צ'ק ללא כיסוי

מה העונש על הוצאת צ'ק ללא כיסוי ?
עונש על צ'ק בלי כיסוי קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן:

432. הוצאת שיק ללא כיסוי
(א) המוציא שיק שמשך והוא יודע שאין חובה על הבנקאי לפרוע את השיק מן התאריך הנקוב בו עד 30 יום לאחריו, או אין לו יסוד סביר להניח שיש חובה כאמור על הבנקאי, והשיק הוצג לפרעון תוך התקופה האמורה וחולל, דינו - מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61 או פי ארבעה מהסכום הנקוב בשיק, לפי הסכום הגדול יותר.

(ב) בשיק שלא נקוב בו תאריך, יראו לענין סעיף זה כאילו נקוב בו יום ההוצאה.

(ג) הוצג שיק לפרעון תוך התקופה האמורה בסעיף קטן (א) וחולל, והמוציא לא פרעו תוך עשרה ימים מיום שדרש זאת האוחז ממנו, חזקה שהוציא את השיק בידיעה או באין לו יסוד סביר להנחה כאמור בסעיף קטן (א), ועליו הראיה לסתור.


436. הגבלה במשיכת שיקים
בעבירה לפי סימן זה שכרוכים בה שיקים, רשאי בית המשפט, בנוסף לכל עונש אחר, להגביל את הנאשם במשיכת שיקים ולהשתמש בשאר הסמכויות שבסעיף 19 לחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981.הגדרות

"שיק" - כמשמעותו בפקודת השטרות, לרבות שטר חליפין משוך על אגודה שיתופית לאשראי שהוא בר פרעון עם דרישה;

"בנקאי" - האדם שעליו משוך השיק.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קרוס צ'ק

 2. הסבת צ'ק לחברה

 3. למוטב בלבד קרוס

 4. שינוי צ'ק בכתב יד

 5. חתימת שלוח על צ'ק

 6. חילול צ'קים

 7. התנגדות לביצוע צ'ק

 8. ביטול צ'קים דחויים

 9. אכיפת פירעון צ'קים

 10. גלגול צ'קים

 11. צ'ק ללא תאריך

 12. לאן עובר צ'ק שחזר ?

 13. חוק צ'קים ללא כיסוי

 14. צ'קים שלא נרשמו

 15. עורך דין צ'קים

 16. גניבת פנקס צ'קים

 17. אישור להשלים צ'ק

 18. שינוי ספרות צ'ק בכתב יד

 19. צ'ק חוזר לא אזרח ישראלי

 20. חתימת הורה על צ'ק

 21. צ'ק עמותת כדורגל

 22. צ'ק בנקאי - שכירות

 23. שימוש בצ'ק ביטחון

 24. ביטול צ'ק למאפייה

 25. הסבת צ'ק למוטב בלבד

 26. צ'ק ביטחון להלוואה

 27. צ'ק חוזר - לשון הרע

 28. הצעת חוק צ'ק לא סחיר

 29. רישום תנאי "לבטחון" על צ'ק

 30. מורשה חתימה על צ'קים

 31. עונש על צ'ק ללא כיסוי

 32. גניבת צ'קים - פסק דין

 33. תביעה על חוב צ'ק דחוי

 34. חובת הבנק לבדוק צ'קים

 35. סירוב לקחת צ'ק אחרי פיטורים

 36. הפקדת צ'ק לפני התאריך

 37. ביטול צ'קים שכר דירה

 38. מימוש צ'ק ביטחון חוזה שכירות

 39. ביטול צ'ק לאחר ניכיון

 40. חתימה חסרה על צ'ק - מה הדין ?

 41. ביטול צ'ק לרופא שיניים

 42. בקשה מהבנק לא לכבד צ'ק

 43. שם לא מדויק על צ'ק – מה הדין ?

 44. ביטול צ'ק ביטחון שכירות

 45. ביטול צ'ק על 20,000 ש''ח

 46. גלגול צ'ק ללא חתימת היסב

 47. ביטול צ'ק שניתן לעורך דין

 48. הוספת פרטים בצ'ק ללא הרשאה

 49. צ'ק ללא כיסוי - הוצאה לפועל

 50. העברת צ'ק בעד ערך בלא היסב

 51. כתיבת צ'ק בידיעה שהוא יחזור

 52. ביטול צ'ק שנמסר ל"נוכל ידוע"

 53. אי כיבוד צ'ק - תביעה נגד בנק

 54. טענת הוספת "אפסים" לסכום בצ'ק

 55. צ'קים ללא כיסוי - תצהיר תמיכה

 56. פיצויים על אובדן צ'ק שנמסר למשטרה

 57. תשלום של צ'קים – פשיטת רגל של חברה / פירוק

 58. הארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע צ'קים

 59. איבוד פנקס צ'קים של חייל בשירות סדיר

 60. איך מוכיחים כי חתימה על צ'ק היא לא שלך

 61. הוצאת צ'ק של חברה בידיעה שאין לו כיסוי

 62. פנקס צ'קים שנגנב: תביעה בגין ביטול צ'קים

 63. האם חובה להגיש תלונה במשטרה על זיוף חתימה על צ'ק ?

 64. חברת ביטוח שלחה צ'ק כשעל גב הצ'ק יש התחייבות לא לתבוע אותה

 65. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון