין על מה מדובר. המערער הרשה לעצמו שלא לדווח לשלטונות מס הכנסה על תשלומים שקיבל מחברה ממשלתית כמו מע"צ, ואין מדובר בסכומים זניחים ושוליים אלא בסכומים נכבדים ביותר כמפורט בכתב האישום.

המערער גם לא רשם בפנקסי החשבונות את ההכנסות שהפיק מהעבודות שביצע עבור מע"צ. האישומים חזרו על עצמם לאורך תקופה של שנים. המערער הוציא תלושי משכורת, כביכול, לאנשים שהעסיק. אין מחלוקת כי לא העסיק אותם אנשים, ומדובר בעובדים פיקטיביים. המשכורות ששולמו כביכול, לעובדים הפיקטיביים נועדו לשימושו הפרטי של המערער. לשם ביצוע עבירות אלו הכין וקיים פנקסי חשבונות ורשומות כוזבים.

כל העבירות הללו בוצעו במזיד, במרמה, עורמה ותחבולה, ובכוונה להתחמק ממס.

כן הורשע המערער באי העברת ניכויים שניכה ממשכורות העובדים (וכן מס מעסיקים), במשך תקופה ארוכה ובסכום גבוה.

אנו מצטרפים למה שנאמר בגזר הדין של בית משפט קמא.

אם לא די בכך, הסתבר כאשר הגיעו הדברים לשלב מתן גזר הדין, כי מדובר במי שלחובתו נזקפו הרשעות קודמות רבות בעבירות בעלות אופי של מירמה.

התובעת ציינה, ובצדק ציינה, כי בדרך כלל דווקא עברייני המס מתאפיינים בכך שהם אנשים נורמטיביים, שמשום מה הרשו לעצמם לבצע רק עבירות מס, למרות שלא היו שולחים ידם בכספו של כל אדם אחר.

במקרה הנוכחי המערער אינו יכול ליהנות אפילו מזכות זו, ועיון בגיליון הרשעותיו הקודמות מצביע על כך.

המערער כבר ריצה עונשי מאסר, ולאחרונה ריצה עונש מאסר של 18 חודש.

אנו ערים לכך כי העבירות המפורטות בכתב האישום הנוכחי נעברו לפני שריצה את עונש המאסר.

בגדר הטיעונים שהועלו בהודעת הערעור הארוכה והמפורטת, שם ב"כ המערער את הדגש על חלוף הזמן.
כיוון שכך, אין מנוס מחזרה על דברים שאף הם נאמרו לא אחת. עבירות המס, לרוע המזל, לא מתגלות מיד והעובדה שכתבי אישום מוגשים זמן רב לאחר ביצוען היא מעשה יום יום. יתכן שאין זה המצב הרצוי אבל זהו המצב המצוי. קל מאוד לעבור עבירות אלה, קשה מאוד לחשוף אותן, ורוב העבירות מתגלות באקראי או כתוצאה מביקורת מוצלבת בדיעבד, וקשה עוד יותר להגיש כתבי אישום כי המסמכים אינם מצויים. התיק הנוכחי איננו חריג בענין זה.

המערער ניהל פרשת הוכחות בתיק זה (שבית משפט קמא בר כי היה ניהול סרק). זכותו של נאשם כמובן לכפור בעובדות המפורטות בכתב האישום, אולם כאשר מגיעים הדברים למתן גזר דין אין הוא יכול לבוא אז ולהיבנות מהטיעון של חלוף הזמן או לפחות לא כנימוק עיקרי ומרכזי כפי שהדברים מוצגים במקרה הנוכחי.

ב"כ המערער שם את הדגש גם על ענין טיעונה של המדינה לעונש בבית משפט קמא.
לדברי ב"כ המערער, גזרי הדין שהגישה ב"כ המדינה בבית משפט קמא כאסמכתא, לא הגיעו באף אחד מהם לתקופת המאסר שאותה הטיל בית משפט קמא.

אותן אסמכתאות שהגישה המדינה מתוות את גבול הענישה כפי שהמדינה עותרת לו, ומשום כך, כאשר לא הגישה אסמכתאות ובהן תקופת מאסר ארוכה כל כך, לא מן הראוי היה כי בית משפט קמא יחמיר מעבר למה שהתבקש.

איננו מסכימים לטיעון זה. אסמכתאות הן אסמכתאות, הן מצביעות יותר על משמעות העבירות, על אופיין, על שיקולים רלוונטיים ואינן מכתיבות לבית המשפט את אורכה של תקופת המאסר.

שלא לדבר על המובן מאליו, כי בית משפט איננו כבול לטיעונים והוא עצמאי בשיקול דעתו. שלא לדבר על השוני הקיים בכל מקרה, בעובדות, בנסיבות, בהתנהגותו של הנאשם ובעבר הפלילי.

עוד נימוק שאליו התייחס ב"כ המערער הינו אי הסרת המחדל.
אין מחלוקת כי המערער לא שילם ולו שקל אחד מכל הסכומים המפורטים בכתב האישום. זהו כמובן נימוק שאין בו כדי להטיב את מצבו. מקובל עלינו כי הסרת המחדל, ולו גם בשלב מאוחר, יכולה לפעול לזכותו של אדם, משלא עשה כן המערער אפילו נקודת זכות זו לא עמדה לו.

התוצאה היא, כי מקובלת עלינו קביעתה של כב' השופטת קמא, לפיה "לא ניתן למצוא כל נקודה חיובית אותה ניתן לזקוף לזכות הנאשם".

תקופת המאסר שהוטלה על המערער אכן איננה קצרה יחסית, אולם נראה לנו כי אין מקום להתערב בה בהתחשב, כאמור, הן במהות העבירות והן במיהות העבריין.

באשר לקנס - בית משפט קמא הטיל על המערער קנס של 50,000 ש"ח. הקנס בפני עצמו איננו חמור, בהתחשב בסכומים שמדובר בהם בתיק זה.
השופטת קמא גם ציינה, כי בחישוב הקנס נלקחה בחשבון העובדה שהמערער נשפט לריצוי מאסר לתקופה ארוכה.

כיוון שכך, אין מקום להתערב גם בגובה הקנס. יחד עם זאת נראה לנו כי קיימת אפשרות ריאלית שהמערער יצטרך לרצות את תקופת המאסר שנקבעה כתמורה לתשלום הקנס. כיוון שכך, אנו רואים לנכון לקצר את תקופת המאסר שנקבעה כתמורה לתשלום הקנס, ואנו מעמידים אותה על 3 חודשים (במקום 6 חודשים).

ייתר רכיבי גזר הדין יישארו בעינם.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק מס הכנסה

 2. ערעור מס הכנסה

 3. מס הכנסה שלילי

 4. הסכם מס הכנסה

 5. מס הכנסות מבנין

 6. סיווג מחדש

 7. סיווג עסקה

 8. מאפיה - מס הכנסה

 9. מיסים עקיפים

 10. סעיף 2 פקודת מס הכנסה

 11. דוגמא לערעור מס הכנסה

 12. מס הכנסה - חופש המידע

 13. סודיות מס הכנסה

 14. קרקע תפוסה - צו מיסים

 15. קוד ISHR - מס הכנסה

 16. מס הכנסה - קיוסק

 17. תקנות מס הכנסה רכב

 18. תקנות מס הכנסה פחת

 19. ביקורת מס הכנסה – דוגמא

 20. אישור לגבות מיסים

 21. תקנות רכב מס הכנסה

 22. ערעור הפחתת הוצאות מחיה

 23. סיווג מוצרים - מס הכנסה

 24. ניכוי תשלום חוב מס הכנסה

 25. סעיף 152 לפקודת מס הכנסה

 26. מחילת חוב מס הכנסה

 27. דיני מס הכנסה - בג''צ

 28. סעיף 220 לפקודת מס הכנסה

 29. סעיף 147 א לפקודת מס הכנסה

 30. מס הכנסה - מאגר מידע

 31. סעיף 130(ג) פקודת מס הכנסה

 32. ערעורי מס הכנסה מאוחדים

 33. קילומטראז - מס הכנסה

 34. תיקון ערעור מס הכנסה

 35. ביקורת מס הכנסה עוסק מורשה

 36. אי הגשת דוחות מס הכנסה בזמן

 37. דרישת הכתב דיני מיסים

 38. עבירות על פקודת מס הכנסה

 39. הכנסה עסקת אקראי - מס הכנסה

 40. החזרת מס יתר ששולם למס הכנסה

 41. תשלום מעביד הפרשים למס הכנסה

 42. מס הכנסה - חברת השקעות

 43. תקנות מס הכנסה פחת מואץ

 44. נקודות זיכוי תושב - מס הכנסה

 45. סעיף 66(ד)(2) פקודת מס הכנסה

 46. סעיף 92(א)(1) פקודת מס הכנסה

 47. סוכן שחקנים - מס הכנסה

 48. תקנות מס הכנסה שכר דירה

 49. ביקורת מס הכנסה - מספרה

 50. סעיף 86 לפקודת מס הכנסה

 51. בניין משובח - צו מיסים עירייה

 52. אי הגשת דוחות למס הכנסה

 53. צו שעת חירום גביית מסים

 54. סעיף 147 לפקודת מס הכנסה

 55. סעיף 135 לפקודת מס הכנסה

 56. סעיף 194 לפקודת מס הכנסה

 57. סעיף 160 לפקודת מס הכנסה

 58. סעיף 153 לפקודת מס הכנסה

 59. תקנות מס הכנסה שיעורי פחת

 60. סעיף 159 לפקודת מס הכנסה

 61. חוק מס הכנסה עידוד להשכרת דירות

 62. תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים

 63. אי תשלום מס הכנסה - זיכוי

 64. תקנות מס הכנסה מחירי העברה

 65. ביקורת מס הכנסה - בית קפה

 66. תיקון 132 לפקודת מס הכנסה

 67. סיווג עסקה - הונית או פירותית ?

 68. אופציות לעובדים - מס הכנסה

 69. ביקורות פתע - מפקחים של מס הכנסה

 70. סעיף 119א לפקודת מס הכנסה

 71. איחור בהגשת ערעור מס הכנסה

 72. מירוץ ההתיישנות - מס הכנסה

 73. תקנות מס הכנסה נסיעות לחו''ל

 74. ערעור מס הכנסה - עוסק מורשה

 75. סעיף 216(4) לפקודת מס הכנסה

 76. בקשה למסור מידע על הכנסות מס הכנסה

 77. הנחה במס הכנסה בישובי גבול הצפון

 78. דיווח על בן משפחה כעובד – מס הכנסה

 79. תקנות מס הכנסה קביעת תנאי שוק

 80. חזקת תלות מקורות ההכנסה בין בני זוג

 81. דיון בדלתיים סגורות - מס הכנסה

 82. הודעת השגה - סעיף 150 פקודת מס הכנסה

 83. מס הכנסה על פיצויים בית דין לעבודה

 84. מס הכנסה - דיווח נפרד על ידי בני זוג

 85. הארכת תקופת ההתיישנות מס הכנסה

 86. הכנסות מלקוחות חו''ל - מס הכנסה

 87. אי הגשת דוח מס הכנסה במועד – כתב אישום

 88. תקנות מס הכנסה ניכוי הוצאות מסוימות

 89. האם צריך לשלם מס הכנסה על הכנסות בחו"ל ?

 90. תקנות מס הכנסה תכנון מס החייב בדיווח

 91. חוק מס הכנסה ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה

 92. תקנות מס הכנסה פטור מהגשת דין וחשבון

 93. מכירת שווארמה, פלאפל, שתייה קלה – מס הכנסה

 94. חישוב מאוחד - הכנסות שני בני זוג מס הכנסה

 95. התחמקות שיטתית מהגשת דוחות למס הכנסה

 96. פחת בשל ציוד - סעיף 2(ג)(1) לתקנות מס הכנסה

 97. הסברים על הכנסות מעסק במסגרת ערעור מס הכנסה

 98. ניכוי הוצאות פרויקט כנגד הכנסות פרויקט אחר ?

 99. תקנות בית המשפט ערעורים בענייני מס הכנסה

 100. אי רישום תקבולים - סעיף 216(7) פקודת מס הכנסה

 101. זיכוי מס - מוסד לילדים בעלי צרכים מיוחדים

 102. סעיף 145ב (א)(1) פקודת מס הכנסה - אי רישום תקבול

 103. תקנות מס הכנסה שיעור פחת לדירה מושכרת למגורים

 104. תקנות מס הכנסה תיאומים בשל אינפלציה שיעורי פחת

 105. בני זוג עובדים באותו מקום - דיווח מס הכנסה מאוחד ?

 106. תקנות מס הכנסה ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים

 107. מסירת תרשומת כוזבת בדו"ח - עבירה על סעיף 220(2) לפקודת מס הכנסה

 108. מטרת סעיף 145 לפקודת מס הכנסה - מסגרת אירגונית לביצוע רישומי התקבולים

 109. מתי יש לדווח למס הכנסה על הפסד מכירת מגרש ? - סעיף 8א'(ג) לפקודת מס הכנסה

 110. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון