מהו סנגור

לפי סעיף 15 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982 לא ישמש סנגור אלא מי שמוסמך לכך כדין והנאשם הביע את רצונו בכתב שייצגנו או ייפה את כוחו לכך או שבית המשפט מינהו לכך.

סייג לבחירת סנגור

אישר שר הבטחון בכתב כי בטחון המדינה מחייב סייג זה, לא יהיה חשוד או נאשם זכאי להיות מיוצג - אם בהליכי חקירה בעבירה ואם בהליכים לפני שופט או בית משפט - אלא בידי אדם שאושר באישור בלתי מסוייג לשמש סנגור לפי סעיף 318 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955.


תפקידי סנגור שמינהו בית המשפט
סנגור שמינהו בית המשפט ייצג את הנאשם בכל הליך לפני שופט או בית משפט, לרבות בערעור, זולת אם הורה בית המשפט אחרת.


הפסקת ייצוג של סנגור

(א) סנגור שהנאשם העמיד לעצמו לא יפסיק לייצגו כל עוד נמשך המשפט או הערעור שלשמם הועמד, אלא ברשות בית המשפט; סנגור שמינהו בית המשפט לא יפסיק לייצג את הנאשם אלא ברשות בית המשפט.
(ב) הרשה בית המשפט לסנגור להפסיק לייצג את הנאשם מחמת שלא שיתף פעולה עם סנגורו, רשאי בית המשפט, על אף האמור בסעיף 15, לא למנות לנאשם סנגור אחר אם ראה שאין בכך להועיל.


חילוף סנגורים
העמיד הנאשם סנגור במקום סנגורו שמינה לו בית המשפט, או שהחליף סנגור שהעמיד, לא יסרב בית המשפט ליתן רשות לסנגור הקודם להפסיק לייצג את הנאשם, אלא אם ראה שחילוף הסנגורים מצריך דחיה בלתי סבירה של המשפט.


הוצאות ההגנה

(א) מינה בית המשפט סנגור, יחולו על המדינה הוצאות ההגנה לרבות הוצאותיהם ושכרם של הסנגור והעדים, כפי שייקבע בתקנות.
(ב) שוכנע בית המשפט שהנאשם מחוסר אמצעים, רשאי הוא להורות שהוצאות ההגנה לרבות הוצאותיהם ושכרם של עדי הנאשם יחולו על המדינה, גם אם לא נתמנה לנאשם סנגור.


איסור קבלת שכר
סנגור שמינהו בית המשפט לא יקבל מאת הנאשם או מאדם אחר כל שכר, פצוי, מתנה או טובת הנאה אחרת; העובר על הוראה זו, דינו מאסר שלושה חדשים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו סנגור ?

 2. מינוי סנגור

 3. חוק הסניגוריה הציבורית

 4. תקנות הסנגוריה הציבורית

 5. סנגור - שכר טרחה

 6. ערר הסניגוריה על מעצר

 7. צו הסניגוריה הציבורית

 8. מינוי סניגור לנאשם בבידוד

 9. טופס בקשה למינוי סניגור ציבורי

 10. טופס ערר על מינוי סניגור ציבורי

 11. בקשת הסניגורים לשחרור מייצוג בתיק קצב

 12. זכות סנגור להיפגש עם עדי התביעה

 13. טופס הודעה על מינוי סניגור ציבורי

 14. טופס הודעה לנאשם או לסנגור בקשר לסם

 15. טופס בקשה למינוי סניגור למחוסר אמצעים

 16. ייצוג חולה נפש על ידי הסניגוריה הציבורית

 17. בקשת הסנגוריה הציבורית להפסקת ייצוג עקב אי שיתוף פעולה

 18. טענת הסניגור כי הראיות בתיק היו כאלה שתובע סביר לא היה אמור להגיש בגינן כתב אישום

 19. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון