תקיפת עובד ציבור

מה העונש על תקיפת עובד ציבור ?
עונש על תקיפת עובד ציבור קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן:

382א. תקיפת עובד ציבור

(א) התוקף עובד הציבור או מי שממלא חובה או תפקיד המוטלים עליו על פי דין או מי שנותן שירות לציבור מטעם גוף המספק שירות לציבור, והתקיפה קשורה למילוי חובתו או תפקידו של הנתקף, דינו - מאסר שלוש שנים.

(ב) העובר עבירה לפי סעיף קטן (א), ונתקיימה בו אחת מאלה, דינו - מאסר חמש שנים:

(1) התכוון להכשיל את הנתקף בתפקידו או למנוע או להפריע אותו מלמלאו;

(2) היה מזוין בנשק חם או קר;

(3) התקיפה היתה בצוותא של יותר משני אנשים.

(ג) התוקף עובד חירום כאשר הוא מטפל באדם שמצוי בסכנת חיים או בסכנה חמורה לשלמות הגוף, או כאשר הוא עובד בחדר מיון, דינו - מאסר חמש שנים; בסעיף זה -

"עובד חירום" - רופא, סטז'ר, אח, מיילד, חובש, מי שממלא תפקיד במד"א או אדם אחר הממלא תפקיד בחדר מיון;

"רופא", "סטז'ר", "מיילד" ו"חדר מיון" - כהגדרתם בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996;

מד"א - אגודת מגן דוד אדום בישראל, שהוקמה בחוק מגן דוד אדום, התש"י-1950.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חסינות עובד ציבור

 2. גילוי סודות רשמיים

 3. חסינות עובדי ציבור

 4. הגשת תעודת עובד ציבור

 5. הסרת חסינות עובד ציבור

 6. עונש על תקיפת עובד ציבור

 7. עונש על העלבת עובד ציבור

 8. מתח דרגות במגזר הציבורי

 9. נהיגה בשכרות - עובד ציבור

 10. הפרעה לעובד ציבור - זיכוי

 11. אחריות עובד ציבור – פקודת הנזיקין

 12. חריג לחסינות עובד הציבור

 13. חסינות עובד ציבור בנזיקין

 14. חיסיון עובדי ציבור בנזיקין

 15. ניגוד עניינים בשירות הציבורי

 16. תקנות הנזיקין אחריות עובדי ציבור

 17. טופס הודעה על הגשת תביעה נגד עובד ציבור

 18. הדעה לפיה קודם לדחיית התביעה נגד עובדי ציבור יש להיזקק להליך של הוכחות, נשללה בפסיקה

 19. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון