עבירות מין במשפחה

מה העונש על עבירות מין במשפחה ?
עונש על עבירות מין במשפחה קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן:


351. עבירות מין במשפחה ובידי אחראי על חסר ישע

(א) העובר עבירה של אינוס לפי סעיף 345(א) או של מעשה סדום לפי
סעיף 347(ב) באדם שהוא קטין, והוא בן משפחתו או באדם שהוא חסר ישע והוא אחראי עליו, דינו - מאסר עשרים שנים.

(ב) הבועל אישה שמלאו לה ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לה עשרים ואחת שנים או העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לו עשרים ואחת שנים, והוא בן משפחתם, דינו - מאסר שש עשרה שנים.

(ג) העושה מעשה מגונה באדם שהוא קטין והוא בן משפחתו או באדם שהוא חסר ישע והוא אחראי עליו, דינו -
(1) בעבירה לפי סעיף 348(א) או (ג1) - מאסר עשר שנים;
(2) בעבירה לפי סעיף 348(ב) - מאסר חמש עשרה שנים;
(3) בכל מקרה שאינו בין המנויים בפיסקאות (1) ו-(2) - מאסר חמש שנים.

(ד) העושה מעשה מגונה בפני אדם שהוא קטין, בכל מקום שהוא, והוא בן משפחתו, דינו - מאסר ארבע שנים.

(ד1) אחראי על חסר ישע העובר עבירה לפי סעיף 349(א) בחסר הישע, דינו - מאסר שנתיים.

(ה) לענין סעיף זה -
"אומן" - אחד מאלה:
(1) אב או אם במשפחה אומנת שאישר משרד הרווחה;
(2) אחראי על קטין לפי פסקה (3) להגדרה "אחראי על קטין או חסר ישע" בסעיף 368א;

"אח או אחות חורגים" - בן או בת של בן זוג של הורה;

"אחראי על חסר ישע" - כהגדרה "אחראי על קטין או חסר ישע" בסעיף 368א;

"בן משפחה" -
(1) הורה; בן זוגו של הורה אף אם אינו נשוי לו; סב או סבתא;
(2) מי שמלאו לו חמש עשרה שנים והוא אחד מאלה: אח או אחות; אח או אחות חורגים; דוד או דודה; גיס או גיסה. ואולם לענין עבירה של בעילה אסורה לפי סעיף קטן (ב) או של מעשה מגונה לפי סעיף קטן (ג)(3) שנעשו במי שמלאו לו שש עשרה שנים, לא ייכללו דוד או דודה, גיס או גיסה בהגדרת "בן משפחה".
(3) אומן; בן זוגו של אומן אף אם אינו נשוי לו; אביו או אמו של אומן;
(4) מי שמלאו לו חמש עשרה שנים והוא אחד מאלה: בנו או בתו של אומן ובן זוגו של כל אחד מאלה; אחיו או אחותו של אומן ובו זוגו של כל אחד מאלה: ואולם לענין עבירה של בעילה אסורה לפי סעיף קטן (ב) או של מעשה מגונה לפי סעיף קטן (ג)(3) שנעשו במי שמלאו לו שש עשרה שנים, לא ייכלל בן זוג של בנו או בתו של אומן, אחיו או אחותו של אומן ובן זוגו של כל אחד מאלה בהגדרה "בן משפחה".

"חסר ישע" - כהגדרתו בסעיף 368א.


הגדרת חסר ישע

"חסר ישע" - מי שמחמת גילו, מחלתו או מוגבלותו הגופנית או הנפשית, ליקויו השכלי או מכל סיבה אחרת, אינו יכול לדאוג לצרכי מחייתו, לבריאותו או לשלומו;לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מעשה סדום בילד

 2. מעשה סדום בקטין

 3. עונש על מעשה סדום

 4. ניסיון למעשה סדום

 5. עבירות מין בשטחים

 6. עבירות מין של קשיש

 7. עונש על גילוי עריות

 8. עבירות מין - אב מאמץ

 9. מעשה סדום בילד בן 10

 10. מעשה סדום בילד - הרשעה

 11. פרשת קצב הכרעת דין

 12. עבירות מין - פיגור שכלי

 13. עבירת מין של קטין בקטין

 14. ניסיון למעשה סדום בקטין

 15. עונש על עבירות מין במשפחה

 16. עבירות מין במשפחה - הרשעה

 17. עונש על בעילה אסורה בהסכמה

 18. עבירות מין במשפחה - הכרעת דין

 19. חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין

 20. שחרור לחופשה חולה נפש עבריין מין

 21. עבירות מין במשפחה - מדיניות ענישה

 22. חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים

 23. חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה

 24. צו פיקוח לפי חוק ההגנה על הציבור מפני עברייני מין

 25. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון