תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות


תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סדרי רישום), התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969, ולאחר שנועצתי במועצה לעבודות הנדסה בנאיות, אני מתקין תקנות אלה:

1. הגשת בקשה
(א) המבקש להירשם בפנקס הקבלנים ימלא טופס לרישום שאישר רשם הקבלנים (להלן - הבקשה);
(ב) את הבקשה ניתן לקבל במשרד רשם הקבלנים.

2. מסמכים המצורפים לבקשה
(א) לבקשה יצורפו המסמכים והאישורים הבאים:
(1) תצלומים של תעודות, אישורים ותצהירים של מעסיקים וכדומה - המעידים על כישוריו של המבקש להירשם בפנקס הקבלנים, לפי סעיף 4 לחוק;
(2) לפי דרישת רשם הקבלנים יוגשו תצהירים לפי פקודת הראיות להשלמת החומר המתואר בפסקה (א) או במקומו;
(3) תצלום אישור על רישום המבקש כעוסק מורשה לענין מס ערך מוסף;
(4) אישור מאת פקיד השומה, רואה חשבון או יועץ מס מוסמך, על ניהול ספרי חשבונות כחוק.
(ב) בנוסף לאמור בתקנת משנה (א) תצרף -
(1) חברה - תצלומים של התעודה המעידה על רישומה בידי רשם החברות, וכן את תזכיר ההתאגדות והתקנות שלה;
(2) שותפות - תצלום של התעודה המעידה על רישומה בידי רשם השותפויות, והעתק חוזה השותפות - אם קיים כזה.

2א. רישום לפי סעיף 4(א)(6) לחוק
(א) המבקש להירשם לפי הוראות סעיף 4(א)(6) לחוק או מי שנרשם לפי סעיף 4(א)(6) לחוק ומבקש להיות זכאי להישאר רשום בפנקס (להלן - המבקש) ימציא, נוסף על המפורט בתקנה 2, תצהיר שיפורטו בו כל אלה:
(1) המבקש מעסיק שני עובדים שמתקיים בהם אחד התנאים
שבסעיף 4(א)(1) עד (4) לחוק (להלן - האחראים);
(2) המבקש מקיים קשר קבוע עם האחראים;
(3) האחראים מפקחים פיקוח מקצועי צמוד ומתמיד על ביצוע כל עבודות ההנדסה הבנאיות, שהמבקש מבצע, מתחילתן ועד סיומן;
(4) האחראים הם חלק מהמערך הניהולי, הביצועי של המבקש, ונושאים במלוא האחריות ההנדסית על כל פעולותיו המקצועיות של המבקש כקבלן לעבודות הנדסה בנאיות;
(5) בין המבקש והאחראים מתקיימים יחסי עובד ומעביד;
(6) כל אחד מהאחראים מועסק במשרה מלאה; לענין זה, "משרה מלאה" - העסקה של 40 שעות בשבוע לפחות;
(7) התחייבות להודיע לרשם מיד על כל שינוי בפרט מפרטי התצהיר;
(8) פרטים נוספים לפי דרישת הרשם.
(ב) אחת לשנה ימציא קבלן שנרשם לפי סעיף 4(א)(6) לחוק לרשם:
(1) תצהיר המפרט את עבודות ההנדסה הבנאיות שביצע מיום רישומו או מיום תצהירו האחרון לפי הענין;
(2) תצהיר כל אחד מהאחראים כי הוא מועסק כאמור בתקנת משנה (א) ופירוט תפקידיו בעבודות ההנדסה הבנאיות שביצע אצל הקבלן;
(3) כל מסמך נוסף שידרוש הרשם.
(ג) קבלן שלא המציא במועד מסמכים, כאמור בתקנת משנה (ב), יראוהו כמי שחדל להעסיק אחראים ורישומו בפנקס יבוטל.
(ד) קבלן המבקש להחליף אחראי ולהישאר רשום על סמך העסקת אחראי אחר שמתקיימות בו דרישות תקנות אלה, יגיש על כך בקשה מראש לרשם ורשאי הרשם לאשר את הבקשה; אישור כאמור יכול שיותנה בשינוי סיווג שניתן למבקש בהתאם לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), התשמ"ח-1988 (להלן - תקנות הסיווג).

2ב. חידוש רישום
בוטל רישומו של קבלן כאמור בתקנה 2א(ג), רשאי הרשם לחדש רישומו בפנקס לפי סעיף 4(א)(6) לחוק, אם הוגשה בקשה לחידוש הרישום ולא חלפה חצי שנה מיום ביטול הרישום כאמור; חידוש כאמור, יכול שיותנה בשינוי סיווג שניתן למבקש בהתאם לתקנות הסיווג.

3. מסמכים נוספים
הרשם רשאי לדרוש מהמבקש מסמכים נוספים על אלה המנויים בתקנות 2 ו-2א כדי לאמת את המידע שמסר לו המבקש בדבר הכישורים המקצועיים ומהימנותו.

4. משלוח הבקשה
הבקשה על כל צרופותיה כמתואר לעיל, תומצא בדואר לרשם הקבלנים.

5. אישור קבלה
הרשם יודיע למבקש, תוך ארבעה עשר ימים מיום הבקשה, על קבלתה והעברתה לטיפול.

6. החלטת הרשם
הרשם יחליט בבקשה תוך ששים ימים מיום קבלת כל המסמכים שנדרשו לפי תקנות 2 ו-3.

7. ביטול
בטלים -
צו רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (מועד סופי ותנאים לרישום), התש"ל-1970;
צו רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (מועד סופי ותנאים לרישום ענפי המשנה), התשל"ד-1974.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק רישום קבלנים

 2. קבלן לא רשום

 3. חוזה קבלן משנה

 4. הסכם מסגרת עם קבלן

 5. תקלות בדירה של קבלן

 6. קבלן בניין תאונה בעבודה

 7. רווח קבלני - שכר עבודה

 8. תקנות רשם הקבלנים

 9. מסירת דירה מקבלן באיחור

 10. תקנות רישום קבלנים

 11. העלאת סיווג קבלני

 12. תקנות סיווג קבלנים

 13. מהו קבלן בונה ? מס הכנסה

 14. סיווג ג5 - קבלנים

 15. איחור בהודעה לקבלן

 16. חובות לקבלן שנפטר

 17. חברה קבלנית - ביקורת מס

 18. סכסוך בין קבלנים עבודות חשמל

 19. תביעה נגד קבלן שפשט רגל

 20. סעיף 6 לחוק חוזה קבלנות

 21. תביעת קבלן משנה נגד קבלן ראשי

 22. אחריות קבלן ליקויי תכנון דירה

 23. ערעור של הקבלן על גובה הפיצוי

 24. איחור במסירת דירה מקבלן

 25. ביטוח עבודות קבלניות - חריגים

 26. אחריות קבלן משנה – תאונת עבודה

 27. תביעה נגד קבלן למסור דירת קוטג'

 28. סכסוך בין קבלן ורוכש דירה

 29. מחלוקת על זהות דירה מקבלן

 30. חילוקי דעות בין יזם לקבלן

 31. סכסוך בין קבלן לבין מזמין העבודה

 32. השוואת תנאים של עובדי קבלן

 33. ביטוח עבודות קבלניות - קבלני משנה

 34. הסכם עם קבלן לבניית בית מעץ

 35. תביעה נגד כלל ביטוח עבודות קבלניות

 36. תביעה לתשלום יתרת חוב – חברה קבלנית

 37. ההבדל בין קבלן מבצע לבין קבלן בונה

 38. איחור במסירה של דירה - תביעה נגד קבלן

 39. סכסוך על גודל גינה בדירה מקבלן

 40. איחור במועד מסירת עבודה קבלנית

 41. סכסוך בין קבלן משנה לקבלן ראשי

 42. הסכם לביצוע עבודות חשמל עם קבלן

 43. נזקים כבלי חשמל - ביטוח עבודות קבלניות

 44. פיצוי בגין אובדן רווחים עתידיים

 45. קבלן עצמאי / מזמין שירותים - יחסי עבודה

 46. תביעה של משרד חקירות נגד חוקר קבלן עצמאי

 47. דחיית מועד המסירה בגין הזמנת שינויים

 48. חוזה עם קבלן בהליכי פירוק עקב קשיים כלכליים

 49. תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות

 50. ערעור קבלנים עצמאים מנהלי פרויקט שיקום שכונות

 51. פיצוי כספי מהקבלן בגין אי התקנת פרקט בדירה

 52. תביעה לתשלום יתרת חוב שחב קבלן ראשי לקבלן משנה

 53. מהו המבחן בפסיקה לקביעת מעמד כ"עובד" או "קבלן עצמאי" ?

 54. תביעה נגד חברה קבלנית בגין שירותי בנייה להקמת בית מגורים

 55. תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות סיווג קבלנים רשומים

 56. השלד של המבנה נבנה כולו על ידי קבלן שאינו רשום דבר שגרם נזקים רבים

 57. חוזה פאושלי מכתיב מערכת הקצאת סיכונים של הקבלן המבצע, מצד אחד, ושל מזמין העבודה, מצד שני

 58. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון