מינוי סנגור

סעיף 15 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982 קובע לעניין מינוי סנגור כדלקמן:


15. מינוי סניגור מטעם בית המשפט
(א) נאשם שאין לו סניגור, או חשוד בעבירה אשר לשם בירורה הוחלט לגבות עדות לאלתר לפי סעיף 117 ואין לו סניגור, ימנה לו בית המשפט סניגור אם נתקיים בו אחד מאלה:
(1) הוא הואשם ברצח או בעבירה שדינה מיתה או מאסר עולם או שהואשם בבית משפט מחוזי בעבירה שדינה מאסר עשר שנים או יותר, או שהוא חשוד בביצוע עבירה כאמור;
(2) לא מלאו לו שש עשרה שנים והוא הובא לפני בית משפט שאינו בית משפט לנוער;
(3) הוא אילם, עיוור או חרש או שיש חשש שהוא חולה נפש או לקוי בכשרו השכלי;
(4) הוא הואשם בעבירה שנקבע לגביה כי בית משפט יטיל עונש מאסר בפועל, או כי יטיל עונש מאסר שלא יהיה, בהעדר טעמים מיוחדים, כולו על תנאי;
(5) התובע מסר הודעה כאמור בסעיף 15א(א) או (ב) לגבי הנאשם, בדבר האפשרות שהתובע יבקש מבית המשפט להטיל עליו עונש מאסר בפועל אם יורשע;
(6) התובע לא מסר הודעה כאמור בסעיף 15א(א) או (ב) לגבי הנאשם, ובית המשפט סבר, לאחר שהורשע, כי קיימת אפשרות שיוטל עליו עונש מאסר בפועל.
(ב) בית המשפט שלערעור רשאי לא למנות סניגור אם הנאשם ביקש זאת ובית המשפט ראה שלא ייגרם לו איצדק אם לא ייצגנו סניגור.
(ג) נאשם שהוא מחוסר אמצעים על פי אמות מידה שנקבעו לפי חוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-1995 ואין לו סניגור, רשאי בית המשפט - לבקשת בעל דין או מיוזמתו הוא - למנות לו סניגור.
(ד) חשוד או עצור שאין חובה למנות לו סניגור ונתקיימו בו התנאים האמורים בסעיפים קטנים (א)(1) עד (3) או (ג), רשאי בית המשפט - לבקשת אותו אדם, לבקשת תובע או מיוזמתו הוא - למנות לו סניגור.
(ה) בית המשפט רשאי למנות סניגור לצורך דיון בבית המשפט בבקשה לדיון נוסף או למשפט חוזר, וכן לצורך הדיון הנוסף או המשפט החוזר, אם ראה הצדקה לכך ונתקיימו במבקש התנאים האמורים בסעיף קטן (א)(1) עד (3), או (ג).
(ו) מינוי סניגור לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ג), במחוז שהוקמה בו לשכת סניגוריה ציבורית, יהיה לפי הוראות חוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-1995.
(ז) ראה בית המשפט במחוז שהוקמה בו לשכת סניגוריה ציבורית שיש למנות סניגור לפי סעיפים קטנים (ד) או (ה), יפנה את החשוד או העצור ללשכת הסניגוריה הציבורית שבאותו מחוז כדי שימונה לו סניגור; סבר בית המשפט שיש למנות סניגור משום שהחשוד או העצור מחוסר אמצעים, רשאי הוא להורות לסניגור הציבורי המחוזי לבדוק את זכאותו.


תקנות סדר הדין הפלילי, תשל"ד-1974 קובעות לעניין מינוי סנגור כדלקמן:

1. הגשת בקשה למינוי סניגור
(א) בקשה למינוי סניגור לפי סעיף 15 לחוק תוגש מאת בעל-דין תוך חמישה ימים מיום שנמסרה לו ההזמנה למשפט, או ההודעה על מועד המשפט לפי סעיף 95 לחוק, לפי הענין, זולת אם המשפט נקבע למועד מוקדם מזה.
(ב) בכל עת עד להגשת כתב האישום רשאי חשוד או עצור שנתמלאו לגביו התנאים האמורים בסעיף 15 לחוק, לפנות לבית המשפט בבקשה למינוי סניגור.

1א. פרטי זיהוי

בכל פניה לבית המשפט, יציין המבקש את הפרטים הבאים של הנאשם:
(1) שם פרטי, שם האב ושם המשפחה;
(2) מספר זהותו וסוג התעודה ממנה נרשם המספר;
(3) המען, ואם הנאשם נמצא במשמורת, מקום כליאתו, ולצדם - המיקוד;
(4) מספר תיק בית המשפט;
לענין תקנה זו, "נאשם" - לרבות עציר, מערער, נידון ואסיר.

2. מינוי סניגור לנאשם מחוסר אמצעים
(א) נאשם המבקש למנות לו סניגור מפני שהוא מחוסר אמצעים, יפרט בבקשתו פרטים לפי טופס 1 שבתוספת.
(ב) בית-המשפט יעביר את בקשתו ללשכת הסעד של הרשות המקומית שבתחומה מקום מגוריו של הנאשם לחוות דעתה ולהערותיה, ויחליט בה לאחר קבלתן.

2א. מינוי סניגור ביזמת בית המשפט
ראה בית המשפט שמתקיימים התנאים המפורטים בסעיף 15 לחוק, רשאי הוא למנות סניגור לחשוד, לעצור או לנאשם לפי הענין, אף אם לא הוגשה בקשה מטעמו.

3. מינוי ללא חוות-דעת לשכת הסעד
על אף האמור בתקנה 2 רשאי בית-המשפט למנות סניגור לנאשם מחוסר אמצעים אף בהעדר פרטים בבקשה, או בלא להעבירה ללשכת הסעד, או אם חוות הדעת וההערות לא נתקבלו תוך 21 יום מיום שהועברה הבקשה כאמור או תוך תקופה קצרה יותר שקבע בית-המשפט, ובלבד שבית-המשפט משוכנע, על פי חקירתו הוא, שהנאשם מחוסר אמצעים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו סנגור ?

 2. מינוי סנגור

 3. חוק הסניגוריה הציבורית

 4. תקנות הסנגוריה הציבורית

 5. סנגור - שכר טרחה

 6. ערר הסניגוריה על מעצר

 7. צו הסניגוריה הציבורית

 8. מינוי סניגור לנאשם בבידוד

 9. טופס בקשה למינוי סניגור ציבורי

 10. טופס ערר על מינוי סניגור ציבורי

 11. בקשת הסניגורים לשחרור מייצוג בתיק קצב

 12. זכות סנגור להיפגש עם עדי התביעה

 13. טופס הודעה על מינוי סניגור ציבורי

 14. טופס הודעה לנאשם או לסנגור בקשר לסם

 15. טופס בקשה למינוי סניגור למחוסר אמצעים

 16. ייצוג חולה נפש על ידי הסניגוריה הציבורית

 17. בקשת הסנגוריה הציבורית להפסקת ייצוג עקב אי שיתוף פעולה

 18. טענת הסניגור כי הראיות בתיק היו כאלה שתובע סביר לא היה אמור להגיש בגינן כתב אישום

 19. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון