מה זה היטל השבחה

מה זה היטל השבחה ?

התכלית העומדת ביסוד הטלת היטל ההשבחה ורעיון הצדק החברתי שבעל מקרקעין המתעשר מההשבחה, ישתתף בכיסוי הוצאות הועדה המקומית ומימון תקציבה נדונה בפסקי הדין להלן:

 1.      דנ"א 3768/98 קרית בית הכרם בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים
 2.      ע"א 6126/98 חב' חלקה 510 במגרש 6043 בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה חולון
 3.      ע"א 1321/02 נוה בנין ופיתוח בע"מ נ' הועדה לבניה למגורים ותעשיה מחוז המרכזלפי סעיף 2(א) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965, קמה החבות בהיטל השבחה במועד בו אירע מעשה ההשבחה שהתרחש עם מתן ההקלה, או במקרים האחרים, עם אישורה של התוכנית.


אך יש לאבחן בין החיוב העקרוני, רעיוני, לשלם היטל השבחה לבין מועד תשלומו של ההיטל.


בתוספת השלישית נקבעה מערכת כללים גבי מועד החיוב לתשלום היטל ההשבחה, אלו פורטו בגלל הקשיים שהתעוררו בעבר לפי פקודת בניין ערים 1936 ומס ההשבחה שהיה נהוג בטרם כינונו של היטל ההשבחה.


אז היו מקרים שמי ש"התעשר" בגין ההשבחה, לא תמיד יכול היה לשלם את מס ההשבחה, ולעתים נוצר הצורך של הבעלים למכור את המקרקעין אך ורק כדי לשלם את מס ההשבחה.


מגמתו הכללית של ההסדר המצוי בתוספת השלישית היא שמועד תשלום היטל ההשבחה ידחה עד למימוש הזכויות במקרקעין שבהם חלה השבחה.


בסמכותה של הוועדה המקומית לדחות את עריכת שומת ההשבחה עקב שינוי תוכנית עד למימוש הזכויות שבמקרקעין שבהם חלה ההשבחה (סעיף 4 (1) לתוספת השלישית) אין סמכות דומה במקרה של מתן הקלה או התרת שימוש חורג. מנגד, זכותו של בעל מקרקעין לדרוש מהוועדה המקומית לאפשר לו לשלם את ההיטל החל עליו מיד, ולא להמתין למימוש הזכויות (סעיף 4 (4) לתוספת השלישית).


המושג "מימוש זכויות" מוגדר בסעיף 1 לתוספת השלישית של חוק התכנון והבניה ולפיו נקבעו 3 סוגים של מימוש זכויות:
1.     קבלת היתר לפי חוק זה לבניה או לשימוש בהם שלא ניתן היה לתיתו אלמלא אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג שבעקבותיהם חל היטל השבחה;

2.     התחלת השימוש בהם בפועל כפי שהותר לראשונה, עקב אישור התכנית שבעקבותיו חל היטל השבחה;

3.     העברתם או העברת החכירה לדורות בהם, בשלמות או חלקית, או הענקת זכויות בהם הטעונה רישום בפנקסי המקרקעין, בתמורה או ללא תמורה.


העיקרון לפיו יש לשלם את היטל ההשבחה עם מימוש הזכויות במקרקעין, קשור גם לעקרון המימוש החל בדיני המס הכלליים, ולפיו אין מטילים מס אם אין מימוש.


בית המשפט ציין בפסיקתו כי עקרון המימוש הינו מאבני היסוד של דיני המס, על פי עקרון המימוש אין מטילים ברגיל מס אם אין מימוש.


רווח בלתי ממומש אינו ממוסה. כך, אין מטילים מס רווח הון בגין עליית ערך נכס הון כל עוד לא מומש רווח זה במכירת הנכס.


עקרון המימוש מצא לו ביטוי בהוראות האמורות וגם בהוראות סעיפים 1 ו-7 לתוספת השלישית.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו היטל השבחה ?

 2. מטרת היטל השבחה

 3. חישוב היטל השבחה

 4. חוק מס השבחה

 5. חוק היטל השבחה

 6. היטל השבחה - עו"ד

 7. מה זה היטל השבחה ?

 8. היטל השבחה על מגרש

 9. היטל השבחה בתל מונד

 10. מצב קודם היטל השבחה

 11. תקנות היטל השבחה

 12. היטל השבחה תוכנית עתידית

 13. שיערוך היטל השבחה

 14. קומת עמודים מפולשת

 15. היטל השבחה בגין הקלה

 16. שמאי מכריע היטל השבחה

 17. הקדמת זמינות בניה – השבחה

 18. הסכם / חוזה על היטל השבחה ?

 19. חוב היטל השבחה בפירוק

 20. מועד תשלום היטל השבחה

 21. האם היטל השבחה כולל מע''מ

 22. עיקול כספי היטל השבחה

 23. תחנות דלק - היטל השבחה

 24. היטל השבחה תשריט חלוקה

 25. מימוש זכויות בנכס - היטל השבחה

 26. ביטול שומת היטל השבחה על נכס

 27. היטל השבחה - חוק התכנון והבניה

 28. פטור 140 מ"ר בהיטל השבחה

 29. פטור מהיטל השבחה 120 מ''ר

 30. היטל השבחה העברת זכויות בר רשות

 31. היטל השבחה על קרקע - נושה מובטח

 32. פטור מהיטל השבחה על 120 מטר

 33. הכרעת שמאי מכריע - היטל השבחה

 34. פטור מהיטל השבחה שיקום שכונות

 35. היטל השבחה במקרקעין - שיפורים בתוכנית

 36. תביעה להשבת חלק מהיטל ההשבחה ששולם

 37. השבת הפרשי הצמדה וריבית על היטל השבחה

 38. היטל השבחה בגין אישור בקשה להיתר והקלות

 39. חלות הפטור מהיטל השבחה בעניין סעיף 19(ב)1

 40. השבחה נטענת מהשינוי הניכר בקו הבנין המזרחי

 41. השבחה על המקרקעין עליהם חלו תכניות ירדניות

 42. פטור מותנה מכוח סעיף 19(ג)(1) - היטל השבחה

 43. היטל השבחה מוטלת על המוכרים עד מועד חתימת החוזה

 44. חכירה ממנהל מקרקעי ישראל - היטל השבחה בעת מכירה

 45. האם ניתן לגבות היטל השבחה מכוח תכנית מתאר ארצית ?

 46. היטל השבחה בעקבות אישור היתר בניה ל-78 יחידות דיור

 47. העורר טען כי ניתן לגבות היטל השבחה בגין תכנית בלבד

 48. האם בבנייה רוויה, אין להביא בחשבון מע"מ בתחשיב היטל ההשבחה ?

 49. מקרה בו לתא המשפחתי דירות או זכויות במקרקעין אשר אינם המקרקעין

 50. היטל ההשבחה שולם תחת מחאה, בטענה כי לא היה בעלים או חוכר לדורות

 51. היטל השבחה מתכניות המתאר הארציות: תמ"א 18, תמ"א 10 וכן תמ"א 36א'

 52. נטען כי השמאי המכריע לא הפחית מהיטל ההשבחה סכום ששולם בעבר בגין הקלה

 53. דחיית תשלום היטל השבחה עקב אי יכולת לנצל בפועל את הזכויות שמעניקה התכנית

 54. נטען כי לשמאי מכריע אין סמכות לקבוע היטל השבחה הגבוה מדרישת היטל ההשבחה

 55. ערר על שומת הוועדה המקומית לחייב בהיטל השבחה בגין מימוש בדרך של היתר בניה

 56. פטור על פי סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה עד ל – 140 מ"ר

 57. פטור מהיטל השבחה עד 140 מ"ר - סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה

 58. שומת היטל ההשבחה מבוססת על ההנחה כי במצב הקודם לא ניתן היה להקים מערכות פוטו וולטאיות על גג המבנה

 59. האם השמאי המכריע חישב את היטל ההשבחה באופן שחייב את העורר גם בגין שטחים שהותרו לבניה במצב התכנוני ?

 60. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון