טעות בית משפט קמא

להלן פסק דין בנושא ערעור על טעות בית משפט קמא (בית משפט בערכאה נמוכה יותר):

פסק דין

1.     בפנינו שלושה ערעורים על פסק דינו מיום 16.7.07 של בית משפט השלום בירושלים בת"א 7441/02, בגידרו חוייבו המגן חברה לביטוח בע"מ (להלן - חברת הביטוח) וחברת החשמל לישראל בע"מ (להלן - חברת החשמל) לשלם ליצחקי סך של 5,000 ₪ וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 10,000 ₪ בצירוף מע"מ.

2.     בחורף 2005 ביצעה חברת החשמל באמצעות חברת ש.ח.ן בע"מ עבודות חפירה על מנת להניח כבלי חשמל, בסמוך לדירת יצחקי. לטענתו, נשארה התעלה פתוחה, יצרה משפך, ניקזה את מי-הגשמים אל מרתף דירתו שהוצף, ונגרמו לו נזקים בסך של 135,000 ₪.

3.     בהסכמת הצדדים מינה בית משפט קמא מומחה, ועל סמך חוות דעתו הכריע בשאלת האחריות והקשר הסיבתי. בחוות דעתו של המומחה נקבע קיומו של קשר סיבתי בין התעלה הפתוחה לבין הצטברות המים וחלחולם לקרקע. ברם, על יסוד חוות הדעת קבע בית משפט קמא, כי "נשלל הקשר הסיבתי בין חפירת התעלות לבין הצפת מרתף דירתו של התובע ואין מקום להטיל על הנתבעות אחריות לגרימת הנזק. דהיינו, מדובר בנזק בלתי נמנע שאינו בתחום הצפיות של האדם הסביר, שנגרם בשל רשלנות התובע, שלא דאג לאיטום המרתף, שהיא הסיבה המכרעת לגרימת הנזק" (פיסקה 31 לפסק הדין); "משנתברר בהסתמך על ממצאי חוות הדעת וקביעות המומחה, כי הסיבה להצפת המרתף היא העדר אטימות קירות המרתף ולא החפירות שבוצעו ע"י הנתבעות הרי שדין התביעה להידחות" (פיסקה 34 לפסק הדין). בד בבד מצא בית משפט קמא כי הנתבעות תרמו להחמרת הנזק, "שכן אלמלא נשארו התעלות פתוחות, קיים סיכוי סביר כי לא הייתה נגרמת הצפה בעוצמה כזו. לפיכך, בנסיבות המקרה, סבורני כי ראוי לפסוק לתובע פיצוי, לפנים משורת הדין, על דרך האומדנא ובסכום סמלי. בנסיבות המקרה ובהתחשב במכלול השיקולים דלעיל, אני פוסקת לתובע סך של 5,000 ₪" ( פיסקה 36 לפסק הדין).

4.     בערעורו טוען יצחקי כי ראוי היה לפסוק לטובתו את מלוא שיעור נזקו, ולא להסתפק בפסיקת סכום סמלי בדרך של אומדנא. לדידו, הוּכח בבירור קשר סיבתי בין חפירת התעלות לבין קרוֹת הנזק.
     חברת החשמל טוענת בערעורה כי משפסק בית משפט קמא, כי דינה של התביעה להידחות, לא היה מקום לפסוק לטובת יצחקי פיצויים "סמליים" ולא הוצאות ושכ"ט עו"ד. כיוצא בזה, טוענת חברת החשמל, כי לא היה לבית משפט קמא לדוּן במערכת היחסים שבינה לבין חברת הביטוח מכיוון שעל-פי ההסדר הדיוני שבין הצדדים הוסכם לדון תחילה בשאלת עצם קיום האחריות (להבדיל מחלוקתה) והקשר הסיבתי בלבד, ולא נשמעו כלל ראיות על חלוקת האחריות בין חברת החשמל לבין חברת הביטוח.
חברת הביטוח טוענת בערעורה בדומה לטענות של חברת החשמל, כי שגה בית משפט קמא בקובעו כי לא מתקיים קשר סיבתי בין התנהגותן של חברת החשמל וחברת הביטוח, לבין קרוֹת הנזק, ויחד עם זאת קבע כי הללו גרמו להחמרת הנזק. משקיבל בית משפט קמא את טיעוני חברת הביטוח, משקבע לאור ממצאי חוות דעת המומחה כי הסיבה להצפת המרתף הינה העדר איטום בקירותיו ולא החפירה, היה עליו לדחות את התביעה ולא לחייב את חברת החשמל ואת חברת הביטוח לשלם פיצויים על דרך האומדנא, ולא עליהן לשאת בהוצאות המשפט.

5.     שקלנו את הטענות הללו ואנו סבורים כי בית משפט קמא טעה בשלושה אלה:
א.     דחיית התביעה בנימוק של העדר קשר סיבתי אינה מתיישבת עם פסיקת פיצויים על דרך של אומדנא בנימוק של החמרת הנזק.
ב.     נושא הקשר הסיבתי אינו עניין למומחה להכריע בו, אלא לבית המשפט. קביעתו של המומחה בחוות דעתו כי אִילו היו קירות המרתף אטומים, לא הייתה מתאפשרת חדירת מים, הִנה בתחום מומחיותו וסמכותו, אך קביעתו בחוות דעתו לגבי תרומת התעלוֹת לחדירת המים, כי זו "מוטלת בספק רב מאוד ובכל אופן לא הוכחה" (סעיף 8 לחוות הדעת), חורגת מתחום סמכותו ומשׂיגה את גבולו של בית המשפט. לא על המומחה, אלא על בית המשפט לקבוע - בהתבסס על חוות דעת המומחה וסיכומי הצדדים (על-פי ההסדר הדיוני המוסכם) - האם האחריות מוטלת על יצחקי שלא אטם את קירות המרתף או גם על חברת החשמל וחברת הביטוח. למקרא חוות דעת המומחה (במיוחד סעיף 8 לתשובות לשאלות), דומה כי לא ניתן לשלול אחריות בשיעור מסויים גם על חברת החשמל ו/או על חברת הביטוח להשארת התעלות הפתוחות, וכפועל יוצא מכך, לחדירת מים אל המרתף.
ג.     ההסדר הדיוני שבין הצדדים אינו ממצה את כל מחלוקותיהם. בית משפט קמא צריך לקבל ראיות ולשמוע טיעון על חלוקת האחריות בין חברת החשמל לבין חברת הביטוח בטרם יפסוק את הדין בעניין זה, אלא אם ייתגבש ביניהן הסדר דיוני מוסכם.

6.     החלטנו אפוא לקבל את הערעורים ולהחזיר את התיק לבית משפט קמא על מנת שיחדש את הדיון בתובענה בהתאם לאמור לעיל.


אין צו להוצאות.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון