מעשה סדום

מה העונש על מעשה סדום ?
עונש על מעשה סדום קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן:


347. מעשה סדום

(א) (1) העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו ארבע עשרה שנים וטרם מלאו
לו שש עשרה שנים, או העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו שש עשרה
שנים וטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים, תוך ניצול יחסי תלות, מרות,
חינוך או השגחה, דינו - מאסר חמש שנים.


(2) לענין סעיף קטן זה, יראו מטפל נפשי שעשה מעשה סדום באדם שמלאו לו שש עשרה שנים וטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים, במהלך התקופה שבה ניתן לאותו אדם טיפול נפשי על ידו, כאילו עשה את המעשה תוך ניצול יחסי תלות; חזקה זו לא תחול אם מעשים כאמור החלו לפני תחילתו של הטיפול הנפשי במסגרת קשר זוגי.


(א1) העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו שמונה עשרה שנים תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות, דינו - מאסר שלוש שנים.

(ב) העושה מעשה סדום באדם באחת הנסיבות המנויות בסעיף 345, בשינויים המחוייבים, דינו כדין אונס.

(ג) לענין סימן זה, "מעשה סדום" - החדרת איבר מאברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם או החדרת איבר מין לפיו של אדם.353. סייג לאחריות פלילית
באישום בשל עבירה לפי סעיפים 346(א) או 347(א) תהיה זו הגנה לנאשם שהבדל הגילים בינו לבין הקטין אינו עולה על שלוש שנים, אם הקטין הסכים למעשה ואם המעשה נעשה במהלך יחסי רעות רגילים וללא ניצול מעמדו של הנאשם.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מעשה סדום בילד

 2. מעשה סדום בקטין

 3. עונש על מעשה סדום

 4. ניסיון למעשה סדום

 5. עבירות מין בשטחים

 6. עבירות מין של קשיש

 7. עונש על גילוי עריות

 8. עבירות מין - אב מאמץ

 9. מעשה סדום בילד בן 10

 10. מעשה סדום בילד - הרשעה

 11. פרשת קצב הכרעת דין

 12. עבירות מין - פיגור שכלי

 13. עבירת מין של קטין בקטין

 14. ניסיון למעשה סדום בקטין

 15. עונש על עבירות מין במשפחה

 16. עבירות מין במשפחה - הרשעה

 17. עונש על בעילה אסורה בהסכמה

 18. עבירות מין במשפחה - הכרעת דין

 19. חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין

 20. שחרור לחופשה חולה נפש עבריין מין

 21. עבירות מין במשפחה - מדיניות ענישה

 22. חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים

 23. חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה

 24. צו פיקוח לפי חוק ההגנה על הציבור מפני עברייני מין

 25. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון