נזק לרכוש

מה העונש על נזק לרכוש ?
עונש על נזק לרכוש קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן:


448. הצתה
(א) המשלח אש במזיד בדבר לא לו, דינו - מאסר חמש עשרה שנים; עשה כן במטרה לפגוע בנכס של המדינה, בנכס המשמש את הציבור, באתר טבע, בצמחיה או בבטחת דרי הסביבה או במטרה לפגוע בבני אדם, דינו - מאסר עשרים שנים.
(ב) (בוטל)


449. גרימת שריפה ברשלנות
הגורם ברשלנות לשריפת דבר לא לו, או הגורם ברשלנות סכנת שריפה לדבר לא לו, דינו - מאסר שלוש שנים.


450. האבדת כלי-שיט או כלי טיס
העושה אחת מאלה, דינו - מאסר חמש-עשרה שנים:
(1) מאביד או הורס, במזיד ושלא כדין, כלי שיט, בין שהושלם ובין שלא הושלם;
(2) עושה במזיד או שלא כדין מעשה שיש בו כדי להביא מיד לאבדנו של כלי שיט או כלי טיס שבמצוקה או להריסתו;
(3) משבש אור, משואה, מצוף, סימן או אות המשמשים לשיט, או מציג אור או אות כוזבים, בכוונה להביא כלי שיט או כלי טיס לידי סכנה.


451. היזק לבעל-חיים
ההורג חיה הניתנת להיגנב או חובל בה, פוצעה או מפעיל עליה רעל, במזיד ושלא כדין, דינו - מאסר שלוש שנים.


452. היזק בזדון
ההורס נכס או פוגע בו במזיד ושלא כדין, דינו - מאסר שלוש שנים, והוא אם לא נקבע עונש אחר.


453. היזקים מיוחדים
(א) העובר עבירה כאמור בסעיף 452 בבאר מים, בקידוח למים, בסכר, בגדה, בקיר או בשער הצפה של בריכה או של בריכת טחנה, בעצי תרבות, בגשר, במוביל מים או במאגר מים, דינו - מאסר חמש שנים.
(ב) העובר עבירה כאמור בסעיף 452, בנסיבות שלהלן, דינו - מאסר ארבע שנים, והוא אם לא נקבע עונש אחר מחמת נסיבותיו או טיבו של הנכס הניזוק:
(1) הנזק נגרם לדבר המשמש חלק מקווי תשתיות, מיתקני תשתיות או חיבור אליהם, או לדבר שמטרתו הבטחת בטיחות הציבור;
(2) הנזק נגרם לדבר בעל ערך תרבותי, מדעי, היסטורי, דתי או אומנותי.
(ג) העובר עבירה כאמור בסעיף 452 וערכו של הנזק שנגרם עולה על 500,000 שקלים חדשים, דינו - מאסר שבע שנים


454. היזק בחומר נפיץ
העובד עבירה כאמור בסעיף 452 על-ידי חומר נפיץ, דינו - מאסר חמש-עשרה שנים, והוא אם היה אדם במקום המעשה או אם ההרס או הפגיעה סיכנו חיי אדם ממש.


455. היזק לצוואה או לפנקס
העובר עבירה כאמור בסעיף 452 בכתב צוואה , בין שהמצווה חי ובין שהוא מת, או בפנקס שיש על פי דין רשות או חובה לנהלו כדי לאמת או לרשום קנין בנכס, או כדי לרשום לידות, הטבלות, נישואין, פטירות או קבורות, או בהעתק של חלק מפנקס כאמור שעל פי הדין יש לשלחו למשרד ציבורי, דינו - מאסר חמש שנים.


456. נסיון להרוס נכס בחומר נפץ
המניח שלא כדין חומר נפיץ במקום כלשהו, בכוונה להרוס נכס או להזיק לו, דינו - מאסר חמש-עשרה שנים.


457. הדבקת בעל-חיים במחלה מידבקת
הגורם במזיד ושלא כדין שחיה הניתנת להיגנב תידבק במחלה מידבקת, דינו - מאסר חמש שנים.


458. פגיעה בסימן גבול בכוונה להונות
המסיר או מטשטש, במזיד, שלא כדין ובכוונה להונות, עצם או סימן שהוצגו כדין לציון גבול מקרקעין, דינו - מאסר שלוש שנים.


459. פגיעה בסימנים מסויימים
(א) העושה אחת מאלה, דינו - מאסר שלושה חדשים:
(1) מסיר או מטשטש, במזיד, סימן מדידות או סימן גבול שהוצג בידי משרד ממשלתי או לפי הוראותיו או לצרכי מדידה ממשלתית או פוגע בסימן כאמור;
(2) בהיותו מחוייב לקיים כתקנו סימן גבול שהוצג כאמור, נמנע או מסרב לתקנו;
(3) מסיר או מטשטש, במזיד, סימן שהקים אדם המתכוון לבקש זכות חכירה, רשיון או זכות אחרת לפי דיני מכרות או מחצבים.
(ב) בעבירה לפי סעיף זה רשאי בית המשפט גם לצוות על העבריין לשלם את דמי תיקונו או החלפתו של סימן המדידות או סימן הגבול ואת הוצאות המדידה שיש צורך לעשותה בגלל מעשהו או מחדלו.


460. איום לשרוף או להרוס
השולח מכתב או פתק שיש בו, לפי ידיעתו, איום לשרוף או להרוס בית, מתבן או בנין אחר, או תוצרת חקלאית, או כלי שיט, רכב מנועי או כלי טיס, או איום להרוג בעל חיים או לפגוע בו, דינו - מאסר שלוש שנים, והמוסר או מנפק מכתב או פתק כאמור או גורם במישרין או בעקיפין שיתקבלו - דינו כדין שולחם.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עונש על נזק לרכוש

 2. ניידת משטרתית - נזקי רכוש

 3. AIG - תאונת דרכים נזקי רכוש

 4. ביטוח חסר - נזקי רכוש

 5. תביעה לפיצוי בגין נזקי רכוש

 6. נזקי רכוש - התפשטות אש

 7. תביעת שיבוב - נזקי רכוש

 8. נזקי רכוש של משאיות פינוי אשפה

 9. תביעה נגד מכבי אש בגין נזקי רכוש

 10. נזקי רכוש בתאונה בין רכב למשאית

 11. תביעה לפיצוי בגין נזקי רכוש לרכב סובארו

 12. נפילת רכב לתוך שלולית מים – תביעה נזקי רכוש

 13. תביעה לפיצוי על נזקי רכוש בעקבות תאונת דרכים

 14. תביעה ותביעה שכנגד שעניינן נזקי רכוש שנגרמו בתאונת דרכים

 15. תביעה בגין נזקי רכוש שנגרמו עקב התדרדרות סלע כבד שפגע בבית

 16. לפתע נעצר הרכב, כבה המנוע ללא יכולת הנעה ותוך שניות החל עולה באש

 17. נזקי רכוש לרכבים שנקלעו לכביש עליו נשפך והתפשט סולר מתוך מיכל משאית

 18. תביעת פיצויים בגין נזק רכוש בעקבות חדירת מים כתוצאה מפיצוצי צנרת עירונית

 19. תוך כדי עבודתו של הנתבע פרצה אש במחסן ובסככה בה היה המחסן, ונגרם נזק למחסן ולתכולה של מחסנים שכנים

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון