טופס הודעת תשלום קנס

טופס 8א (תיקון: תשמ"ג, תש"ן, תשנ"ו, תשס"ב)
(תקנות 40, 41, 42 ו-42א)

הודעת תשלום קנס
לפי סעיף 228(א) לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב),
התשמ"ב-1982

אל: הנהג/בעל הרכב/נוסע ברכב/הולך רגל/אדם אחר

שם משפחה* שם פרטי* מספר ת"ז/דרכון* מספר רשיון נהיגה*
או תעודת זיהוי
אחרת ומספרה
מען

מספר הרכב**


א. תיאור העובדות המהוות את העבירה

בתאריך

עבירה על: (החיקוק והסעיף או התקנה)ב. (1) עליך לשלם תוך 90 ימים מקבלת הודעה זו ולא יאוחר
מיום

אם תוך המועד האמור לא תשלם את הקנס ולא תודיע כי ברצונך להישפט, יהיה עליך לשלם את הקנס בצירוף תוספת פיגור בשיעור הקבוע בחוק.
את הקנס בצירוף תוספת הפיגור, אם חלה תוספת כאמור, בשיעור הקבוע בחוק. ניתן לשלם באמצעות טופס זה בלבד באחד מסניפי הבנקים הבאים:

(2) אם רצונך להישפט על העבירה בבית המשפט עליך למלא את פרטיך בבקשה להישפט שבנספח המצורף להודעה זו, לחתום עליה ולשלוח אותה למען הרשום בה בדואר רשום, תוך המועד שנקבע לתשלום הקנס כמפורט לעיל.
(3) אם רצונך להגיש בקשה לביטול הודעת תשלום הקנס מהעילות הקבועות בחוק, עליך לפנות בכתב תוך 30 ימים מקבלת הודעה זו, לפרט את נימוקיך ולצרף מסמכים המאמתים את טענותיך, אם ישנם, למען הרשום בהודעה זו, תוך המועד שנקבע לתשלום הקנס כמפורט לעיל.
ג. פרטי עורך הדו"ח: שם משפחה

העדים (בנוסף לעורך הדו"ח): שם משפחה

ת"ז /מספר אישי


*ימולא אם ידוע ונחוץ לפי הענין.
**ימולא בעבירות תעבורה שרכב מעורב בהן.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קנס מינהלי

 2. קנס אזרחי

 3. עבירות קנס

 4. חוק גביית קנסות

 5. ביטול קנס מע''מ

 6. צו עבירת קנס

 7. טופס ברירת קנס

 8. הודעת תשלום קנס

 9. קנס מע''מ 1 אחוז

 10. חוק העונשין - קנס

 11. תשלום קנס בית משפט

 12. התיישנות קנסות תעבורה

 13. קנס - אי שמירה על ניקיון

 14. טופס הודעת תשלום קנס

 15. בקשת עו"ד להישפט על קנסות

 16. קנס על אי ניהול ספרים

 17. טופס דרישה לתשלום קנס

 18. בקשה לעיכוב תשלום קנס

 19. התיישנות קנסות תעבורה

 20. תקנות המרכז לגביית קנסות

 21. קנס בגין הכשרה מקצועית

 22. ביטול קנס בשל פגם טכני

 23. מעצר עבירות קנס - פקודת התעבורה

 24. הפחתת קנס על ידי בית משפט

 25. צו מאסר עקב אי תשלום קנס

 26. התעלמות מדרישה לתשלום קנס

 27. בקשה להישפט לאחר תשלום קנס

 28. הדבקת מודעות בתל אביב - קנס

 29. טופס דרישה נוספת לתשלום קנס

 30. רשלנות עורך דין בביטול קנס

 31. צו העונשין שינוי שיעורי קנסות

 32. פנסים מקולקלים ברכב – קנס או מאסר ?

 33. טופס בקשה להטיל מאסר במקום קנס

 34. ההבדל בין קנס אזרחי לבין קנס פלילי

 35. הצעת חוק הפחתת קנס בשל תשלום מיידי

 36. שלטי חוצות גדולים ללא היתר - חוק הדרכים שילוט

 37. צו הביטוח הלאומי שינוי תקופות ושיעורי קנס

 38. הבחירה בין קנס מינהלי לבין הגשת כתב אישום

 39. האם בית המשפט קמא נעדר סמכות להטיל קנס יומי ?

 40. מאסר בגין אי תשלום קנס בית משפט לעניינים מקומיים

 41. קנס בגין חציית כביש שלא בבטחה - תקנה 110(א) לתקנות התעבורה

 42. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון