ריבוי נישואין

העונש על ריבוי נישואין לפי חוק העונשין, תשל"ז-1977 הוא כדלקמן:

ריבוי נישואין

175. הגדרות
בסימן זה, "נישואין" - לרבות קידושין.


176. ריבוי נישואין
נשוי הנושא אשה אחרת, ונשואה הנישאת לאיש אחר, דינם - מאסר חמש שנים.


177. חזקת נישואין
מי שהיה נשוי הוא בחזקת נשוי, לענין סעיף 176, כל עוד לא הוכיח שנישואיו הקודמים בוטלו או הופקעו, בין על-ידי מות בן-הזוג ובין על פי פסק-דין סופי של בית-המשפט או של בית-הדין המוסמך או על פי דין התורה בדרך שאישר בית הדין המוסמך, ואין רואים אותו כפנוי אלא משעת המוות או משעה שניתן פסק-הדין או האישור כאמור.


178. תקפן של נישואין
לענין סעיף 176, אין נפקא מינה -
(1) אם תקפם של הנישואין הקודמים הוא לפי דין המדינה שבה נערכו או לפי דין דתי שעל פיו נערכו;
(2) אם הנישואין החדשים תקפים או בטלים;
(3) אם הנישואין החדשים נערכו מחוץ לישראל, ובלבד שבשעת הנישואין היה הנושא אזרח ישראלי או תושב ישראל.


179. היתר נישואין לפי דין תורה
היה הדין החל על הנישואין החדשים דין התורה לא יורשע אדם על עבירה לפי סעיף 176 אם הנישואין החדשים נערכו לאחר שניתן לו היתר נישואין לפי פסק-דין סופי של בית-דין רבני ופסק-הדין אושר בידי נשיא בית הדין הרבני הגדול.


180. נישואין שהותרו לפי דין אחר
לא היה הדין החל על הנישואין החדשים דין התורה, לא יורשע אדם על עבירה לפי סעיף 176 אם הנישואין החדשים נערכו לאחר שהותרו לפי פסק-דין סופי של בית-הדין המוסמך על סמך אחת מאלה:
(1) בן-זוגו מנישואיו הקודמים אינו מסוגל, מחמת מחלת נפש שלקה בה, להסכים להפקעת הנישואין או לביטולם או להשתתף בהליך או בפעולה להפקעתם או לביטולם;
(2) בן-זוגו מנישואיו הקודמים נעדר בנסיבות המעוררות חשש סביר לחייו ולא נודעו עקבותיו לפחות שבע שנים.


181. התרת קשר נישואין על כרחה של האשה
התיר איש את קשר הנישואין על כרחה של האשה, באין בשעת התרת הקשר פסק-דין סופי של בית-המשפט או של בית-הדין המוסמך המחייב את האשה להתרה זו, דינו - מאסר חמש שנים.


182. עריכת נישואין וגירושין אסורים
(א) המסדר נישואין בידיעה שהם אסורים לפי דין או שאחד מבני-הזוג עובר בהם עבירה, דינו - מאסר ששה חדשים.
(ב) המסדר גירושין בידיעה שהם אסורים לפי דין או שהאיש המגרש עובר עבירה, דינו - מאסר ששה חדשים.


183. עדותו של בן-זוג
על אף האמור בפקודת הראיות (נוסח חדש), תשל"א-1971, כשר בן-הזוג להעיד נגד בן-זוגו במשפט על עבירה לפי סימן זה, אך אין כופין להעיד לא בן-זוג ולא מי שנישא לנאשם בנישואין שאינם תופסים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק גיל הנישואין

 2. חוק ברית הזוגיות

 3. חוק נישואים אזרחיים

 4. נישואי פרגוואי

 5. נישואין לפני גיל 17

 6. עונש על ריבוי נישואין

 7. חוק שיפוט בעניני התרת נישואין

 8. נישואי פרגוואי - מזונות

 9. נישואי פרגוואי - אזרחות

 10. הפרת הבטחה להתחתן

 11. התפטרות עקב נישואין

 12. צו שיפוט בעניני התרת נישואין

 13. הפרת הבטחת נישואין מצד האישה

 14. פקודת הנישואין והגירושין רישום

 15. פיצוי בגין הפרת הבטחת נישואין

 16. הפרת הבטחת נישואין - עוגמת נפש

 17. חתונה אזרחית באוקראינה - מסמכים

 18. הפרת הבטחת נישואין - דיני חוזים

 19. חוק שיפוט בתי דין רבניים נישואין וגירושין

 20. פיצויים לגבר בגין הפרת הבטחת נישואים

 21. מה גובה פיצויים על הפרת הבטחת נישואין ?

 22. כמה פיצויים מקבלים על הפרת הבטחת נישואין ?

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון