תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות


תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לאתר), התשס"ח-2008
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 19 ט ו19-יד לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, בהסכמת שר האוצר לפי סעיף 19סז לחוק, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


1. הגדרות
בתקנות אלה -
"אדם עם מוגבלות" ו"נציבות" - כהגדרתם בסעיף 5 לחוק;
"אילן מוגן" - אילן שהוכרז בצו לפי סעיף 14 לפקודת היערות;
"אתר" - כל אחד מאלה: אתר עתיקות, גן לאומי, שמורת טבע, שטח שמנהלת קרן קיימת לישראל או מנוהל על ידי צד שלישי מטעמה, ואשר הוכשר, כולו או חלקו הכשרה אינטנסיבית לקליטת קהל; לעניין זה, "הכשרה אינטנסיבית" - הקמה או התקנה של תשתיות קבועות שמאפשרות לציבור ביקור, פעילות או בילוי, בשטח מהמפורטים להלן יותר מאשר אילולא הוקמו, כגון אחד מאלה: דרכים להולכי רגל, מערך כניסה לאתר, בית שימוש קבוע, מרכז מידע ביער שמנהלת קרן קיימת לישראל, מרכז מבקרים באתר שמנהלת רשות הטבע והגנים;
"אתר ארצי" - אתר שלדעת גוף מנהל, באישור הנציבות, הוא בעל חשיבות ארצית;
"אתר קיים" - אתר שהוכרז והוכשר לביקור הציבור לפני המועד הקובע, ולגבי שטח שמנהלת קרן קיימת לישראל - הוכשר לביקור הציבור לפני המועד הקובע;
"אתר חדש" - אתר שהוכשר לביקור הציבור לאחר המועד הקובע;
"אתר עתיקות" ו"עתיקה" - כהגדרתם בחוק העתיקות, התשל"ח-1978;
"גן לאומי", "הרשות לשמירת הטבע והגנים", "ערך טבע" ו"שמורת טבע" - כהגדרתם בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998;
"גוף מנהל" - הגורם שאחראי לפי דין או הסכם לניהול אתר ולאחזקתו ואם אינו הרשות לשמירת הטבע והגנים, רשות העתיקות או קרן קיימת לישראל, אותו גורם לאחר שהתייעץ עם גוף מנהל מן האמורים;
"המועד הקובע" - כהגדרתו בסעיף 19ז לחוק, בפסקה (2) להגדרה "מקום ציבורי קיים";
"הנציב" - כהגדרתו בסעיף 5 לחוק או מי שהוא מינה מבין עובדי הנציבות, שהוא בעל מומחיות מתאימה, לפי העניין;
"מוקד עניין" - כל אחד מאלה:
(1) באתר עתיקות - המקום שבאה בו לידי ביטוי הסיבה שבשלה, בין השאר, הוכרז המקום אתר עתיקות וכן ריכוז מיתקנים לבילוי, להנאה ולשימוש הציבור;
(2) בשמורת טבע וגן לאומי - המקום, לפי העניין, שבאה בו לידי ביטוי הסיבה שבשלה, בין השאר, הוכרז המקום שמורת טבע או גן לאומי, וכן ריכוז מיתקנים לבילוי, להנאה ולשימוש הציבור;
(3) בשטח שמנהלת קרן קיימת לישראל - מקום שנועד לביקור, לפעילות או לבילוי הציבור לרבות מיתקנים שבו לשימוש הציבור;
"מורשה לנגישות מבנים תשתיות וסביבה" ו"מורשה לנגישות השירות" - כמשמעותם בסימן י"א לחוק, לפי העניין;
"נגישות" - כהגדרתה בסעיף 19 א לחוק;
"קרן קיימת לישראל" - כמשמעותה בחוק קרן קיימת לישראל, התשי"ד-1953;
"רשות העתיקות" - כמשמעותה בחוק רשות העתיקות, התשמ"ט-1989;
"שירות ציבורי" - כמשמעותו בסעיף 19ה לחוק.


2. מוקדי עניין נגישים
(א) גוף מנהל אחראי שמוקדי העניין באתר שבאחריותו ושלציבור עניין בהם כחלק מחוויית הביקור באתר, יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלות.
(ב) גוף מנהל -
(1) רשאי לגרום לכך שבאתר שמציעים בו כמה מוקדי עניין דומים כמפורט בטור א', במרחק סביר זה מזה, רק חלק מהם, כמפורט בטור ב', יהיו נגישים לאדם עם מוגבלות לפי תקנות אלה:
טור א' טור ב'
מספר מוקדי עניין דומים מספר מוקדי עניין שיונגשו
2 עד 5 1
6 עד 10 2
11 עד 20 3
מעל 20 3 נוסף על כך 10 אחוזים מכמה מוקדי
העניין הדומים שמעל 20
(2) יורה, באישור מורשה לנגישות מבנה, תשתיות וסביבה, מהו מרחק סביר לעניין תקנה זו בהתחשב, בין השאר, במספר המבקרים במוקדי עניין או באתרים כאמור, במרחק האווירי בין מוקדי עניין או אתרים ובסוג הדרכים המובילות אליהם ואיכותן.
(ג) בתקנה זו, "מוקד עניין דומה" - מוקד עניין הדומה למוקד עניין אחר בתוכן, בחשיבות או באופי פעילות הפנאי והנופש המתבצעת בו, לפי העניין, ובשעות שהוא פתוח בהן לביקור הציבור.


3. ביצוע התאמות נגישות באתר
(א) באתר תהיה לאדם עם מוגבלות נגישות רציפה -
(1) לכניסה הראשית לאתר מכל אחד מאלה המצויים בקרבתו: מקום חניה, מדרכה, תחנת הסעה, מקום להורדת נוסעים והעלאתם ושביל ציבורי עיקרי;
(2) מהכניסה הראשית לאתר אל מוקדי העניין הנגישים ולחלופות שלפי תקנה 4;
(3) לבניין המצוי באתר ופתוח לציבור, לשירות ציבורי באתר כגון מזנון, בית שימוש נגיש, מיתקנים נגישים לאורך דרך נגישה לפי תקנות אלה, וכיוצא באלה, בין שהם בניהול הגוף המנהל ובין שהם בניהול גורם אחר;
(ב) באתר יתקיימו הוראות התוספת הראשונה והן יבוצעו באופן -
(1) שבכפוף להוראות תקנות אלה; נגישות אדם עם מוגבלות באתר תהיה חלק בלתי נפרד מנגישות כלל הציבור (Inclusion principle) ולא תמומש בנפרד;
(2) שיקנה לאדם עם מוגבלות המבקר באתר חוויה דומה, ככל האפשר, בטיבה ובאיכותה, לזו של מבקר שאינו עם מוגבלות;
(3) שהתאמות נגישות הנוגעות למידע, הכוונה ואזהרה, יוקמו באתר באופן אחיד, ככל האפשר, מבחינת תבנית ומיקום ביחס לדרך נגישה.
(ג) גוף מנהל יבצע התאמות נגישות באתר -
(1) לאחר שהכין תכנית פעולה שאישר מורשה לנגישות תשתיות, מבנים וסביבה, שהתייעץ עם מורשה לנגישות השירות, המתבססת על אפיון יעדי הנגישות באתר ובה פירוט התאמות הנגישות;
(2) אם הוא אתר ארצי - התכנית האמורה בפסקה (1) פורסמה באתר האינטרנט של הגוף המנהל למשך 30 ימים להערות הציבור, ונשלחה הודעה על פרסומה כאמור לנציבות ולארגונים העוסקים בקידום זכויות של אנשים עם מוגבלויות;
(3) לאחר שבחן את ההערות שקיבל לתכנית, בחר לתקן את התכנית או שלא לתקנה, באישור מורשה לנגישות מבנים תשתיות וסביבה שהתייעץ עם מורשה לנגישות השירות.
(ד) גוף מנהל אחראי לכך שבסיום ביצוע תכנית הפעולה יאשר מורשה לנגישות תשתיות, מבנים וסביבה כי הושלם ביצוע תכנית הפעולה באתר; אישור תכנית הפעולה ואישור השלמת ביצוע התאמות הנגישות לפי תכנית הפעולה ייעשו לפי ביצוע התאמות נגישות באתר טופס שבתוספת השנייה.


4. חלופות לביצוע עקב סיבות הנדסיות ופגיעה מהותית
(א) סבר גוף מנהל, לאחר שעשה כל שביכולתו לבצע התאמות נגישות לפי תקנות אלה, כי הנגשת מוקד עניין לפי תקנה 2 או ביצוע התאמת נגישות כאמור בתקנה 3 יגרום לפגיעה מהותית באתר ובכלל זה במוקד עניין, או כי לא ניתן לבצע התאמת נגישות עקב סיבות הנדסיות לפי אישור של מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה, הכל כמפורט בטופס שבתוספת השלישית, יבצע גוף מנהל, באישור מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה ולאחר התייעצות עם מורשה נגישות השירות, התאמת נגישות חלופית המבטיחה נגישות וחוויה משמעותית ממוקד עניין או מהאתר כולו, לפי העניין, למספר מרבי של בני אדם עם סוגי מוגבלויות שונים, בלא להגיע לפגיעה מהותית באתר כאמור או למניעה עקב סיבה הנדסית כאמור; לא קיימת, לדעת גוף מנהל, באישור מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה התאמת נגישות חלופית כאמור - פטור הגוף המנהל מחובת ביצוע התאמת הנגישות החלופית.
(ב) לעניין תקנת משנה (א) ייחשבו, בין השאר, אחת או יותר מהתאמות הנגישות המפורטות להלן, כהתאמות נגישות חלופיות, לפי הנסיבות:
(1) הגעה בכלי רכב נגיש קרוב ככל האפשר למוקד עניין; בפסקה זו, "כלי רכב נגיש" - כלי רכב שלאדם עם מוגבלות המתנייע בכיסא גלגלים או באמצעי עזר אחר לניידות יש נגישות לתוכו, לרבות באמצעות כיסא גלגלים; היתה מניעה מטעמי בטיחות להימצאות כיסא גלגלים בכלי רכב כאמור, תתאפשר לאדם עם מוגבלות גישה עצמאית ומכובדת לכלי רכב כאמור מכיסא גלגלים שבו הוא ישוב;
(2) תצפית למוקד עניין ממרחק קרוב, ככל האפשר, המאפשר לראות את מרב חלקיו, סביבתו והאופן שבו הם משולבים זה בזה;
(3) דגם של מוקד עניין הכולל את חלקיו וסביבתו לפי העניין, המאפשר למתבונן בו או למי שממשש אותו להתרשם מטיבו של מוקד העניין;
(4) שימוש באמצעים מסייעים אחרים.
(ג) בתקנה זו -
"סיבות הנדסיות" - העדר מקום או תנאים פיזיים, כגון יציבות מבנה, המאפשרים ביצוע התאמת נגישות במוקד עניין או במקום אחר באתר שאין בו נגישות לאדם עם מוגבלות;
"פגיעה מהותית" - פגיעה מהותית באופיו המיוחד של מוקד עניין או של אתר שהוא מצוי בו ושיש בו, בין השאר, ערכי ארכאולוגיה, אדריכלות, טבע, נוף או היסטוריה לרבות -
(1) פגיעה או הרס של עתיקה, ערך טבע, אילן מוגן, נוף או מבנה לשימור
המצויים במוקד עניין או בדרך המובילה אליו;
(2) הסתרת מוקד עניין או חלק ממנו בשל התאמות נגישות;
(3) שינוי משמעותי באופיו או בחזותו של מוקד העניין.


5. אתר חדש
לא ייפתח לציבור אתר חדש אלא לאחר שבוצעו בו התאמות נגישות לפי תקנות אלה.


6. מפרט טכני
(א) בהעדר הוראות טכניות מתאימות לביצוע התאמת נגישות שהחובה לבצעה נקבעה בחיקוק, ועקב כך עלולה להימנע נגישות אדם עם מוגבלות, רשאי הנציב לפרסם הוראות טכניות לביצועה, לשם הבטחת נגישות לבני אדם עם מוגבלות.
(ב) הוראות טכניות של הנציב כאמור, יפורסמו במדור מיוחד למטרה זו באתר האינטרנט של הנציבות ויימצאו במשרדי הנציבות לעיון הציבור בעת שהם פתוחים לציבור; תחילתן של ההוראות תהיה 120 ימים מיום פרסומן והנציב יקבע את תחולתן לפי שיקול דעתו.
(ג) התאמת נגישות שהוראות טכניות הנוגעות לה פורסמו כאמור בתקנת משנה (ב), תתאים, תותקן או תתוחזק, לפי העניין, ולפיהן.


7. החלה הדרגתית
(א) גוף מנהל ישלים את הנגשת מוקדי העניין לפי תקנה 2 וביצוע התאמות הנגישות לפי תקנה 3, ובכלל אלה ביצוע חלופות לפי תקנה 4, לגבי אתרים קיימים שבאחריותו, בשלבים ובפרקי זמן מיום תחילתן של תקנות אלה, לפי הפירוט שלהלן:
(1) בתוך 3 שנים - 15 אחוזים;
(2) בתוך 5 שנים - 35 אחוזים;
(3) בתוך 8 שנים - 65 אחוזים;
(4) בתוך 10 שנים- 100 אחוז.
(ב) סיווג האתרים הקיימים לפי שיעורי הביצוע האמורים ייעשה, בין השאר, לפי ההנחיות לעניין החלה הדרגתית שבסעיף 19 ט(ג) לחוק.
(ג) בתוך שנה מיום תחילתן של תקנות אלה ישלים גוף מנהל את רשימת האתרים הקיימים שיסיים בכל אחד מפרקי הזמן המנויים בתקנת
משנה (א), ויעביר אותה לנציב לשם פרסומה באתר האינטרנט של הנציבות.
(ד) גוף מנהל חייב לכלול ביצוע התאמות נגישות בכל שיפוץ או תחזוקה משמעותיים שהוא מבצע באתר קיים שבהחזקתו, באופן שישתלב בלוחות הזמנים לפי תקנת משנה (א).


8. תחזוקה
(א) התאמות נגישות ותשתיות ומיתקנים באתר התורמים לנגישות אנשים עם מוגבלות יתוכננו ויוקמו, בכפוף לאמור בכל דין אחר, באופן שיבטיח שימוש ועמידות בתנאי סביבה לאורך שנים תוך היזקקות לתחזוקה מזערית ככל האפשר.
(ב) גוף מנהל אחראי לכך כי התאמות נגישות, תשתיות ומיתקנים כאמור בתקנת משנה (א) יהיו תקינים וזמינים בכל עת שהאתר פתוח לציבור.
(ג) לא יפגע אדם בהתאמות נגישות באתר, לא יגרע מהן ולא יסב את השימוש בהן למטרות אחרות באופן חלקי או מלא, ואולם רשאי גוף מנהל לעשות כן במהלך תקופת שיפוץ של אתר כאמור, ובלבד שהבטיח נגישות חלופית לאותו מקום לתקופה כאמור.


9. שמירת מסמכים והצגתם
גוף מנהל חייב -
(1) לשמור לתקופה שלא תפחת מ-7 שנים לאחר מועד סגירת אתר לביקור הציבור, העתק של כל אחד מאלה: תכנית פעולה שהכין לפי תקנה 3, רשימת האתרים הקיימים שהוכנה לפי תקנה 7(ג), מסמך ששימש להכנת פטור לפי תקנה 4, וכל מסמך אחר שהוכן בקשר עם חובותיו או זכויותיו לפי תקנות אלה; מסמכים אלה ירוכזו ויישמרו יחד עם מסמכים אחרים שהוא חייב בשמירתם;
(2) להעביר לנציב או להציג לו, לא יאוחר מתום שלושים ימים מיום שהוצגה לו דרישה לכך, העתק מסמך מן המסמכים הנזכרים בפסקה (1).


10 . עיגול תוצאת חישוב
מספר שהוא תוצאת חישוב אחוזים לפי תקנות אלה יעוגל למספר השלם הקרוב, ומחצית תעוגל למספר השלם הנמוך ממנו.


11. שמירת דינים
אין באמור בתקנות אלה כדי לגרוע -
(1) מחובות גוף מנהל לביצוע הוראות נגישות לפי הוראות שלפי פרק ה1 לחוק, וזאת בכפוף לאמור בתקנה 4;
(2) מסמכויות הנציב והנציבות לפי החוק.


12 . תחילה
תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן.


מחזיר קרינת שמש.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. זכות הזקיפה

 2. חוק זכויות הפרט

 3. חוק זכויות הסוכן

 4. חוק זכויות יולדת

 5. זכות שביושר

 6. חוק זכויות מטפחים

 7. חוק זכויות מבצעים

 8. הזכות לקיום בכבוד

 9. הזכות לחיים

 10. חוק זכויות המטופל

 11. זכויות תמורת הממכר

 12. זכויות מבצעים

 13. זכות להליך ראוי

 14. מהי זכות אובליגטורית ?

 15. חוק זכויות האזרח הוותיק

 16. דוגמא לתביעה זכויות עבודה

 17. זכויות אובליגטוריות

 18. הצעת חוק זכויות הבעל

 19. מדריך חבורות רחוב - זכויות

 20. אין זכות קנויה לנוף

 21. הצעת חוק זכויות סוכנים

 22. חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות

 23. זכויות מצולמים בתמונה

 24. הצעת חוק זכויות פרמדיקים

 25. צו זכויות מבצעים ומשדרים

 26. חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית

 27. ויתור על זכויות קוגנטיות

 28. הצעת חוק זכויות קרימינולוגים

 29. יתרת זכות גבוה - כרטיסי ספקים

 30. זכויות של מאמן כושר – בית דין לעבודה

 31. צו מחייב להציע לרכוש בחזרה זכות בעלות חלקה

 32. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

 33. הצעת חוק זכויות פיזיותרפיסטים - מרפאים בעיסוק

 34. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התאמות נגישות לשירות

 35. נטען כי העורר אינו בעל זכויות בחלקה, ואין לו כל מעמד משפטי

 36. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון