תקנות שמאי מקרקעין


תקנות שמאי מקרקעין, תשכ"ג-1963
בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לחוק שמאי מקרקעין, תשכ"ב-1962, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי על פי דין, אני מתקין תקנות אלה:

פרק ראשון: רישום בפנקס שמאי מקרקעין

1. הגדרות
בתקנות אלה -
"המועצה" - מועצת השמאים שהוקמה על פי סעיף 2 לחוק;
"המזכיר" - מי שנתמנה על ידי המועצה לפי תקנה 29 להיות מזכיר;
"הפנקס" - פנקס שמאי מקרקעין המתנהל לפי סעיף 5 לחוק.


2. בקשה להירשם בפנקס
הרוצה להירשם בפנקס יגיש למזכיר בקשה בכתב בטופס שבתוספת הראשונה ויצרף לבקשה מסמכים בתמיכה לה.


3. אימות מסמכים
יושב ראש המועצה (להלן - היושב ראש) רשאי לדרוש אימות, בתצהיר או בדרך אחרת שיקבע, של פרטי הבקשה ושל העובדות שבמסמכים המצורפים לה.


4. סירוב לרשום בפנקס
לא תסרב המועצה לרשום בפנקס מועמד אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע טענותיו לפניה או לפני ועדה שמינתה לכך.


5. תעודת רישום
הוכח למועצה כי לגבי מועמד פלוני נתקיימו התנאים שבסעיף 6 לחוק, יירשם שמו בפנקס והיושב ראש ימסור לו תעודת רישום.


6. ביטול תעודת רישום
רשאית המועצה למחוק מהפנקס שמו של שמאי מקרקעין אם הרישום הושג לדעתה על סמך פרטים כוזבים, ובלבד שניתנה לנרשם לפני הביטול הזדמנות להשמיע טענותיו לפניה או לפני מי שתמנה לכך מבין חבריה.

פרק שני: (בוטל)

7. - 16. (בוטלו)

פרק שלישי: התמחות

17. רישום מתמחים
מועמד רשאי להירשם כמתמחה לאחר שעמד בבחינות המוקדמות, או שהמועצה פטרה אותו מכולן, או שעמד בחלק מהבחינות המוקדמות והמועצה פטרה אותן מיתרן.


18. מאמן למתמחה
(א) שמאי מקרקעין שעסק ברציפות בשומת מקרקעין שלוש שנים לפחות ועוסק כשמאי מקרקעין, רשאי להיות מאמן (להלן - מאמן).
(ב) לא ישמש שמאי מקרקעין כמאמן אם הושעה מעיסוק במקצוע ובלבד שיהיה רשאי, ברשות המועצה, לשמש מאמן לאחר תום תקופת השעייתו.


19. תקופת התמחות
מתמחה יעסוק בהתמחותו לפחות 20 שעות לשבוע, במשך שנתיים לפחות, במשרד שמאי מקרקעין.

20. מספר מתמחים
לא יאמן מאמן יותר משני מתמחים בעת ובעונה אחת אלא באישור המועצה.


21. כתב התחייבות
הרוצה להירשם כמתמחה יגיש בקשה על כך למזכיר ויצרף לה כתב התחייבות מאת מאמנו לפי הטופס שבתוספת השלישית.


22. תחילת התמחות
אושרה בקשתו של המתמחה, ייחשב כיום תחילת התמחותו התאריך הנזכר בהודעת המאמן כיום תחילת ההתמחות בפועל, או התאריך שבו נתקבלה הבקשה אצל המזכיר, הכל לפי התאריך המאוחר.


23. עבודה קבועה
(א) מתמחה לא יעבוד עבודה קבועה אחרת שיש עמה ניגוד אינטרסים בין עבודתו הקבועה לבין עבודתו כמתמחה.
(ב) היושב ראש רשאי ליתן רשות לקיצור שעות ההתמחות בשבוע, בתנאי שתקופת ההתמחות תוארך לתקופה שלא תעלה על 4 שנים וסך כל שעות ההתמחות לכל התקופה לא יפחת ממספר השעות שבהן היה עובד בהתמחות.


24. הפסקת התמחות
(א) מאמן הרוצה להפסיק את התמחותו של מתמחה אצלו, יודיע על כך למזכיר המועצה; כן יודיע על כך למתמחה לפחות 30 יום מראש, זולת אם קיבל היתר מהיושב ראש להפסיק את ההתמחות במועד מוקדם יותר.
(ב) מתמחה הרוצה להפסיק התמחותו אצל מאמנו, יודיע על כך למזכיר המועצה ולמאמן לפחות 30 יום מראש, זולת אם קיבל היתר מהיושב-ראש להפסיק את התמחותו במועד מוקדם יותר.


25. גמר התמחות
תמה תקופת ההתמחות, יגיש המאמן ליושב ראש הודעה על גמר התמחות בנוסח שבתוספת הרביעית, והיושב ראש יתן תעודה על כך לאחר שנוכח כי המתמחה קיים את כל ההוראות של תקנות אלה.


26. הפרת התמחות
(א) מאמן שהפר או לא קיים התחייבותו לפי תקנות אלה, יאשם בהתנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע.
(ב) מתמחה שאינו בא לעבודה אל מאמנו, מזניח אותה או מונע בדרך אחרת מאת מאמנו לקיים התחייבותו לפי תקנות אלה, או שאינו מקיים אחר הוראת תקנות אלה; רשאית המועצה לפסול התמחותו או להפסיק אותה אם בדרך כלל ואם לתקופה שתקבע.
(ג) המועצה לא תחליט החלטה לפי תקנה משנה (ב), אלא לאחר שניתנה למתמחה הזדמנות להשמיע טענותיו לפניה או לפני ועדה שמונתה לכך.


27. קיצור תקופת התמחות
ראתה המועצה, או ועדה מטעמה, שההכשרה שרכש המבקש היא שוות ערך להכשרה הנדרשת לפי הוראות פרק זה, רשאית היא לפוטרו מחובת התמחות לפי פרק זה לתקופה כפי שתקבע.


28. העדרות בתקופת התמחות
(א) לא ייעדר מתמחה ממקום התמחותו יותר מ-100 שעות בשנת התמחות.
(ב) נעדר מתמחה יותר מ-100 שעות בשנה, יודיע המאמן על כך למזכיר, ושעות ההיעדרות העולות על 100 שעות לא יבואו בחשבון תקופת ההתמחות.
(ג) תקנות משנה (א) ו-(ב) לא יחולו על היעדרות מחמת מחלה עד 100 שעות, או על היעדרות בשל שירות מילואים.
(ד) נעדר מתמחה יותר מששה חדשים רצופים היעדרות שאינה מותרת לפי תקנות משנה (א) או (ג), רשאית המועצה שלא להביא בחשבון תקופת התמחותו את כל ימי התמחותו שקדמו להיעדרותו, או את מקצתם.


28א. דוחו"ת התמחות
(א) המתמחה יגיש למזכיר בתום כל שלושה חדשי התמחות, וכן בתום התמחותו, דין וחשבון על התמחותו; הדין וחשבון יכלול פרטים בדבר התחומים שבהם עסק וסוגי הפעולות שבהם היה מועסק ותיאור כללי של העיסוקים האמורים, לפי הטופס שבתוספת החמישית.
(ב) המתמחה ינהל יומן עבודה לפי הדוגמה שבתוספת הששית, שייחתם ביד המאמן בכל חודש.
(ג) היושב ראש רשאי לדרוש מן המתמחה ומן המאמן ביאורים בקשר לדין וחשבון ופרטים נוספים בין בעל-פה ובין בכתב, והוא יהיה רשאי לעיין ביומן העבודה תוך תיאום עם המאמן.
(ד) לא הניחו הביאורים את דעתו של היושב ראש ונוכח לדעת כי סוגי הפעולות או היקף העיסוקים אינם מהווים התמחות מספקת, ימליץ בפני המועצה על הפסקת ההתמחות של המתמחה אצל אותו מאמן.
(ה) ראתה המועצה כי יש לכאורה נימוק להפסיק את התמחותו של המתמחה, תודיע על כך בכתב למאמן ולמתמחה ותקבע מועד שבו יוכלו לטעון טענותיהם בפניה או בפני ועדה מטעמה, אם ירצו בכך.
(ו) לאחר שמיעת טענות המאמן והמתמחה, או אם המאמן והמתמחה לא הופיעו לטעון טענותיהם במועד שנקבע להם כאמור, רשאית המועצה או הועדה מטעמה להחליט על הפסקת ההתמחות של המתמחה אצל אותו מאמן מן המועד שתקבע.
(ז) ההחלטה תודע למאמן ולמתמחה.


28ב. מינימום התמחות אצל מאמן
לא תוכר התמחות אצל מאמן שתקופתה פחות מששה חדשי התמחות מלאה, אלא אם נתקיים אחד מאלה:
(1) המאמן נפטר;
(2) המאמן פשט את הרגל;
(3) המאמן הסתלק מן המקצוע;
(4) המאמן עזב את מקום העבודה שבו התחיל לאמן את המתמחה;
(5) נותרו למתמחה פחות מששה חדשים להשלמת תקופת ההתמחות של שנתיים.

פרק רביעי: סדרי דיון במועצה ובועדות

29. מזכיר
המועצה תמנה מזכיר.


30. ועדות
המועצה רשאית למנות ועדות מבין חבריה.


31. ישיבות המועצה והועדות
(א) המועצה תתכנס לישיבותיה במקום ובמועד שיקבע היושב-ראש.
(ב) ועדה תתכנס לישיבותיה במקום ובמועד שיקבע יושב-ראש הועדה.
(ג) המזכיר או אדם שנתמנה לכך על ידי היושב ראש ינהל פרוטוקול של כל ישיבות המועצה אשר ייחתם ביד היושב-ראש.
(ד) יושב ראש ועדה ינהל פרוטוקול של ישיבותיה ויחתום עליו.


32. החלטות המועצה
החלטות המועצה מתקבלות ברוב דעות החברים הנוכחים בישיבה. היו הדעות שקולות, יכריע היושב ראש.


33. סדרי דין בועדה
ועדה תקבע בעצמה את סדרי דיוניה במידה שלא נקבעו בתקנות אלה.

פרק חמישי: (בוטל)
34. - 45. (בוטלו)

פרק ששי: אגרות

46. אגרות (תיקון: תש"ם, תשמ"א, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ז, תשמ"ח, תשמ"ט, תש"ן, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט, תש"ס, תשס"א, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ו, תשס"ח, תשס"ט, תש"ע)
(א) אלה האגרות שיש לשלם:
     בשקלים חדשים
(1) רישום בפנקס (תקנה 2)      537
(2) בחינות (תקנה 7) -     
(א) בחינות מוקדמות, לכל נושא     270
(ב) בחינות סופיות, לכל נושא     320
(3) בקשה לפטור מבחינות (תקנה 15), לכל נושא     133
(4) רישום כמתמחה (תקנה 17)      133
(5) אישור גמר התמחות (תקנה 25)      133
(6) בקשה לקיצור תקופת ההתמחות (תקנה 28)      133
(7) אגרה שנתית לשמאי מקרקעין     795
(ב) האגרות לפי תקנת משנה (א) ישולמו כשהן מגודלות כמפורט להלן:
(1) עלה המדד שפורסם בחודש מאי בשנה פלונית לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר בשנה שקדמה לה, יוגדלו האגרות לפי תקנות אלה החל ביום 1 ביולי אותה שנה לפי שיעור עליית המדד כאמור;
(2) עלה המדד שפורסם בחודש נובמבר בשנה פלונית לעומת המדד שפורסם בחודש מאי אותה שנה, יוגדלו האגרות לפי תקנות אלה החל ביום 1 בינואר בשנה שלאחריה לפי שיעור עליית המדד כאמור;
(3) סכום האגרה המוגדלת יעוגל לשקל החדש הקרוב, וסכום חמישים אגורות יעוגל כלפי מעלה.
(ג) המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם ברשומות הודעה ובה נוסח תקנת משנה (א), כפי שהיא מתוקנת עקב האמור בתקנה זו.
(ד) בתקנה זו, "מדד" - מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.


47. פטור מאגרות
היושב-ראש רשאי, בנסיבות מיוחדות, לפטור מועמד מתשלום אגרות, כולן או מקצתן, או לדחות את התשלום.


פרק שביעי: הוראות שונות


48. הוראות מעבר
התמחות שהוחל בה לפני יום פרסום תקנות אלה ברשומות (להלן - יום הפרסום), דינה כדין התמחות לפי תקנות אלה לגבי כל מי שהגיש בקשה להירשם כמתמחה תוך שלושים יום מיום הפרסום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שמאי מוסכם

 2. חוק שמאי מקרקעין

 3. רשלנות שמאי מקרקעין

 4. רשימת שמאי חוץ

 5. ערעור על שומה של שמאי

 6. סעיף 197 – שמאי מכריע

 7. אי קבלת עמדת שמאי מכריע

 8. ביטול מינוי שמאי

 9. תקנות שמאי מקרקעין

 10. שכר טרחת שמאי רכב

 11. תיקון שומת מקרקעין

 12. ערעור על החלטת שמאי מכריע

 13. ערעור על שומה מכרעת

 14. שכר טרחת שמאי מקרקעין

 15. רשלנות מקצועית שמאי מקרקעין

 16. נזק גולמי לרכב - שמאי ביטוח

 17. שמאי מקרקעין - פסק דין

 18. תביעה של בנק נגד שמאי מקרקעין

 19. תקנות שכר טרחה שמאי מכריע

 20. תצהיר מועמד שמאי מקרקעין

 21. גובה פיצויים לפי חוות דעת שמאי

 22. החלטת ביניים של שמאי מכריע

 23. שמאי של חברת ביטוח או שמאי פרטי ?

 24. ערעור על שכר טרחת שמאי מקרקעין

 25. חוות דעת שנערכה על ידי שמאי אחר

 26. ערר על החלטה של שמאי מכריע בעניין פיצויים

 27. להוכחת נזקיו הגיש התובע חוות דעת שמאי

 28. שמאי מכריע רשאי לבקר בנכס בלא נוכחות הצדדים

 29. שמאי מכריע חייב לקחת בחשבון את החלטות הוועדה

 30. ביטוח פוליסה שווי נמוך יותר מהערכת שמאי - גניבת ציורים

 31. מועד הגשת הערר מיום קבלת תשובת השמאי המכריע למכתב

 32. על שמאים מכריעים שמונו על פי תיקון 84, מוטל נטל רב

 33. הסכמה לשלם 50% ממה שצוין בחוו"ד השמאי בגין האופנוע

 34. טענה כי מדובר בשומה לא מקצועית ולא שקופה אשר יש לבטלה

 35. השמאי המכריע ציין כי ישנה תכנית מאוחרת המתקנת את התכנית נשוא הערר

 36. השמאי המכריע קבע כי לא חלה ירידת ערך בשווי הנכס עקב אישורה של תכנית

 37. נטען כי בדיקת השמאי נערכה כשבוע לאחר התאונה, ובכך נפגמת אמינות דו"ח השמאי

 38. נטען כי השמאי המכריע טעה בכך שקבע כי שימוש מסחרי הותר עוד במצב התכנוני הקודם

 39. נטען שהשמאית המכריעה ביססה את השווי במצב הקודם על תכנית מופקדת שלא אושרה מעולם

 40. השמאי המכריע ימנה מומחה אקוסטי אשר יבחן האם נגרמה פגיעה למקרקעין בגין אישור תכנית

 41. על שמאים אשר עורכים דו"חות ירידת ערך, לפרט מה גרם להם לקבוע שיעור ירידת ערך זה או אחר

 42. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון