גניבה

גניבה מרכב

גניבת ילדים

גניבת רכב

עבירות מעין גניבה

מה העונש על גניבה ?
עונש על גניבה קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן:


383. גניבה - מהי
(א) אדם גונב דבר אם הוא -
(1) נוטל ונושא דבר הניתן להיגנב, בלי הסכמת הבעל, במרמה ובלי תביעת זכות בתום לב, כשהוא מתכוון בשעת הנטילה לשלול את הדבר מבעלו שלילת קבע;
(2) בהיותו מחזיק כדין דבר הניתן להיגנב, בפקדון או בבעלות חלקית, הוא שולח יד בו במרמה לשימושו שלו או של אחר שאינו בעל הדבר.
(ב) לענין גניבה לפי סעיף קטן (א) אין נפקא מינה שהנוטל או השולח יד הוא חבר דירקטוריון או נושא משרה בתאגיד שהדבר שייך לו, ובלבד ששאר הנסיבות מצטרפות כדי גניבה.
(ג) לענין גניבה -

(1) "נטילה" - לרבות השגת החזקה -
(א) בתחבולה;
(ב) בהפחדה;
(ג) בטעות הבעל ובידיעת הנוטל שההחזקה הושגה כך;
(ד) במציאה, אם בזמן המציאה מניח המוצא שאפשר באמצעים סבירים לגלות את הבעל;
(2) "נשיאה" - לרבות הסרת דבר ממקומו, ובדבר המחובר - הסרתו לאחר ניתוקו הגמור;

(3) "בעלות" - לרבות בעלות חלקית, החזקה, זכות החזקה או שליטה;

(4) "דבר הניתן להיגנב" - דבר בעל ערך שהוא נכסו של אדם, ובמחובר למקרקעין - לאחר ניתוקו מהם.


384. דין הגונב
הגונב, דינו - מאסר שלוש שנים, והוא אם לא נקבע לגניבה עונש אחר מחמת נסיבותיה או מחמת טיבו של הדבר שנגנב.


384א. גניבה בנסיסות מיוחדות
(א) הגונב דבר כמפורט להלן, דינו - מאסר ארבע שנים:
(1) דבר המשמש חלק מקווי תשתיות, מיתקני תשתיות או חיבור אליהם, או דבר שמטרתו הבטחת בטיחות הציבור;
(2) דבר המשמש כלי עבודה או אמצעי להפקת פרנסתו של אדם, ובכלל זה כלים חקלאיים, תוצרת חקלאית, בקר או מקנה, ובלבד שערכו של הדבר הנגנב עולה על 1,000 שקלים חדשים;
(3) דבר בעל ערך תרבותי, מדעי, היסטורי, דתי או אומנותי
(ב) הגונב דבר שערכו עולה על 500,000 שקלים חדשים, דינו - מאסר שבע שנים


385. נטילה שאינה גניבה
(א) עמיל או שלוח המשעבד טובין או שטר בעלות עליהם שהופקדו בידו לשם מכירה או למטרה אחרת, והשעבוד הוא להבטחת סכום כסף שאינו עולה על הסכום שהגיע לו מאת שולחו בזמן עשיית השעבוד ובכלל זה סכום של שטר חליפין שקיבל עליו, או שטר חוב שעשה, על חשבון שולחו - אין זו גניבה.
(ב) עובד הנוטל מזון שבהחזקת מעבידו, בניגוד להוראותיו, כדי לתתו לבעל-חיים השייך למעבידו או שבהחזקתו - אין זו גניבה.


386. כספים המוחזקים לפי הוראה
המקבל, לבדו או עם אחר, כסף או נייר ערך, או יפוי-כוח למכירת נכס, למישכונו או לשעבודו או לעשיה בו בדרך אחרת, בין שהוא ניתן להיגנב ובין שאינו ניתן, והכל בהוראה שהכסף או הנכס או תמורתם או פירותיהם ישמשו כולם או חלקם למטרה פלונית או ישולמו לאדם פלוני כפי שפורשו בהוראה - יראו את הכסף או התמורה כנכסו של האדם שבשבילו נתקבל הכסף, נייר הערך או יפוי-הכוח, עד שנתמלאה ההוראה.


387. קבלת כסף בשביל אחר
המקבל, לבדו או עם אחר, כסף בשביל פלוני - יראו את הכסף כנכסו של האדם שבשבילו נתקבל, זולת אם ניתן הכסף על מנת שיהיה פריט בחשבון חייב וזכאי ושלגביו יהיו בין הצדדים יחסי חייב וזכאי בלבד.


388. כספים שקיבל מורשה
המקבל, לבדו או עם אחר, נכס מזולתו בהרשאה למכור אותו או לעשות בו בדרך אחרת, ולשלם לנותן הנכס או לאדם אחר את דמי הנכס או מקצתם או למסור להם את חילוף הנכס או ליתן עליהם חשבון - יראו את דמי הנכס ואת חילופו כנכסו של האדם שממנו נתקבל הנכס עד שייעשה בנכס לפי תנאי קבלתו, זולת אם ההרשאה כללה הוראה, שלפיה יהיו דמי הנכס פריט בחשבון חייב וזכאי שבין המורשה כאמור לבין האדם אשר לו הוא חייב לשלם אותם או ליתן עליהם חשבון, ושלגבי תמורה זו יהיו ביניהם יחסי חייב וזכאי בלבד.


390. גניבה בידי עובד הציבור
עובד הציבור הגונב דבר שהוא נכס המדינה או דבר שהגיע לידיו מכוח עבודתו, וערכו עולה על אלף שקלים חדשים, דינו - מאסר עשר שנים.


391. גניבה בידי עובד
עובד הגונב דבר שהוא נכס מעבידו, או שהגיע לידי העובד בשביל מעבידו, וערכו עולה על אלף שקלים חדשים, דינו - מאסר שבע שנים.


392. גניבה בידי המנהל
חבר דירקטוריון או נושא משרה של תאגיד הגונב דבר שהוא נכס התאגיד, דינו - מאסר שבע שנים.


393. גניבה בידי מורשה
העושה אחת מאלה, דינו - מאסר שבע שנים:
(1) גונב נכס שקיבל עם יפוי-כוח לעשיה בו;
(2) גונב נכס שהופקד אצלו, לבדו או עם אדם אחר, על מנת שישמרנו שמירה מעולה או ישתמש בו או בתמורתו, כולם או מקצתם, למטרה פלונית או ימסור כולם או מקצתם לאדם פלוני;
(3) גונב נכס שקיבל, לבדו או עם אדם אחר, בשביל אדם אחר או לזכותו;
(4) גונב מן התמורה של נייר ערך, או של עשיה בנכס על פי יפוי-כוח, כשקיבל הוראה שתשמש למטרה פלונית או תשולם לאדם פלוני.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. העונש על גניבה

 2. גניבת מים

 3. גניבת סוס

 4. גניבת דלת ג'יפ

 5. גניבת משקפי שמש

 6. גניבת חול

 7. גניבת נגרר - ביטוח

 8. מעצר על גניבה

 9. גניבת חבילות

 10. גניבה מהקופה

 11. גניבת פולקסווגן

 12. גניבת בעל מאשתו

 13. גניבת רובה אם 16

 14. גניבת חלקי חילוף

 15. גזר דין על גניבה

 16. אתר קק''ל - גניבה

 17. עונש על גניבת ילדים

 18. שכפול מפתחות גנובים

 19. גניבת מפתחות רכב מתוך תיק

 20. גניבת שברולט - ביטוח

 21. אי תשלום פיצויים בגלל גניבה

 22. האשמת קופאית בגניבה

 23. עונש על מסחר ברכב גנוב

 24. חקירה פומבית בגין חשדות גניבה

 25. גניבה של תכשיטים מהבית

 26. עונש על החזקת רכוש גנוב

 27. גניבת ציוד אלקטרוני – ברזלים

 28. פיתוי גברים לצורך גניבה

 29. עונש על עבירות מעין גניבה

 30. מערכת איתור לרכב - גניבה

 31. תביעה בגין "גניבת חשמל"

 32. גניבת ציוד מכני כבד - גניבת צמ"ה

 33. גניבת תכשיטים מהבית - ביטוח

 34. תיקון מערכת אזעקה - גניבת מפתחות רכב

 35. אחריות חברה של מיגון אזעקות רכב על גניבה

 36. תיעוד גניבה במצלמת אבטחה - תביעת פיצויים

 37. עבירה של גניבה לפי סעיף 383 ו-384 לחוק העונשין

 38. התביעה נגד אזרח אריתריאה שהורשע בגין מעשה גניבה

 39. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון