עדות שקר

מה העונש על עדות שקר ?
עונש על עדות שקר קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן:


236. הגדרות
בסימן זה, "עדות" - אמרות בעל-פה או בכתב שנאמרו לשם ראיה, למעט אמרות שלא בשבועה מפי נאשם בהליך פלילי, ולרבות חוות דעת שניתנו לשם ראיה ותרגומים מפי מתרגם בהליך שיפוטי.


237. עדות שקר
(א) המעיד בהליך שיפוטי, ביודעין, עדות כוזבת בדבר מהותי לגבי שאלה הנדונה באותו הליך, הרי זו עדות שקר, ודינו - מאסר שבע שנים; עשה כן בעד טובת הנאה, דינו - מאסר תשע שנים.
(ב) לענין עדות שקר אין נפקא מינה -
(1) אם ניתנה העדות בשבועה או בלא שבועה או בעיצום אחר שהותר על פי דין;
(2) באיזו צורה או טקס השתמשו להשבעת המעיד או לחיובו באמירת האמת, ובלבד שהיו בהסכמתו של המעיד; (תשכ"ט)
(3) אם בית-המשפט, בית-הדין או הרשות השיפוטית או ועדת החקירה היו מורכבים כראוי או יושבים במקום הראוי, ובלבד שפעלו, כל אחד בתפקידו, בהליך שבו ניתנה העדות; (תשכ"ט)
(4) אם המעיד הוא עד כשר ואם העדות היא קבילה בהליך השיפוטי.


238. בידוי ראיות
הבודה ראיה, שלא בדרך של עדות שקר או של הדחה לעדות שקר, או המשתמש ביודעין בראיה בדויה כאמור, והכל בכוונה להטעות רשות שיפוטית או ועדת חקירה בהליך שיפוטי, דינו - מאסר חמש שנים.


239. שבועת שקר
מי שביודעין מוסר תצהיר שקר, בין בשבועה או בהן צדק ובין שלא בשבועה ושלא בהן צדק, לפני מי שמוסמך לקבל את התצהיר, דינו - מאסר שלוש שנים.


240. עדויות סותרות
(א) המוסר הודעות או עדויות בענין אחד בפני רשויות שונות, והודעותיו או עדויותיו סותרות זו את זו בשאלה עובדתית שהיא מהותית לגבי הענין, ועושה כן בכוונה להטעות, דינו - מאסר חמש שנים.
(ב) "רשות", לענין סעיף זה - בית-משפט הדן בפלילים, בית-דין משמעתי, שוטר או רשות אחרת שערכו על פי דין חקירה קודם לאישורם בבית-המשפט או בבית-הדין המשמעתי, ועדת חקירה לפי חוק ועדות חקירה, תשכ"ט-1968, או מי שנתמנה לפי סעיף 13 לחוק האמור.
(ג) פרוטוקול של המשפט והודעה או עדות שנרשמו כדין בחקירה כאמור, יהיו ראיה לכאורה לדברי העד שבהם.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עדות מוקדמת

 2. עדויות תאונת עבודה

 3. הקפאת הזכירה

 4. משקל עדות שוטר

 5. התבטאות בעל דין

 6. חוק הליכי חקירה והעדה

 7. עונש על עדות שקר

 8. עדות יחידה במשפט אזרחי

 9. עדות שקר של שוטר

 10. זימון שופט לעדות

 11. פרסום העדויות בפרשת קצב

 12. הדחה בעדות - זיכוי

 13. סיוע לעדות עד מדינה

 14. עדות מומחה משפט פלילי

 15. עדות הזמה - מהי עדות הזמה ?

 16. חוק אזהרת עדים וביטול שבועה

 17. וידאו קונפרנס בבית משפט

 18. עדות מוקדמת במשפט פלילי

 19. עדות מגמתית בלתי מהימנה - ערעור

 20. תקנות העדות העתקים צילומיים

 21. עדות הזמה לעדות עד מטעם בית המשפט

 22. הרשעה על סמך עדות המתלוננת

 23. פקודת הפרוצדורה הפלילית עדות

 24. מה משקלה עדות של עד מדינה ?

 25. זיכוי נאשם בגלל פגם בעדות עד התביעה

 26. בקשת עד לא לא לתת עדות בבית משפט

 27. הרשעה על סמך עדות יחידה של שוטר

 28. הרשעה בעבירות תנועה - עדות יחידה

 29. גביית עדות באמצעות וידאו קונפרנס

 30. מי משלם שכר טרחת מומחה עבור עדות בבית משפט ?

 31. פסק דין לטובת התובע למרות הסתירות בעדות

 32. טופס הסכמתו של אדם להתייצב במדינה אחרת לשם מתן עדות

 33. בקשה לצירוף ראיות בשלב הערעור, ובכלל זה התרת עדות נוספת

 34. עדות מוקדמת - בקשה למחיקת תביעה בשל אי עזיבת התובע את ישראל

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון