זכות עיון בחומר חקירה

חוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982 קובע לעניין זכות עיון בחומר חקירה כדלקמן:

74. עיון בחומר החקירה
(א) הוגש כתב אישום בפשע או בעוון, רשאים הנאשם וסניגורו, וכן אדם שהסניגור הסמיכו לכך, או, בהסכמת התובע, אדם שהנאשם הסמיכו לכך, לעיין בכל זמן סביר בחומר החקירה וכן ברשימת כל החומר שנאסף או שנרשם בידי הרשות החוקרת, והנוגע לאישום שבידי התובע ולהעתיקו.
(ב) נאשם רשאי לבקש, מבית המשפט שאליו הוגש כתב האישום, להורות לתובע להתיר לו לעיין בחומר שהוא, לטענתו, חומר חקירה ולא הועמד לעיונו.
(ג) בקשה לפי סעיף קטן (ב) תידון לפני שופט אחד ובמידת האפשר היא תובא בפני שופט שאינו דן באישום.
(ד) בעת הדיון בבקשה יעמיד התובע את החומר שבמחלוקת לעיונו של בית המשפט בלבד.
(ה) על החלטת בית משפט לפי סעיף זה ניתן לערור לפני בית המשפט שלערעור שידון בערר בשופט אחד; הערר יוגש בתוך 30 ימים מיום שניתנה החלטת בית המשפט, ואולם בית המשפט רשאי להאריך את המועד להגשת הערר מטעמים שיירשמו.
(ו) אין בסעיף זה כדי לפגוע בהוראות פרק ג' לפקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א-1971.


75. דרכי העיון וההעתקה
עיון בחומר החקירה או העתקה ממנו יהיו במשרד תובע או במקום אחר שתובע הועיד לכך, ובמעמד אדם שתובע מינה, דרך כלל או לענין פלוני, להבטיח שהעיון וההעתקה ייעשו בהתאם לחוק ולהוראות התובע.


76. עונשין
המפריע או המכשיל אדם שנתמנה על פי סעיף 75 במילוי תפקידו, דינו - מאסר שלושה חדשים; המוציא מתוך החומר שנמסר לו לעיון או להעתקה מסמך או מוצג בלי שקיבל לכך רשות בכתב מאת תובע, דינו - מאסר שנה.


77. סייג להבאת ראיות
(א) לא יגיש תובע לבית המשפט ראיה ולא ישמיע עד אם לנאשם או לסניגורו לא ניתנה הזדמנות סבירה לעיין בראיה או בהודעת העד בחקירה, וכן להעתיקם, אלא אם ויתרו על כך.
(ב) הודעה של עד בענינים פורמליים שאינם מהותיים לבירור האשמה, אין חובה שתהא בכתב, אולם התובע ימסור לנאשם או לסניגורו - זמן סביר מראש - את שם העד, ואת עיקר התוכן של עדותו לפי הידוע לתביעה, זולת אם ויתרו על כך.


78. חומר סודי
הוראות סעיף 74 אינן חלות על חומר שאי-גילויו מותר או שגילויו אסור לפי כל דין, אולם הוראות סעיף 77 חלות עליו.


79. המצאת ראיות שבידי קובל
לא יגיש קובל לבית המשפט ראיה שבכתב שהיתה בידיו, אלא אם המציא לנאשם העתק ממנה.


80. סייג לזכות העיון בחומר הראיות
הוראות סימן זה אינן חלות על ראיות הבאות לסתור טענת הנאשם שהתובע לא יכול היה לצפותה מראש, ועל ראיות להסברת העדרו של עד או לענינים פורמליים אחרים שאינם מהותיים לבירור האשמה.


81. שמירת דין
הוראות סימן זה אינן גורעות מהוראות סעיף 128 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אשר דן בסוגיית סודיות הדיון.

להלן מובא הסעיף (מחוק העונשין) בשלמותו:


128. סודיות הדיון
היה בית-המשפט השומע משפט בעבירה לפי סימנים ב' או ד' סבור כי בטחון המדינה מחייב שמירת סודיות במידה שאין להשיגה באמצעים על פי כל דין אחר, רשאי הוא לצוות -
(1) כי הנאשם או סניגורו לא יהיו נוכחים בהליך מסויים או לא יעיינו בראיה מסויימת;
(2) כי בית-המשפט ישב, בהליך מסויים, במקום שמחוץ לבנין בית-המשפט;
(3) כי דבר שנאמר או ראיה שהוגשה בהליך מסויים, יישמרו בסוד, באופן ובמידה שבית-המשפט יקבע;
ובלבד שבית-המשפט לא ישתמש בסמכותו לפי פיסקה (1), אם לא הובטח להנחת דעתו שתהא לנאשם הגנה מלאה, לרבות סניגור שמינה בית-המשפט או שבחר הנאשם במקום הסניגור שייעדר או שלא יעיין בראיה כאמור.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. טופס בקשת עיון

 2. עיון בחומר חקירה

 3. עיון בתיק בית משפט

 4. בקשה לעיון בתיק בית משפט

 5. דחיית עיון בראיות

 6. זכות העיון הציבורית

 7. זכות עיון בחומר חקירה

 8. עיון ברשומות רפואיות

 9. זכות העיון במשפט מנהלי

 10. זכות עיון בהחלטת המנהל

 11. בקשה לעיון בחומר חקירה

 12. בקשת עיון בטיוטת הסכם

 13. זכות העיון בחומר חקירה

 14. דחיית מועד העיון בראיה

 15. עיון בתיק חקירה של מח''ש

 16. טופס בקשת עיון רשם המשכונות

 17. טופס הודעת עיון בתיק בית משפט

 18. עיון בתיק מכשיר לבדיקת שכרות

 19. האם מותר לעיין בתיק בית משפט

 20. בקשה לעיון בחשבונות של חברה בגלל קיפוח

 21. צו עיון - תיק חקירה מינהל התעופה האזרחית

 22. עיון במרשם הפלילי במסגרת תביעה אזרחית

 23. עיון בתיק בית משפט העוסק בסוגיות דומות

 24. בקשה לפסילת חוות דעת מומחה בגלל עיון בחוות דעת מל"ל

 25. טופס בקשה לעיון בקובץ רישומים - בחירות מקדימות

 26. זכות עיון של בעל מניות בחשבונות ובמסמכי חברה - דיני חברות

 27. זכות הנאשם לעיון בחומר חקירה - סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי

 28. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון