זיוף

מה העונש על זיוף ?
עונש על זיוף קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן:

418. זיוף
המזייף מסמך, דינו - מאסר שנה; זייף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר, דינו - מאסר שלוש שנים; ואם נעברה העבירה בנסיבות מחמירות, דינו - מאסר חמש שנים.


419. זיוף המשפיע על עיסקאות
המזייף מסמך שיש בו ידיעה על אדם או על תאגיד בכוונה לרמות, דינו - מאסר שלוש שנים; אין נפקא מינה, לענין זה, אם האדם או התאגיד היו קיימים או לא ואם התאגיד עמד להיווסד אך לא נוסד.


420. שימוש במסמך מזוייף
המגיש או מנפק מסמך מזוייף או משתמש בו בדרך אחרת, בידעו שהוא מזוייף, דינו כדין מזייף המסמך.


421. זיוף בידי עובד הציבור
עובד הציבור המזייף מסמך שהוא ממונה על עשייתו או על שמירתו, או שיש לו גישה אליו בתוקף תפקידו, דינו - מאסר שלוש שנים עם או בלי קנס; עשה כן בכוונה לקבל דבר, דינו - מאסר חמש שנים עם או בלי קנס; קיבל דבר באמצעות מסמך מזוייף כאמור, דינו - מאסר שבע שנים עם או בלי קנס.


422. שידולי מרמה
המשדל אדם במרמה לעשות מסמך או לחתום עליו או להשיג חתימת אדם אחר או חותמת על מסמך, דינו כדין מזייף ודין המסמך כדין מסמך מזוייף; המשדל אדם במרמה להשמיד מסמך ויש בכך כדי לגרום לו הפסד דבר, דינו כדין המקבל דבר במרמה; אין הוראות אלה באות לגרוע מהוראת כל דין אחר בענין שידול.


הגדרות
"דבר" - מקרקעין, מיטלטלין, זכות וטובת הנאה;

"מרמה" - טענת עובדה בענין שבעבר, בהווה או בעתיד, הנטענת בכתב, בעל פה או בהתנהגות, ואשר הטוען אותה יודע שאינה אמת או שאינו מאמין שהיא אמת; ו"לרמות" - להביא אדם במרמה לידי מעשה או מחדל;

"מסמך" - תעודה שבכתב, וכל אמצעי אחר, בין בכתב ובין בצורה אחרת, העשוי לשמש ראיה;

"זיוף" - אחת מאלה:
(1) עשיית מסמך הנחזה להיות את אשר איננו, והוא עשוי להטעות;
(2) שינוי מסמך - לרבות הוספת פרט או השמטת פרט - בכוונה לרמות, או ללא סמכות כדין ובאופן הנחזה כאילו נעשה השינוי בסמכות כדין;
(3) חתימת מסמך בשם פלוני ללא סמכות כדין, או בשם מדומה, באופן העשוי להיחזות כאילו נחתם המסמך בידי פלוני;לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. זיוף חמור

 2. עונש על זיוף

 3. עונש על זיוף כסף

 4. עבירות זיוף - זיכוי

 5. חתימה מזוייפת על שטר

 6. זיוף חתימה על שיק

 7. ערעור על קביעה כי מסמך מזויף

 8. נטל ההוכחה בטענת זיוף

 9. טענת זיוף בדיני שטרות

 10. ראיה מזויפת - זיוף ראיה משפטית

 11. קבלות מזויפות - מס הכנסה

 12. תאונת דרכים עם רכב מזויף

 13. זיוף לוחית רישוי סעיף 413

 14. נטל הוכחה מיוחד בטענת זיוף

 15. ביטוח מזויוף / תעודת ביטוח מזוייפת

 16. זיוף אישורים קורס נהיגה מונעת

 17. מספרי רישוי מזויפים - מצלמה משטרתית

 18. משיכת שטר מזוייף בנקט - תביעת פיצויים

 19. חתימה מזוייפת על חוזה שכירות - תוקף משפטי ?

 20. כתב האישום על קשירת קשר לביצוע פשע ושימוש במסמך מזוייף

 21. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון