ביטול זכיה במכרז של העירייה

להלן החלטת בית משפט העוסקת בסוגיית ביטול זכיה במכרז של העירייה:

החלטה

מבוא

1.     זוהי בקשה לעיכוב ביצועו של פסק דין שניתן על ידי בית המשפט לעניינים מנהליים בתל-אביב-יפו (כבוד השופטת ד"ר ד' פלפל), ביום 10.9.03, בעת"מ 1091/03 ועת"מ 1102/03, במסגרתו התקבלו עתירותיהם של משיבים 1 ו-2, להצהיר על בטלות זכייתו של משיב 3, במכרז שפרסמה המבקשת, עירית בת-ים (להלן: "המבקשת"), לפינוי אשפה בתחומה.

רקע עובדתי

2.     ביום 19.12.03 פרסמה המבקשת מכרז לביצוע עבודות פינוי אשפה בתחומי העיר בת-ים. למכרז הוגשו 5 הצעות, ובסופו של יום הוכרזה הצעתו של משיב 3 כזוכה במכרז. משיבים 1 ו-2 שהשתתפו במכרז, עתרו לבית משפט קמא להצהיר על בטלותו, הואיל ועל פי השקפתם לא עמד הזוכה בתנאי סף. כוונת הדברים היא לסעיף 4.1 של המכרז, הקובע: "על המציע להיות בעל ניסיון קודם ומוכח של 5 שנים אחרונות במתן שירותי איסוף וסילוק פסולת ואשפה באופן שוטף ורצוף ברשות מקומית בעלת אוכלוסיה של 30,000 תושבים לפחות (פינוי אשפה בפועל למספר אוכלוסין זה)". לטענת משיבים 1 ו-2, נכון היה לפסול הצעתו של משיב 3, הואיל ואף שהוא מספק מזה תקופה ממושכת שירות פינוי אשפה לעיריית אור-יהודה, הוא לא רכש את הניסיון הדרוש הואיל ואוכלוסיית אור יהודה לא מונה 30 אלף תושבים, ומכל מקום משיב 3 לא פינה אשפה ל-30 אלף תושבים מאחר ובאור יהודה פעל קבלן נוסף.

3.     לאחר דיון מקיף בטענות הצדדים, החליט בית משפט קמא לקבל את העתירה ולבטל את המכרז, לאחר ששוכנע מהראיות שהונחו בפניו, כי למשיב 3 אין את הניסיון הדרוש על פי תנאי המכרז.

הבקשה לעיכוב ביצוע

4.     על פסק הדין הגישה המבקשת ערעור לבית משפט זה, ויחד עמו את הבקשה דנן לעיכוב ביצוע. הסוגיה העיקרית בערעור מתמקדת בטענת המערערת, כי בית משפט קמא טעה בפרשנות המצמצמת שנתן לסעיף 4.1 של המכרז. את בקשתה לעיכוב בצוע סומכת המבקשת על שתיים: ראשית, להשקפתה סיכוייה להצליח בערעור טובים; שנית, דחיית בקשתה וחיובה המיידי לערוך מכרז חדש, עלולים להפוך את הערעור לתיאורטי בלבד.

דיון

5.     כידוע, כלל הוא שצד שזכה בדין רשאי לממש את פסק הדין שניתן לטובתו לאלתר, ואין הגשת ערעור מהווה עילה לעיכוב ביצוע. עם זאת, הנטייה היא להורות על עיכוב ביצועו של פסק דין הנתון בערעור, אם הראה המבקש כי סיכוייו לזכות בערעור טובים, וכי עלול להיגרם לו נזק בלתי הפיך כתוצאה מביצועו המיידי של פסק הדין. באשר למקרה שבפני, לאחר שבחנתי את הבקשה ואת התגובות לה, ולאחר שעיינתי בפסק דינו של בית משפט קמא ובהנמקתו, החלטתי, לא בלי היסוסים, להיעתר לבקשה. אכן, ספק אם המבקשת הצליחה להרים את הנטל הכבד המוטל עליה בדבר הסיכויים להצלחתה בערעור, אולם שוכנעתי כי עריכתו המיידית של מכרז חדש, בעוד הערעור תלוי ועומד, תהיה כרוכה באי-וודאות באשר לגורלו של המכרז הישן, דבר שעלול להכביד על הרשות המנהלית, על אלה המבקשים להשתתף במכרז החדש, ואף על תושבי בת-ים. מכאן דעתי, כי נכון לעכב את ביצועו של פסק הדין, וכדי למזער את נזקו של העיכוב, אם הוא קיים, תיקבע מזכירות בית המשפט ערעור זה לשמיעה לא יאוחר מסוף חודש מרץ 2004. התיק יועבר לכבוד הרשם כדי שיינתן צו בדבר המועדים להגשת סיכומי הצדדים, בהתחשב במועד הקרוב לשמיעת הערעור.

     בנסיבות העניין אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול מכרז

 2. אפליה במכרז

 3. פגמים במכרז

 4. מינוי ללא מכרז

 5. חוזה פיתוח מכרז

 6. מכרז ביטוח לאומי

 7. חוק חובת המכרזים

 8. איסור פרסום מכרז

 9. הסכם בוררות מכרז

 10. מכרז למינוי אימאם

 11. מכרז מנהל בית ספר

 12. מכרז עבודות תכנון

 13. מכרז פנימי בעירייה

 14. מכרז להסעות תלמידים

 15. טענות כלפי תנאי מכרז

 16. הקפאת מכרזים פנימיים

 17. פגם באופן ביטול מכרז

 18. הודעה על זכייה במכרז

 19. השיקולים לביטול מכרז

 20. מכרז קווי נסיעה

 21. עמידה בתנאי סף – מכרז

 22. תקנות פטור ממכרז

 23. דרישות השכלה - מכרזים

 24. איגוד ערים מכרז

 25. עיכוב הליכי מכרז

 26. הכנת מסמכי מכרז

 27. תקיפת כישורי זוכה במכרז

 28. מכרז שירותי סריקה

 29. פטור ממכרז עירייה

 30. עצירת הליכי מכרז

 31. שינוי במפרט מכרז

 32. תקנות חובת המכרזים

 33. מכרז אחזקת כבישים

 34. מחסן ממוחשב - מכרז

 35. מכרז מערכות השקייה

 36. מכרז לתפקיד מבקר העירייה

 37. מכרז כיכרות באשדוד

 38. הצעה במכרז מקרקעין

 39. תקנות העיריות מכרזים

 40. שטח בניה מירבי על פי מכרז

 41. ביטול מכרז של ביטוח לאומי

 42. הצעה גרעונית במכרז

 43. פתיחת תיבת המכרזים

 44. מכרז פנימי כלכלנים – סכסוך

 45. צמצום משתתפים במכרז

 46. נמל חיפה - מכרז בניה

 47. שכונת הארגזים - מכרז

 48. אכיפת מסירת עבודה לפי מכרז

 49. ביטול מכרז לאחר הצעות

 50. מכרז עבודה עם העירייה

 51. הצעות להפעלת מעון יום

 52. עתירה לקיום מכרז פתוח

 53. האם מכר כפוף לדיני מכרזים ?

 54. מכרז רכישת ציוד מעבדה

 55. מכרז למינוי מבקר פנים בעיריה

 56. זכאות להשתתף במכרזים פנימיים

 57. מכרז סגור - פסילת הצעה

 58. ועדת המכרזים שידורי טלוויזיה

 59. מכרז עבודות ניקוז חיפה

 60. מכרז מינוי מפקד שירותי כבאות

 61. עתירה נגד תוצאות מכרז

 62. הנחה בהצעת מחיר - מכרז

 63. כריית חול - פטור ממכרז

 64. עיכוב הליכי מכרז פומבי

 65. מכרז שירותי גביית חובות

 66. הוצאת מגרש למכרז פומבי

 67. מכרז מקלט לנערות במצוקה

 68. ביטול מכרז שירותי גרירה

 69. ניסיון קודם כתנאי למכרז

 70. מכרז לתפקיד בנמל אשדוד

 71. מכרז התפלת מי ים באשדוד

 72. בקשה ביטול מינוי מנכ"ל – מכרז

 73. מכרז שירותי רפואה דחופה

 74. עתירה מנהלית לביטול מכרז

 75. סבירות דרישת ניסיון במכרז

 76. ביטול מכרז למכירת מקרקעין

 77. אי עמידה בתנאי סף של מכרז

 78. התפטרות במקום עבודה שאיבד מכרז

 79. היטלי פיתוח במכרז עירייה

 80. הוראות החשכ"ל ביחס למכרז

 81. הגבלת מספר משתתפים במכרז

 82. מכרז עבודות חשמל - בית ספר

 83. צו זמני להקפאת מכרז פנימי

 84. מכרז רכב וחלפים - צו מניעה

 85. מכרז דיור מטעם המשרד לקליטת עליה

 86. מכרז שירותי ניקיון בעירייה

 87. ביטול זכיה במכרז של העירייה

 88. עתירה נגד זכיה במכרז פומבי

 89. תקיפת מכרז של חברה ממשלתית

 90. מכרז שתוצאותיו ידועות מראש

 91. טעות אריתמטית - ועדת המכרזים

 92. מיון מוקדם - ועדת המכרזים לגז טבעי

 93. קניית רכב ממכרז הוצאה לפועל

 94. ביטול מכרז איסוף ופינוי אשפה

 95. הגדלה של מספר המשתתפים במכרז

 96. בחירת מנהל בית ספר - מכרז או ועדה ?

 97. סמכות בית דין לדון בהשלכותיו של מכרז

 98. הצעה שלא הוכנסה לתיבת המכרזים

 99. מכרז עובדי סמך - טיפול בקשישים

 100. תקנות העיריות מכרזים לקבלת עובדים

 101. צו מניעה אוסר לפרסם מכרז למנות מנהל חדש

 102. חוזה לפני חקיקת חוק חובת המכרזים

 103. מכרז פינוי פסולת - תעשייה אווירית

 104. ביטול השתתפות על ידי מזמין המכרז

 105. ערבות לא מתאימה למדד הבסיס במכרז

 106. בקשה למנוע הקצאת מגרשים בדרך של פרסום מכרז

 107. חברת ניקיון הפסידה במכרז - פיצויי פיטורים

 108. קבלן משנה לביצוע עבודת ניקיון במכרז

 109. העברת רכבים שנרכשו במסגרת מכרז באיחור

 110. מכרז לקבלת הצעות לניהול והפעלת חניונים

 111. תקנות חובת המכרזים התקשרויות מערכת הבטחון

 112. צו מניעה לביטול מכרז למינוי דובר עירייה

 113. זכות להישאר בתפקיד / בעבודה עד פרסום הליכי מכרז

 114. החזר ערבות למציע במכרז עקב ביטולו זכייתו

 115. מכרז לביצוע עבודות פיתוח תשתיות בהוד השרון

 116. תקנות חובת המכרזים חובת שיתוף פעולה תעשייתי

 117. הסכם לאחר זכיה במכרז למתן שירותי גינון ואחזקה

 118. שומר בסופרמרקט "זיל וזול" פוטר - הפסידה מכרז בקו-אופ

 119. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים של עיריית באר שבע

 120. עבדה כסייעת לגננת פוטרה בטענה שהיא מונתה ללא מכרז

 121. מכרז בחירת עובד - התאמת עובד לדרישות תקן - נטל הוכחת נוהג

 122. תקנות חובת המכרזים העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית

 123. האם היועץ במכרז קבע ניקוד בלא כל נימוק ו/או אסמכתא ?

 124. עתירה לפסילת הצעה במכרז, מאחר וצירפה להצעתה ערבות מיטיבה

 125. רשלנות המינהל במשלוח שובר התשלום בנפרד מהודעת הזכייה במכרז

 126. בקשה לביטול פסילת הצעה למכרז פומבי לשירותי ניקיון בבתי ספר

 127. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים במכרז להצבת והפעלת דוכני קפה

 128. תביעה שעניינה מכרז פנימי לתפקיד אמרכ"לית במעון של משרד הרווחה

 129. במסמכי המכרז נקבעו עקרונות ושיטות השקלול והניקוד שיינתנו למציעים

 130. פסק דין הצהרתי מדיניות המונעת מקציני הים להציג את מועמדותם במכרזים פנימיים

 131. תביעה למתן צו קבוע לביטול מכרז למשרות ניהול לתפקיד מנהל בית ספר יסודי

 132. תקנה 30 לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) שעניינה "מינוי המועמדים"

 133. חבר מועצת עירייה זכה במכרז העירייה - סעיף 122 ב 3 לפקודת העיריות

 134. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון