סמכות מקומית - משפט פלילי

בעניין סמכות מקומית במשפט פלילי חוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982 קובע כדלקמן:

6. סמכות מקומית
(א) דנים נאשם בבית המשפט אשר באזור שיפוטו נעברה העבירה, כולה או מקצתה, או נמצא מקום מגוריו של הנאשם.

(ב) בעבירות מן המנויות בתוספת הראשונה שנעברו במצרכי מזון ובעבירות לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, גם בית המשפט אשר באזור שיפוטו שווק או נמכר המצרך מוסמך לדון את הנאשם, ואם הוא היצרן - גם בית המשפט אשר באזור שיפוטו מתגורר המתלונן.

(ב1) בעבירת חוץ כהגדרתה בסעיף 7 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן - חוק העונשין), שחלים עליה דיני העונשין של ישראל לפי סעיפים 13 ו- 14 לחוק האמור, אם מקום מגוריו של הנאשם אינו בישראל או אינו ידוע, יידון הנאשם בבית המשפט אשר באזור שיפוטו נמצאת היחידה הממונה על חקירת העבירה.

(ג) אם המקום בו נעברה העבירה ומקום מגוריו של הנאשם אינם ידועים, יידון הנאשם בבית המשפט אשר באזור שיפוטו נתפס.

(ג1) על אף האמור בסעיף קטן (א), בעבירה לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, יידון הנאשם בבית משפט מחוזי שקבע שר המשפטים בצו, ורשאי השר להסמיך בצו את מנהל בתי המשפט להורות שתיקים תלויים ועומדים בבית משפט ביום תחילתו של הצו, ולא החל הדיון בהם, יועברו לדיון בבית המשפט שנקבע בצו.

(ד) שר המשפטים רשאי בצו, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להחליף את התוספת הראשונה או להוסיף עליה או לגרוע ממנה.


7. סמכות בצירוף אישומים או נאשמים
צורפו אישומים בכמה עבירות או הואשמו כמה נאשמים בכתב אישום אחד, מוסמך לדון בענין כל בית משפט אשר לו השיפוט, לפי סעיף 6, באחת העבירות או על אחד הנאשמים.


8. סמכות באין אחיזה בשום מקום
קבע היועץ המשפטי לממשלה במקרה פלוני כי לפי סעיפים 6 ו-7 אין בית משפט אשר לו סמכות מקומית, יידון הנאשם בבית משפט בירושלים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סמכות מקומית - משפט פלילי

 2. מעצר מנהלי - סמכות מקומית

 3. סמכות מקומית תביעה ייצוגית

 4. סמכות מקומית בתביעות לשון הרע

 5. בקשה לביצוע שטר סמכות מקומית

 6. סמכות מקומית - ערר מנהל מיסוי

 7. העברת הדיון מחוסר סמכות מקומית

 8. בקשה להעברת הדיון מחוסר סמכות מקומית

 9. התנגדות לביצוע שטר סמכות מקומית

 10. תביעת שיפוי קרנית - סמכות מקומית

 11. שינוי סמכות מקומית בהסכמת הצדדים

 12. תקנות סדר הדין האזרחי סמכות מקומית

 13. בדיקת סמכות מקומית ביוזמת בית משפט

 14. מי מוסמך לקבוע סמכות מקומית בדיני עבודה

 15. ערעור - לא נקבעו בתקנות כללים שונים לגבי סמכות מקומית

 16. ערעור על החלטת בית משפט השלום בעניין סמכות מקומית

 17. ערעור על החלטת בית משפט בסמכות המקומית לדון בתביעה

 18. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון