שוחד בחירות

מה העונש על שוחד בחירות ?
עונש על שוחד בחירות קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן:


295. תיווך בשוחד ותמורה אסורה לבעל השפעה ניכרת
(א) המקבל כסף, שווה כסף, שירות או טובת הנאה אחרת על מנת לתת שוחד דינו כאילו היה לוקח שוחד; ואין נפקא מינה אם ניתנה בעד תיווכו תמורה, לו או לאחר, ואם לאו, ואם התכוון לתת שוחד ואם לאו.

(ב) המקבל כסף, שווה כסף, שירות או טובת הנאה אחרת על מנת שיניע, בעצמו או על-ידי אחר, עובד הציבור כאמור בסעיף 290(ב) או עובד ציבור זר כאמור בסעיף 291א(ג) למשוא פנים או להפליה - דינו כאילו היה נותן שוחד.
(ב-1) (1) בעל השפעה ניכרת על בחירתו של מועמד לתפקיד ראש הממשלה,
שר, סגן שר, חבר כנסת או ראש רשות מקומית (בסעיף קטן זה
מועמד), המקבל כסף, שווה כסף, שירות או טובת הנאה אחרת כדי
שיניע, בעצמו או על ידי אחר, מועמד לעשות פעולה הקשורה
לתפקידו, דינו - שלוש שנות מאסר; קיבל כאמור כדי להניע מועמד
למשוא פנים או להפליה - דינו כאילו היה לוקח שוחד.

בסעיף קטן זה -


"בחירות מקדימות", "תרומה" - כהגדרתן בסעיף 28א לחוק המפלגות;


"בעל השפעה ניכרת" - מי שיש לו השפעה ניכרת על בחירת מועמד במפלגה או בסיעה, לרבות במסגרת בחירות מקדימות ולרבות בשל היותו אחד מאלה:

(1) חבר הנהלה, מוסד ביקורת או בית דין של מפלגה, או נושא תפקיד מקביל או דומה לאחד מאלה במפלגה;

(2) בעל זכות הצבעה בבחירות למועמד שבהן מספר בעלי זכות ההצבעה אינו עולה על חמשת אלפים;

(3) מי שפעל להתפקדות של מספר משמעותי, בנסיבות הענין, של בעלי זכות בחירה בבחירות למועמד; פעל אדם להתפקדות של חמישים או יותר בעלי זכות בחירה בבחירות למועמד, חזקה כי מתקיים בו האמור בפסקה זו, אלא אם כן הוכיח אחרת;

(4) אדם שתרם, גייס תרומות או הוציא כספים לשם קידום בחירתו של מועמד במפלגה או בסיעה, בשווי העולה על חמשת אלפים שקלים חדשים, או שתרם, גייס תרומות או הוציא כספים כאמור לטובת שני מועמדים לפחות באותה מערכת בחירות, בשווי העולה על חמישה עשר אלף שקלים חדשים.

"חוק המפלגות" - חוק המפלגות, התשנ"ב-1992;

"מפלגה" - כהגדרתה בחוק המפלגות;

"סיעה" - כהגדרתה בחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973.

(ג) הנותן כסף שווה כסף, שירות או טובת הנאה אחרת למקבל כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב) - דינו כדין לוקח שוחד ולמקבל כאמור בסעיף קטן (ב-1), דינו מחצית העונש הקבוע באותו סעיף קטן.

(ד) לענין סעיף זה, "קבלה" - לרבות קבלה בשביל אחר או על-ידי אחר.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון