רישום כוזב במסמכי תאגיד

מה העונש על רישום כוזב במסמכי תאגיד ?
עונש על רישום כוזב במסמכי תאגיד קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן:

423. רישום כוזב במסמכי תאגיד
מייסד, מנהל, חבר או פקיד של תאגיד, הרושם, או גורם לרישום, פרט כוזב במסמך של התאגיד, בכוונה לרמות, או נמנע מלרשום בו פרט אשר היה עליו לרשמו, בכוונה לרמות, דינו - מאסר חמש שנים; לענין סעיף זה "תאגיד" - לרבות תאגיד העומד להיווסד.


הגדרות

"דבר" - מקרקעין, מיטלטלין, זכות וטובת הנאה;

"מרמה" - טענת עובדה בענין שבעבר, בהווה או בעתיד, הנטענת בכתב, בעל פה או בהתנהגות, ואשר הטוען אותה יודע שאינה אמת או שאינו מאמין שהיא אמת; ו"לרמות" - להביא אדם במרמה לידי מעשה או מחדל;

"מסמך" - תעודה שבכתב, וכל אמצעי אחר, בין בכתב ובין בצורה אחרת, העשוי לשמש ראיה;

"זיוף" - אחת מאלה:
(1) עשיית מסמך הנחזה להיות את אשר איננו, והוא עשוי להטעות;
(2) שינוי מסמך - לרבות הוספת פרט או השמטת פרט - בכוונה לרמות, או ללא סמכות כדין ובאופן הנחזה כאילו נעשה השינוי בסמכות כדין;
(3) חתימת מסמך בשם פלוני ללא סמכות כדין, או בשם מדומה, באופן העשוי להיחזות כאילו נחתם המסמך בידי פלוני;לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אמצעי שליטה בתאגיד

 2. המצאה לתאגיד

 3. תקנות תאגידי מים

 4. ארנונה - תאגיד סטטוטורי

 5. אחריות פלילית אישית של תאגיד

 6. טופס דיווח תאגיד מחזור

 7. רשומה מוסדית של תאגיד בנקאי

 8. טופס תעודת בעלות מאת תאגיד

 9. תאגיד איסוף מיכלי משקה בע''מ

 10. עונש על רישום כוזב במסמכי תאגיד

 11. התחייבות אישית או התחייבות תאגיד

 12. אחריות פלילית של אורגן למעשי התאגיד

 13. האם חוק החוזים האחידים חל על תקנון של תאגיד ?

 14. טופס הודעה בדבר נכסים בבעלות תאגיד מפלגתי

 15. תאגיד ציבורי שהוקם על פי דין - תקנות הגנת הדייר

 16. חוק ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד

 17. חוק איסור השקעה בתאגידים המקיימים קשר עסקי עם איראן

 18. פסק דין הצהרתי לגבי סעיף 39 לחוק תאגידי מים ודיור

 19. טופס הודעה על שינויים במסמכי התאגדות של תאגיד מפלגתי

 20. צו איסור הלבנת הון חובות זיהוי דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים

 21. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון